Premia | Interpretacje podatkowe

Premia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to premia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem premii/bonusu
Fragment:
Należy zauważyć, że ani w dyrektywie VAT ani też w ustawie prawodawca nie zdefiniował pojęcia „ premia pieniężna ” czy też „ rabat ”. Warunkiem uznania, że premia pieniężna/bonus stanowi w istocie rabat, jest wykazanie ścisłego związku pomiędzy premią pieniężną, a zrealizowanymi dostawami. W przypadku premii pieniężnych z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów (określonej wartości sprzedaży lub ilości sprzedanych towarów) taki związek jest identyfikowalny, gdyż dopiero zrealizowanie wszystkich dostaw (nie tylko jednej z nich) zapewnia osiągnięcie zakładanego poziomu obrotów uprawniającego do uzyskania premii pieniężnej. Premia pieniężna/bonus z tytułu osiągnięcia określonych obrotów przez kupującego jest zatem jednocześnie związana z każdą dostawą z osobna – bez jej realizacji warunek uprawniający do uzyskania premii nie zostałby spełniony – oraz z wszystkimi dostawami (usługami) łącznie (zrealizowanie dopiero wszystkich dostaw czy usług generujących określony poziom obrotów uprawnia do przyznania premii pieniężnej). Relacja ta staje się szczególnie widoczna w przypadku, gdy prawo do przyznania premii pieniężnej i/lub jej wysokość, uzależniona jest od określonego między stronami poziomu obrotów osiągniętego w danym czasie, który ustalany jest na podstawie faktur dokumentujących dokonane w tym czasie dostawy.
2016
17
sie

Istota:
Czy w przytoczonym stanie faktycznym ma miejsce świadczenie usług pomiędzy Odbiorcą (świadczącym) a Wnioskodawcą (beneficjentem świadczenia), z tytułu którego wynagrodzeniem jest Premia wypłacana przez Zainteresowanego, a w konsekwencji czy Zakład jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Odbiorcę w celu udokumentowania usługi świadczonej w zamian za przyznaną Premię, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o VAT, z pominięciem przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, skutki podatkowe w zakresie VAT przyznania różnych rodzajów premii pieniężnych uzależnione są od wielu czynników, m.in.: od ustalenia, za co faktycznie dana premia pieniężna została wypłacona, czy dotyczy konkretnej dostawy, czy odnosi się do wszystkich dostaw dokonanych w określonym czasie, etc. W opisanym przez Zainteresowanego stanie faktycznym, Premia wypłacana jest przez niego Odbiorcy w zamian i pod warunkiem osiągnięcia przez Odbiorcę określonej wartości zakupów towarów handlowych Wnioskodawcy, w danym okresie rozliczeniowym. Przyznanie Premii nie jest zatem związane z konkretną dostawą dokonaną na rzecz Odbiorcy. Za słusznością takiego stanowiska przemawia także fakt, że przyznanie Premii przez Zakład nie wynika z dokonania konkretnej dostawy towarów na rzecz Odbiorcy, lecz ma na celu utrwalenie współpracy handlowej pomiędzy stronami Umowy Ramowej. Dodatkowo, Premia przyznawana jest Odbiorcy w zamian za określone świadczenie, tj. zrealizowanie określonego wolumenu zakupów towarów Wnioskodawcy w danym okresie rozliczeniowym. Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że wypłacane Premie stanowią wynagrodzenie za określone zachowanie ze strony Odbiorcy, które to zachowanie należy na gruncie przepisów ustawy o VAT potraktować jako świadczenie usługi, podlegające opodatkowaniu.
2016
19
maj

Istota:
W zakresie uznania otrzymanej premii od Brokera za czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT
Fragment:
Niezależnie od umowy zawartej pomiędzy Spółką a Brokerem, strony te zawarły porozumienie dotyczące wypłaty przez Brokera na rzecz Spółki premii pieniężnej (dalej: „ Premia ”). W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia pomiędzy Spółką a zakładem ubezpieczeń i przystępowaniem do niej klientów Spółki, Spółka otrzyma od Brokera Premię. Wysokość Premii jest i będzie ustalana w okresach miesięcznych, każdorazowo na podstawie wysokości kurtażu wypłaconego Brokerowi przez zakład ubezpieczeń. Wnioskodawca za otrzymanie Premii nie jest i nie będzie zobowiązany do spełnienia jakiegokolwiek świadczenia na rzecz wypłacającego Premię Brokera. Premia zostanie wypłacona wyłącznie w związku z korzyściami biznesowymi uzyskiwanymi przez Brokera (w szczególności wzrostem rozpoznawalności marki Brokera wśród klientów Spółki a także na rynku usług finansowych, otrzymywaniem kurtażu od zakładu ubezpieczeń) związanymi z umożliwieniem przez Spółkę przystąpienia do umowy ubezpieczenia klientom Spółki. Wypłata Premii nie jest i nie będzie uzależniona od spełnienia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek warunków lub świadczenia czynności bądź usług na rzecz Brokera. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę Premia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
2016
1
maj

