ILPP4/4512-1-279/15-2/KB | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie premii pieniężnych wypłacanych Wnioskodawcy przez Brokera z tytułu zawarcia przez Wnioskodawcę umów ubezpieczenia lub przystąpienia do umów przez Finansującego lub Korzystającego za pośrednictwem Brokera.
ILPP4/4512-1-279/15-2/KBinterpretacja indywidualna
 1. agent ubezpieczeniowy
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. premia pieniężna
 4. usługi ubezpieczeniowe
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 17 sierpnia 2015 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 20 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych wypłacanych Wnioskodawcy przez Brokera – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych wypłacanych Wnioskodawcy przez Brokera.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” S.A. (dalej: Spółka, Leasingodawca, Wnioskodawca, Finansujący) jest czynnym podatnikiem VAT w związku z wykonywaną działalnością na terytorium kraju. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zawiera z kontrahentami (dalej: Leasingobiorcami, Korzystającymi) między innymi umowy leasingu (operacyjnego i finansowego), spełniające warunki ustawowe uznania ich za takie umowy. Przedmioty leasingu przekazywane przez Wnioskodawcę Korzystającym przez okres trwania umowy pozostają własnością Wnioskodawcy. Przedmioty oddawane przez Spółkę w leasing zgodnie z umowami leasingu (dalej: UM) muszą zostać ubezpieczone. W tym celu, Wnioskodawca współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi ubezpieczenia (zakłady ubezpieczeń) oraz z podmiotami pośredniczącymi w świadczeniu takich usług, tj. z agentem ubezpieczeniowym i brokerem ubezpieczeniowym (dalej: Broker). Przedmioty leasingu obejmowane są ubezpieczeniem nabywanym przez Spółkę za pośrednictwem Brokera ubezpieczeniowego w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wykonującego czynności brokerskie określone ww. ustawą. Funkcją Brokera jest powiązanie Wnioskodawcy oraz zakładu ubezpieczeń w celu zawarcia umowy o ochronę ubezpieczeniową oraz asysta przy zawieraniu takich umów. Wnioskodawca z tego tytułu nie jest zobowiązany do wypłaty na rzecz Brokera jakiegokolwiek wynagrodzenia za wykonywanie czynności brokerskich, ani też do zwrotu poniesionych przez Brokera wydatków związanych z tymi czynnościami.

Z tytułu wykonywania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, Brokerowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne od zakładu ubezpieczeń (tzw. kurtaż). Wysokość prowizji jest ustalona bezpośrednio pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Brokerem. Niezależnie od tego Spółka chce zawrzeć dwie umowy z Brokerem. Umowę główną, przedmiotem której byłyby wyłącznie czynności ściśle związane z czynnościami brokerskimi, za wykonanie których – jak zostało powiedziane powyżej – Spółka nie będzie wypłacać Brokerowi żadnego wynagrodzenia (wynagrodzenie Brokera wypłacane jest przez zakład ubezpieczeń w formie tzw. kurtażu). Z uwagi na względy biznesowe, obecnie Spółka planuje zmienić formę współpracy z Brokerem poprzez ograniczenie zakresu czynności brokerskich wykonywanych w związku z pośredniczeniem przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Poniżej opisano rozważany model współpracy, który Spółka zamierza wdrożyć w zakresie relacji z Brokerem. Spółka chce zawrzeć dwie umowy z Brokerem. Umowę główną, przedmiotem której byłyby wyłącznie czynności ściśle związane z czynnościami brokerskimi, za wykonanie których – jak zostało powiedziane powyżej – Spółka nie będzie wypłacać Brokerowi żadnego wynagrodzenia (wynagrodzenie Brokera przez zakład ubezpieczeń w formie tzw. kurtażu), tj.:

