IBPP1/4512-512/15/DK | Interpretacja indywidualna

Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta Wnioskodawcy, na podstawie zawartej umowy będą stanowić świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT za wynagrodzeniem podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT
IBPP1/4512-512/15/DKinterpretacja indywidualna
 1. premia pieniężna
 2. złom
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania premii pieniężnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania premii pieniężnej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 20 sierpnia 2015 r., znak: IBPP1/4512-512/15/DK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika jest obrót złomem stalowym z przeznaczeniem na odzysk w hutach stali. Obrót opodatkowany jest w trybie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. w zakresie podatku od towarów i usług rozlicza go nabywca. Podatnik dokonuje zakupów złomu od mniejszych dostawców i następnie sprzedaje go dużemu odbiorcy końcowemu (huta stali). Terminowość dostaw ma duże znaczenie dla zachowania płynności produkcji w hucie, stąd huta zamierza zobowiązać się do wypłaty podatnikowi oznaczonej z góry premii pieniężnej (dopłaty) naliczanej od każdej tony dostarczonego surowca, pod warunkiem terminowych dostaw w okresie rozliczeniowym. Dostawy będą dokonywane partiami, a fakturowanie będzie dokonywane bezpośrednio po dostawach. Weryfikacja możliwości wypłaty premii nastąpi z upływem każdego miesiąca (okresu rozliczeniowego), już po wystawieniu przez podatnika faktur z tytułu poszczególnych dostaw. Wysokość premii będzie ściśle zależna od ilości zakontraktowanego i dostarczonego złomu. Podatnik stanie przed koniecznością odpowiedniego udokumentowania otrzymania premii dla celów podatkowych (w tym podatku od towarów i usług).

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

1.Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 1 listopada 2012 r. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest obrót złomem stalowym oraz usługi transportowe i przeładunkowe złomu, tj. działalność opodatkowana podatkiem od towarów i usług (z zastrzeżeniem odwrotnego obciążenia przy obrocie złomem). Wnioskodawca nie prowadzi działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług.

2.Na pytanie tut. organu „Z wniosku wynika, że huta zamierza zobowiązać się do wypłaty Wnioskodawcy premii pieniężnej, naliczanej do każdej tony dostarczonego surowca, pod warunkiem terminowych dostaw w okresie rozliczeniowym. Należy zatem wyjaśnić w jaki sposób zostaną uregulowane warunki i zasady przyznawania przez kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy premii pieniężnych...”, Wnioskodawca odpowiedział, że klient składa Wnioskodawcy pisemne zamówienia handlowe, wskazujące ilość, jakość i cenę złomu, którego dostaw oczekuje, oraz końcowy termin dostawy. Oprócz tego, klient zamierza oświadczać na piśmie, że w przypadku pełnej realizacji zamówienia (ilość, jakość, termin) wypłaci dodatkową premię.

Wysokość premii będzie uzależniona od faktycznie dostarczonej ilości złomu, i będzie naliczana w ustalonej kwocie od każdej tony. Wypłata premii co do zasady nie będzie uznaniowa - jeżeli tylko warunek zostanie spełniony, wypłata premii stanowić będzie prawnie wiążące zobowiązanie klienta. Wnioskodawca dopuszcza jednak sytuację, gdy premia zostanie przyznana pomimo niewykonania zobowiązania w całości, ze względu na inne okoliczności, gdy klient uzna to za stosowne, co pozostaje w kwestii jego decyzji.

3.W sytuacji przedstawionej we wniosku warunki wypłaty premii będą następujące:

 • wykonanie dostaw w określonej w zamówieniu ilości;
 • wykonanie dostaw odbędzie się do dnia wyznaczonego w zamówieniu jako końcowy termin dostawy.

Jednak tak jak wskazano w odpowiedzi na pkt 2 powyżej, niewykluczona jest sytuacja, gdy premia zostanie wypłacona Wnioskodawcy pomimo niespełnienia powyższych warunków, gdy klient uzna to za stosowne z innych względów (np. zorganizowanie transportów metodą bardziej dogodną dla klienta).