Istota:
W którym momencie S.A. powinny rozpoznać koszty uzyskania przychodów z tytułu wypłaconej pracownikom premii z tytułu pracy, osiągnięć i wypracowanego zysku za rok poprzedni oraz składek na ZUS, FP, FGŚP od tej premii?
Fragment:
Wewnętrzne regulacje S.A. tj. „ Regulamin tworzenia i zasad wypłacania premii dla pracowników z tytułu pracy, osiągnięć i wypracowanego zysku za rok poprzedni ” nie określa dokładnie terminu, w jakim premia powinna zostać wypłacona – określa jedynie warunki, które muszą być spełnione, aby premia mogła być przyznana, przyznając kompetencje w zakresie określenia terminu Zarządowi. S.A. stoją na stanowisku, że składki na ZUS, FP, FGŚP od przedmiotowej premii dla pracowników z tytułu pracy, osiągnięć i wypracowanego zysku za rok poprzedni stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie kiedy przedmiotowa premia staje się należna tj. w miesiącu, w którym – zgodnie z decyzją Zarządu Spółki – ma zostać ona przyznana pracownikowi. Tym samym należy uznać, iż przedmiotowa premia jest „ należna ” w miesiącu, w którym zapadała decyzja o przyznaniu premii. W tym momencie również składki na ZUS, FP, FGŚP od przedmiotowej premii dla pracowników z tytułu pracy, osiągnięć i wypracowanego zysku za rok poprzedni będą stanowić koszt uzyskania przychodu dla S.A. Natomiast w przypadku zapłaty premii w terminie późniejszym niż miesiąc przyznania premii, składki na ZUS, FP, FGŚP od przedmiotowej premii będą stanowiły koszt uzyskania przychodu na zasadzie kasowej, tj. w miesiącu w którym zostały opłacone. Reasumując powyższe Wnioskodawca wskazuje, iż zamierza zaliczyć składki na ZUS, FP, FGŚP od przedmiotowej premii dla pracowników z tytułu pracy, osiągnięć i wypracowanego zysku za rok poprzedni do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
7
kwi

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty premii gwarancyjnej.
Fragment:
W tym miejscu należy podkreślić, że z dniem 18 października 2014 r. uchylony został art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalniał od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Powyższy przepis uchylony został ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328 z późn. zm.). Jednocześnie ta sama ustawa zachowała zwolnienie odsetek i premii od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 763). Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługuje premia w związku z dokonaniem jednej z czynności wymienionych w powyższym przepisie. Premię gwarancyjną oblicza i wypłaca bank prowadzący obsługę rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r. (art. 3 ust. 3 ww. ustawy).
2016
8
mar

