IBPBI/2/423-1643/09/MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przyznawane kontrahentom premie pieniężne stanowią koszt uzyskania przychodu zgodnie za art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 ze zm.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 grudnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premii pieniężnych przyznanych kontrahentom – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premii pieniężnych przyznanych kontrahentom.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest importerem oraz dystrybutorem rowerów i sprzętu rowerowego (części rowerowych, odzieży sportowej itp.). Towary te dostarcza w systemie hurtowym sklepom rowerowym, rozmieszczonym na terenie całego kraju, które z kolei sprzedają je odbiorcom detalicznym (klientom końcowym). Corocznie, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu sprzedaży, Spółka wydaje tzw. warunki współpracy handlowej. Jest to opracowanie w formie pisemnej, przedstawiające ofertę handlową Spółki na dany sezon, w tym m.in. asortyment towarów, ceny sprzedaży oraz informacje o ewentualnych ofertach specjalnych. W celu zwiększenia swojej sprzedaży Spółka kieruje do swoich odbiorców (sklepów rowerowych) ofertę dotyczącą premii pieniężnych. Zgodnie z tą ofertą po przekroczeniu odpowiedniego obrotu (przewidywanych jest kilka progów) na towarach pochodzących z oferty Spółki (Z wyłączeniem rowerów), nabywcy przysługiwać będzie premia pieniężna. Jej wysokość wyliczona będzie przy zastosowaniu wskaźnika procentowego właściwego dla danego progu obrotów na towarach pochodzących z oferty Spółki. Przemnożenie go przez kwotę obrotu na rowerach (netto bez VAT) da wysokość należnej premii pieniężnej.

Przykładowy sposób naliczania premii pieniężnych przedstawiony jest poniżej:

A.Tabela pozwalająca określić wysokość wskaźnika procentowego

  1. Wartość zakupów (obrotu) towarów netto (bez VAT) pochodzących z oferty Spółki z wyłączeniem rowerów (w zł) i odpowiadające jej progi
  2. Wysokość wskaźnika procentowego, przez który należy przemnożyć obrót na rowerach

1.próg Ipróg IIpróg III
   30.00060.000,90.000,-
2.2%2,5%3%

B.Wyliczenie wysokości premii pieniężnej przy założeniu, że

  • obrót na sprzedaży towarów pochodzących z oferty Spółki (z wyłączeniem rowerów) wyniósł 42.000,- zł netto
  • obrót na sprzedaży rowerów wyniósł 275.000,- zł netto :

Właściwy wskaźnik procentowy wynosi 2%, bowiem kwota 42.000,- zł obrotu netto na towarach pochodzących z oferty Spółki (z wyłączeniem rowerów) mieści się w I progu 275.000,-zł x 2% = 5.500,-

Wartość przysługującej kontrahentowi premii pieniężnej wynosi 5.500,- zł

Ilość progów, wielkości obrotów właściwe dla danego progu, a także wysokość wskaźnika procentowego w danym progu mogą w kolejnych sezonach ulec zmianie, jednakże mechanizm wyliczania wysokości premii (procent od wartości obrotów pewnej grupy asortymentowej towarów) pozostaje niezmieniony, tak więc zmiany te nie mają znaczenia dla zasadności interpretacji.

Należna, wynikająca z wystawionej przez Spółkę księgowej noty uznaniowej dotyczącej premii pieniężnej kwota jest wypłacana kontrahentom w formie pieniężnej, może również na życzenie kontrahenta zostać przeznaczona na kompensatę zobowiązań wobec Spółki z tytułu zakupionych u niej towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przyznawane kontrahentom premie pieniężne stanowią koszt uzyskania przychodu zgodnie za art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacane kontrahentom premie pieniężne stanowią koszt uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jednym z warunków przyznania kontrahentowi premii pieniężnej jest osiągnięcie przez niego odpowiedniego pułapu obrotów. Oferta dotycząca premii pieniężnych ma więc zdaniem Spółki bezpośredni wpływ na wysokość uzyskiwanych przez nią przychodów, motywuje ona bowiem kontrahentów do dokonywania zakupów w Spółce - im wyższy obrót zostanie osiągnięty przez kontrahenta (co przekłada się na wysokość przychodu w Spółce), tym wyższa premia pieniężna zostaje mu przyznana.

W art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca zawarł katalog kosztów, które nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Jest to katalog zamknięty, a więc niewystępowanie w nim konkretnego rodzaju kosztu powoduje, że może on zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, o ile spełnia warunki art. 15. Ponieważ w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma wzmianki o premiach pieniężnych, Spółka stoi na stanowisku, że przyznawane przez nią kontrahentom, udokumentowane księgową notą uznaniową premie pieniężne (wypłacane bądź kompensowane ze zobowiązaniami kontrahenta wobec Spółki), stanowią koszt uzyskania przychodów o którym mowa w art. 15 ust. 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłe uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatników musi wystąpić związek przyczynowo – skutkowy. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż w celu zwiększenia swojej sprzedaży Spółka kieruje do swoich odbiorców ofertę dotyczącą premii pieniężnych. Zgodnie z tą ofertą po przekroczeniu odpowiedniego obrotu na towarach pochodzących z oferty Spółki, nabywcy przysługiwać będzie premia pieniężna.

Wypłacona premia pieniężna bez wątpienia stanowi instrument pozytywnie wpływający na intensyfikację sprzedaży towarów oraz ma charakter motywacyjny.

Mając powyższe na uwadze, wydatki, które Spółka ponosić będzie w związku z udzielaniem premii pieniężnych kontrahentom, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.