ILPP2/443-367/13-2/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczej faktury korygującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej , przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2013 r. (data wpływu 26 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczej faktury korygującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczej faktury korygującej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych. Spółka jest zarejestrowana w Polsce jako czynny podatnik na potrzeby podatku do towarów i usług (dalej „VAT”). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje na rzecz klientów sprzedaży produktów opodatkowanej VAT. Dla udokumentowania sprzedaży Spółka wystawia klientom faktury. Głównymi odbiorcami wyżej wymienionych produktów są inne podmioty gospodarczy prowadzące na terenie kraju działalność w zakresie handlu artykułami spożywczymi (takim jak sklepy, supermarkety, sieci handlowe itp.). Z uwagi na konieczność codziennego przyjmowania zwrotów produktów Spółka w bardzo licznych przypadkach koryguje wielkość sprzedaży wystawiając faktury korygujące.

Obecnie faktury korygujące wystawiane są oddzielnie, każda do konkretnej faktury sprzedaży dla danego odbiorcy. Każda z wystawionych przez Spółkę faktur korygujących bez względu na przyczynę jej wystawienia spełnia kryteria określone w § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług. Ilość generowanych obecnie dokumentów jest ogromna.

W celu uproszczenia i zmniejszenia ilości wystawianych dokumentów, Spółka rozważa możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących dotyczących wielu faktur wystawionych danemu kontrahentowi w danym okresie rozliczeniowym (np. w tygodniu) z tytułu zwrotu towarów.

Zbiorcze faktury korygujące będą wystawiane kontrahentom Spółki, którzy są podatnikami VAT i dotyczą dostaw towarów na terytorium kraju. Faktury takie nie będą wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych. Zbiorcze faktury korygujące nie będą dotyczyły czynności zwolnionych od podatku.

Zbiorcza faktura korygująca będzie zawierała następujące elementy:

 1. oznaczenie „Faktura korygująca”,
 2. kolejny numer oraz datę jej wystawienia,
 3. dane sprzedawcy (nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej),
 4. dane nabywcy (imię i nazwisko lub nazwę bądź nazwę skróconą nabywcy oraz jego adres a także numer identyfikacji podatkowej).

W dalszej części zbiorcza faktura korygująca będzie zawierała informacje i dane dotyczące faktur będących przedmiotem korekty oraz towarów, których dotyczył zwrot. Dane te będą przedstawione w podziale na poszczególne faktury. Ponadto, w odniesieniu do każdej korygowanej faktury, zbiorcza faktura korygująca będzie zawierać informację o numerze faktury pierwotnej, dacie jej wystawienia oraz dacie sprzedaży.

W odniesieniu do każdej faktury pierwotnej wskazany będzie towar będący przedmiotem zwrotu – jego nazwa oraz symbol PKWiU (w przypadku towarów podlegających opodatkowaniu stawką niższą niż stawka podstawowa 23%). W części tej podawane będą ponadto: ilość towarów, których dotyczy zwrot cena netto za jednostkowy towar, informacja o właściwej stawce VAT, wartości zwróconych towarów netto, wartość VAT oraz wartości korekty z podatkiem. Ponadto, zbiorcza faktura korygująca będzie zawierać informację o łącznej wartości netto zwróconych towarów, których dotyczy faktura korygująca, łącznej wartości zmniejszenia podatku należnego, oraz łącznej wartości całkowitej zmniejszenia wartości brutto. Ta ostatnia kwota będzie następnie powtórzona dalej jako kwota do zwrotu przez Spółkę. Kwoty podatku należnego, w tym łączne zmniejszenie podatku należnego, ujęte będą w złotych polskich. Na dole faktury korygującej podana będzie informacja zbiorcza o podstawie korekty (zmniejszenia) podatku, w tym przypadku towar zwrócony sprzedawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku zwrotu produktów Spółka może wystawiać zbiorcze faktury korygujące dotyczące wielu faktur sprzedaży wystawionych na danego odbiorcę w danym okresie rozliczeniowym (np. w tygodniu) i zawierać wyłącznie dane określone w § 13 ust. 2 i 4 w związku z ust. 5 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, tj.:

