Premia pieniężna | Interpretacje podatkowe

Premia pieniężna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to premia pieniężna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących premie pieniężne oraz prawa do złożenia korekty deklaracji VAT-7 oraz gwarancji ochronnych związanych z zastosowaniem się do interpretacji ogólnej Ministra Finansów
Fragment:
Wielu kontrahentów stosuje taki sposób dokumentowania wypłaconych premii pieniężnych, stosując się do otrzymanych interpretacji przepisów prawa podatkowego, które potwierdzają, że osiągnięcie określonego pułapu obrotów i otrzymanie premii pieniężnej stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, które podlega opodatkowaniu VAT. T. nie dokonywała odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z otrzymanych od kontrahentów faktur VAT dokumentujących wypłacane premie pieniężne. Obecnie T. zamierza skorygować deklaracje VAT-7 za okresy, w których wystąpiło prawo T. do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu otrzymanych faktur VAT za premie pieniężne. Biorąc pod uwagę, iż proces połączenia jest długotrwały istnieje prawdopodobieństwo, iż T. nie skoryguje deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe przed połączeniem, w których wystąpiło prawo T. do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu otrzymanych faktur VAT za premie pieniężne. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Spółce jako następcy prawnemu T. przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawianych przez kontrahentów T. faktur VAT dokumentujących premie pieniężne i w konsekwencji Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty deklaracji VAT-7 złożonych przez T.? Czy Spółka może powołać się na interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004r.
2017
2
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT wypłaty premii pieniężnej i prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu
Fragment:
Innymi słowy, wypłata premii pieniężnej ma stanowić zachętę dla Wnioskodawcy 2 do przedłużenia tej umowy. Tym samym, przyjęcie premii pieniężnej przez Wnioskodawcę 2 wywołuje określony skutek i wiąże się z określonym zachowaniem Wnioskodawcy 2. Przyjmując premię pieniężną Najemca wyraża zgodę na wynajmowanie powierzchni w Nieruchomości przez odpowiedni okres czasu oraz na ustalone warunki umowy najmu. Warto także podkreślić, że zachęta w postaci premii pieniężnej za przedłużenie umowy najmu, nie jest wypłacana każdemu oferentowi, ale jest wypłacana podmiotowi, który przystąpił do negocjacji umowy i na rzecz którego Spółka będzie świadczyła usługi najmu. W takiej sytuacji, zdaniem Wnioskodawców występuje wyraźny związek wypłaconej przez Wnioskodawcę 1 premii pieniężnej ze wzajemnym zachowaniem przyszłego najemcy - Wnioskodawcy 2, polegającym na przedłużeniu długoterminowej umowy najmu i wyrażeniu zgody na proponowane przez Spółkę warunki wynikające z jej treści. Konsekwentnie, w ocenie Wnioskodawców, w przypadku zachęcania Najemcy do przedłużenia umowy najmu poprzez wypłatę dodatkowych środków w postaci premii pieniężnej dochodzi do zawiązania innego stosunku zobowiązaniowego niż klasyczny najem, zgodnie z którym Wnioskodawca 1 jako wynajmujący zobowiązuje się zapłacić Najemcy (Wnioskodawcy 2) uzgodnioną kwotę, w zamian za zgodę Najemcy (Wnioskodawcy 2) na przedłużenie umowy najmu oraz proponowane warunki tej umowy.
2017
19
lip

Istota:
Czy Premia należna Spółce od Brokera i W., podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Zatem, co słusznie zauważa Wnioskodawca, wynagrodzenie, które będzie należne od Brokera i W. pełni rolę premii pieniężnej, która stanowić będzie swego rodzaju nagrodę dla Wnioskodawcy za uzyskanie oczekiwanego rezultatu, tj. na uzyskaniu określonego wolumenu sprzedaży samochodów w powiązaniu ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przez Agentów, którzy działają w tym zakresie na rzecz Brokera i W. i otrzymują z tego tytułu prowizję ubezpieczeniową. Zatem Wnioskodawca, jako otrzymujący premie pieniężne, nie będzie świadczył na rzecz Brokera i W. usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji premie pieniężne, które będzie otrzymywał nie będą stanowiły wynagrodzenia za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Biorąc po uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz wskazane przepisy należy stwierdzić, że premie pieniężne, które będą wypłacane Wnioskodawcy przez Brokera i W. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zaznaczyć należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.
2017
30
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania i sposobu udokumentowania przyznanego bonusu pośredniego.
Fragment:
Warunkiem uznania, że premia pieniężna/bonus stanowi w istocie rabat, jest wykazanie ścisłego związku pomiędzy premią pieniężną, a zrealizowanymi dostawami. W przypadku premii pieniężnych z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów (określonej wartości sprzedaży lub ilości sprzedanych towarów) taki związek jest identyfikowalny, gdyż dopiero zrealizowanie wszystkich dostaw (nie tylko jednej z nich) zapewnia osiągnięcie zakładanego poziomu obrotów uprawniającego do uzyskania premii pieniężnej. Premia pieniężna/bonus z tytułu osiągnięcia określonych obrotów przez kupującego jest zatem jednocześnie związana z każdą dostawą z osobna – bez jej realizacji warunek uprawniający do uzyskania premii nie zostałby spełniony – oraz z wszystkimi dostawami (usługami) łącznie (zrealizowanie dopiero wszystkich dostaw czy usług generujących określony poziom obrotów uprawnia do przyznania premii pieniężnej). Relacja ta staje się szczególnie widoczna w przypadku, gdy prawo do przyznania premii pieniężnej i/lub jej wysokość, uzależniona jest od określonego poziomu obrotów osiągniętego w danym czasie. W tym przypadku, premia pieniężna za dany okres, (...)
2017
7
lut

