Premia | Interpretacje podatkowe

Premia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to premia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania otrzymania premii od Agenta za czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT oraz dokumentowania tej czynności za pomocą noty księgowej wystawianej przez Wnioskodawcę na rzecz Agenta.
Fragment:
Przede wszystkim, wspomniana uchwała NSA z 25 czerwca 2012 r. odnosi się do sytuacji, gdy bezpośrednio pomiędzy stronami został zawarty szereg transakcji handlowych, których przedmiotem były dostawy towarów, a wypłata premii pieniężnych była uzależniona od wielkości obrotu realizowanego właśnie pomiędzy tymi stronami, a więc dokonywana była bezpośrednio przez dostawcę towarów na rzecz ich nabywcy. Zatem, co do zasady, możliwe było powiązanie wypłaconych przez dostawcę towarów premii pieniężnych z dostawami towarów zrealizowanymi pomiędzy stronami. Natomiast, w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku, wypłata premii przez Agenta następuje w związku z nabyciem przez Spółkę/Klienta usług od osoby trzeciej, tj. Zakładu. Tym samym premie wypłacane przez Agenta nie mogą być uznane za rabaty udzielone przez Agenta na rzecz Spółki, gdyż brak jest jakichkolwiek transakcji handlowych zawartych pomiędzy Agentem a Spółką, których wartość potencjalnie mogłaby być pomniejszona o kwotę rabatu odpowiadającego kwocie premii pieniężnej. Kwalifikacja premii pieniężnej jako rabatu byłaby ewentualnie możliwa wyłącznie w przypadku gdyby premię wypłacał Zakład, wtedy bowiem możliwe byłoby stanowisko, iż premia pieniężna stanowi rabat udzielony przez Zakład pomniejszający kwotę składki ubezpieczeniowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
10
sie

Istota:
Obowiązki płatnika związane z wypłatą nagród/premii z tytułu udziału w programie partnerskim i aukcjach premiowanych.
Fragment:
Cel wypłaty premii wymienionych we wniosku: premie za polecenie – Spółka zakłada, że dzięki wypłacaniu premii użytkownikom za polecenie świadczonych przez Spółkę usług za pośrednictwem platformy ..... skutecznie zwiększy liczbę użytkowników; nagrody/premie dla pożyczkodawców – Spółka zakłada, że w skutek wypłacania dodatkowych premii pożyczkodawcom oferta świadczonych przez Spółkę usług za pośrednictwem platformy .... będzie bardziej atrakcyjna dla tej grupy użytkowników, dzięki czemu zwiększy liczbę klientów co skutkować będzie większym dochodem Spółki. Premia za polecenie platformy (założenie konta) wynosić będzie każdorazowo 10 zł. Pozostałe premie wyrażone w procentach z tytułu polecenia platformy (zgodnie z Regulaminem programu partnerskiego) naliczane będą procentowo od wartości kwotowej zawartych przez „ poleconych ” użytkowników umów pożyczek. Premie będą naliczane i księgowane na subkoncie każdorazowo po zawarciu umów pożyczek przez poleconych użytkowników zgodnie z przedstawionymi wyżej parametrami procentowymi i zasadami. Nagrody/premie dla pożyczkodawcy z tytułu udziału w aukcjach premiowanych będą zmienne i uzależnione od wartości procentowej opłaty dodatkowej z tytułu promowania aukcji w odniesieniu do wysokości kwoty udzielonej pożyczki.
2017
16
maj

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty premii lojalnościowej.