 • numer kolejny faktury korygującej;
 • datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze korygowanej, określone w § 5 ust. 1 pkt 1-6 Rozporządzenia, tj. nazwę sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, numer kolejny faktury korygowanej oraz datę wystawienia faktury korygowanej, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę towarów podlegających zwrotowi;
 • kwotę (wartość netto) zwrotu towarów;
 • kwotę zmniejszenia podatku należnego; oraz wyraz „korekta” lub „faktura korygująca,
 • jeżeli faktura korygująca dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę zmniejszenia podatku należnego podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, szczegółowe zasady wystawiania faktur, w tym faktur korygujących uregulowane zostały w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Stosownie do § 13 ust. 2 i ust. 8 Rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-6, tj.:
   • datę jej wystawienia;
   • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
   • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
   • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a;
   • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b;
   • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;
 3. kwotę i rodzaj udzielnego rabatu (w przypadku zwrotów towarów ich ilość i wartość);
 4. kwotę zmniejszenia podatku należnego.
 5. wyraz „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA”.

Ponadto stosownie do § 13 ust. 4, jeżeli faktura korygująca dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę zmniejszenia podatku należnego podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Stosownie do treści § 13 ust. 5 pkt 1) Rozporządzenia przepisy § 13 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

W ocenie Spółki, może ona wystawiać zbiorcze faktury korygujące dotyczących wielu faktur wystawionych danemu kontrahentowi w danym okresie rozliczeniowym (np. w tygodniu) z tytułu zwrotu produktów. Prawidłowo wystawiona zbiorcza faktura korygująca dokumentująca zwrot produktów powinna zawierać następujące elementy:

 • numer kolejny faktury korygującej;
 • datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze korygowanej, określone w § 5 ust. 1 pkt 1-6 Rozporządzenia, tj. nazwę sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, numer kolejny faktury korygowanej oraz datę wystawienia faktury korygowanej, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; nazwę towarów podlegających zwrotowi;
 • kwotę (wartość netto) zwrotu towarów;
 • kwotę zmniejszenia podatku należnego; oraz
 • wyraz „korekta” lub faktura korygująca,
 • jeżeli faktura korygująca dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę zmniejszenia podatku należnego podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Dane dotyczące faktur będących przedmiotem korekty oraz towarów, których dotyczył będzie zwrot zostaną przedstawione w podziale na poszczególne faktury. W odniesieniu do każdej korygowanej faktury, zbiorcza faktura korygująca będzie zawierać informację o numerze faktury pierwotnej, dacie jej wystawienia oraz dacie sprzedaży. W odniesieniu do każdej faktury pierwotnej wskazany będzie towar będący przedmiotem zwrotu - jego nazwa oraz symbol PKWiU (w przypadku towarów podlegających opodatkowaniu stawką niższą niż stawka podstawowa 23%). W części tej podawane będą ponadto: ilość towarów, których dotyczy zwrot, cena netto za jednostkowy towar, informacja o właściwej stawce VAT, wartości zwróconych towarów netto, wartość VAT oraz wartości korekty z podatkiem. Ponadto, zbiorcza faktura korygująca będzie zawierać informację o łącznej wartości netto zwróconych towarów, których dotyczy faktura korygująca, łącznej wartości zmniejszenia podatku należnego, oraz łącznej wartości całkowitej zmniejszenia wartości brutto. Ta ostatnia kwota będzie następnie powtórzona dalej jako kwota do zwrotu przez Spółkę. Kwoty podatku należnego, w tym łączne zmniejszenie podatku należnego, ujęte będą w złotych polskich. Na dole faktury korygującej podana będzie informacja zbiorcza o podstawie korekty (zmniejszenia) podatku, w tym przypadku towar zwrócony sprzedawcy.

Zatem warunek wynikający z § 13 ust. 2 Rozporządzenia należy uznać za spełniony. Jeżeli wszystkie wskazane powyżej elementy znajdują się na fakturze korygującej dokumentującej zwrot produktów to faktura taka jest kompletna i prawidłowo wystawiona w rozumieniu przepisów Rozporządzenia oraz przepisów ustawy VAT. W konsekwencji, Spółka nie ma obowiązku uzupełniania takiej faktury o inne elementy, takie jak wartość sprzedaży towarów przed korektą, wartość sprzedaży po korekcie, czy też kwota podatku VAT przed korektą oraz po korekcie. Słuszność stanowiska Spółki potwierdza m.in. interpretacja indywidualna IPPP1/443-156/10-2/AW z dnia 25 marca 2010 r. oraz IPPP1/443-1025/12-2/AP z dnia 28 grudnia 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Art. 29 ust. 1 ustawy stanowi, iż podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

W oparciu o treść art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Art. 106 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Wskazać należy, iż ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury, w tym faktury korygujące, zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.).

