IPPB5/423-1064/11-3/AJ | Interpretacja indywidualna

W jakim momencie należy zaliczyć do przychodów podatkowych Spółki premie pieniężne (bonusy) otrzymywane przez X. od Dostawców z tytułu przekroczenia określonego poziomu obrotów w przyjętym okresie rozliczeniowym ?
IPPB5/423-1064/11-3/AJinterpretacja indywidualna
 1. dostawca
 2. obrót
 3. premia pieniężna
 4. przychód
 5. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.10.2011 r. (data wpływu 24.10.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodów z tytułu premii pieniężnych (bonusów) o charakterze progowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodów z tytułu premii pieniężnych (bonusów) o charakterze progowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez X. Polska Sp. z o.o. (dalej: X. lub Spółka) jest sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych i przemysłowych w sieci hipermarketów i supermarketów na terenie całej Polski. W sieci sklepów Spółka prowadzi sprzedaż towarów zakupionych u dostawców - producentów lub dystrybutorów tych towarów (dalej: Dostawcy).

Podstawą współpracy handlowej pomiędzy Spółką a poszczególnymi Dostawcami są odpowiednie umowy. W relacjach handlowych z Dostawcami strony uzgodniły możliwość otrzymania przez Spółkę od Dostawcy kwoty pieniężnej należnej X. za osiągnięcie określonego progu obrotów w danym okresie rozliczeniowym (np. rocznym), kalkulowanej jako ustalony procent wartości zakupów towarów dokonanych przez X. od Dostawcy w okresie rozliczeniowym (kwota ta zwana jest w dalszej treści wniosku bonusem lub premią pieniężna). W umowach zawartych przez X. z Dostawcami kwota ta określana jest przykładowo jako „wynagrodzenie netto za intensyfikację działalności handlowej w formie - bonus roczny od obrotu warunkowy: rozliczany rocznie od obrotu netto stosownie do osiąganych progów”. Umowa zawiera również tabelę wskazującą poszczególne progi obrotów i stawkę procentową stosowaną do wyliczenia kwoty należnego Spółce bonusu w przypadku osiągnięcia danego progu.

Mając na uwadze powyższe, w związku z dokonaniem zakupów u danego Dostawcy na określonym poziomie w ustalonym przez strony okresie rozliczeniowym, Spółka będzie nabywać prawo do bonusu, którego realizacja nastąpi w postaci wypłaty określonej kwoty pieniężnej na jej rzecz przez Dostawcę.

Podsumowując, premie pieniężne są należne X. na następujących zasadach:

 • jedynym warunkiem uzyskania premii pieniężnej przez Spółkę jest dokonanie w danym okresie rozliczeniowym (np. w ciągu roku) zakupów towarów od Dostawcy o określonej minimalnej wartości, tj. osiągnięcie określonego progu obrotów,
 • wysokość premii pieniężnej uzależniona jest od łącznej wartości obrotu osiągniętego przez X. w przyjętym okresie rozliczeniowym,
 • tym samym uzyskanie przez X. bonusu nie jest uzależnione od dokonywania przez Spółkę jakichkolwiek innych czynności niż zakupy towarów od Dostawcy; w szczególności, w myśl postanowień umownych, Spółka aby uzyskać bonus nie jest zobowiązana do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz Dostawcy (umowa przewiduje odrębne wynagrodzenie należne Spółce w przypadku świadczenia usług marketingowych),
 • kwota premii pieniężnej należnej za dany okres rozliczeniowy (np. rok) kalkulowana jest jako określony procent wartości wszystkich zakupów dokonanych przez Spółkę od danego Dostawcy w danym okresie rozliczeniowym,
 • liczba pojedynczych zakupów towarów dokonywanych przez Spółkę (dostaw towarów od Dostawcy) w danym okresie rozliczeniowym nie ma wpływu na uzyskanie przez Spółkę prawa do premii ani na wartość należnej Spółce premii,
 • premie pieniężne nie są przez strony traktowane jako rabat ani upust udzielany przez Dostawcę z tytułu dokonanych przez Spółkę zakupów towarów - w zakresie upustów umowa przewiduje odrębne uzgodnienia stron.