 1. Wykonywanie czynności zmierzających do zawarcia lub doprowadzenia do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywania czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w tym audyt brokerski, tj. analiza istniejącej ochrony ubezpieczeniowej Wnioskodawcy, ryzyk i zagrożeń oraz potrzeb ubezpieczeniowych Wnioskodawcy, opracowanie programu ubezpieczeniowego, przedstawienie Wnioskodawcy propozycji zakresu ochrony ubezpieczeniowej z uzasadnieniem proponowanych rozwiązań administrowanie umowami ubezpieczenia oraz innymi dokumentami ubezpieczeniowymi, oraz nadzór nad wykonywaniem umów ubezpieczenia;
 2. Informowanie Wnioskodawcy o terminach ekspiracji umów ubezpieczenia, przynajmniej na 30 dni przed terminem ich wygaśnięcia, wyznaczenia osób odpowiedzialnych za kontakt z Wnioskodawcą oraz jego obsługę, doprowadzenie do zawarcia umów generalnych a następnie monitoring sytuacji zakładów ubezpieczeniowych, stałe występowanie w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy przy zawieraniu jednostkowych umów ubezpieczenia lokowanych w ramach umów generalnych, w tym odnawianie i przedłużanie umów ubezpieczenia w których ubezpieczającym lub ubezpieczonym jest Wnioskodawca lub Leasingobiorca, oraz dokonywanie wszelkich czynności technicznych związanych z lokowaniem ubezpieczenia;
 3. Uczestniczenie i dokonywanie wszelkich czynności koniecznych ze strony Wnioskodawcy do likwidacji szkód; przekazywanie pełnych i prawdziwych danych ubezpieczeniowych do systemu informatycznego Wnioskodawcy („System”); archiwizowanie dokumentacji związanej z umowami ubezpieczenia oraz ubezpieczanie tej dokumentacji, współpraca z Wnioskodawcą przy sprzedaży poszkodowych przedmiotów leasingu, współpraca z Wnioskodawcą przy przygotowywaniu i dystrybucji korespondencji do leasingobiorców związanej z zawieraniem umów ubezpieczenia przedmiotów leasingu; udostępnianie na żądanie Wnioskodawcy wszelkich danych związanych z wykonywanymi przez Brokera zadaniami oraz udostępnianie zgromadzonych informacji; sporządzenie i terminowe przekazywanie Zleceniodawcy raportów dotyczących wystawionych polis, weryfikacja pod względem wartościowym i ilościowym zgłoszenia w Systemie przez Wnioskodawcę majątku do ubezpieczenia, prowadzenie i udzielanie Wnioskodawcy rekomendacji i wsparcia merytorycznego w ocenie oferty zakładów ubezpieczeń. Broker zobowiązany również będzie do archiwizowania dokumentacji związanej z zawieranymi umowami ubezpieczenia. Podkreślić należy, iż powyżej wskazane czynności, wykonywane są w ściśle pojętym interesie Brokera i finalnie mają na celu osiągnięcie i zwiększenie premii pieniężnej uzyskiwanej przez Brokera z zakładu ubezpieczeń na rzecz którego działa.

Należy wskazać, iż Wnioskodawca proponuje Korzystającym, tj. stronom umów leasingu, zawarcie umowy ubezpieczenia w jednym z następujących wariantów:

 1. W wariancie „Korzystający-płatnik”, kiedy to przedmiot leasingu zostaje ubezpieczony przez Korzystającego reprezentowanego przez Brokera; ubezpieczenie następuje na rachunek Wnioskodawcy (tj. Wnioskodawca zostaje wskazany w umowie ubezpieczenia jako ubezpieczony (tj. beneficjent ubezpieczenia);
 2. W wariancie „Finansujący/pakiety wieloletnie”, kiedy to przedmiot leasingu będzie ubezpieczany przez Finansującego, który będzie zarówno stroną ubezpieczającą jak i ubezpieczoną, a wszelkie koszty takiego ubezpieczenia zostają przeniesione na Korzystającego w ramach rat leasingowych;
 3. W wariancie „Standardowy”, kiedy to przedmiot leasingu zostaje ubezpieczony przez Finansującego, który będzie zarówno stroną ubezpieczającą jak i ubezpieczoną, na koszt Korzystającego za pośrednictwem Brokera;
 4. W wariancie „Korzystający”, kiedy to przedmiot leasingu zostaje ubezpieczony przez Korzystającego we własnym zakresie, tj. bez udziału Brokera.