Istota:
Czy premie brokerskie, wypłacane przez Brokera podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Jak wynika z powyższego opisu sprawy, wypłata premii pieniężnych Spółce przez Brokera nie będzie uzależniona od jakiegokolwiek świadczenia wykonywanego przez Spółkę na rzecz Brokera. Tym samym, wypłata premii przez Brokera na rzecz Spółki stanowić będzie świadczenie jednostronne. Jedyną czynnością jaką wykona Spółka w związku z działalnością brokera ubezpieczeniowego będzie bowiem zakup usług ubezpieczenia od zakładu ubezpieczeń. Należy zatem stwierdzić, że wypłacane przez Brokera premie pieniężne na rzecz Spółki, nie będą w żaden sposób związane ze spełnieniem przez nią świadczenia wzajemnego, gdyż za takie nie będzie można uznać zawarcia przez Spółkę umów ubezpieczenia z określonym zakładem ubezpieczeń. Zatem Spółka, jako otrzymujący premie pieniężne, nie będzie świadczył na rzecz Brokera usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji premie pieniężne, które będzie otrzymywał nie będą stanowiły wynagrodzenia za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Biorąc po uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz wskazane przepisy należy stwierdzić, że premie pieniężne, które będą wypłacane Spółce przez Brokera z tytułu zawarcia przez nią umów ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
5
sty

Istota:
W jakim momencie należy zaliczyć do przychodów podatkowych Spółki premie pieniężne (bonusy) otrzymywane przez X. od Dostawców z tytułu przekroczenia określonego poziomu obrotów w przyjętym okresie rozliczeniowym ?
Fragment:
Spółka stosowała się również do otrzymanej interpretacji indywidualnej z 28 marca 2008 r. (Nr IP-PB3-423-68/08-2/DG ), zgodnie z którą datę powstania przychodu z tytułu otrzymanych premii pieniężnych należy określać na podstawie art. 12 ust. 3a updop, tj. jako dzień wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Spółka postanowiła zweryfikować swoje podejście w związku ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącym traktowania premii pieniężnych na gruncie przepisów o podatku VAT, które jednolicie potwierdzają że w analizowanej sytuacji nie dochodzi do świadczenie usług jako że wypłata bonusu nie wiąże się z żadnym świadczeniem po stronie X., a zatem premie pieniężne powinny być dokumentowane za pomocą not księgowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. W jakim momencie należy zaliczyć do przychodów podatkowych Spółki premie pieniężne (bonusy) otrzymywane przez X. od Dostawców z tytułu przekroczenia określonego poziomu obrotów w przyjętym okresie rozliczeniowym ... Zdaniem Wnioskodawcy: Spółka stoi na stanowisku, że premie pieniężne (bonusy) otrzymywane przez X. od Dostawców z tytułu z tytułu przekroczenia określonego poziomu obrotów w przyjętym okresie rozliczeniowym powinny zostać zaliczone do przychodów podatkowych Spółki w momencie ich otrzymania (realizowanego w postaci przelewu na rachunek bankowy Spółki lub w drodze potrącenia wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy Spółką i Dostawcami).
2016
17
sie

