ILPP1/443-638/14-2/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania premii pieniężnych otrzymywanych od brokera ubezpieczeniowego.
ILPP1/443-638/14-2/AIinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. leasing
 3. premia pieniężna
 4. usługi ubezpieczeniowe
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2014 r. (data wpływu 24 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania premii pieniężnych otrzymywanych od brokera ubezpieczeniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania premii pieniężnych otrzymywanych od brokera ubezpieczeniowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – świadczy usługi leasingu, w tym środków transportu. W toku swojej aktywności oferuje m.in. leasing środków transportu wraz przygotowaną ofertą ubezpieczenia.

Spółka zawiera umowy ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeniowymi, na zlecenie których działa firma brokerska, która jest odpowiedzialna za doprowadzenie do ich zawarcia. Firma brokerska otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie prowizyjne od zakładów ubezpieczeń. Wnioskodawca nie ma wpływu na wypłatę oraz wysokość otrzymywanego przez brokera wynagrodzenia, jest ono ustalane bezpośrednio z zakładem ubezpieczeniowym przez brokera. Jednocześnie, z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wypłaty jakichkolwiek kwot (wynagrodzenia, tytułem zwrotu kosztów etc.) – usługi pośrednictwa świadczone są bowiem na rzecz zakładu ubezpieczeń, z którym wiąże brokera odrębna umowa w tym zakresie.

Przeciwnie, z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń za pośrednictwem/przy udziale firmy brokerskiej, Spółka otrzymuje/otrzyma od brokera premię pieniężną, której wysokość jest/będzie ustalana jako określony procent sumy opłaconych przez nią składek na rzecz danego zakładu ubezpieczeniowego. Premia jest wypłacana wyłącznie za samo zawarcie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeniowym za pośrednictwem konkretnego brokera.

Wnioskodawca nie był/jest/będzie zobowiązany do jakiegokolwiek świadczenia na rzecz wypłacającego premię, w tym do zawarcia umowy ubezpieczenia z zakładem, na rzecz którego działa broker. Innymi słowy, decyzja o wyborze danego ubezpieczyciela i podpisaniu z nim umowy ubezpieczenia jest autonomiczną decyzją Spółki, niewynikającą z realizacji jakiegokolwiek zobowiązania umownego względem brokera. Ponieważ jednak Spółka decyduje się na podpisanie umowy z ubezpieczycielem reprezentowanym przez brokera, otrzymuje od niego gratyfikację jw.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy premie pieniężne, wypłacane Spółce przez brokera ubezpieczeniowego nie stanowią wynagrodzenia/obniżki wynagrodzenia (rabatu) w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem/są neutralne dla VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, premie pieniężne, otrzymane przez Spółka od brokera ubezpieczeniowego są neutralne dla VAT, w szczególności nie podlegają – jako wynagrodzenie za usługi – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 8 ust. 1 tej ustawy precyzuje z kolei, że za opodatkowane świadczenie usług uznaje się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemające osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Powołany przepis wskazuje, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zachowania polegające na powstrzymywaniu się od dokonywania określonych czynności lub na tolerowaniu pewnych czynności, bądź sytuacji. Pojęcie usługi, według ustawy, jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się podatnika – niebędące dostawą towarów – na rzecz innego podmiotu.

Świadczenie usług może zasadniczo przyjąć dwie formy:

 • Aktywną, polegającą na określonym działaniu na rzecz usługobiorcy;
 • Pasywną, polegającą na powstrzymaniu się lub tolerowaniu określonego działania lub stanu.

Zdaniem Wnioskodawcy, aby uznać dane zachowanie za odpłatne świadczenie usług musi jednak istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, na podstawie którego wypłacane jest wynagrodzenie za wykonanie usługi. Konieczne jest bowiem, aby świadczona usługa wiązała się w sposób bezpośredni z przekazanym w zamian za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W zaprezentowanym stanie sprawy, Spółka otrzymuje premię od brokera uzależnioną od zawarcia przez nią umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń. Podpisanie tej umowy pozostające – jak wskazano w opisie stanu faktycznego – w wyłącznej gestii Spółki, jest jedyną okolicznością warunkującą wypłatę premii; w szczególności wypłata nie jest uzależniona od spełnienia innych warunków lub świadczeń przez Wnioskodawcę na rzecz brokera. Brak zatem jakiegokolwiek świadczenia na rzecz brokera po stronie Spółki, które można byłoby powiązać premią pieniężną, otrzymaną od brokera. Premia nie jest zatem wynagrodzeniem za wyświadczone przez Spółkę usługi na rzecz brokera. Spółka nie świadczy bowiem takich usług. Okoliczność zakupu przez Spółkę usługi ubezpieczenia od zakładu ubezpieczeniowego, w zamian za co Spółka otrzymuje premię pieniężną od brokera, nie spełnia bowiem definicji usługi określonej w art. 8 ustawy o VAT.

Zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem, z odpłatnym świadczeniem usług mamy do czynienia w sytuacji, gdy dwa świadczenia wzajemne są ze sobą powiązane w taki sposób, że jedno stanowi ekwiwalent za drugie. Analogiczne stanowisko prezentuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie Apple and Pear Developmen Council przeciwko Commissioners of Customs and Excise, sygn. C-102/86.

Mając na uwadze brzmienie powołanych przepisów oraz wyrok TSUE, należy stwierdzić, że zasadniczo jako odpłatne świadczenie usług opodatkowaniu VAT mogą podlegać jedynie czynności charakteryzujące się bezpośrednim i ścisłym związkiem ze świadczeniem ekwiwalentnym.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie na gruncie licznych orzeczeń sądów administracyjnych, np. wyroki: Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lutego 2007 r., sygn. akt I FSK 94/06; z 23 września 2008 r., sygn. akt I FSK 998/08; z 26 lutego 2009 r., sygn. akt I FSK 1067/08; z 17 lutego 2010 r., sygn. akt I FSK 2137/08; z 21 stycznia 2010 r., sygn. akt I FSK 1806/08; z 11 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 699/09; z 11 marca 2010 r. sygn. akt I FSK 191/09; z 11 czerwca 2010 r., sygn. akt I FSK 968/09 oraz I FSK 972/09.

Powyższy pogląd akceptował również Minister Finansów w interpretacjach:

 • z dnia 3 października 2011 r., wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP2/443-754/09/11-S/AD,
 • z dnia 25 lipca 2011 r., wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP3/443-515/11/AB,
 • z dnia 2 maja 2011 r., wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP1/443-170/11-4/MK,
 • z dnia 22 kwietnia 2011 r., wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPP1/443-71/11-4/ISz,
 • z dnia 10 lutego 2011 r. wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP1-443-556/08/11-7/S/JL,
 • z dnia 9 lutego 2011 r., wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. ITPP2/443-1197/10/AD,
 • z dnia 7 stycznia 2011 r. wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP2/443-1023/10/ICz,
 • z dnia 31 grudnia 2010 r. wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP2/443-905/10-3/MM,
 • z dnia 9 grudnia 2010 r. wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPP1/443-812/10/AW.

Powyższe orzeczenia oraz interpretacje wskazują, że premia pieniężna, która nie pozostaje w związku z określonym świadczeniem otrzymującego, nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w wyrokach, premia stanowi swoistą nagrodę za uzyskanie rezultatu polegającego np. na osiągnięciu określonej wielkości zakupów nagradzane premią, a nie odpłatność za wykonane świadczenie. W konsekwencji, wypłata premii nie kreuje odrębnej od świadczenia usługi lub dostawy towaru - czynności objętej zakresem VAT i jest na gruncie tego podatku obojętna.

Zaprezentowane powyżej podejście jest zgodne zarówno z regulacjami polskimi, jak i unijnymi, z których wynika, że transakcja gospodarcza nie może podlegać podwójnemu opodatkowaniu, raz jako usługa główna, drugi raz jako opodatkowana premia. Inaczej rzecz ujmując, jedno zdarzenie gospodarcze, co do zasady, powinno kreować tylko jeden obowiązek podatkowy, który w przedmiotowym stanie sprawy będzie powstawać od świadczenia usług ubezpieczenia. Podobne stanowisko zajmują inni przedstawiciele doktryny prawa podatkowego, w tym m.in. A Bartosiewicz, R. Kubacki (Komentarz. VAT, 3. wydanie, Wolters Kluwers, Warszawa 2009, s. 153), czy T. Michalik (VAT. 2009, Beck, Warszawa 2009, s. 146-148).

Należy zwrócić uwagę, że wskazane powyżej wyroki oraz interpretacje Ministra Finansów dotyczą premii pieniężnych wypłacanych za zrealizowanie określonego wolumenu zakupów (towarów bądź usług) i w zakresie, w jakim odnoszą się do przypadków, w których to strona będąca sprzedawcą tych towarów lub usług wypłaca premię na rzecz kupującego (usługobiorcy), utraciły na aktualności w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FPS 2/12), w której to sąd stwierdził, że w takim przypadku mamy do czynienia z rabatem posprzedażowym udzielanym nabywcy przez sprzedawcę towarów lub usług.