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające ww. rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r., poz. 1428), zwanego dalej zmienionym rozporządzeniem. Rozporządzenie to wdraża dyrektywę Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1).

W myśl § 4 ust. 1 zmienionego rozporządzenia, fakturę wystawia:

 1. zarejestrowany podatnik VAT czynny,
 2. podatnik, o którym mowa w art. 16 ustawy, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

Z kolei, zgodnie z § 13 ust. 1 zmienionego rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą tę fakturę.

Jak wynika z § 13 ust. 2 zmienionego rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;
 3. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
 4. kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Na podstawie § 13 ust. 3 zmienionego rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane określone w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4;
 3. okres, do którego odnosi się udzielany rabat;
 4. kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Stosownie do § 5 ust. 1 pkt 1-6 zmienionego rozporządzenia, faktura powinna zawierać:

 1. datę jej wystawienia;
 2. kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a,
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży.

Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, o których mowa w ust. 2 i 3, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku - § 13 ust. 4 zmienionego rozporządzenia.

Natomiast, zgodnie z § 13 ust. 5 zmienionego rozporządzenia, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

 1. zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;
 2. zwrotu nabywcy całości lub części należności, o której mowa § 10 ust. 1.

Stosownie do § 13 ust. 8 zmienionego rozporządzenia, faktury korygujące powinny zawierać wyraz „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA”.

Z powyższych uregulowań dotyczących wystawiania faktur korygujących wynika, że podatnik może wystawić fakturę korygującą do jednej lub więcej dostaw. Wówczas faktura taka powinna zawierać:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane określone w § 5 ust. 1-6, tj.: datę jej wystawienia; kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a; numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b; datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 3. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;
 4. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
 5. kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych. Spółka jest zarejestrowana w Polsce jako czynny podatnik na potrzeby podatku do towarów i usług (dalej „VAT”). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje na rzecz klientów sprzedaży produktów opodatkowanej VAT. Dla udokumentowania sprzedaży Spółka wystawia klientom faktury. Głównymi odbiorcami wyżej wymienionych produktów są inne podmioty gospodarczy prowadzące na terenie kraju działalność w zakresie handlu artykułami spożywczymi (takim jak sklepy, supermarkety, sieci handlowe itp.). Z uwagi na konieczność codziennego przyjmowania zwrotów produktów Spółka w bardzo licznych przypadkach koryguje wielkość sprzedaży wystawiając faktury korygujące. Obecnie faktury korygujące wystawiane są oddzielnie, każda do konkretnej faktury sprzedaży dla danego odbiorcy. Każda z wystawionych przez Spółkę faktur korygujących bez względu na przyczynę jej wystawienia spełnia kryteria określone w § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług. Ilość generowanych obecnie dokumentów jest ogromna. W celu uproszczenia i zmniejszenia ilości wystawianych dokumentów, Spółka rozważa możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących dotyczących wielu faktur wystawionych danemu kontrahentowi w danym okresie rozliczeniowym (np. w tygodniu) z tytułu zwrotu towarów. Zbiorcze faktury korygujące będą wystawiane kontrahentom Spółki, którzy są podatnikami VAT i dotyczą dostaw towarów na terytorium kraju. Faktury takie nie będą wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych. Zbiorcze faktury korygujące nie będą dotyczyły czynności zwolnionych od podatku.

Zbiorcza faktura korygująca będzie zawierała następujące elementy: oznaczenie „Faktura korygująca”; kolejny numer oraz datę jej wystawienia; dane sprzedawcy (nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej); dane nabywcy (imię i nazwisko lub nazwę bądź nazwę skróconą nabywcy oraz jego adres a także numer identyfikacji podatkowej). W dalszej części zbiorcza faktura korygująca będzie zawierała informacje i dane dotyczące faktur będących przedmiotem korekty oraz towarów, których dotyczył zwrot. Dane te będą przedstawione w podziale na poszczególne faktury. Ponadto, w odniesieniu do każdej korygowanej faktury, zbiorcza faktura korygująca będzie zawierać informację o numerze faktury pierwotnej, dacie jej wystawienia oraz dacie sprzedaży. W odniesieniu do każdej faktury pierwotnej wskazany będzie towar będący przedmiotem zwrotu – jego nazwa oraz symbol PKWiU (w przypadku towarów podlegających opodatkowaniu stawką niższą niż stawka podstawowa 23%). W części tej podawane będą ponadto: ilość towarów, których dotyczy zwrot cena netto za jednostkowy towar, informacja o właściwej stawce VAT, wartości zwróconych towarów netto, wartość VAT oraz wartości korekty z podatkiem. Ponadto, zbiorcza faktura korygująca będzie zawierać informację o łącznej wartości netto zwróconych towarów, których dotyczy faktura korygująca, łącznej wartości zmniejszenia podatku należnego, oraz łącznej wartości całkowitej zmniejszenia wartości brutto. Ta ostatnia kwota będzie następnie powtórzona dalej jako kwota do zwrotu przez Spółkę. Kwoty podatku należnego, w tym łączne zmniejszenie podatku należnego, ujęte będą w złotych polskich. Na dole faktury korygującej podana będzie informacja zbiorcza o podstawie korekty (zmniejszenia) podatku, w tym przypadku towar zwrócony sprzedawcy.

