IPPB2/415-626/14-2/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem uczestnikom PPE premii inwestycyjnej oraz wypłatą środków uzyskanych w wyniku przyznania premii inwestycyjnej w ramach wypłaty środków zgromadzonych w PPE oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika
IPPB2/415-626/14-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. fundusz inwestycyjny
 2. jednostka uczestnictwa
 3. premia inwestycyjna
 4. programy emerytalne
 5. przychód
 6. płatnik
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem uczestnikom PPE premii inwestycyjnej oraz wypłatą środków uzyskanych w wyniku przyznania premii inwestycyjnej w ramach wypłaty środków zgromadzonych w PPE oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. złożony został ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem uczestnikom PPE premii inwestycyjnej oraz wypłatą środków uzyskanych w wyniku przyznania premii inwestycyjnej w ramach wypłaty środków zgromadzonych w PPE oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest towarzystwem działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157) (dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych). Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny i jako organ funduszu zarządza nim i reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi. Ponadto, w ramach prowadzonej działalności towarzystwo uprawnione jest oferować klientom - pracodawcom tworzącym Pracownicze Programy Emerytalne (dalej: PPE, program) możliwość zawarcia umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego.

Zasady tworzenia i prowadzenia PPE regulowane są przez ustawę o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2014 r, poz. 710) (dalej: ustawa PPE), Zgodnie z art. 10 ustawy PPE, PPE tworzy się poprzez zawarcie umowy zakładowej albo umowy międzyzakładowej pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Umowa ta określa m.in.: formę programu wraz ze wskazaniem zarządzającego, który będzie gromadził środki i zarządzał nimi na podstawie umowy z pracodawcą; warunki i tryb przystępowania do programu i występowania z niego; wysokość składki podstawowej; minimalną wysokość możliwej do zadeklarowania składki dodatkowej, jeżeli umowa zakładowa nie zakazuje deklarowania składki dodatkowej; koszty i opłaty obciążające uczestnika i pracodawcę oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy zakładowej; warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu (art. 13 ustawy PPE).

Jak zostało wskazane, pracodawca oprócz umowy z pracownikami, zawiera również umowę z instytucją finansową (np. towarzystwem funduszy inwestycyjnych działającym w imieniu danego funduszu inwestycyjnego), która prowadzi PPE, tj. gromadzi środki i zarządza nimi. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy PPE, program może być prowadzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy PPE. W takim przypadku gromadzenie środków polega na nabywaniu na rzecz uczestnika PPE jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych za składkę podstawową lub dodatkową wnoszoną przez pracodawcę. Jednostki uczestnictwa danego uczestnika PPE są ewidencjonowane na rejestrze danego uczestnika PPE.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności i zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy PPE, tj. na podstawie umów o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego zawieranych z pracodawcami, gromadzi środki w funduszach inwestycyjnych (subfunduszach), którymi zarządza (dalej: Fundusze).

Obecnie Wnioskodawca rozważa wprowadzenie możliwości uzyskiwania przez uczestników PPE premii inwestycyjnych. W związku z tym, Wnioskodawca planuje dokonać zmian statutów Funduszy, w taki sposób, iż będą one przewidywały możliwość uzyskania przez uczestnika PPE świadczenia dodatkowego (dalej: premia inwestycyjna). Wysokość premii inwestycyjnej będzie uzależniona od wartości jednostek uczestnictwa Funduszy posiadanych przez uczestnika PPE w danym okresie.

Premia inwestycyjna realizowana będzie poprzez nabycie dodatkowych jednostek uczestnictwa Funduszy na rejestr uczestnika PPE. Źródłem finansowania premii inwestycyjnej będzie opłata za zarządzanie należna Wnioskodawcy, gdyż premia inwestycyjna będzie realizowana z części rezerwy tworzonej przez Fundusz na wynagrodzenie Wnioskodawcy za zarządzanie Funduszem przed jego wypłaceniem Wnioskodawcy. Zauważyć przy tym należy, iż premia inwestycyjna uzyskiwana przez uczestników PPE stanowić będzie w swej istocie zwrot części opłaty za zarządzanie należnej Wnioskodawcy a pobranej przez Fundusz. W praktyce przyznanie premii inwestycyjnej umożliwi Wnioskodawcy zaoferowanie uczestnikom PPE obniżenia kosztów/wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem obciążających tych uczestników.