4.Na pytanie tut. organu „Czy w przypadku gdy Wnioskodawca nie wykona w terminie na rzecz kontrahenta dostaw wymienionych we wniosku towarów to nie otrzyma premii pieniężnej...”, Wnioskodawca odpowiedział, że co do zasady tak. Niewłaściwe wykonanie zobowiązania (nieterminowe lub w nieodpowiedniej ilości) na pewno spowoduje brak wymagalności roszczenia o wypłatę premii w rozumieniu prawa cywilnego. Nie przekreśla to jednak ewentualnej decyzji klienta, który może zdecydować się na wypłatę pomimo niespełnienia warunków.

5.Na pytanie tut. organu „Na jakiej podstawie w przypadku stwierdzenia wykonania ww. działań zostanie wypłacona Wnioskodawcy premia pieniężna...”, Wnioskodawca odpowiedział, że jak wskazano powyżej, zobowiązanie klienta do wypłaty premii Wnioskodawcy zawarte będzie w pisemnym oświadczeniu składającego zamówienie, kierowanym do Wnioskodawcy. Podstawą prawną będzie zatem umowa wiążąca obydwie strony.

Jeżeli chodzi o podstawę formalną, tj. dokument, na podstawie którego zostanie dokonana wypłata premii, to Wnioskodawca rozważa dwa warianty (nota księgowa oraz faktury korygujące), co jest przedmiotem pytania wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 10 czerwca 2015 r.

6.Na pytanie tut. organu „W jaki sposób zostanie udokumentowane przez kontrahenta terminowe wykonanie przez Wnioskodawcę dostaw, uprawniające go do otrzymania premii...”, Wnioskodawca odpowiedział, że przy każdej dostawie powstają dokumenty przewozowe, w tym dokument wydania WZ, określający kategorię jakościową złomu i jego wagę. Klient każdorazowo waży przy odbiorze dostarczany złom (posiada własny certyfikowany system wagowy). Na tej podstawie, po upływie terminu realizacji danego zamówienia, będzie można precyzyjnie ustalić, w jakiej ilości dostarczono zamówiony towar i czy odpowiada on warunkom zamówienia.

7.Na pytanie tut. organu „W jaki konkretnie sposób zostanie ustalona wysokość premii pieniężnej... W opisie sprawy Wnioskodawca z jednej strony wskazuje, że huta zamierza zobowiązać się do wypłaty oznaczonej z góry premii pieniężnej, natomiast w dalszej części wniosku stwierdza, że wysokość premii będzie ściśle zależna od ilości zakontraktowanego i dostarczonego złomu...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Dokładnie tak, a zauważona sprzeczność jest pozorna. Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 2, klauzula zawierająca zobowiązanie klienta będzie określać wysokość premii w odniesieniu do każdej dostarczonej tony. Będzie to odnosić się to każdorazowo do konkretnego zamówienia, obejmującego konkretną ilość złomu. W chwili składania zamówienia i określania jednostkowej premii, możliwe będzie zatem jej wstępne oszacowanie. Ze względu jednak na charakter dostarczanego towaru (złom) i wynikającą stąd konieczność przyjęcia określonej tolerancji wagowej, faktycznie wypłacana premia będzie mogła wahać się w jej ramach. Ostateczne ustalenie wysokości należnej premii odbywać się będzie na podstawie faktur i dokumentów wysyłkowych po zamknięciu realizacji danego zamówienia, jak opisano w odpowiedzi na pytanie nr 6 powyżej.

8.Dokumenty będące podstawą żądania premii będą znajdować się u obydwu stron, a ich weryfikacją będą zajmować się osoby odpowiedzialne za rozliczenia dostaw. Ustalaniem wysokości należnej premii będzie zajmować się u Wnioskodawcy specjalista handlowiec, na podstawie sporządzonych dokumentów WZ. Po stwierdzeniu, iż premia będzie należna, lub zostanie uznaniowo przyznana, dokumenty zostaną przekazane do działu księgowego celem wystawienia faktury korygującej lub noty księgowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy premia wypłacana podatnikowi przez nabywcę do każdej tony dostarczonego w terminie złomu powiększy podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skutkując koniecznością wystawienia przez podatnika faktur korygujących, czy też będzie to obojętne dla podatku od towarów i usług i będzie mogło zostać udokumentowane notą księgową...
 2. Jeżeli właściwe będzie wystawianie faktur korygujących, to czy podatnik może wystawić zbiorczą fakturę korygującą za dany okres...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Premia wypłacana podatnikowi w okolicznościach jak wskazano powyżej powiększy podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Premia będzie dodatkową kwotą podwyższającą cenę jednostkową za dostawy wdanym okresie, określaną co do wysokości i warunku wypłaty już w chwili składania zamówienia (zawierania umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego). Jeżeli warunek zostanie spełniony, nabywca będzie zobowiązany do jej wypłaty na mocy samej umowy - stanowi to bowiem element treści zobowiązania. Jeżeli podatnik nie wykona dostaw w terminie, cena pozostanie na pierwotnym poziomie. W ostatecznym rozliczeniu danego okresu objętego zamówieniem handlowym, premia w ujęciu ekonomicznym powiększy cenę za jednostkę dostarczonego towaru. Tak naliczana i wypłacana premia powinna powiększać podstawę opodatkowania, ze względu na swój bezpośredni wpływ na cenę sprzedawanego towaru.