Fragment:
Podobnie na poleceniach przelewów na rachunki bankowe Plantatorów umieszczona została informacja treści „ Premia za kontynuację kontraktacji ”. Wskazuje to interpretację celu świadczenia po stronie Spółki. Ponadto jak wskazuje Spółka wypłata przez Spółkę premii za kontynuację kontraktacji ma na realizację polityki wieloletniej współpracy z zaufanymi Plantatorami. Poczynione w § 4 umowy zastrzeżenie w ust. 5, że kwota „ premii ” nie powiększa ceny buraków sugeruje, że premia stanowi odrębne od ceny buraków świadczenie na rzecz Plantatora, polegające na przyznaniu plantatorowi premii za lojalność oraz kontynuację współpracy - odwołanie do dostaw fizycznych z roku 2015 służy wyłącznie kalkulacji ceny. Warunkiem uznania, że premia pieniężna stanowi w istocie podwyższenie ceny dostawy, jest wykazanie ścisłego związku pomiędzy premią pieniężną a zrealizowanymi dostawami. W niniejszym stanie faktycznym nie ma możliwości, by przypisać konkretne dostawy do wypłaconej w roku 2016 premii pieniężnej; ustalenie wysokości premii na podstawie wielkości dostaw w kampanii w roku 2015 stanowi jedynie metodologię określenia wysokości premii. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, (...)
2017
8
lut

Istota:
Czy w przytoczonym stanie faktycznym ma miejsce świadczenie usług pomiędzy C. (świadczącym) a Spółką (beneficjentem świadczenia), z tytułu, którego wynagrodzeniem jest premia wypłacana przez Wnioskodawcę a w konsekwencji, czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez C. w celu udokumentowania usługi świadczonej w zamian za przyznaną Premię, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o VAT, z pominięciem przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT?
Fragment:
Zdaniem Spółki, skutki podatkowe w zakresie VAT przyznania różnych rodzajów premii pieniężnych uzależnione są od wielu czynników m.in. od ustalenia, za co faktycznie dana premia pieniężna została wypłacona, czy dotyczy konkretnej dostawy, czy odnosi się do wszystkich dostaw dokonanych w określonym czasie etc. W opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym Premia wypłacana jest przez Spółkę C. w zamian i pod warunkiem osiągnięcia przez C. określonej wartości zakupów towarów handlowych Spółki w danym okresie rozliczeniowym. Przyznanie przez Spółkę Premii nie jest, zatem związane z konkretną dostawą dokonaną na rzecz Odbiorcy. Za słusznością takiego stanowiska przemawia także fakt, że przyznanie Premii przez Spółkę nie wynika z dokonania konkretnej dostawy towarów na rzecz Odbiorcy, lecz ma na celu utrwalanie współpracy handlowej pomiędzy stronami Umowy Ramowej. Dodatkowo Premia przyznawana jest C. w zamian za określone świadczenie tj. zrealizowanie określonego wolumenu zakupów towarów Spółki w danym okresie rozliczeniowym. Biorąc po uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że wypłacane przez niego Premie stanowią wynagrodzenie za określone zachowanie ze strony Odbiorcy, które to zachowanie należy na gruncie przepisów ustawy o VAT potraktować, jako świadczenie usługi, podlegające opodatkowaniu.
2016
6
gru

Istota:
O wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zapłatę Premii
Fragment:
Umowa PPP zawiera także postanowienia, zgodnie z którymi niezależnie od innych płatności należnych Gminie w związku z Umową PPP Konsorcjum dokona na rzecz Gminy płatności w związku z możliwością realizacji Przedsięwzięcia na obszarze bardzo atrakcyjnej części Gminy (dalej: „Premia), jeżeli Premia została zadeklarowana przez Konsorcjum w ofercie (a taka deklaracja została w ofercie Konsorcjum złożona). W Umowie PPP zarówno Uczestnicy Konsorcjum jak i Gmina oświadczyli, że „ W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że Premia nie stanowi elementu ceny za sprzedawane Konsorcjum w ramach przedsięwzięcia nieruchomości. ” Jednocześnie w Umowie PPP zawarto także postanowienie, zgodnie z którym Premia będzie fakturowana i płatna