Szczegółowe zasady przyznawania premii inwestycyjnej oraz sposób jej kalkulacji zostaną określone w umowach o wnoszenie przez pracodawców składek pracowników do Funduszu, na podstawie których Wnioskodawca zarządza środkami gromadzonymi w ramach PPE.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku przyznania uczestnikom PPE opisanej w stanie faktycznym premii inwestycyjnej wystąpi po stronie osoby fizycznej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a Wnioskodawca pełnić będzie funkcję płatnika tego podatku...
 2. Czy wypłata środków uzyskanych w wyniku przyznania premii inwestycyjnej, która zostanie dokonana w ramach wypłaty środków zgromadzonych w PPE przez uczestnika bądź osoby uprawnione do tych środków po śmierci uczestnika, będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy pdof...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Zdaniem Wnioskodawcy uzyskanie przez osobę fizyczną będącą uczestnikiem PPE, opisanej w stanie faktycznym premii inwestycyjnej, nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie pełnić funkcji płatnika tego podatku.
 2. Wypłata środków uzyskanych w wyniku przyznania premii inwestycyjnej, która zostanie dokonana w ramach wypłaty środków zgromadzonych w PPE przez uczestnika bądź osoby uprawnione do tych środków po śmierci uczestnika, będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy pdof.

Ad. 1

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy pdof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 53c, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Art. 9 ust. 2 ustawy pdof stanowi, iż dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Stosownie do treści art. 11 ustawy pdof, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ustawa pdof nie definiuje pojęcia nieodpłatnego świadczenia, niemniej zgodnie z poglądem powszechnie prezentowanym przez sądy administracyjne, pojęcie nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów prawa podatkowego obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, jak również te wszelkie zdarzenia, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami bądź inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie mające konkretny wymiar finansowy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. II FSK 1741/11).

Mając na względzie powyższe, zdaniem Wnioskodawcy istotnym jest rozstrzygnięcie, czy w analizowanym stanie faktycznym dochodzi do powstania przychodu, o którym mowa w art. 11 ustawy pdof.

W tym celu w pierwszej kolejności należy odwołać się do regulacji ustawy PPE w zakresie w jakim określa ona zasady funkcjonowania (konstrukcji) PPE.

Prowadzenie PPE w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek do funduszu inwestycyjnego wymaga, przede wszystkim, zawarcia umowy zakładowej, jak i umowy z instytucją finansową (towarzystwem funduszy inwestycyjnych działającym w imieniu danego Funduszu). Wskazane umowy precyzują zasady oszczędzania przez pracowników (osoby fizyczne) w ramach PPE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 13 ustawy PPE, umowa zakładowa określa m.in. koszty i opłaty obciążające uczestnika i pracodawcę oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy zakładowej. Umowa z instytucją finansową, określa warunki gromadzenia środków i zarządzania tymi środkami i zawiera z reguły analogiczne, do zawartych w umowie zakładowej, postanowienia regulujące zasady naliczania kosztów i opłat obciążających pracowników, w tym, o ile są przewidziane, zasady obniżania tych kosztów i opłat.

Mając na względzie powyższe, zauważyć należy, iż ustawa PPE dopuszcza możliwość zawarcia w umowie zakładowej postanowień przewidujących mechanizmy obniżenia kosztów i opłat obciążających pracowników, które znajdują zastosowanie w trakcie funkcjonowania PPE i bez konieczności dokonywania zmian umowy zakładowej.

Odnosząc to do rozpatrywanego stanu faktycznego, wskazać należy, iż mamy w nim do czynienia z PPE prowadzonym w formie umowy o wnoszenie składek pracowników do Funduszu przez pracodawcę, na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę z Funduszem reprezentowanym przez Wnioskodawcę, instytucją finansową gromadzącą środki pochodzące ze składek pracowników i zarządzającą nimi. Gromadzenie środków pochodzących ze składek pracowników w Funduszach i zarządzanie nimi przez Wnioskodawcę w ramach umowy zawartej z pracodawcą, oznacza, że za składkę podstawową (lub dodatkową) wnoszoną przez pracodawcę do PPE nabywane są na rzecz uczestnika PPE jednostki uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Wnioskodawcę. Jednostki uczestnictwa posiadane przez danego uczestnika PPE są ewidencjonowane na jego indywidualnym rejestrze.