Jednakże w sytuacji opisanej przez Spółkę, premia pieniężna jest wypłacona Spółce nie przez zakład ubezpieczeń, od którego Spółka nabywa usługi ubezpieczenia, ale przez brokera ubezpieczeniowego (podmiotu trzeciego). Tym samym w tej sytuacji, istotnie odmiennej od tej, na tle której zapadł uchwała – zdaniem Wnioskodawcy – wnioski płynące z ww. interpretacji i wyroków należy uznać za nadal aktualne. A więc, że premia pieniężna, otrzymana przez Spółkę od brokera, jako niezwiązana z jakimkolwiek stosunkiem łączącym ją z tym podmiotem, z którego wynikałyby dla którejkolwiek ze stron zobowiązania do świadczenia/sprzedaży na rzecz drugiej, niejako tym bardziej nie podlega opodatkowaniu VAT.

Zakup usług ubezpieczenia dokonywany jest zatem od zakładu ubezpieczeń, a nie od brokera, tj. podmiotu wypłacającego premię. Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie nie będziemy mieć nawet do czynienia z wypłatą premii uzależnionej od określonego poziomu zakupów od podmiotu wypłacającego premię. Dlatego też premia pieniężna, wypłacana na podstawie noty księgowej nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Przedmiotowej premii pieniężnej nie będzie można również zakwalifikować jako rabatu udzielonego przez brokera na rzecz Spółki, przede wszystkim z uwagi na fakt, że zasadniczo brak jest pomiędzy brokerem a Spółką jakiegokolwiek świadczenia (w związku z którym wypłacana jest premii pieniężna), którego wartość mogłaby zostać pomniejszona. Taka kwalifikacja mogłaby zostać ewentualnie rozważona w przypadku, gdyby premię pieniężną wypłacał zakład ubezpieczeń będąc świadczeniodawcą usług ubezpieczenia, a nie broker, co jednak w sprawie nie ma miejsca – wypłata premii odbywała się będzie poza zakładem ubezpieczeń i bez jego wiedzy.

Wnioskodawca wskazał, że w stanie faktycznym analogicznym do zaprezentowanego przez Spółkę została wydana przez tut. Organ podatkowy interpretacja przepisów prawa podatkowego. W interpretacji tej, z dnia 7 sierpnia 2013 r. (sygn. ILPP2/443-538/13-2/PR) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, że premia pieniężna wypłacana przez brokera ubezpieczeniowego leasingodawcy w związku z zawarciem przez niego umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeniowym nie podlega VAT.

Podobnie w analogicznym stanie faktycznym brak opodatkowania VAT premii wypłacanej przez brokera na rzecz leasingodawcy został również potwierdzony przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 30 czerwca 2011 r. (sygn. IPPP1/443-801/11-4/Igo). Pomimo wspomnianej uchwały NSA zachowuje ona, w ocenie Spółki, w pełni aktualność.

Mając na uwadze powyższą argumentację należy stwierdzić, że premie pieniężne, wypłacane przez brokera na rzecz Spółki nie są związane ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług na rzecz brokera, dlatego też nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze zaprezentowaną powyżej argumentację, Spółka wnosi o potwierdzenie jej stanowiska jw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został sformułowany w art. 7 oraz w art. 8 ustawy. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów.

Z uwagi na powyższe unormowania, pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy usługi leasingu, w tym środków transportu. W toku swojej aktywności oferuje m.in. leasing środków transportu wraz przygotowaną ofertą ubezpieczenia. Spółka zawiera umowy ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeniowymi, na zlecenie których działa firma brokerska, która jest odpowiedzialna za doprowadzenie do ich zawarcia. Firma brokerska otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie prowizyjne od zakładów ubezpieczeń. Wnioskodawca nie ma wpływu na wypłatę oraz wysokość otrzymywanego przez brokera wynagrodzenia, jest ono ustalane bezpośrednio z zakładem ubezpieczeniowym przez brokera. Jednocześnie, z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wypłaty jakichkolwiek kwot (wynagrodzenia, tytułem zwrotu kosztów etc.) – usługi pośrednictwa świadczone są bowiem na rzecz zakładu ubezpieczeń, z którym wiąże brokera odrębna umowa w tym zakresie. Przeciwnie, z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń za pośrednictwem/przy udziale firmy brokerskiej, Spółka otrzymuje/otrzyma od brokera premię pieniężną, której wysokość jest/będzie ustalana jako określony procent sumy opłaconych przez nią składek na rzecz danego zakładu ubezpieczeniowego. Premia jest wypłacana wyłącznie za samo zawarcie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeniowym za pośrednictwem konkretnego brokera. Wnioskodawca nie był/jest/będzie zobowiązany do jakiegokolwiek świadczenia na rzecz wypłacającego premię, w tym do zawarcia umowy ubezpieczenia z zakładem, na rzecz którego działa broker. Innymi słowy, decyzja o wyborze danego ubezpieczyciela i podpisaniu z nim umowy ubezpieczenia jest autonomiczną decyzją Spółki, niewynikającą z realizacji jakiegokolwiek zobowiązania umownego względem brokera. Ponieważ jednak Spółka decyduje się na podpisanie umowy z ubezpieczycielem reprezentowanym przez brokera, otrzymuje od niego gratyfikację jw.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii uznania, czy premie pieniężne wypłacane Spółce przez brokera ubezpieczeniowego nie stanowią wynagrodzenia/obniżki wynagrodzenia (rabatu) w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem/są neutralne dla VAT.