W wariantach przedstawionych w punktach 1-3 powyżej (a w przypadku wskazanym w punkcie 4 jedynie wówczas, gdy ostatecznie Korzystający nie dopełni obowiązku ubezpieczenia we własnym zakresie, co skutkować będzie koniecznością zawarcia przez Finansującego ubezpieczenia we własnym zakresie za pośrednictwem Brokera), Broker będzie otrzymywał od zakładów ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne. Wnioskodawca nie będzie miał wpływu na wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Brokera, gdyż będzie ono ustalone przez Brokera bezpośrednio z zakładami ubezpieczeń. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Brokera za świadczone na rzecz Wnioskodawcy czynności pośrednictwa wskazane w umowie ani też do zwrotu poniesionych przez Brokera kosztów pozostających w związku z umową na świadczenie czynności brokerskich. Wskazać należy, iż umowy ubezpieczenia będą zawierane pomiędzy Wnioskodawcą a zakładem ubezpieczeń, natomiast Broker nie będzie stroną tych umów. Spółka nie będzie zatem dokonywała żadnych zakupów (ani usług, ani towarów) bezpośrednio od Brokera. Rolą Brokera będzie wyłącznie powiązanie obu stron transakcji w celu zawarcia umów ubezpieczeń. Broker będzie więc jedynie pośredniczył w transakcjach pomiędzy Spółką a zakładem ubezpieczeń. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń za pośrednictwem Brokera lub przystąpienia do takiej umowy klienta Wnioskodawcy, tj. Korzystającego, Wnioskodawca otrzymywać będzie od Brokera tzw. premię pieniężną. Podstawą wyliczenia wysokości premii pieniężnej będzie kwota składki zainkasowanej przez zakłady ubezpieczeń (po uwzględnieniu ewentualnego zwrotu składek). Premia pieniężna będzie płatna Wnioskodawcy na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez Wnioskodawcę na Brokera.

Podpisanie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń (lub przystąpienie do umowy przez Korzystającego lub Finansującego) oraz odprowadzenie do zakładu ubezpieczeń związanej z nią składki, będą wyłącznym warunkiem wypłaty przez Brokera premii pieniężnej. W szczególności, nie będzie ona uzależniona od spełnienia przez Spółkę jakichkolwiek innych warunków (tj. innych niż zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera lub przystąpienia do takiej umowy przez Korzystającego lub Finansującego wraz z odprowadzeniem składki) lub wykonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Brokera i będzie należna w każdej sytuacji, w której dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia z udziałem Brokera (lub przystąpienia do takiej umowy przez Korzystającego). Także wypłata tzw. kurtażu brokerskiego nie będzie uzależniona od osiągnięcia określonego wolumenu wartości ubezpieczenia zawartych z udziałem Brokera. Jednocześnie oprócz zawarcia ww. umowy o świadczenie czynności brokerskich będącej przedmiotem zapytania, Wnioskodawca planuje zawrzeć z Brokerem dodatkową umowę na świadczenie usług związanych z obsługą polis obcych, tj. zawartych przez Korzystającego bez udziału Brokera (wariant 4 powyżej), oraz świadczenie innych usług pozostających poza zakresem czynności brokerskich określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. „o pośrednictwie ubezpieczeniowym”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy premie pieniężne, które będą wypłacane Wnioskodawcy przez Brokera z tytułu zawarcia przez Wnioskodawcę umów ubezpieczenia lub przystąpienia do umów przez Finansującego lub Korzystającego za pośrednictwem Brokera podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, premie pieniężne, które będą wypłacane Spółce przez Brokera z tytułu zawarcia przez Wnioskodawcę umów ubezpieczenia lub przystąpienia do umów ubezpieczenia przez Finansujących lub Korzystających (na warunkach określonych w ww. wariantach ubezpieczenia, z wyjątkiem Wariantu nr 4), za pośrednictwem Brokera, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do brzmienia art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawcę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, za opodatkowane świadczenia usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie sprawy, brak będzie jakiegokolwiek świadczenia wykonywanego przez Spółkę na rzecz Brokera, które można byłoby powiązać z premia pieniężną. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, premia pieniężna nie będzie zatem wynagrodzeniem za wyświadczone przez Wnioskodawcę usługi na rzecz Brokera. Zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem z odpłatnym świadczeniem usług mamy do czynienia w sytuacji, gdy dwa świadczenia wzajemne są ze sobą powiązane w taki sposób, że jedno stanowi ekwiwalent za drugi. Natomiast z wypłatą premii pieniężnej przez Brokera na rzecz Spółki nie będą wiązać się żadne inne warunki. Dlatego też, premia pieniężna, którą otrzymywać będzie Spółka od Brokera będzie miała charakter świadczenia jednostronnego, po stronie bowiem Wnioskodawcy brak będzie świadczenia usług, za które przysługiwałoby mu jakiekolwiek roszczenie pieniężne względem Brokera.

