Premia pieniężna | Interpretacje podatkowe

Premia pieniężna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to premia pieniężna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania i sposobu udokumentowania przyznanego bonusu pośredniego.
Fragment:
Warunkiem uznania, że premia pieniężna/bonus stanowi w istocie rabat, jest wykazanie ścisłego związku pomiędzy premią pieniężną, a zrealizowanymi dostawami. W przypadku premii pieniężnych z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów (określonej wartości sprzedaży lub ilości sprzedanych towarów) taki związek jest identyfikowalny, gdyż dopiero zrealizowanie wszystkich dostaw (nie tylko jednej z nich) zapewnia osiągnięcie zakładanego poziomu obrotów uprawniającego do uzyskania premii pieniężnej. Premia pieniężna/bonus z tytułu osiągnięcia określonych obrotów przez kupującego jest zatem jednocześnie związana z każdą dostawą z osobna – bez jej realizacji warunek uprawniający do uzyskania premii nie zostałby spełniony – oraz z wszystkimi dostawami (usługami) łącznie (zrealizowanie dopiero wszystkich dostaw czy usług generujących określony poziom obrotów uprawnia do przyznania premii pieniężnej). Relacja ta staje się szczególnie widoczna w przypadku, gdy prawo do przyznania premii pieniężnej i/lub jej wysokość, uzależniona jest od określonego poziomu obrotów osiągniętego w danym czasie. W tym przypadku, premia pieniężna za dany okres, (...)
2017
7
lut

Istota:
Czy premie brokerskie, wypłacane przez Brokera podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Jak wynika z powyższego opisu sprawy, wypłata premii pieniężnych Spółce przez Brokera nie będzie uzależniona od jakiegokolwiek świadczenia wykonywanego przez Spółkę na rzecz Brokera. Tym samym, wypłata premii przez Brokera na rzecz Spółki stanowić będzie świadczenie jednostronne. Jedyną czynnością jaką wykona Spółka w związku z działalnością brokera ubezpieczeniowego będzie bowiem zakup usług ubezpieczenia od zakładu ubezpieczeń. Należy zatem stwierdzić, że wypłacane przez Brokera premie pieniężne na rzecz Spółki, nie będą w żaden sposób związane ze spełnieniem przez nią świadczenia wzajemnego, gdyż za takie nie będzie można uznać zawarcia przez Spółkę umów ubezpieczenia z określonym zakładem ubezpieczeń. Zatem Spółka, jako otrzymujący premie pieniężne, nie będzie świadczył na rzecz Brokera usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji premie pieniężne, które będzie otrzymywał nie będą stanowiły wynagrodzenia za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Biorąc po uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz wskazane przepisy należy stwierdzić, że premie pieniężne, które będą wypłacane Spółce przez Brokera z tytułu zawarcia przez nią umów ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
5
sty

Istota:
W jakim momencie należy zaliczyć do przychodów podatkowych Spółki premie pieniężne (bonusy) otrzymywane przez X. od Dostawców z tytułu przekroczenia określonego poziomu obrotów w przyjętym okresie rozliczeniowym ?
Fragment:
Spółka stosowała się również do otrzymanej interpretacji indywidualnej z 28 marca 2008 r. (Nr IP-PB3-423-68/08-2/DG ), zgodnie z którą datę powstania przychodu z tytułu otrzymanych premii pieniężnych należy określać na podstawie art. 12 ust. 3a updop, tj. jako dzień wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Spółka postanowiła zweryfikować swoje podejście w związku ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącym traktowania premii pieniężnych na gruncie przepisów o podatku VAT, które jednolicie potwierdzają że w analizowanej sytuacji nie dochodzi do świadczenie usług jako że wypłata bonusu nie wiąże się z żadnym świadczeniem po stronie X., a zatem premie pieniężne powinny być dokumentowane za pomocą not księgowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. W jakim momencie należy zaliczyć do przychodów podatkowych Spółki premie pieniężne (bonusy) otrzymywane przez X. od Dostawców z tytułu przekroczenia określonego poziomu obrotów w przyjętym okresie rozliczeniowym ... Zdaniem Wnioskodawcy: Spółka stoi na stanowisku, że premie pieniężne (bonusy) otrzymywane przez X. od Dostawców z tytułu z tytułu przekroczenia określonego poziomu obrotów w przyjętym okresie rozliczeniowym powinny zostać zaliczone do przychodów podatkowych Spółki w momencie ich otrzymania (realizowanego w postaci przelewu na rachunek bankowy Spółki lub w drodze potrącenia wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy Spółką i Dostawcami).
2016
17
sie