Jednocześnie, zdaniem podatnika, premia określona powyżej nie znajduje się na liście wyłączeń ujętych w art. 29a ust. 7 i 10 ustawy o podatku od towarów i usług, aby wyłączać lub nie zawierać jej w podstawie opodatkowania.

Fakt otrzymania premii naliczanej w sposób i na warunkach określonych powyżej powinien zatem zostać udokumentowany poprzez korektę pierwotnie wystawionych faktur, w których wskazano cenę podstawową (bez premii). Zgodnie bowiem z art, 106j ust.l pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podwyższono cenę, "podatnik wystawia fakturę korygującą." Oznacza to, że wykazanie otrzymania premii poprzez noty księgowe będzie nieprawidłowe.

Ad. 2.

Niemożliwe jest wystawianie zbiorczych faktur korygujących na podstawie art. 106j ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług w wyżej wskazanych okolicznościach, gdyż zgodnie z jego literalnym brzmieniem taka możliwość zachodzi jedynie w sytuacji, gdy podatnik udziela „opustu lub obniżki ceny”. Podatnik zamierza jednak nie udzielać opustu lub obniżki ceny, ale wręcz przeciwnie - cena ulegnie zwiększeniu w stosunku do pierwotnie udokumentowanych wartości. W związku z powyższym prawidłowe z punktu widzenia przepisów Rozdziału 1 w Dziale XI (Dokumentacja) ustawy o podatku od towarów i usług będzie wystawienie faktury korygującej w stosunku do każdej faktury dokumentującej dostawę towarów, w której zmianie ulegnie cena towaru.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumnie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści cytowanego wyżej przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, wynika, że ustawodawca przyjął generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów”. Jest ona wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika, że pojęcie „świadczenia usług” ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się podatnika – niebędące dostawą towarów – na rzecz innego podmiotu, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieuczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi co do zasady usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, iż oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.

Można w tym miejscu wskazać, że kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

I tak, w wyroku z dnia 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, TSUE stwierdził, iż wskazane w sprawie czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Analizując głębiej ten problem Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie Apple and Pear Development Council stwierdził, iż czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem.

Pojęcie „odpłatności” pojawiło się również w orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r., które zapadło na tle przepisów I Dyrektywy VAT z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EWEC). Trybunał wskazał, że termin „zapłata” stanowi integralną część przepisów prawa wspólnotowego, które nie odwołuje się do prawa państw członkowskich dla ustalenia jego znaczenia i zakresu. Stąd też wykładnia tego wyrażenia nie może być pozostawiona dyskrecjonalnemu władztwu każdego państwa członkowskiego. Ponadto Trybunał przypomniał, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego. W końcu – jak wskazał Trybunał – świadczenie wzajemne musi stanowić pewną wartość subiektywną, gdyż podstawą opodatkowania jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane, nie zaś wartość otrzymana według kryteriów obiektywnych.

Na uwagę zasługuje tutaj także orzeczenie w sprawie C-16/93 pomiędzy R.J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (Holandia), gdzie podkreślono, iż dla wystąpienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług konieczne staje się zaistnienie bezpośredniego związku płatności z konkretną czynnością oraz istnienie konsumenta tej czynności.

Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ww. ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle art. 29a ust. 6 ww. ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, wymienione zostały elementy jakie faktura powinna zawierać.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (czynny podatnik podatku od towarów i usług) dokonuje zakupów złomu od mniejszych dostawców i następnie sprzedaje go dużemu odbiorcy końcowemu (huta stali).

Dostawy będą dokonywane partiami, a fakturowanie będzie dokonywane bezpośrednio po dostawach.