w całości jako warunek zawarcia pierwszej Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości, zgodnie z Przedwstępną Warunkową Umową Sprzedaży Nieruchomości. Ponadto zawarcie umów sprzedaży nieruchomości (wszystkich czterech) jest jednym z obowiązków Konsorcjum, określonym w Umowie PPP. W Umowie PPP Premia została ustalona w wysokości netto plus VAT. Konsorcjum przewiduje, że tytułem premii Gmina wystawi 3 faktury, obciążając każdego z Uczestników Konsorcjum po 1/3 płaconej Premii. Wydatek na Premię jest niezbędny do zakupu Działek i prowadzenia inwestycji, jak to opisano powyżej, a tym samym jest ponoszony w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkowi od towarów i usług (dalej: „ VAT ”), niezwolnionych z VAT.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zapłatą Premii
Fragment:
Umowa PPP zawiera także postanowienia, zgodnie z którymi niezależnie od innych płatności należnych Gminie w związku z Umową PPP Konsorcjum dokona na rzecz Gminy płatności w związku z możliwością realizacji Przedsięwzięcia na obszarze bardzo atrakcyjnej części Gminy (dalej: „ Premia ”), jeżeli Premia została zadeklarowana przez Konsorcjum w ofercie (a taka deklaracja została w ofercie Konsorcjum złożona). W Umowie PPP zarówno Uczestnicy Konsorcjum jak i Gmina oświadczyli, że „ W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że Premia nie stanowi elementu ceny za sprzedawane Konsorcjum w ramach przedsięwzięcia nieruchomości. ” Jednocześnie w Umowie PPP zawarto także postanowienie, zgodnie z którym Premia będzie fakturowana i płatna w całości jako warunek zawarcia pierwszej Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości, zgodnie z Przedwstępną Warunkową Umową Sprzedaży Nieruchomości. Ponadto zawarcie umów sprzedaży nieruchomości (wszystkich czterech) jest jednym z obowiązków Konsorcjum, określonym w Umowie PPP. W Umowie PPP Premia została ustalona w wysokości netto plus VAT. Konsorcjum przewiduje, że tytułem premii Gmina wystawi 3 faktury, obciążając każdego z Uczestników Konsorcjum po 1/3 płaconej Premii. Wydatek na Premię jest niezbędny do zakupu Działek i prowadzenia inwestycji, jak to opisano powyżej, a tym samym jest ponoszony w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkowi od towarów i usług (dalej: „ VAT ”), niezwolnionych z VAT.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych realizacji opcji w ramach struktury niezerokosztowej dot. premii (stan faktyczny).
Fragment:
Jak przedstawiono w stanie faktycznym konstrukcja instrumentu niezerokosztowego polega na zestawieniu instrumentów o wzajemnie przeciwnym kierunku płatności premii opcyjnej, przy czym premia z tytułu opcji nabytych od Brokera zawsze przewyższa premię z tytułu opcji wystawionych przez Spółkę. Ostateczne rozliczenie z Brokerem zawsze prowadzi do otrzymania wyniku netto - Spółka ponosi ostateczny ciężar odpowiadający różnicy w wysokościach premii. Tym samym, wystawiana przez Spółkę opcja w ramach instrumentu niezerokosztowego nie generuje przychodu należnego z tytułu premii. Premia z tytułu opcji wystawionej przez Spółkę nigdy bowiem nie będzie należna Spółce, gdyż istota zawieranej transakcji jednoznacznie wskazuje, że nie jest to definitywne przysporzenie po stronie Spółki. W sytuacji, w której z uwagi na sposób rozliczenia danej transakcji, dochodzi do faktycznego przepływu pieniądza w wysokości odpowiadającej zarówno premii od opcji zakupionych, jak i premii od opcji sprzedanych w ramach danej strategii niezerokosztowej, zabieg ten ma charakter czysto techniczny i ekonomicznie prowadzi do uzyskania zamierzonego wyniku netto na całej strategii. W opinii Wnioskodawcy, instrumentu niezerokosztowego nie można również utożsamiać ze wzajemną kompensatą należności i zobowiązań z tytułu premii opcyjnej.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych realizacji opcji w ramach struktury niezerokosztowej dot. premii (zdarzenie przyszłe).