Istota:
W sytuacji gdy Kontrahenci wypłacają Spółce premie pieniężne z tytułu złożenia przez Spółkę określonej ilości zleceń w ustalonym czasie, stwierdzić należy, że otrzymane wynagrodzenia nie są zapłatą za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, lecz stanowią w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami – zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy – zmniejszający podstawę opodatkowania. Zatem, Kontrahent udzielając po wystawieniu faktury VAT rabatu, powinien – według § 13 ust. 1 cyt. rozporządzenia – wystawić fakturę korygującą, uwzględniającą wymogi wynikające z § 13 ust. 2 cyt. rozporządzenia, nie dokonuje bowiem odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, lecz zmniejszenia podstawy opodatkowania wynikającej ze sprzedaży czasu antenowego w telewizji, radiu lub powierzchni reklamowej w prasie, itp.
Fragment:
Jak wynika z treści wniosku, otrzymanie premii pieniężnych przez Wnioskodawcę nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych świadczeń, poza osiągnięciem odpowiedniego progu zakupów. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie, otrzymanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnych nie jest związane z jakimkolwiek świadczeniem usług przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahentów. Jak bowiem wskazano we wniosku, otrzymanie premii pieniężnych przez Wnioskodawcę nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych świadczeń, poza osiągnięciem odpowiedniego progu zakupów. Z przedmiotowego wniosku wynika więc, że Kontrahenci wypłacają premie z tytułu osiągnięcia przez Wnioskodawcę określonego progu obrotów i tylko od tej wielkości jest ona uzależniona. Zatem Spółka nie świadczy na rzecz Kontrahentów usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 cyt. ustawy podlegających opodatkowaniu; nie powinna zatem dokumentować otrzymywania premii pieniężnych poprzez wystawianie faktur VAT. Odnosząc się do powyższego, należy stwierdzić, że premie pieniężne wypłacane na rzecz Wnioskodawcy można przyporządkować do dostawy konkretnych usług, bowiem obrót uprawniający do uzyskania gratyfikacji pieniężnych ustalony jest na podstawie wartości zleceń złożonych przez Spółkę w określonym przedziale czasowym (np. rok).
2016
9
sie

Istota:
Premie pieniężne – prawo do obniżenia obrotu, faktury, moment powstania obowiązku obniżenia obrotu
Fragment:
(...) premii pieniężnych w części dotyczącej: prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w związku z udzielonym rabatem oraz sposobu dokumentowania tego rabatu (pytania 1, 2 i 3) – jest prawidłowe; momentu powstania prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w związku z udzielonym rabatem (pytanie 4) – j est nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia premii pieniężnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Sp. z o.o. (zwana dalej „ Spółką ”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest import i sprzedaż samochodów. Spółka prowadzi dystrybucję samochodów przy wykorzystaniu zorganizowanej sieci dealerskiej (zwanej dalej „ Siecią dealerską ”). W ramach Sieci dealerskiej funkcjonuje szereg autoryzowanych przez Spółkę dealerów, będących niezależnymi przedsiębiorcami, którzy mogą wobec siebie konkurować ceną lub warunkami sprzedaży.
2016
29
cze

Istota:
Opodatkowanie i prawo do obniżenia podatku należnego z faktury VAT z tytułu premii pieniężne.
Fragment:
Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są nabywcom tzw. premie pieniężne. Skutki podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych nabywcom premii pieniężnych powinny być ustalane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego występującego u podatnika, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wiążących się z dokonaniem tych wypłat. Następstwa podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych (pojedynczych) dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie. W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z sytuacją, gdzie między stronami istnieją umowy handlowe określające warunki przyznawania premii pieniężnych - premie pieniężne będą udzielane w przypadku przekroczenia przez kupującego w określonym okresie rozliczeniowym planowanego poziomu zakupów, terminowości dokonywania płatności. Premia ta nie ma więc charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania kupującego. Usługobiorcą jest dostawca, który realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której kupujący decyduje się na zakup u niego, a nie u innego dostawcy.
2016
15
cze

Istota:
Opodatkowanie premii pieniężnych wypłacanych Wnioskodawcy z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia lub przystąpienia do umów ubezpieczenia.
Fragment:
Stwierdzić zatem należy, że wypłacane przez Brokera premie pieniężne na rzecz Wnioskodawcy, nie będą w żaden sposób związane ze spełnieniem przez niego świadczenia wzajemnego, gdyż za takie nie będzie można uznać zawarcia przez niego umów ubezpieczenia z określonym zakładem ubezpieczeń. Należy więc uznać, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca, jako otrzymujący premie pieniężne, nie będzie świadczył na rzecz wypłacającej je firmy brokerskiej usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Mając na względzie powyższe rozważania należy stwierdzić, że premie pieniężne, które Spółka będzie otrzymywać od Brokera nie będą stanowić wynagrodzenia za świadczenie usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Tym samym wypłata na rzecz Spółki premii pieniężnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że premie pieniężne, które będą wypłacane przez Brokera z tytułu zawarcia przez Wnioskodawcę umów ubezpieczenia przez Finansującego lub Korzystającego za pośrednictwem Brokera nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
15
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.