Na tle powyższego Zainteresowany ma wątpliwości, czy w przypadku zwrotu produktów Spółka może wystawiać zbiorcze faktury korygujące dotyczące wielu faktur sprzedaży wystawionych na danego odbiorcę w danym okresie rozliczeniowym (np. w tygodniu) i zawierać wyłącznie dane określone w § 13 ust. 2 i 4 w związku z ust. 5 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia.

Z brzmienia przedstawionych regulacji prawnych wynika, że fakturę korygującą wystawia się m.in. w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Powyższy przepis umożliwia wystawienie faktury korygującej – w zależności od przypadku – zarówno dla jednej lub więcej dostaw (§ 13 ust. 2 zmienionego rozporządzenia), bądź też do wszystkich dostaw dla jednego odbiorcy (§ 13 ust. 3 zmienionego rozporządzenia). Przepis ten określa dane, jakie powinna zawierać faktura. Należy zauważyć, iż regulacja zawarta w § 13 zmienionego rozporządzenia, przewiduje możliwość wystawienia faktury korygującej, wskazując jednocześnie minimalny zakres danych jakie taka faktura powinna zawierać. A zatem, podatnicy mogą wystawić fakturę korygującą do jednej, bądź wielu faktur sprzedaży lub też do wszystkich faktur wystawionych na rzecz jednego odbiorcy (kontrahenta) w danym okresie rozliczeniowym.

Zaznaczyć należy, iż przepisy prawa podatkowego nie stanowią wprost o zbiorczej fakturze korygującej, lecz wystawienie takiego dokumentu, o ile dokumentuje prawnie dopuszczalną zmianę obrotu i zawiera wszystkie wymagane dla faktury korygującej elementy, należy uznać za prawidłowe. Dlatego też nie ma przeszkód, by wystawiać zbiorczą fakturę korygującą do co najmniej kilku faktur dokumentujących pierwotną sprzedaż. Na takiej fakturze powinny być podane jednak wszystkie informacje dotyczące faktur pierwotnych, które pozwolą jednoznacznie stwierdzić, których faktur pierwotnych przedmiotowa faktura korygująca dotyczy, wskazywać których towarów i usług korekta dotyczy oraz wymieniać elementy kwotowe związane z korektą. A zatem, dopuszczalne jest udokumentowanie zwrotu towaru za pomocą zbiorczej faktury korygującej, pod warunkiem, że faktura ta spełnia warunki określone dla faktur korygujących, wynikające z § 13 ust. 2 zmienionego rozporządzenia.

Analizując przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe w kontekście powołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, iż z uwagi na fakt, że celem wystawienia faktury korygującej jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości, w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę Spółka może wystawiać zbiorcze faktury korygujące dotyczące wielu faktur dokumentujących sprzedaż ww. towaru. Na takich fakturach korygujących powinny być podane wszelkie informacje, o których mowa w § 13 ust. 2 i ust. 8 zmienionego rozporządzenia . Przy czym, w przypadku, gdy faktura korygująca będzie dotyczyła sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami - kwotę zmniejszenia podatku należnego Spółka powinna podać w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Zatem jeśli Spółka wystawia zbiorcze faktury korygujące dotyczące wielu faktur sprzedaży wystawionych na danego odbiorcę w danym okresie rozliczeniowym (np. w tygodniu), które zawierają wszelkie informacje, o których mowa w § 13 ust. 2 i ust. 8 rozporządzenia uznać należy, że postępuje prawidłowo.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.