Klient złoży Wnioskodawcy pisemne zamówienia handlowe, wskazujące ilość, jakość i cenę złomu, którego dostaw oczekuje, oraz końcowy termin dostawy.

Terminowość dostaw ma duże znaczenie dla zachowania płynności produkcji w hucie, stąd huta zamierza zobowiązać się do wypłaty podatnikowi oznaczonej z góry premii pieniężnej (dopłaty) naliczanej od każdej tony dostarczonego surowca, pod warunkiem terminowych dostaw w okresie rozliczeniowym.

Podstawą prawną wypłaty premii pieniężnej w przypadku wykonania działań przez Wnioskodawcę będzie umowa wiążąca obydwie strony. Składający zamówienie (klient) złoży bowiem pisemne oświadczenie, że w przypadku pełnej realizacji zamówienia (ilość, jakość, termin) wypłaci dodatkową premię.

Warunki wypłaty premii będą następujące:

 • wykonanie dostaw w określonej w zamówieniu ilości;
 • wykonanie dostaw odbędzie się do dnia wyznaczonego w zamówieniu jako końcowy termin dostawy.

Z wniosku wynika, że premia może zostać Wnioskodawcy przyznana również pomimo niespełnienia powyższych warunków, jednak ze względu na inne okoliczności np. zorganizowanie transportów metodą bardziej dogodną dla klienta. W tym przypadku przyznanie premii będzie pozostawało w kwestii decyzji klienta.

Niewłaściwe wykonanie zobowiązania (nieterminowe lub w nieodpowiedniej ilości) na pewno spowoduje brak wymagalności roszczenia o wypłatę premii w rozumieniu prawa cywilnego, jednak nie przekreśla to ewentualnej decyzji klienta, który może z innych przyczyn zdecydować się na wypłatę premii. W takim przypadku, wypłata premii, nastąpi gdy klient uzna to za stosowne z innych względów.

Weryfikacja możliwości wypłaty premii nastąpi z upływem każdego miesiąca (okresu rozliczeniowego), już po wystawieniu przez podatnika faktur z tytułu poszczególnych dostaw.

Określając sposób dokumentowania przez kontrahenta terminowości wykonanych przez Wnioskodawcę dostaw, Wnioskodawca wskazał, że przy każdej dostawie powstają dokumenty przewozowe, w tym dokument wydania WZ, określający kategorię jakościową złomu i jego wagę. Klient każdorazowo waży przy odbiorze dostarczany złom (posiada własny certyfikowany system wagowy). Na tej podstawie, po upływie terminu realizacji danego zamówienia, będzie można precyzyjnie ustalić, w jakiej ilości dostarczono zamówiony towar i czy odpowiada on warunkom zamówienia.

Wysokość premii będzie uzależniona od faktycznie dostarczonej ilości złomu, i będzie naliczana w ustalonej kwocie od każdej tony.

Dokumenty będące podstawą żądania premii będą znajdować się u obydwu stron, a ich weryfikacją będą zajmować się osoby odpowiedzialne za rozliczenia dostaw.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania i dokumentowania premii pieniężnej.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że wypłacana przez kontrahenta Wnioskodawcy (hutę), na rzecz Wnioskodawcy premia pieniężna ma na celu zachęcenie Wnioskodawcy do realizacji dostaw złomu na korzystnych dla huty warunkach (określonych w umowie), zapewniających w szczególności zachowanie płynności produkcji.

Wypłata premii będzie bowiem uzależniona od pełnej realizacji zamówienia tj. dostarczenia towarów w określonej ilości i jakości oraz w ustalonym terminie (dzień wyznaczony w zamówieniu jako końcowy termin dostawy).

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy, powodem zobowiązania się kontrahenta Wnioskodawcy (huty) do wypłaty na rzecz Wnioskodawcy (dostawcy złomu) premii pieniężnej jest zapewnienie terminowości dostaw, bowiem ma to duże znaczenie dla zachowania płynności produkcji w hucie.

Z wniosku wynika, że niewykluczona jest również sytuacja, gdy pomimo niewykonania zobowiązania w całości tj. niespełnienia ww. warunków, premia zostanie Wnioskodawcy wypłacona. W takiej sytuacji o przyznaniu premii mogą decydować inne okoliczności, wg uznania kontrahenta Wnioskodawcy. Jako przykład, Wnioskodawca wskazał w tym miejscu zorganizowanie transportów metodą bardziej dogodną dla klienta.