Analiza stosownych przepisów ustawy o VAT oraz orzecznictwa TSUE prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu VAT podlegać mogą jedynie takie czynności (usługi), które spełniają powyższe warunki, w szczególności gdy istnieje bezpośredni i trwały związek pomiędzy czynnościami jednej strony a wynagrodzeniem wypłacanym przez drugą stronę. Wypłacenie premii pieniężnej stanowi zachętę dla Spółki by jej majątek, a w szczególności stanowiące jej własność przedmioty leasingu były ubezpieczane za pośrednictwem Brokera przez współpracujące z nim zakłady ubezpieczeń, tj. zachętę by Spółka (lub Korzystający będący jej klientami) nabywała usługi ubezpieczenia od takich zakładów ubezpieczeń. Jednocześnie jednak, premia ta nie jest w analizowanym opisie sprawy należna od zakładu ubezpieczeń, lecz od Brokera ubezpieczeniowego, od którego Spółka nie nabywa żadnych towarów ani usług.

Przyczyną dla której Broker jest jednak zainteresowany jak największą ilością i wartością nabywania usług ubezpieczeniowych przez Spółkę jest fakt, iż wpływa to bezpośrednio na poziom prowizji brokerskiej należnej Brokerowi od zakładu ubezpieczeń z tytułu świadczonych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego (tzw. kurtaż). Do wypłaty premii na rzecz Spółki dochodzić będzie w związku z zawarciem umów ubezpieczania majątku stanowiącego własność Spółki, w tym w szczególności przedmiotów leasingu za pośrednictwem Brokera. Wysokość wypłacanej premii uzależniona będzie od sumy składek, jakie Spółka będzie zobowiązana zapłacić za dany okres na rzecz zakładu ubezpieczeń. Wypłata premii przez Brokera na rzecz Spółki stanowić będzie świadczenie jednostronne, któremu nie będzie towarzyszyć żadnego rodzaju świadczenie wzajemne (ekwiwalentne) po stronie Spółki. Wyłączną czynnością, w związku z którą następować będzie wypłata premii pieniężnej, będzie zawarcie umów ubezpieczenia, a więc nabycie usługi ubezpieczeniowej, której beneficjentem będzie Spółka (nie zaś wykonanie jakiejkolwiek usługi przez Spółkę).