Istota:
W sytuacji gdy Kontrahenci wypłacają Spółce premie pieniężne z tytułu złożenia przez Spółkę określonej ilości zleceń w ustalonym czasie, stwierdzić należy, że otrzymane wynagrodzenia nie są zapłatą za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, lecz stanowią w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami – zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy – zmniejszający podstawę opodatkowania. Zatem, Kontrahent udzielając po wystawieniu faktury VAT rabatu, powinien – według § 13 ust. 1 cyt. rozporządzenia – wystawić fakturę korygującą, uwzględniającą wymogi wynikające z § 13 ust. 2 cyt. rozporządzenia, nie dokonuje bowiem odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, lecz zmniejszenia podstawy opodatkowania wynikającej ze sprzedaży czasu antenowego w telewizji, radiu lub powierzchni reklamowej w prasie, itp.
Fragment:
Jak wynika z treści wniosku, otrzymanie premii pieniężnych przez Wnioskodawcę nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych świadczeń, poza osiągnięciem odpowiedniego progu zakupów. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie, otrzymanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnych nie jest związane z jakimkolwiek świadczeniem usług przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahentów. Jak bowiem wskazano we wniosku, otrzymanie premii pieniężnych przez Wnioskodawcę nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych świadczeń, poza osiągnięciem odpowiedniego progu zakupów. Z przedmiotowego wniosku wynika więc, że Kontrahenci wypłacają premie z tytułu osiągnięcia przez Wnioskodawcę określonego progu obrotów i tylko od tej wielkości jest ona uzależniona. Zatem Spółka nie świadczy na rzecz Kontrahentów usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 cyt. ustawy podlegających opodatkowaniu; nie powinna zatem dokumentować otrzymywania premii pieniężnych poprzez wystawianie faktur VAT. Odnosząc się do powyższego, należy stwierdzić, że premie pieniężne wypłacane na rzecz Wnioskodawcy można przyporządkować do dostawy konkretnych usług, bowiem obrót uprawniający do uzyskania gratyfikacji pieniężnych ustalony jest na podstawie wartości zleceń złożonych przez Spółkę w określonym przedziale czasowym (np. rok).
2016
9
sie

Istota:
Premie pieniężne – prawo do obniżenia obrotu, faktury, moment powstania obowiązku obniżenia obrotu
Fragment:
(...) premii pieniężnych w części dotyczącej: prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w związku z udzielonym rabatem oraz sposobu dokumentowania tego rabatu (pytania 1, 2 i 3) – jest prawidłowe; momentu powstania prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w związku z udzielonym rabatem (pytanie 4) – j est nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia premii pieniężnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Sp. z o.o. (zwana dalej „ Spółką ”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest import i sprzedaż samochodów. Spółka prowadzi dystrybucję samochodów przy wykorzystaniu zorganizowanej sieci dealerskiej (zwanej dalej „ Siecią dealerską ”). W ramach Sieci dealerskiej funkcjonuje szereg autoryzowanych przez Spółkę dealerów, będących niezależnymi przedsiębiorcami, którzy mogą wobec siebie konkurować ceną lub warunkami sprzedaży.
2016
29
cze

Istota:
Opodatkowanie i prawo do obniżenia podatku należnego z faktury VAT z tytułu premii pieniężne.
Fragment:
Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są nabywcom tzw. premie pieniężne. Skutki podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych nabywcom premii pieniężnych powinny być ustalane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego występującego u podatnika, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wiążących się z dokonaniem tych wypłat. Następstwa podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych (pojedynczych) dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie. W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z sytuacją, gdzie między stronami istnieją umowy handlowe określające warunki przyznawania premii pieniężnych - premie pieniężne będą udzielane w przypadku przekroczenia przez kupującego w określonym okresie rozliczeniowym planowanego poziomu zakupów, terminowości dokonywania płatności. Premia ta nie ma więc charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania kupującego. Usługobiorcą jest dostawca, który realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której kupujący decyduje się na zakup u niego, a nie u innego dostawcy.
2016
15
cze

Istota:
Opodatkowanie premii pieniężnych wypłacanych Wnioskodawcy z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia lub przystąpienia do umów ubezpieczenia.
Fragment:
Stwierdzić zatem należy, że wypłacane przez Brokera premie pieniężne na rzecz Wnioskodawcy, nie będą w żaden sposób związane ze spełnieniem przez niego świadczenia wzajemnego, gdyż za takie nie będzie można uznać zawarcia przez niego umów ubezpieczenia z określonym zakładem ubezpieczeń. Należy więc uznać, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca, jako otrzymujący premie pieniężne, nie będzie świadczył na rzecz wypłacającej je firmy brokerskiej usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Mając na względzie powyższe rozważania należy stwierdzić, że premie pieniężne, które Spółka będzie otrzymywać od Brokera nie będą stanowić wynagrodzenia za świadczenie usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Tym samym wypłata na rzecz Spółki premii pieniężnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że premie pieniężne, które będą wypłacane przez Brokera z tytułu zawarcia przez Wnioskodawcę umów ubezpieczenia przez Finansującego lub Korzystającego za pośrednictwem Brokera nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
15
cze

