Premia pieniężna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to premia pieniężna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
wrz

Istota:

Skutki podatkowe wypłacanych premii pieniężnych.

Fragment:

Wskazać bowiem należy, że z ekonomicznego punktu widzenia, Premia Pieniężna stanowi faktyczne obniżenie kosztu usługi najmu pojazdów samochodowych świadczonej przez Wnioskodawcę, gdyż jest z nią nierozerwalnie związana – ilość / wartość wyświadczonych usług wpływa na wysokość udzielonej Premii Pieniężnej. Premia Pieniężna, w części dotyczącej osiągnięcia określonego progu wartościowego zakupów usług najmu krótkoterminowego, stanowi upust / obniżkę ceny (rabat posprzedażowy) udzieloną przez Wnioskodawcę Kontrahentowi, mimo, iż jest ona związana z usługami najmu krótkoterminowego świadczonymi na rzecz innego podmiotu (Operatora Assistance). Podstawą do wyliczenia wartości Premii Pieniężnej jest m.in. osiągnięcie określonego progu wartościowego zakupów usług najmu krótkoterminowego zlecanych przez Operatora Assistance, którego bezpośrednimi beneficjentami są każdorazowo klienci Kontrahenta. Niniejsze znajduje potwierdzenie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego („ NSA ”) z dnia 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FPS 2/12). Zgodnie z jej treścią, „ Wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2017
10
lis

Istota:

W zakresie sposobu rozliczenia oraz udokumentowania przyznanych premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Minister Finansów podkreślił, że „ warunkiem sine qua non uznania, iż premia pieniężna stanowi w istocie rabat, jest wykazanie ścisłego związku pomiędzy premią pieniężną a zrealizowanymi dostawami (...). Analogicznie również zachodzi ścisły związek pomiędzy premiami pieniężnymi z tytułu terminowego realizowania płatności a poszczególnymi dostawami. Właśnie terminowe realizowanie płatności z tytułu poszczególnych dostaw stanowi warunek uprawniający do przyznania premii pieniężnej. Bez zrealizowania tychże dostaw premia pieniężna nie zostałaby przyznana, a zatem zachodzi ścisła relacja pomiędzy zrealizowanymi dostawami a przyznanymi premiami pieniężnymi z tytułu terminowego realizowania płatności ”. Zgadzając się z powyższą tezą, należy podkreślić, że w przedmiotowej sprawie, premia pieniężna wypłacana przez Wnioskodawcę wykazuje ścisły związek z transakcją, która doprowadza do powstania roszczenia o wypłatę premii. W istocie związek ten jest nawet ściślejszy niż ten, o którym wypowiedział się Minister, bowiem w powołanej interpretacji analizowana była premia pieniężna wypłacana po osiągnięciu konkretnego poziomu obrotów - który to poziom był uzależniony od kilku składowych dostaw.

2017
31
paź

Istota:

W zakresie udokumentowania notą obciążeniową przyznanej przez dostawcę towarów premii pieniężnej.

Fragment:

(...) premii pieniężnej. Premia pieniężna z tytułu nieprzekroczenia w danym kwartale liczby 9 zamówień przez kupującego jest zatem jednocześnie związana z każdą dostawą z osobna (bez jej realizacji warunek uprawniający do uzyskania premii nie zostałby spełniony) oraz z wszystkimi dostawami łącznie (zrealizowanie dopiero wszystkich dostaw w oparciu o uprzednio złożone zamówienia w ilości nieprzekraczającej liczb y 9 uprawnia do przyznania premii pieniężnej). W związku z tym argumentacja Wnioskodawcy, że premia pieniężna nie jest związana z żadną konkretną dostawą, nie znajduje uzasadnienia. Bez którejkolwiek bowiem z tych poszczególnych dostaw w danym kwartale, zrealizowanych po uprzednim złożeniu zamówienia w wartościach mieszczących się w określonym przedziale, premia nie zostałaby wypłacona. Analogicznie również zachodzi ścisły związek pomiędzy premią pieniężną z tytułu terminowego realizowania płatności a poszczególnymi dostawami. Właśnie terminowe realizowanie płatności z tytułu poszczególnych dostaw stanowi warunek uprawniający do przyznania premii pieniężnej. Bez zrealizowania tychże dostaw premia pieniężna nie zostałaby przyznana, a zatem zachodzi ścisła relacja pomiędzy zrealizowanymi dostawami a przyznanymi premiami pieniężnymi z tytułu terminowego realizowania płatności.

