Premia inwestycyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to premia inwestycyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
22
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wypłaty premii inwestycyjnej na rzecz uczestników IKE lub IKZE przez fundusz poprzez nabycie na jego rzecz dodatkowych jednostek uczestnictwa za kwotę tej premii oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika

Fragment:

Aktualnie Statuty Funduszy zarządzanych przez Wnioskodawcę przewidują możliwość wypłaty tzw. „ Premii inwestycyjnej ” (świadczenia dodatkowego) na rzecz Uczestników. Jest to uprawnienie uczestnika uregulowane w Statucie, do którego zapisów odnosi się bezpośrednio UIKE/IKZE oraz Regulaminy odpowiednio IKE i IKZE. Premia inwestycyjna, co do zasady, jest finansowana przez Towarzystwo ze środków pochodzących z opłaty za zarządzanie Funduszami (management fee). Otrzymanie premii inwestycyjnej uwarunkowane jest spełnieniem przez Uczestnika określonych w zawartej umowie lub statucie Funduszu przesłanek. Wysokość premii inwestycyjnej uzależniona jest od wartości jednostek uczestnictwa będących w posiadaniu Uczestnika. Realizacja premii inwestycyjnej następuje poprzez nabycie za postawione do dyspozycji środki dodatkowych jednostek uczestnictwa dla Uczestnika (oczywiście za jego zgodą). Towarzystwo rozważa aktualnie objęcie programem tzw. „ Premii Inwestycyjnych ” także Oszczędzających na IKE lub IKZE, będących de facto uczestnikami Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo. Premia inwestycyjna byłaby wypłacana Oszczędzającym po spełnieniu przez nich warunków określonych w Umowie dotyczącej prowadzenia IKE lub IKZE lub Statutach Funduszy. Premia inwestycyjna byłaby wypłacana (finansowana) przez Towarzystwo ze środków stanowiących wynagrodzenie pobrane przez Towarzystwo z tytułu zarządzania i administracji Funduszem (tzw. management fee) i nie stanowiła będzie wypłaty, zwrotu lub częściowego zwrotu w rozumieniu UIKE/IKZE.

2016
15
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wypłaty premii inwestycyjnej uczestnikowi funduszu poprzez nabycie na jego rzecz dodatkowych jednostek uczestnictwa za kwotę tej premii oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.

Fragment:

Umowa EPO, która została zawarta z każdą ze Spółek oraz Zasady Uczestnictwa, będące załącznikiem do Umowy EPO, wprowadzają możliwość uzyskania przez uczestnika EPO (tj. konkretnego pracownika danej Spółki; który wyraził chęć uczestnictwa w Programie) świadczenia dodatkowego (dalej - „ Premia Inwestycyjna ”). Wysokość Premii Inwestycyjnej w Programie jest uzależniona od wartości jednostek uczestnictwa poszczególnych subfunduszy posiadanych przez uczestnika EPO w danym okresie. Premia Inwestycyjna realizowana jest bezpośrednio poprzez nabycie dodatkowych jednostek uczestnictwa poszczególnych subfunduszy na rzecz uczestnika EPO. Źródłem finansowania Premii Inwestycyjnej jest opłata za zarządzanie pobrana przez Wnioskodawcę. Jednocześnie wysokość Premii Inwestycyjnej ustalana jest jako procent aktualnie pobieranej przez Wnioskodawcę opłaty za zarządzanie w taki sposób, aby w rezultacie wysokość faktycznej opłaty za zarządzanie w ramach Programu wynosiła wartość wskazaną w Umowie EPO. Zauważyć przy tym należy, iż Premia Inwestycyjna uzyskiwana przez uczestników EPO stanowi w swej istocie zwrot części opłaty za zarządzanie należnej Wnioskodawcy. W praktyce przyznanie Premii Inwestycyjnej umożliwia Wnioskodawcy zaoferowanie uczestnikom EPO obniżenia kosztów/wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem obciążających tych uczestników. Szczegółowe zasady przyznawania Premii Inwestycyjnej oraz sposób jej kalkulacji zostały określone w Umowie oraz Zasadach Uczestnictwa, na podstawie których Wnioskodawca zarządza środkami gromadzonymi w ramach EPO.