Ponadto warto podkreślić, że aby uznać dane zachowanie za odpłatne świadczenie usług musi istnieć stosunek prawny implikujący wypłatę wynagrodzenia przez usługobiorcę na rzecz świadczącego określone usługi usługodawcy. Innymi słowy, musi więc dojść do wyświadczenia usługi na podstawie umowy obligującej do tego usługodawcę, czego następstwem będzie wypłata przez usługobiorcę umówionego wynagrodzenia. Konieczne jest bowiem, aby świadczona usługa wiązała się w sposób bezpośredni z przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy należy wskazać, że nie będzie możliwe uznanie otrzymywanej przez Spółkę premii pieniężnej za wynagrodzenie za usługi świadczone przez nią na rzecz Brokera, bowiem nie będzie kreować czynności podlegającej opodatkowaniu VAT i będzie neutralne na gruncie tego podatku. Ponadto, wypłacane przez Brokera na rzecz Spółki premie nie będą w żaden sposób związane ze spełnieniem przez nią świadczenia wzajemnego, gdyż za takie nie będzie można uznać zawarcia przez Spółkę (lub Korzystających, decydujących się na ubezpieczenia przewidziane w Ogólnych Warunkach Leasingu przedstawionych przez Spółkę) umów ubezpieczenia z określonymi zakładami ubezpieczeń. W każdym bowiem wariancie ubezpieczenia świadczenie usług następuje jedynie na linii Broker (usługodawca) i zakład ubezpieczeń (usługobiorca). Świadcząc usługi na rzecz zakładu ubezpieczeń Broker działa wyłącznie we własnym interesie i na własny rachunek. Zatem należy uznać, że Spółka nie będzie świadczyć na rzecz Brokera usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Stanowisko analogiczne do przedstawionego powyżej zostało przedstawione w interpretacjach podatkowych: interpretacja indywidualna z dnia 28 lutego 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr II.PP1/443-37/12-2/AW), czy interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr ILPP1/443 -1514/11-4/JI).

Wypłacane przez Brokera na rzecz Wnioskodawcy premie pieniężne (brokerskie) nie będą w żaden sposób związane ze spełnieniem przez Wnioskodawcę świadczenia wzajemnego, gdyż za takie świadczenie nie będzie można uznać zawarcia umów ubezpieczenia z określonymi zakładami ubezpieczeń.

W kwestii uznania danej czynności za usługę opodatkowaną podatkiem VAT wypowiadał się wielokrotnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dla przykładu, w orzeczeniu w sprawie C-16/93 R.J. Tolsma z dnia 3 marca 1994 r. TSUE stwierdził, iż „świadczenie usługi jest odpłatne i podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy istnieje związek prawny pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, w wykonaniu którego następuje świadczenie wzajemne, a wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktyczną za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”. Natomiast w orzeczeniu TSUE w sprawie 102/86 Apple and Pear Development Council z dnia 8 marca 1988 r. stwierdzono, iż „koncepcja odpłatnego świadczenia usług zakłada istnienie bezpośredniego związku pomiędzy świadczoną usługą i uzyskanym wynagrodzeniem”. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. W świetle tego orzeczenia świadczenie usług zakłada wymianę świadczeń obu stron i w konsekwencji ma miejsce jedynie wówczas, kiedy pomiędzy świadczeniem jednej a świadczeniem drugiej strony stosunku prawnego istnieje bezpośredni i ścisły związek. Z kolei w wyroku TSUE wyrażony został pogląd Trybunału, zgodnie z którym „konieczne jest, aby wynagrodzenie za usługę dawało się wyrazić w pieniądzu”. Ponadto, jak wynika to również z orzecznictwa polskich sądów administracyjnych (np. prawomocny wyrok WSA w Łodzi z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. I SA/Łd 1239/06), aby daną czynność uznać za świadczenie usług muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • występowanie dwóch podmiotów, usługodawcy i usługobiorcy, czyli konsumenta usługi;
 • istnienie stosunku prawnego pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, którego rezultatem jest wzajemne działanie tych podmiotów (działanie to polega na tym, że wynagrodzenie wykonawcy usługi jest otrzymywane przez niego w zamian za wykonanie usługi na rzecz jej odbiorcy),
 • istnienie bezpośredniego, czytelnego i dostrzegalnego związku pomiędzy wykonywaną usługą a otrzymywanym z jej tytułu wynagrodzeniem.