W tym miejscu dodać należy, iż Wnioskodawca pobiera od Funduszy opłatę za zarządzanie (wynagrodzenie za zarządzanie).

Opłata za zarządzanie jest pokrywana ze środków Funduszy obciążając ich aktywa. W praktyce oznacza to, że zgromadzone w Funduszach środki uczestników PPE w każdym dniu obciążane są opłatą za zarządzanie naliczaną przez Wnioskodawcę (Fundusze w każdym dniu wyceny tworzą rezerwę na wynagrodzenie towarzystwa, która obciąża aktywa Funduszy i przekłada się na wycenę jednostek uczestnictwa). Zauważyć zatem należy, iż opłata za zarządzanie wpływa na wartość jednostek uczestnictwa Funduszy, tym samym na wartość środków zgromadzonych w Funduszach. W ramach PPE dochodzi do nabywania na rzecz uczestnika PPE jednostek uczestnictwa Funduszy za środki pochodzące z jego składek. Jednostki uczestnictwa w Funduszu są zapisywane na indywidualnym rejestrze uczestnika PPE. Oznacza to, iż wysokość opłaty za zarządzanie pobieranej przez Wnioskodawcę jest istotna z punktu widzenia uczestnika PPE, tj. kosztów i opłat przez niego ponoszonych.

Wnioskodawca rozważa obecnie przyznawanie premii inwestycyjnej uczestnikowi PPE uzależnionej od wartości jednostek uczestnictwa Funduszy posiadanych przez uczestnika PPE (zapisanych na jego rejestrach w Funduszach). Premia inwestycyjna będzie finansowana z części rezerwy tworzonej przez Fundusze na wynagrodzenie Wnioskodawcy za zarządzanie Funduszami przed jego wypłaceniem.

Jak zostało wskazane, środki gromadzone w Funduszach są obciążane opłatą za zarządzanie należną Wnioskodawcy. Zauważyć zatem należy, iż przyznanie premii inwestycyjnej ze środków Funduszy przeznaczonych na opłatę za zarządzanie dla Wnioskodawcy, stanowić będzie w swej istocie obniżenie tej opłaty dla uczestnika PPE. Uczestnik PPE uzyska prawo do owego obniżenia opłaty za zarządzanie poprzez zwrot części tej opłaty.

W tym miejscu zauważyć należy, iż składki pracownika wnoszone przez pracodawcę, za które nabywane są jednostki uczestnictwa Funduszy, na rejestr danego uczestnika PPE, stanowiły dla pracownika przychód ze stosunku pracy, od którego pracodawca pobrał i odprowadził należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Mając to na względzie, oraz fakt, iż z ekonomicznego punktu widzenia premia inwestycyjna stanowi zwrot części opłat/kosztów poniesionych przez uczestnika PPE (w związku z uczestnictwem w Funduszach i zarządzaniem środkami zgromadzonymi w Funduszach przez Wnioskodawcę), uznać należy, iż po jego stronie nie dochodzi do powstania przysporzenia majątkowego.

Wynika to z faktu, że uczestnik PPE uzyskuje jedynie zwrot części opłat, które zostały uprzednio przez niego poniesione. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy nie można uznać, iż przyznanie premii inwestycyjnej skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie osoby fizycznej będącej uczestnikiem PPE. Premia inwestycyjna nie stanowi również nieodpłatnego świadczenia, gdyż jej uzyskanie przez uczestnika PPE stanowi wyłącznie realizację stosownych postanowień umowy zakładowej oraz umowy z instytucją finansową regulujących sposób pobierania i wysokość opłaty za zarządzanie pobieranej przez Wnioskodawcę, których zastosowanie przyniesie efekt w postaci ustalenia ostatecznej wysokości tej opłaty (opłata ogólna minus obniżka). Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, iż premia inwestycyjna, jako element procesu ustalania wysokości opłaty za zarządzanie należnej Wnioskodawcy nie może być uznana za świadczenie nieekwiwalentne, gdyż ekwiwalentność świadczeń w niniejszej sytuacji należy rozpatrywać na wyższym poziomie, tj.: zarządzanie środkami Funduszy przez Wnioskodawcę z jednej strony oraz poniesienie kosztów opłat (w tym opłaty za zarządzanie w ostatecznej wysokości ustalonej w sposób opisany wyżej) związanych z zarządzaniem środkami Funduszy z drugiej strony. Co do ekwiwalentności świadczeń w takiej sytuacji nie może być wątpliwości.

Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż zgodnie z art. 11 ustawy pdof, przychodem podatkowym są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W rozpatrywanym stanie faktycznym, premia inwestycyjna jest realizowana poprzez nabycie dodatkowych jednostek uczestnictwa Funduszy na rejestr uczestnika PPE. Jednocześnie ustawa PPE przewiduje ograniczone możliwości zadysponowania przez uczestnika oszczędnościami zgromadzonymi w PPE. (Ustawa PPE dopuszcza wypłatę oszczędności zgromadzonych w ramach PPE jedynie w drodze wypłaty (art. 42 ustawy PPE), wypłaty transferowej (art. 43 ustawy PPE) albo zwrotu (art. 44 ustawy PPE), przy czym każda z wskazanych form zadysponowania oszczędnościami wymaga spełnienia szeregu warunków określonych w ustawie PPE, tak aby został spełniony nadrzędny cel PPE, tj. gromadzenie oszczędności na cele emerytalne). Mając to na względzie zauważyć należy, iż premia inwestycyjna nie jest otrzymywana, czy też stawiana do dyspozycji podatnika, gdyż z taką sytuacją mamy do czynienia dopiero w momencie wypłacenia przez uczestnika PPE środków zgromadzonych przez niego w programie. (Ustawa pdof reguluje szczegółowe zasady opodatkowania wypłaty środków, w zależności od formy zadysponowania tymi oszczędnościami, tj. dokonania wypłaty, wypłaty transferowej albo zwrotu z PPE).

Podsumowując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy przyznanie uczestnikom PPE premii inwestycyjnej nie będzie skutkować po stronie osoby fizycznej (uczestnika PPE) powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy, jako podmiocie przyznającym premię nie będzie spoczywać funkcja płatnika tego podatku.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie dodać, iż prawidłowość wskazanego stanowiska znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 16 maja 2012 r., nr IPPB2/415-164/12-4/MK.

Ad. 2

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy pdof, wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, są wolne od podatku dochodowego.

Przez wypłatę, o której mowa w przepisie powyżej przytoczonym należy rozumieć, jedną z trzech form formy zadysponowania oszczędnościami zgromadzonymi w PPE, które dopuszcza ustawa PPE. Mianowicie, zgodnie art. 2 pkt 18 ustawy PPE przez wypłatę rozumie się dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną wypłatę gotówkową lub realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy - na warunkach określonych w umowie zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie (określonych w głównej mierze w art. 42 ustawy PPE).

Jak zostało wskazane w pierwszej części przedstawionego stanowiska Wnioskodawcy, premia inwestycyjna stanowiąca w swej istocie obniżkę opłat za zarządzenie Wnioskodawcy, będzie realizowana poprzez nabycie jednostek uczestnictwa na rejestr uczestnika PPE. Oznacza to, że premia inwestycyjna będzie stanowić środki zgromadzone przez uczestnika PPE w ramach programu, które wraz z wypracowanym zyskiem, mogą podlegać ww. wypłacie (zdefiniowanej w ustawie PPE) na rzecz osoby fizycznej, która spełnieni ustawowe wymogi.

Powyższe oznacza, że wypłata środków uzyskanych w wyniku przyznania premii inwestycyjnej, która zostanie dokonana w ramach wypłaty środków zgromadzonych w PPE przez uczestnika bądź osoby uprawnione do tych środków po śmierci uczestnika, będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy pdof.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie dodać, iż prawidłowość wskazanego stanowiska znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 16 maja 2012 r., nr IPPB2/415-164/12-4/MK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.