Istota:
Czy w związku z wypłatą Bonusów na rzecz Uczestników oraz Premii na rzecz Dyrektora powstają po ich stronie przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), które powinny zostać zakwalifikowane jako przychody (dochody) z kapitałów pieniężnych (o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 ustawy o PIT)?2) Czy w momencie przystąpienia Uczestników do Pierwszego Programu oraz przystąpienia Dyrektora do Drugiego Programu powstaje po ich stronie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu PIT i czy w tym momencie na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika PIT?3) Czy w momencie „dystrybucji” Premii na rzecz Dyrektora, bez jej faktycznej wypłaty, powstaje po jego stronie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu PIT i czy w tym momencie na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika PIT?4) Czy w momencie wypłaty Bonusów na rzecz Uczestników oraz Premii na rzecz Dyrektora powstają po ich stronie przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu PIT i czy w tym momencie na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika PIT, za wyjątkiem obowiązku wystawienia formularza PIT-8C, a po stronie Uczestników i Dyrektora powstaje obowiązek złożenia deklaracji PIT-38?
Fragment:
Uczestnictwo Dyrektora w Drugim Programie pozostaje bez wpływu na jego uczestnictwo w Pierwszym Programie, tzn. że wypłata Premii nie ma żadnego wpływu na wypłatę Bonusa i odwrotnie. Wartość Premii należnej Dyrektorowi zależna jest od dwóch wskaźników finansowych, tj. od: wartości zysku operacyjnego przed opodatkowaniem Grupy oraz wartości Grupy. Wartość zysku operacyjnego przed opodatkowaniem Grupy decyduje o tym czy Premia jest w ogólne przyznawana („ dystrybuowana ”) oraz o tym, jaka jest łączna kwota Premii przyznanej wszystkim uprawnionym, w tym Dyrektorowi. Podstawą do oceny stopnia realizacji celu w postaci zysku operacyjnego przed opodatkowaniem Grupy jest jego wartość określona w budżecie na dany rok obrotowy. W przypadku, gdy rzeczywista wartość zysku operacyjnego przed opodatkowaniem Grupy w stosunku do wartości budżetowanej na dany rok obrotowy wynosi: poniżej 80%, wówczas Premia nie jest należna, pomiędzy 80% a 100%, wówczas łączna wartość należnej Premii, która będzie podlegać dystrybucji wynosi 0,5% tego rzeczywistego zysku oraz powyżej 100%, wówczas łączna wartość należnej Premii, która będzie podlegać dystrybucji wynosi 1,0% tego rzeczywistego zysku. Fakt nabycia uprawnienia do otrzymania Premii oraz jej wysokość jest komunikowana poszczególnym uprawnionym osobom (w tym Dyrektorowi) przez Grupę.
2016
7
lut

Istota:
5) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1), tj. uznania, że po stronie Uczestników oraz Dyrektora powstają przychody (dochody) kwalifikowane jako przychody (dochody) z kapitałów pieniężnych (o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 ustawy o PIT), a w konsekwencji stwierdzeniu, że dotychczasowe podejście Spółki w zakresie traktowania dla celów PIT wypłacanych Bonusów na podstawie Pierwszego Programu oraz Premii na podstawie Drugiego Programu było nieprawidłowe, to czy Spółka jest zobowiązana do złożenia korekt deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11 oraz skorygowania rozliczeń podatkowych związanych z wypłaconymi w przeszłości Bonusami oraz Premiami?6) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 5), to jest uznania, że Spółka powinna dokonać korekt deklaracji PIT-4R, informacji PIT-11 oraz rozliczeń podatkowych związanych z Bonusami oraz Premiami, to czy Spółka jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty?7) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 6), to jest uznaniu, że Spółka nie jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty, to czy z takimi wnioskami mogą wystąpić Uczestnicy oraz Dyrektor?
Fragment:
Uczestnictwo Dyrektora w Drugim Programie pozostaje bez wpływu na jego uczestnictwo w Pierwszym Programie, tzn. że wypłata Premii nie ma żadnego wpływu na wypłatę Bonusa i odwrotnie. Wartość Premii należnej Dyrektorowi zależna jest od dwóch wskaźników finansowych, tj. od: wartości zysku operacyjnego przed opodatkowaniem Grupy oraz wartości Grupy. Wartość zysku operacyjnego przed opodatkowaniem Grupy decyduje o tym czy Premia jest w ogólne przyznawana („ dystrybuowana ”) oraz o tym, jaka jest łączna kwota Premii przyznanej wszystkim uprawnionym, w tym Dyrektorowi. Podstawą do oceny stopnia realizacji celu w postaci zysku operacyjnego przed opodatkowaniem Grupy jest jego wartość określona w budżecie na dany rok obrotowy. W przypadku, gdy rzeczywista wartość zysku operacyjnego przed opodatkowaniem Grupy w stosunku do wartości budżetowanej na dany rok obrotowy wynosi: poniżej 80%, wówczas Premia nie jest należna, pomiędzy 80% a 100%, wówczas łączna wartość należnej Premii, która będzie podlegać dystrybucji wynosi 0,5% tego rzeczywistego zysku oraz powyżej 100%, wówczas łączna wartość należnej Premii, która będzie podlegać dystrybucji wynosi 1,0% tego rzeczywistego zysku. Fakt nabycia uprawnienia do otrzymania Premii oraz jej wysokość jest komunikowana poszczególnym uprawnionym osobom (w tym Dyrektorowi) przez Grupę.
2016
7
lut