Fragment:
Jak przedstawiono w zdarzeniu przyszłym konstrukcja instrumentu niezerokosztowego polega na zestawieniu instrumentów o wzajemnie przeciwnym kierunku płatności premii opcyjnej, przy czym premia z tytułu opcji nabytych od Brokera zawsze przewyższa premię z tytułu opcji wystawionych przez Spółkę. Ostateczne rozliczenie z Brokerem zawsze prowadzi do otrzymania wyniku netto - Spółka ponosi ostateczny ciężar odpowiadający różnicy w wysokościach premii. Tym samym, wystawiana przez Spółkę opcja w ramach instrumentu niezerokosztowego nie generuje przychodu należnego z tytułu premii. Premia z tytułu opcji wystawionej przez Spółkę nigdy bowiem nie będzie należna Spółce, gdyż istota zawieranej transakcji jednoznacznie wskazuje, że nie jest to definitywne przysporzenie po stronie Spółki. W sytuacji, w której z uwagi na sposób rozliczenia danej transakcji, dochodzi do faktycznego przepływu pieniądza w wysokości odpowiadającej zarówno premii od opcji zakupionych, jak i premii od opcji sprzedanych w ramach danej strategii niezerokosztowej, zabieg ten ma charakter czysto techniczny i ekonomicznie prowadzi do uzyskania zamierzonego wyniku netto na całej strategii. W opinii Wnioskodawcy, instrumentu niezerokosztowego nie można również utożsamiać ze wzajemną kompensatą należności i zobowiązań z tytułu premii opcyjnej.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy w momencie sprzedaży nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego, którego zakup został częściowo sfinansowany premią technologiczną, kosztem uzyskania przychodu będzie cała niezamortyzowana wartość środka trwałego, bez rozbicia na część objętą i nieobjętą premią technologiczną?
2. Czy kwota dotacji do środka trwałego, odpowiadająca kwocie jego niezamortyzowanej części, zaliczona w momencie sprzedaży tego środka trwałego do przychodów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
Tak obliczoną różnicę należy powiększyć o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych (również w tej części, która nie została zaliczona wcześniej do kosztów podatkowych, z uwagi na to, że w części zakup środka trwałego sfinansowany został premią technologiczną). Reasumując, za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, obliczając dochód ze sprzedaży nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego, którego zakup został częściowo sfinansowany premią technologiczną - przychód uzyskany ze sprzedaży należy pomniejszyć o niezamortyzowaną wartość tych środków, tj. różnicę między wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych, bez rozdzielania na część objętą i nieobjętą premią technologiczną. Prawidłowo również Wnioskodawca stwierdził – w zakresie pytania 2 – że w przypadku sprzedaży środka trwałego sfinansowanego w części premią technologiczną, nierozliczona kwota premii technologicznej (odniesiona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na dobro pozostałych przychodów operacyjnych) nie będzie stanowiła przychodu z działalności gospodarczej. W tym miejscu jednak należy zastrzec, że przychodem z działalności gospodarczej, jest zgodnie z cytowanym na wstępie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota uzyskana ze sprzedaży tego środka trwałego.
2016
26
lis

Istota:
W zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem premii/bonusu
Fragment:
Należy zauważyć, że ani w dyrektywie VAT ani też w ustawie prawodawca nie zdefiniował pojęcia „ premia pieniężna ” czy też „ rabat ”. Warunkiem uznania, że premia pieniężna/bonus stanowi w istocie rabat, jest wykazanie ścisłego związku pomiędzy premią pieniężną, a zrealizowanymi dostawami. W przypadku premii pieniężnych z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów (określonej wartości sprzedaży lub ilości sprzedanych towarów) taki związek jest identyfikowalny, gdyż dopiero zrealizowanie wszystkich dostaw (nie tylko jednej z nich) zapewnia osiągnięcie zakładanego poziomu obrotów uprawniającego do uzyskania premii pieniężnej. Premia pieniężna/bonus z tytułu osiągnięcia określonych obrotów przez kupującego jest zatem jednocześnie związana z każdą dostawą z osobna – bez jej realizacji warunek uprawniający do uzyskania premii nie zostałby spełniony – oraz z wszystkimi dostawami (usługami) łącznie (zrealizowanie dopiero wszystkich dostaw czy usług generujących określony poziom obrotów uprawnia do przyznania premii pieniężnej). Relacja ta staje się szczególnie widoczna w przypadku, gdy prawo do przyznania premii pieniężnej i/lub jej wysokość, uzależniona jest od określonego między stronami poziomu obrotów osiągniętego w danym czasie, który ustalany jest na podstawie faktur dokumentujących dokonane w tym czasie dostawy.
2016
17
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Premia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.