2017
14
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania pomniejszenia wartości przychodu o kwotę premii pieniężnej przyznanej kontrahentom po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, której wypłata nastąpi poprzez zatrzymanie przez kontrahentów odpowiedniej części kwoty przekazanego przez Wnioskodawcę prerabatu (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2)

Fragment:

(...) premii pieniężnej przyznanej po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego w odniesieniu do premii pieniężnej za dany okres rozliczeniowy lub o kwotę dodatkowej premii po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji przyznania przez Wnioskodawcę kontrahentom premii pieniężnej za dany okres rozliczeniowy lub dodatkowej premii po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego, których wypłata nastąpi poprzez zatrzymanie przez kontrahentów odpowiedniej części kwoty przekazanego przez Wnioskodawcę prerabatu, Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania pomniejszenia wartości przychodu z tytułu sprzedanych produktów, o kwotę przyznanej premii pieniężnej lub o kwotę dodatkowej premii po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. W przypadku dodatkowej premii pieniężnej zostanie ona rozliczona w ostatnim okresie rozliczeniowym. Wnioskodawca wskazał, że kwoty wypłaconego prerabatu nie sposób zakwalifikować jako kosztu uzyskania przychodów. Niemniej, w razie ziszczenia się przesłanek do wypłaty premii pieniężnych za poszczególne okresy rozliczeniowe lub dodatkowej premii po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego umowy, Wnioskodawca dokona odpowiedniego obniżenia ceny sprzedanych produktów, a powstała w ten sposób różnica zostanie przez kontrahentów rozliczona (zaspokojona) z kwoty wypłaconego prerabatu.

2017
14
paź

Istota:

Czy w sytuacji, gdy kontrahent wobec nieuzyskania odpowiedniego wolumenu zakupowego nie uzyska premii pieniężnej lub dodatkowej premii po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego i dokona na rzecz Wnioskodawcy zwrotu odpowiedniej części (lub całości) kwoty przekazanego wcześniej prerabatu, zwrócona kwota będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód podatkowy (pytanie oznaczone we wniosku numerem 3)

Fragment:

W przypadku, gdy suma zakupionych przez kontrahenta wolumenów produktów ze wszystkich okresów rozliczeniowych, będzie co najmniej równa sumie planowanych wolumenów zakupowych ze wszystkich okresów rozliczeniowych ustalonych w dniu zawarcia umowy, Wnioskodawca przyzna kontrahentowi dodatkową premię pieniężną, w wysokości nieprzyznanych premii pieniężnych w okresach rozliczeniowych, w których procent realizacji planu zakupowego przez kontrahenta mieścił się w ustalonym przedziale np. 80-100% wolumenu zakupowego w danym okresie rozliczeniowym. Wnioskodawca podkreślił, że na cele rozliczeń CIT, w trakcie obowiązywania umów, w okresach przed przyznaniem kontrahentom premii pieniężnych za dany okres rozliczeniowy lub dodatkowej premii po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego, będzie rozpoznawał przychód z tytułu sprzedaży produktów w pełnej wysokości (tj. w wysokości wynikającej z pierwotnego cennika, według wartości wystawianych kontrahentom faktur, bez dokonania pomniejszenia tej ceny o potencjalne premie pieniężne i premię dodatkową). W przypadku wystąpienia przesłanek do udzielenia premii pieniężnej (tj. realizacji zakupów przez kontrahenta na ustalonym poziomie) za dany okres rozliczeniowy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą na wartość odpowiadającą wysokości prerabatu na dany okres rozliczeniowy. Taki sam sposób będzie obowiązywał przy ewentualnym wystąpieniu dodatkowej premii pieniężnej. W związku z (...)

2017
23
wrz

Istota:

W zakresie prawa i terminu obniżenia podatku należnego oraz sposobu dokumentowania udzielanych premii pieniężnych

Fragment:

Noty księgowe każdorazowo zawierają elementy wymagane dla dokumentu księgowego, w tym dane identyfikujące Spółkę i Aptekę oraz wartość przyznanej Premii pieniężnej. Ponadto, Spółka jest w stanie udokumentować, kiedy Premia pieniężna została zrealizowana tj. w jakiej dacie wypłaciła ona kwotę odpowiadającą wartości Premii pieniężnej na rzecz danej Apteki. Spółka jest zatem w stanie ustalić na podstawie dokumentów, które gromadzi, którym Aptekom, za jaki okres rozliczeniowy oraz w jakich kwotach przyznaje Premie pieniężne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wskazane w opisie stanu faktycznego Premie pieniężne (wypłacane przez Spółkę bezpośrednio na rzecz Aptek z pominięciem Hurtowni lub ewentualnie innych pośredników) stanowią w istocie rabat w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT i uprawniają Spółkę do obniżenia (o wartość wypłaconych Aptekom Premii pieniężnych) odpowiednio podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawcę Towarów? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kwotę wypłaconych Premii pieniężnych należy uznać za kwotę brutto i tym samym dokonać wyliczenia podatku należnego metodą „ w stu ”? Czy prawidłowe (...)