Dopiero łączne wystąpienie wskazanych okoliczności powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT po stronie świadczącego usługę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z uwagi na powyższe unormowania, pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

W odniesieniu do przedstawionych okoliczności należy wskazać, że skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, czy ich przyznanie uwarunkowane jest wykonywaniem dodatkowych czynności itp.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że prowadzi on działalność gospodarczą, w ramach której zawierać będzie z kontrahentami między innymi umowy leasingu. Przedmioty oddawane przez Spółkę w leasing – zgodnie z umowami leasingu – będą musiały zostać ubezpieczone. W tym celu, Wnioskodawca współpracować będzie z podmiotami świadczącymi usługi ubezpieczenia (zakłady ubezpieczeń) oraz z podmiotami pośredniczącymi w świadczeniu takich usług, tj. z agentem ubezpieczeniowym i brokerem ubezpieczeniowym. Przedmioty leasingu obejmowane będą ubezpieczeniem nabywanym przez Spółkę za pośrednictwem Brokera.

Wnioskodawca z tego tytułu nie będzie zobowiązany do wypłaty na rzecz Brokera jakiegokolwiek wynagrodzenia za wykonywanie czynności brokerskich, ani też do zwrotu poniesionych przez Brokera wydatków związanych z tymi czynnościami. Z tytułu wykonywania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, Brokerowi będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne od zakładu ubezpieczeń (tzw. kurtaż). Wysokość prowizji będzie ustalona bezpośrednio pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Brokerem.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń za pośrednictwem Brokera lub przystąpienia do takiej umowy klienta Spółki, tj. Korzystającego, będzie ona otrzymywała od Brokera tzw. premię pieniężną. Podstawą wyliczenia wysokości premii pieniężnej będzie kwota składki zainkasowanej przez zakłady ubezpieczeń (po uwzględnieniu ewentualnego zwrotu składek).

Podpisanie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń (lub przystąpienie do umowy przez Korzystającego lub Finansującego) oraz odprowadzenie do zakładu ubezpieczeń związanej z nią składki, będą wyłącznym warunkiem wypłaty przez Brokera premii pieniężnej. W szczególności, nie będzie ona uzależniona od spełnienia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek innych warunków (tj. innych niż zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera lub przystąpienia do takiej umowy przez Korzystającego lub Finansującego wraz z odprowadzeniem składki) lub wykonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Brokera i będzie należna w każdej sytuacji, w której dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia z udziałem Brokera (lub przystąpienia do takiej umowy przez Korzystającego).

Jak wynika z powyższego opisu sprawy, wypłata premii pieniężnych Spółce przez Brokera nie będzie uzależniona od jakiegokolwiek świadczenia wykonywanego przez nią na rzecz Brokera. Tym samym, wypłata premii przez Brokera na rzecz Wnioskodawcy stanowić będzie świadczenie jednostronne. Jedyną czynnością jaką wykona Spółka w związku z działalnością brokera ubezpieczeniowego będzie bowiem zakup usług ubezpieczenia od zakładu ubezpieczeń.

Należy zatem stwierdzić, że wypłacane przez Brokera premie pieniężne na rzecz Wnioskodawcy, nie będą w żaden sposób związane ze spełnieniem przez niego świadczenia wzajemnego, gdyż za takie nie będzie można uznać zawarcia przez Spółkę umów ubezpieczenia z określonym zakładem ubezpieczeń.

Zatem Wnioskodawca, jako otrzymujący premie pieniężne, nie będzie świadczył na rzecz Brokera usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji premie pieniężne, które będzie otrzymywał nie będą stanowiły wynagrodzenia za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc po uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz wskazane przepisy należy stwierdzić, że premie pieniężne, które będą wypłacane Spółce przez Brokera z tytułu zawarcia przez nią umów ubezpieczenia lub przystąpienia do umów przez Finansującego lub Korzystającego (na warunkach określonych w opisanych wariantach ubezpieczenia, z wyjątkiem Wariantu nr 4), za pośrednictwem Brokera, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ILPP1/443 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.