2015
23
sty

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem uczestnikom PPE premii inwestycyjnej oraz wypłatą środków uzyskanych w wyniku przyznania premii inwestycyjnej w ramach wypłaty środków zgromadzonych w PPE oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika

Fragment:

W związku z tym, Wnioskodawca planuje dokonać zmian statutów Funduszy, w taki sposób, iż będą one przewidywały możliwość uzyskania przez uczestnika PPE świadczenia dodatkowego (dalej: premia inwestycyjna). Wysokość premii inwestycyjnej będzie uzależniona od wartości jednostek uczestnictwa Funduszy posiadanych przez uczestnika PPE w danym okresie. Premia inwestycyjna realizowana będzie poprzez nabycie dodatkowych jednostek uczestnictwa Funduszy na rejestr uczestnika PPE. Źródłem finansowania premii inwestycyjnej będzie opłata za zarządzanie należna Wnioskodawcy, gdyż premia inwestycyjna będzie realizowana z części rezerwy tworzonej przez Fundusz na wynagrodzenie Wnioskodawcy za zarządzanie Funduszem przed jego wypłaceniem Wnioskodawcy. Zauważyć przy tym należy, iż premia inwestycyjna uzyskiwana przez uczestników PPE stanowić będzie w swej istocie zwrot części opłaty za zarządzanie należnej Wnioskodawcy a pobranej przez Fundusz. W praktyce przyznanie premii inwestycyjnej umożliwi Wnioskodawcy zaoferowanie uczestnikom PPE obniżenia kosztów/wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem obciążających tych uczestników. Szczegółowe zasady przyznawania premii inwestycyjnej oraz sposób jej kalkulacji zostaną określone w umowach o wnoszenie przez pracodawców składek pracowników do Funduszu, na podstawie których Wnioskodawca zarządza środkami gromadzonymi w ramach PPE.

2013
7
lip

Istota:

Czy od otrzymanej premii inwestycyjnej należy odprowadzić podatek dochodowy?

Fragment:

Po prawidłowej weryfikacji, dnia x.12.2012 r., Wnioskodawczyni otrzymała 5.022,00 euro, które wpłynęło na konto walutowe tytułem rozliczenie premii inwestycyjnej. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana podała, że po podpisaniu umowy leasingu otrzymała 5.022,00 euro, które wpłynęło na konto walutowe tytułem rozliczenia premii inwestycyjnej w ramach projektu x. Wypłata premii inwestycyjnej związana była z podpisaniem umowy leasingu operacyjnego na nabycie obrabiarki sterowanej numerycznie, pozwalającej osiągnąć co najmniej 20% oszczędności energii. Premia nie stanowi zwrotu wydatków na nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Program x oferuje premię inwestycyjną w wysokości 10% kwoty finansowania uzyskanego w ramach leasingu na inwestycję pozwalającą osiągnąć co najmniej 20% oszczędności energii. Premia inwestycyjna wypłacana jest przez bank finansujący, w tym przypadku x S.A. Premia inwestycyjna w ramach projektu Efektywnego Wykorzystania Energii została wypłacona ze środków otrzymanych jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy od otrzymanej premii inwestycyjnej należy odprowadzić podatek dochodowy... Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymaną kwotę należy przeliczyć na złotówki, stosując średni kurs NBP z dnia x.12.2012 r., wystawić fakturę wewnętrzną, obliczyć i zapłacić podatek dochodowy.

2013
16
maj

Istota:

Czy od otrzymanej premii inwestycyjnej należy obliczyć i odprowadzić podatek VAT?

Fragment:

Podatnik otrzymał 5.022,00 euro, które wpłynęło na konto walutowe tytułem rozliczenie premii inwestycyjnej (dalej: premia inwestycyjna). W uzupełnieniu z dnia 25 marca 2013 r. Wnioskodawczyni wskazała, iż: Leasingodawcą jest S.A. (dalej: Spółka Akcyjna). Leasingodawca jest podmiotem wypłacającym premię inwestycyjną. Warunkiem wypłacenia premii inwestycyjnej jest: zawarcie umowy leasingu operacyjnego z firmą S.A., zakup maszyny energooszczędnej, wypełnienie i przesłanie do firmy x wniosku o uzyskanie finansowania. Nie jest zobowiązana do zwrotu premii inwestycyjnej. Po otrzymaniu premii inwestycyjnej Zainteresowana nie świadczyła usług i nie dostarczała towaru na rzecz S.A. Aby otrzymać premię inwestycyjną Wnioskodawczyni musiała podpisać umowę leasingu lub umowę pożyczki z firmą S.A. Otrzymaną premię inwestycyjną nie jest Zainteresowana obowiązana przeznaczyć na spłatę rat leasingowych. Uzyskanie premii inwestycyjnej nie zostało udokumentowane fakturą VAT. Premia została przelana na firmowy rachunek bankowy Wnioskodawczyni tytułem: „ rozliczenie premii ”. Warunkiem wypłaty premii inwestycyjnej nie było nabycie konkretnej maszyny, ale musiała być to maszyna energooszczędna. W celu wypłacenia ww. premii konieczne było przesłanie do firmy x zdjęcia maszyny, protokołu instalacji i uruchomienia maszyny, protokołu odbioru końcowego, umowy leasingu oraz określenie jej wartości i producenta.