Dotychczas bonusy otrzymywane przez X. były rozliczane na podstawie wystawianych przez Spółkę na rzecz Dostawców faktur VAT, w których Spółka naliczała podatek VAT według stawki podstawowej. Były one bowiem traktowane jako wynagrodzenie za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT, zgodnie z otrzymaną przez X. interpretacją indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 stycznia 2008 r. (Nr IPPP1-443-6922/07-2/AB). Spółka stosowała się również do otrzymanej interpretacji indywidualnej z 28 marca 2008 r. (Nr IP-PB3-423-68/08-2/DG), zgodnie z którą datę powstania przychodu z tytułu otrzymanych premii pieniężnych należy określać na podstawie art. 12 ust. 3a updop, tj. jako dzień wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Spółka postanowiła zweryfikować swoje podejście w związku ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącym traktowania premii pieniężnych na gruncie przepisów o podatku VAT, które jednolicie potwierdzają że w analizowanej sytuacji nie dochodzi do świadczenie usług jako że wypłata bonusu nie wiąże się z żadnym świadczeniem po stronie X., a zatem premie pieniężne powinny być dokumentowane za pomocą not księgowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jakim momencie należy zaliczyć do przychodów podatkowych Spółki premie pieniężne (bonusy) otrzymywane przez X. od Dostawców z tytułu przekroczenia określonego poziomu obrotów w przyjętym okresie rozliczeniowym ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka stoi na stanowisku, że premie pieniężne (bonusy) otrzymywane przez X. od Dostawców z tytułu z tytułu przekroczenia określonego poziomu obrotów w przyjętym okresie rozliczeniowym powinny zostać zaliczone do przychodów podatkowych Spółki w momencie ich otrzymania (realizowanego w postaci przelewu na rachunek bankowy Spółki lub w drodze potrącenia wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy Spółką i Dostawcami).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. - dalej także: „updop”) przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Jednocześnie zgodnie z ust. 3 tego artykułu za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 12 ust. 3a updop za datę powstania przychodu uważa się (z zastrzeżeniem ust. 3c-3e tego artykułu) dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3e updop, w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie można zastosować powyższych zasad, jak również dla którego nie są właściwe zasady dotyczące dostaw energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego oraz usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych), za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

W związku z powyższym, w celu ustalenia właściwego momentu zaliczenia do przychodów podatkowych Spółki analizowanych premii pieniężnych (bonusów) otrzymywanych od Dostawców należy ustalić, czy premie te można uznać za wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług (oczywiste jest natomiast, iż premie te nie stanowią dostawy towarów tudzież zbycia prawa majątkowego).

W ocenie Spółki, uzyskiwana od Dostawców premia pieniężna przyznawana w związku z faktem osiągnięcia określonego poziomu zakupów w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie stanowi wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu usług, ale jest otrzymywana z tytułu samego faktu dokonywania zakupów u Danego dostawcy w określonej wysokości w pewnym okresie. Tym samym, Spółka stoi na stanowisku, że bonusy otrzymywane przez X. od Dostawców z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów w danym okresie rozliczeniowym powinny zostać zaliczone do przychodów podatkowych Spółki w momencie ich otrzymania. Uzasadniając swoje stanowisko, Spółka zwraca w szczególności uwagę, że należne jej bonusy nie stanowią w istocie rzeczy wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu świadczenia jakiejkolwiek usługi. Otrzymanie premii pieniężnej jest bowiem wyłącznie następstwem zakupów dokonywanych przez X. od poszczególnych Dostawców na określonym poziomie i, jako takie, jest uzależnione od działań podejmowanych przez Spółkę związanych z zakupem towarów. Jednocześnie celem bonusu jest wynagrodzenie X. przez Dostawców za dokonanie określonego poziomu zakupów oraz zachęta do dokonywania zakupów przez Spółkę w przyszłości. Nie można zatem uznać, że realizacja tych działań (tj. zakupów) stanowi jakąkolwiek usługę (świadczenie”) Spółki na rzecz jej kontrahenta (Dostawcy). Nie budzi zatem wątpliwości, iż samo zrealizowanie określonej ilości transakcji zakupów towarów nie może jednocześnie stanowić transakcji polegającej na świadczeniu usługi. Brak podstaw do uznania bonusów jako wynagrodzenia za świadczenie usług na gruncie przepisów o podatku VAT potwierdzają najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo:

 • wyrok z 14 grudnia 2010 r., sygn. I FSK 16/10,
 • wyrok z 14 stycznia 2011 r., sygn. I FSK 102/10,
 • wyrok z 15 lutego 2011 r., sygn. I FSK 196/10,
 • wyrok z 23 lutego 2011 r., sygn. I FSK 305/10,
 • wyrok z 29 września 2011 r., sygn. I FSK 1202/10.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że premie pieniężne (bonusy) otrzymywane przez X. od Dostawców z tytułu osiągnięcia określonego poziomu zakupów w danym okresie rozliczeniowym powinny zostać zaliczone do przychodów podatkowych Spółki w momencie ich otrzymania (realizowanego w postaci przelewu na rachunek bankowy Spółki lub w drodze potrącenia wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy Spółką i Dostawcami).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.