2017
18
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania płatności z tytułu Premii pieniężnej oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze VAT dokumentującej Premię pieniężną

Fragment:

Jedną z proponowanych przez Wnioskodawcę Zachęt będzie Premia pieniężna. Jednorazowa Premia pieniężna będzie płatna potencjalnemu najemcy za sam fakt wyrażenia przez niego zgody na zawarcie długoterminowej umowy najmu na uzgodnionych warunkach. W takim przypadku Wnioskodawca będzie zawierać z najemcą dodatkową umowę o świadczenie usług. Zatem w takiej sytuacji wystąpi wyraźny związek wypłaconej przez Wnioskodawcę Zachęty tj. płatności z tytułu Premii pieniężnej (jednorazowa premia pieniężna) za wzajemne zachowanie najemcy – zawarcie umowy najmu i wyrażenie zgody na zaproponowane przez Wnioskodawcę warunki wynikające z jej treści. Tak więc, kwota otrzymana przez najemcę (płatność z tytułu Premii pieniężnej) jest związana z jego określonym zachowaniem, a zatem świadczeniem przez niego usługi. Wypłacona kwota jest formą zachęcenia najemcy do zawarcia umowy najmu powierzchni biurowych w Budynku. Zatem, występuje konieczny element wzajemności, wystarczający do uznania, że płatność jest wynagrodzeniem za świadczoną usługę. Tym samym w przedstawionych okolicznościach sprawy zachowanie najemcy w świetle art. 8 ust. 1 ustawy należy uznać za usługę świadczoną odpłatnie i w związku z tym podlegająca opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2017
2
sie

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących premie pieniężne oraz prawa do złożenia korekty deklaracji VAT-7 oraz gwarancji ochronnych związanych z zastosowaniem się do interpretacji ogólnej Ministra Finansów

Fragment:

Wielu kontrahentów stosuje taki sposób dokumentowania wypłaconych premii pieniężnych, stosując się do otrzymanych interpretacji przepisów prawa podatkowego, które potwierdzają, że osiągnięcie określonego pułapu obrotów i otrzymanie premii pieniężnej stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, które podlega opodatkowaniu VAT. T. nie dokonywała odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z otrzymanych od kontrahentów faktur VAT dokumentujących wypłacane premie pieniężne. Obecnie T. zamierza skorygować deklaracje VAT-7 za okresy, w których wystąpiło prawo T. do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu otrzymanych faktur VAT za premie pieniężne. Biorąc pod uwagę, iż proces połączenia jest długotrwały istnieje prawdopodobieństwo, iż T. nie skoryguje deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe przed połączeniem, w których wystąpiło prawo T. do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu otrzymanych faktur VAT za premie pieniężne. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Spółce jako następcy prawnemu T. przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawianych przez kontrahentów T. faktur VAT dokumentujących premie pieniężne i w konsekwencji Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty deklaracji VAT-7 złożonych przez T.? Czy Spółka może powołać się na interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004r.

2017
19
lip

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT wypłaty premii pieniężnej i prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu

Fragment:

Innymi słowy, wypłata premii pieniężnej ma stanowić zachętę dla Wnioskodawcy 2 do przedłużenia tej umowy. Tym samym, przyjęcie premii pieniężnej przez Wnioskodawcę 2 wywołuje określony skutek i wiąże się z określonym zachowaniem Wnioskodawcy 2. Przyjmując premię pieniężną Najemca wyraża zgodę na wynajmowanie powierzchni w Nieruchomości przez odpowiedni okres czasu oraz na ustalone warunki umowy najmu. Warto także podkreślić, że zachęta w postaci premii pieniężnej za przedłużenie umowy najmu, nie jest wypłacana każdemu oferentowi, ale jest wypłacana podmiotowi, który przystąpił do negocjacji umowy i na rzecz którego Spółka będzie świadczyła usługi najmu. W takiej sytuacji, zdaniem Wnioskodawców występuje wyraźny związek wypłaconej przez Wnioskodawcę 1 premii pieniężnej ze wzajemnym zachowaniem przyszłego najemcy - Wnioskodawcy 2, polegającym na przedłużeniu długoterminowej umowy najmu i wyrażeniu zgody na proponowane przez Spółkę warunki wynikające z jej treści. Konsekwentnie, w ocenie Wnioskodawców, w przypadku zachęcania Najemcy do przedłużenia umowy najmu poprzez wypłatę dodatkowych środków w postaci premii pieniężnej dochodzi do zawiązania innego stosunku zobowiązaniowego niż klasyczny najem, zgodnie z którym Wnioskodawca 1 jako wynajmujący zobowiązuje się zapłacić Najemcy (Wnioskodawcy 2) uzgodnioną kwotę, w zamian za zgodę Najemcy (Wnioskodawcy 2) na przedłużenie umowy najmu oraz proponowane warunki tej umowy.

2017
30
maj

Istota:

Czy Premia należna Spółce od Brokera i W., podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Zatem, co słusznie zauważa Wnioskodawca, wynagrodzenie, które będzie należne od Brokera i W. pełni rolę premii pieniężnej, która stanowić będzie swego rodzaju nagrodę dla Wnioskodawcy za uzyskanie oczekiwanego rezultatu, tj. na uzyskaniu określonego wolumenu sprzedaży samochodów w powiązaniu ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przez Agentów, którzy działają w tym zakresie na rzecz Brokera i W. i otrzymują z tego tytułu prowizję ubezpieczeniową. Zatem Wnioskodawca, jako otrzymujący premie pieniężne, nie będzie świadczył na rzecz Brokera i W. usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji premie pieniężne, które będzie otrzymywał nie będą stanowiły wynagrodzenia za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Biorąc po uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz wskazane przepisy należy stwierdzić, że premie pieniężne, które będą wypłacane Wnioskodawcy przez Brokera i W. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zaznaczyć należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.