W tym miejscu należy wskazać, że skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, czy ich przyznanie uwarunkowane jest wykonywaniem dodatkowych czynności itp.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku, z tytułu świadczonych usług pośrednictwa (których przedmiotem będzie doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia pomiędzy Spółką a danym zakładem ubezpieczeń) firma brokerska będzie otrzymywała wynagrodzenie w formie prowizji od danego zakładu ubezpieczeń. Wysokość prowizji będzie ustalana niezależnie od Wnioskodawcy, bezpośrednio pomiędzy brokerem a zakładem ubezpieczeń. Zainteresowany nie będzie zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz firmy brokerskiej za usługi pośrednictwa. Jedynym warunkiem uprawniającym Spółkę do otrzymania premii pieniężnej będzie zawarcie przez nią – za pośrednictwem firmy brokerskiej – umów ubezpieczenia z określonym zakładem ubezpieczeń. Wysokość wypłacanej Spółce przez firmę brokerską premii pieniężnej uzależniona będzie od wartości składek ubezpieczeniowych należnych zakładom ubezpieczeniowym z tytułu zawartych umów.

Jak wynika z powyższego opisu, wypłata premii pieniężnych Wnioskodawcy przez firmę brokerską nie będzie uzależniona od jakiegokolwiek świadczenia wykonywanego przez Spółkę na rzecz tej firmy. Tym samym, wypłata premii przez firmę brokerską na rzecz Wnioskodawcy stanowić będzie świadczenie jednostronne. Jedyną czynnością, jaką wykona Spółka w związku z działalnością brokera ubezpieczeniowego, będzie bowiem zakup usług ubezpieczenia od zakładu ubezpieczeń.

Stwierdzić zatem należy, że wypłacane przez firmę brokerską premie pieniężne na rzecz Wnioskodawcy, nie będą w żaden sposób związane ze spełnieniem przez niego świadczenia wzajemnego, gdyż za takie nie będzie można uznać zawarcia przez niego umów ubezpieczenia z określonym zakładem ubezpieczeń. Należy więc uznać, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca, jako otrzymujący premie pieniężne, nie będzie świadczył na rzecz wypłacającej je firmy brokerskiej usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

Nie można również uznać otrzymywanej przez Wnioskodawcę od firmy brokerskiej premii pieniężnej za rabat obniżający podstawę opodatkowania.

Przepis art. 29a ust. 1 ustawy stanowi, że podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do ust. 7 ww. artykułu, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

W myśl art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Przez sprzedaż – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika przede wszystkim, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, a także, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty oraz udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży. Ponadto, podstawę opodatkowania obniża się o kwoty opustów i obniżek cen udzielonych po dokonaniu sprzedaży.

W niniejszej sprawie Spółka nie ma wpływu na wysokość otrzymywanego od firmy brokerskiej wynagrodzenia, jest ono ustalane na podstawie sumy opłacanych przez niego składek na rzecz zakładu ubezpieczeniowego. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do jakiegokolwiek świadczenia na rzecz wypłacającego premię. Premia zostanie mu wypłacona wyłącznie za samo zawarcie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeniowym za pośrednictwem konkretnego brokera. Natomiast firma brokerska działa na rzecz zakładu ubezpieczeń, od którego otrzymuje stosowne wynagrodzenie w związku z zawartymi za jej pośrednictwem umowami ubezpieczenia pomiędzy tym zakładem ubezpieczeń a Spółką.

Tym samym firma brokerska nie wykonuje na rzecz Wnioskodawcy żadnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu, za które Spółka zobowiązana byłaby dokonać zapłaty i która to zapłata miałaby ulec obniżeniu w związku z wypłacaną Spółce premią pieniężną.

Mając na względzie powyższe rozważania należy stwierdzić, że premie pieniężne, które Spółka otrzymuje/będzie otrzymywać od firmy brokerskiej nie stanowią/nie będą stanowić wynagrodzenia za świadczenie usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, ani rabatu o którym mowa w art. 29a ustawy. Tym samym wypłata na rzecz Spółki premii pieniężnych nie podlega/nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.