2012
14
cze

Istota:

1. Czy w przypadku przyznania uczestnikom PPE opisanej w stanie faktycznym premii inwestycyjnej wystąpi po ich stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a TFI pełnić powinno w tym zakresie funkcję płatnika?
2. Czy uzyskane przez uczestnika PPE w formie premii inwestycyjnej środki będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej updof), a TFI pełnić powinno w tym zakresie funkcję płatnika?
3. Czy w przypadku, gdy Towarzystwo prowadzi PPI, a wpłaty do funduszu inwestycyjnego w związku z PPI dokonywane są przez pracodawcę działającego w formie spółki kapitałowej i w konsekwencji jednostki uczestnictwa w ramach realizacji PPI nabywane są na rachunek tego pracodawcy, z tytułu przyznania uczestnikowi premii inwestycyjnej na Towarzystwie będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki związane z ewentualnym opodatkowaniem premii inwestycyjnej, a w tym pełnienie funkcji płatnika?
4. Czy w przypadku, gdy Towarzystwo prowadzi PPI a wpłaty do funduszu inwestycyjnego w związku z PPI dokonywane są przez pracodawcę działającego w formie spółki kapitałowej w imieniu i na rzecz pracownika (pracowników) i w konsekwencji jednostki uczestnictwa w ramach realizacji PPI nabywane są na rachunek tego pracownika (pracowników) przyznana uczestnikowi premia inwestycyjna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a TFI będzie w tym zakresie pełnić funkcję płatnika?
5. Czy w przypadku nabycia, o którym mowa w Pytaniu 4, przez Towarzystwo w ramach wypłaty premii inwestycyjnej dodatkowych jednostek uczestnictwa wydatek ten stanowić będzie koszt uzyskania przychodu przy późniejszym ich umorzeniu?

Fragment:

Czy w przypadku, gdy Towarzystwo prowadzi PPI, a wpłaty do funduszu inwestycyjnego w związku z PPI dokonywane są przez pracodawcę działającego w formie spółki kapitałowej i w konsekwencji jednostki uczestnictwa w ramach realizacji PPI nabywane są na rachunek tego pracodawcy, z tytułu przyznania uczestnikowi premii inwestycyjnej na Towarzystwie będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki związane z ewentualnym opodatkowaniem premii inwestycyjnej, a w tym pełnienie funkcji płatnika... Czy w przypadku, gdy Towarzystwo prowadzi PPI a wpłaty do funduszu inwestycyjnego w związku z PPI dokonywane są przez pracodawcę działającego w formie spółki kapitałowej w imieniu i na rzecz pracownika (pracowników) i w konsekwencji jednostki uczestnictwa w ramach realizacji PPI nabywane są na rachunek tego pracownika (pracowników) przyznana uczestnikowi premia inwestycyjna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a TFI będzie w tym zakresie pełnić funkcję płatnika... Czy w przypadku nabycia, o którym mowa w Pytaniu 4, przez Towarzystwo w ramach wypłaty premii inwestycyjnej dodatkowych jednostek uczestnictwa wydatek ten stanowić będzie koszt uzyskania przychodu przy późniejszym ich umorzeniu... Zdaniem Wnioskodawcy Ad. 1. Zdaniem Towarzystwa w przypadku uczestnikom PPE przyznania opisanej w stanie faktycznym premii inwestycyjnej, nie wystąpi po ich stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a TFI nie powinno pełnić w tym zakresie funkcji płatnika.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie premii inwestycyjnych

Fragment:

Mając więc na uwadze tak regulację statutów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI w zakresie możliwości wypłaty premii inwestycyjnej przez TFI, jak też zapisy umów o współpracy na podstawie których przyznawana jest premia inwestycyjna oraz przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych należy stwierdzić, iż uzyskanie przez uczestnika premii inwestycyjnej jest niewątpliwie powiązane z posiadaniem (utrzymywanie posiadania) jednostek uczestnictwa. Istnieje więc bezpośrednia relacja pomiędzy posiadaniem jednostek uczestnictwa (udziałem w funduszu inwestycyjnym), a otrzymywaną od TFI premią inwestycyjną. Nie ma przy tym znaczenia, jaki podmiot finansuje premie, gdyż jest to niewątpliwie dochód wynikający z udziału w funduszu inwestycyjnym. Premia inwestycyjna stanowi bowiem dochód (przychód) uzyskiwany z tytułu udziału uczestnika w funduszu. W związku z tym faktem premia inwestycyjna wynikająca z posiadania jednostek uczestnictwa winna być kwalifikowana do źródła przychodów kapitały pieniężne, tj. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 updof stanowi przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie premii inwestycyjnych

Fragment:

Alternatywnie premia inwestycyjna będzie wypłacona przez TFI uczestnikowi, tj. uzyska on środki pieniężne. W przypadku uczestników będących osobami prawnymi premia inwestycyjna podlega wypłaceniu. Ewentualnie system premii będzie realizowany za pośrednictwem dystrybutorów (podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa), którym TFI pokryje (sfinansuje) tego typu wydatki. Istotnym jest ponadto wskazanie, iż statuty poszczególnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI przewidują możliwość wypłacania premii inwestycyjnej przez TFI, tak poprzez wypłatę środków uczestnikowi, jak też poprzez nabycie dodatkowych jednostek uczestnictwa na rzecz uczestnika. Premia inwestycyjna stanowi tzw. dodatkowe uprawnienie uczestnika. Zgodnie z treścią statutów wypłata premii następować winna ze środków TFI, na podstawie zawartej umowy z uczestnikiem. Dodatkowo statuty funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI dozwalają na zawarcie tego typu umowy przez dystrybutora. Możliwość określania w statucie dodatkowych praw uczestników wynika z przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 17), a premia inwestycyjna stanowi takie prawo (uprawnienie uczestnika).

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie premii inwestycyjnych

Fragment:

Alternatywnie premia inwestycyjna będzie wypłacona przez TFI uczestnikowi, tj. uzyska on środki pieniężne. W przypadku uczestników będących osobami prawnymi premia inwestycyjna podlega wypłaceniu. Ewentualnie system premii będzie realizowany za pośrednictwem dystrybutorów (podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa), którym TFI pokryje (sfinansuje) tego typu wydatki. Istotnym jest ponadto wskazanie, iż statuty poszczególnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI przewidują możliwość wypłacania premii inwestycyjnej przez TFI, tak poprzez wypłatę środków uczestnikowi, jak też poprzez nabycie dodatkowych jednostek uczestnictwa na rzecz uczestnika. Premia inwestycyjna stanowi tzw. dodatkowe uprawnienie uczestnika. Zgodnie z treścią statutów wypłata premii następować winna ze środków TFI, na podstawie zawartej umowy z uczestnikiem. Dodatkowo statuty funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI dozwalają na zawarcie tego typu umowy przez dystrybutora. Możliwość określania w statucie dodatkowych praw uczestników wynika z przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 17), a premia inwestycyjna stanowi takie prawo (uprawnienie uczestnika).

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy zachowania prawa do wykorzystanej ulgi inwestycyjnej

Fragment:

Zgodnie jednak z art. 3 ust. 4 ww. ustawy podatnicy, którzy przed dniem 1.01.2000 r. ponieśli wydatki inwestycyjne i nabyli prawo do odliczeń na podstawie ww. art. 18a (do premii inwestycyjnej), mają prawo do tych odliczeń po dniu 31.12.1999 r., w zakresie i na zasadach określonych w uchylonym art. 18a. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w zakresie utraty prawa do tych odliczeń w stosunku do podatników, którzy przed dniem 1.01.2000 r. nabyli prawo do rozliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych. W myśl art. 18a ust. 21 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy tracą prawo do odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych (i odpowiednio na podstawie art. 18a ust. 27 także premii inwestycyjnej), jeżeli przed upływem trzech lat od końca roku podatkowego, w którym skorzystali z odliczeń, przeniosą w jakiejkolwiek formie własność składników majątkowych, z którymi związane były odliczenia od podstawy opodatkowania. Ponieważ spółka w 2006 r. zamierza zrzec się prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym zbudowano jaz - nakłady własne rozliczone w latach 1998-2002 w ramach ulgi inwestycyjnej i premii inwestycyjnej - nie straci praw do tych odliczeń, gdyż dokona tego po okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym podatnik skorzystał z ww. odliczeń, tj. 2002 r.