Istota:
Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu premii wypłacanych pracownikom w momencie kiedy stają się należne.
Fragment:
Przekładając powyższe na system przyznawania premii rocznych w Spółce, należy uznać, że dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii rocznej staje się należne pracownikowi w momencie ostatecznego zakończenia procesu przyznawania ocen (tj. po uzyskaniu formalnej akceptacji w strukturach firmy), co ma miejsce w roku kalendarzowym następującym po roku, za który premia jest kalkulowana. Dopiero bowiem w tym momencie materializuje się uprawnienie pracowników do żądania wypłaty rocznej premii, a także możliwe jest określenie ostatecznej kwoty premii, której wysokość ustalana jest po weryfikacji wyników finansowych Spółki. W rezultacie należy uznać, że dopiero w momencie zakończenia procesu ocen rocznych pracowników i uzyskania przez pracownika informacji o tym, że premię otrzyma oraz o kwocie tej premii, co ma miejsce już w następnym roku podatkowym, następuje ziszczenie się warunku uprawniającego do otrzymania premii za dany rok podatkowy. Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że Spółka będzie miała prawo do tego, aby zaliczyć kwotę premii do kosztów podatkowych w roku następującym po roku, za który premia jest obliczana. W szczególności, koszt ten będzie mógł być rozpoznany w miesiącu, w którym zapadnie ostateczna decyzja, co do wypłaty premii danemu pracownikowi, czyli w miesiącu, w którym zostanie dokonana oficjalna akceptacja oceny pracownika w systemie kadrowym Spółki, o ile wypłata premii nastąpiła w terminie do 2 miesięcy od zakończenia roku, za który premia jest wypłacana.
2015
10
gru

Istota:
Opodatkowanie otrzymywanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych.
Fragment:
Z ostrożności procesowej, Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, iż przedmiotowej premii pieniężnej nie będzie można również zakwalifikować jako rabatu udzielonego przez Spółkę na rzecz Kasy, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż zasadniczo brak będzie pomiędzy Spółką a Kasą jakiegokolwiek świadczenia (w związku z którym wypłacana jest premia pieniężna), którego wartość mogłaby zostać pomniejszona. Taka kwalifikacja mogłaby zostać ewentualnie rozważona w przypadku, gdyby premię pieniężną wypłacał zakład ubezpieczeń będący świadczeniodawcą usług ubezpieczenia a nie Spółka. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, premie pieniężne, które Kasa będzie otrzymywać od Spółki nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, ani rabatu o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Tym samym wypłata na rzecz Kasy premii pieniężnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec faktu, że wypłata premii pieniężnej nie jest czynnością opodatkowaną VAT, zdaniem Wnioskodawcy, nie należy wystawiać faktury VAT. Jak bowiem wynika z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, fakturę wystawia się w celu udokumentowania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. A skoro wypłata ww. premii nie podlega opodatkowaniu VAT, tym samym nie ma obowiązku dokumentować jej fakturą VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, taka wypłata może być udokumentowana notą księgową. Mając na uwadze powyższą argumentację, należy stwierdzić, iż premie pieniężne, które będą wypłacane przez Spółkę na rzecz Kasy na podstawie noty księgowej nie będą związane ze świadczeniem przez Kasę usług na rzecz Spółki, dlatego też nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT.
2015
4
gru

Istota:
Obowiązek podatkowy dla dodatkowych premii rocznych
Fragment:
Strony ustaliły, że obliczenia premii rocznej za osiągnięcie minimalnych celów, premii rocznej za przekroczenie minimalnych celów oraz jednorazowej premii dodatkowej, ich wysokości oraz sposobu wypłaty nastąpi po upływie danego roku. Wysokość wskaźnika bazowego tj. osiągniętych przychodów spółki z marży w danym roku kalendarzowym łącznie z wyliczeniem kwoty premii (jeżeli będzie ona należna) następuje w terminie 14 dni od końca roku kalendarzowego objętego umową. Oznacza to, że Wnioskodawca uzyskuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia (premii rocznych) zawsze po zakończeniu danego roku. Należy podkreślić, że prawo do premii rocznych jest nabywane dopiero z upływem danego roku kalendarzowego i jest to prawo niepewne i całkowicie uzależnione od wskaźników finansowych spółki. Nie ma możliwości poznania wysokości premii rocznych wcześniej niż 14 dnia stycznia następnego roku kalendarzowego. W konsekwencji przychód z tytułu ewentualnego nabycia prawa do premii rocznych staje się należny najwcześniej 14 stycznia następnego roku kalendarzowego. Premia roczna za osiągnięcie minimalnych celów, premia roczna za przekroczenie minimalnych celów oraz premia dodatkowa płatna jest zawsze po upływie roku kalendarzowego, za który jest wypłacana, w terminie 30 dni od dnia doręczenia spółce prawidłowo wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT.
2015
3
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Premia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.