Z wniosku wynika zatem, że przyznanie Wnioskodawcy premii pieniężnej, za każdym razem uzależnione jest od jego konkretnego zachowania.

Co do zasady będzie to wykonanie przez Wnioskodawcę dostaw w określonej w zamówieniu ilości oraz w określonym terminie (do dnia wskazanego w zamówieniu jako końcowy termin dostawy).

Podstawą do wypłaty premii pieniężnej mogą być również inne okoliczności (uzależnione od decyzji kontrahenta Wnioskodawcy), jednak jak wynika z wniosku, są one również związane z zachowaniem się Wnioskodawcy np. zorganizowanie transportu metodą bardziej dogodną dla klienta.

Niepodjęcie przez Wnioskodawcę w danym okresie rozliczeniowym oczekiwanych przez kontrahenta Wnioskodawcy działań (niewykonanie w terminie określonej dostawy bądź innych uzależnionych od decyzji kontrahenta) będzie skutkowało niemożnością otrzymania za ten okres premii pieniężnej.

Jak bowiem wynika z opisu sprawy, niewłaściwe wykonanie zobowiązania (nieterminowa lub w nieodpowiedniej ilości dostawa) na pewno spowoduje brak wymagalności roszczenia o wypłatę premii w rozumieniu prawa cywilnego.

Ponadto należy stwierdzić, że w przypadkach w których wypłata premii uzależniona jest od decyzji kontrahenta Wnioskodawcy, brak zachowania Wnioskodawcy w sposób zgodny z jego oczekiwaniami, również będzie skutkował nieprzyznaniem premii.

Reasumując, otrzymana przez Wnioskodawcę premia pieniężna będzie stanowić rodzaj wynagrodzenia za określone zachowanie się Wnioskodawcy w stosunku do kontrahenta Wnioskodawcy, która jest przyznawana za spełnienie określonych warunków.

Tak więc w przedmiotowej sprawie zostały spełnione następujące warunki:

 • Wnioskodawcę łączy stosunek zobowiązaniowy z odbiorcą (kontrahentem Wnioskodawcy) – bowiem w zawartych umowach handlowych zagwarantowano Wnioskodawcy prawo do premii pieniężnej w określonej wysokości jako wynagrodzenie za realizacji dostaw złomu na korzystnych dla kontrahenta warunkach zapewniających w szczególności zachowanie płynności produkcji w hucie;
 • Wnioskodawca otrzyma od swojego kontrahenta (huty) wynagrodzenie w postaci premii pieniężnej, która pozostaje w bezpośrednim związku z wykonanymi przez Wnioskodawcę czynnościami w postaci realizacji na rzecz huty dostaw złomu na określonych warunkach zapewniających w szczególności zachowanie płynności produkcji w hucie;
 • Wnioskodawca jako świadczący usługę zyskuje zindywidualizowaną korzyść w postaci otrzymanej premii pieniężnej (wynagrodzenia), wartość tego świadczenia wzajemnego jest wyrażona w pieniądzu w wysokości określonej w umowie handlowej;
 • Kontrahent Wnioskodawcy będzie otrzymywał konkretną korzyść w postaci realizacji dostaw na korzystnych dla niego warunkach, zapewniających w szczególności zachowanie płynności produkcji w hucie.

Należy podkreślić, że w przedmiotowej sprawie niewątpliwie istnieje element wzajemności, konieczny do uznania, że płatność w postaci premii pieniężnej jest wynagrodzeniem za świadczoną przez Wnioskodawcę usługę.

Wypłacana przez kontrahenta Wnioskodawcy premia pieniężna (wynagrodzenie) związana jest z określonym zachowaniem Wnioskodawcy polegającym na wykonaniu dostawy złomu w określonej w zamówieniu ilości i jakości oraz w określonym terminie (do dnia wskazanego w zamówieniu jako końcowy termin dostawy) a także w innych okolicznościach podlegających uznaniu kontrahenta Wnioskodawcy.

Odnosząc przedstawione zdarzenie przyszłe do powołanych w niniejszej interpretacji przepisów prawa stwierdzić należy, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta Wnioskodawcy, na podstawie zawartej umowy będą stanowić świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT za wynagrodzeniem podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, co skutkuje koniecznością wystawienia przez Wnioskodawcę na rzecz swojego kontrahenta (huty) faktury VAT.

Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, ww. zakresie, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-512/15/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.