Istota:
W przedmiotowej sytuacji otrzymanie premii pieniężnej przez odbiorców jest wynagrodzeniem za świadczenie usługi, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 22% stawki podatku VAT oraz winna być udokumentowana poprzez wystawienie przez świadczącego usługę (odbiorców) faktury VAT na rzecz sprzedawcy towarów (tj. Wnioskodawcy).
Fragment:
Wypłacenie przedmiotowej premii pieniężnej (bonusu handlowego) jest zatem rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się odbiorców w stosunku do Wnioskodawcy. Wypłacając premię pieniężną Wnioskodawca nagradza odbiorców za nabycie określonej ilości towarów oraz terminowe regulowanie należności, a w konsekwencji za lojalność względem Wnioskodawcy, tj. za to, że odbiorcy nabywają towary Wnioskodawcy, a nie jego konkurentów. Premia pieniężna powinna być w związku z tym traktowana jako wynagrodzenie za powstrzymywanie się od zakupu towarów konkurencyjnych. Zachowanie odbiorców towaru stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz Wnioskodawcy. Jako zapłatę za wykonaną usługę odbiorcy otrzymują bonus handlowy w postaci premii pieniężnej. Zatem pomiędzy stronami zaistniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem. W świetle powyższego zachowanie odbiorców polegające na nabywaniu w danym okresie rozliczeniowym towaru i osiągnięciu określonych w umowie progów obrotu, jak i terminowe regulowanie należności, należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i opodatkować podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%.
2016
19
maj

Istota:
Należy stwierdzić, że premia pieniężna, która nie odnosi się do konkretnej dostawy, lecz stanowi świadczenie odrębne, które jest przyznawane za spełnienie określonych warunków traktowana jest jak wynagrodzenie za usługę i powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych – ma tu zastosowanie art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje po stronie podmiotu otrzymującego premię, który powinien udokumentować ten fakt fakturą VAT. Spółce przysługuje ponadto prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w takich fakturach.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, w sytuacji, gdy podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też wykonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, w takich przypadkach należy uznać, iż wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wypłacone przez Spółkę premie są wynagrodzeniem z tytułu osiągniętego przez dystrybutorów obrotu, związanego z nabyciem towarów od Spółki w określonym czasie (sezon) oraz dokonywaniem terminowych płatności za zakupione od Spółki towary. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego wypłacone przez Spółkę premie związane są z określonym zachowaniem dystrybutorów, tj. dokonaniem nabyć towarów o określonej wartości w określonym czasie oraz dokonywaniem terminowych płatności. W tym przypadku wskazać należy, że działania dystrybutorów, polegające na realizacji określonego poziomu obrotów i dokonywaniu terminowych płatności, mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej premii.
2016
19
maj

Istota:
Premia pieniężna, która nie odnosi się do konkretnej dostawy, lecz stanowi świadczenie odrębne, które jest przyznawane za spełnienie określonych warunków traktowana jest jak wynagrodzenie za usługę i powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych – ma tu zastosowanie art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje po stronie podmiotu otrzymującego premię, który powinien udokumentować ten fakt fakturą VAT.
Fragment:
Na analogicznych zasadach Spółka otrzymuje premie pieniężne od swoich dostawców, występujących tu w charakterze odbiorcy. Wysokość udzielonej premii pieniężnej (bonusu) nie jest związane z konkretną dostawą. Jest natomiast nagrodą za wynik wszystkich dostaw dokonywanych w określonym przedziale czasowym (np. kwartał, rok). Obecnie Spółka otrzymuje od swoich odbiorców/dostawców zarówno noty księgowe jak również faktury VAT – dokumentujące przyznane przez Spółkę lub otrzymane premie pieniężne. Kontrahenci wystawiający noty księgowe powołują się na otrzymane interpretacje władz skarbowych (np. Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie). W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy udzielenie/otrzymanie premii pieniężnej (bonusu) rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług... W jaki sposób powinno być udokumentowane udzielenie/otrzymanie premii pieniężnej (tj. fakturą VAT, notą księgową czy też innym rodzajem dokumentu)... Zdaniem wnioskodawcy przekazanie kontrahentowi Spółki lub otrzymanie od dostawcy premii pieniężnej (bonusu) - nie stanowi podlegającej opodatkowaniu usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz że dokumentem potwierdzającym to zdarzenie gospodarcze jest nota księgowa (obciążeniowa lub uznaniowa).
2016
19
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.