Premia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to premia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lis

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka może dokonywać odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP kosztów Premii w części nieobejmującej kosztów Premii dotyczących działalności innej niż Działalność B+R Spółki wykonywanej przez Pracowników w okresie, za który te Premie są należne?B+R w okresie, za który te Premie są należne?

Fragment:

W szczególności, zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 związku z ust. 1 ustawy o PDOP, Spółka zamierza odliczyć w ramach Ulgi B+R koszty Premii wypłacanych Pracownikom B+R, w części w jakiej dany Pracownik B+R wykonywał czynności z zakresu Działalności B+R Spółki w swoim czasie pracy (wg normy czasu pracy) w okresie, za który dana Premia została lub zostanie wypłacona. W ten sposób Spółka zamierza odliczać koszty Premii, z wyłączeniem tej części Premii, która nie dotyczy Działalności B+R Spółki (tj. czynności spoza Działalności B+R, urlopy, inne nieobecności).” Natomiast z własnego stanowiska w sprawie wynika, że: „(...) prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Spółka może dokonywać odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP kosztów Premii w części nieobejmującej kosztów Premii dotyczących działalności innej niż Działalność B+R Spółki wykonywanej przez Pracowników B+R w okresie, za który te Premie są należne (...). W ocenie Wnioskodawcy, Spółka jest i będzie uprawniona do zaliczenia kosztów Premii wypłacanych Pracownikom B+R do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP i w konsekwencji do odliczenia ich na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w takiej części, w jakiej dany Pracownik B+R uczestniczył w Działalności B+R, w okresie którego dotyczy dana Premia. Wnioskodawca pragnie wskazać, że rozważane przez niego wyłączenie części kosztów Premii ma na celu jak najrzetelniejsze oddanie zamierzeń regulacji związanej z Ulgą B+R, poprzez włączenie do kosztów kwalifikowanych jedynie kosztów faktycznie dotyczących Działalności B+R.

2018
11
lis

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka może dokonać odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP kosztów Premii w części nieobejmującej kosztów Premii dotyczących działalności innej niż Działalność B+R Spółki wykonywanej przez Pracowników B+R w okresie, za który te Premie są należne?

Fragment:

Pracownikom B+R uznaniowe premie półroczne dotyczące okresu lipiec - grudzień 2016 r. (dalej: „ Premie ”). Premie były uznaniowe oraz stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w 2017 r. zgodnie z właściwymi uregulowaniami ustawy o PDOP. Premie dotyczyły m.in. pracy wchodzącej w zakres Działalności B+R prowadzonej przez Spółkę. Premie nie zostały wypłacone z zysku Spółki. Wypłata Premii, w tym jej termin i wysokość, nie wynikała z regulaminu Spółki, ani żadnych innych wewnętrznych regulacji (jest to tzw. premia uznaniowa). (...) Spółka zamierza odliczyć w ramach Ulgi B+R koszt Premii wypłacanych Pracownikom B+R, w części, w jakiej dany Pracownik B+R wykonywał czynności z zakresu Działalności B+R Spółki w swoim czasie pracy (wg normy czasu pracy) w okresie, za który dana Premia została wypłacona. W ten sposób Spółka zamierza odliczyć koszty Premii, z wyłączeniem tej części Premii, która nie dotyczy Działalności B+R Spółki (tj. czynności spoza Działalności B+R, urlopy, inne nieobecności). W odniesieniu do ponoszonych Kosztów Wynagrodzeń Pracowników B+R Spółka zamierza skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOF (...).” Natomiast z własnego stanowiska w sprawie wynika, że: „(...) Spółka zatrudniała w 2016 r.

2018
17
paź

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazanej Wnioskodawcy przez Organizatora kwoty Premii, która następnie zostanie w całości wypłacona uprawnionemu Uczestnikowi akcji promocyjnej oraz brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług wypłaty przez Wnioskodawcę Premii na rzecz uprawnionego Uczestnika akcji promocyjnej.

Fragment:

(...) Premii, będzie uprawniony do otrzymania premii cash-back (dalej: Premia). Uczestnikowi nie będzie przysługiwać prawo wymiany Premii na żadną inną nagrodę lub świadczenie. Po weryfikacji spełnienia przez Uczestnika wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków, Organizator przekaże Wnioskodawcy odpowiednią kwotę Premii w walucie euro, który następnie w całości wypłaci ją Uczestnikowi. Z tytułu przekazania Wnioskodawcy kwoty Premii Organizator wystawi na Wnioskodawcę notę uznaniową. Wszelką odpowiedzialność wynikającą z prowadzonej sprzedaży premiowej, poprawne działanie strony internetowej oraz poprawną i terminową weryfikację i wypłatę Premii ponosi wyłącznie Organizator. Rola Wnioskodawcy sprowadza się jedynie do sprzedaży objętych promocją produktów Organizatora oraz wypłaty Uczestnikowi należnej Premii ze środków pieniężnych przekazanych przez Organizatora. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania za czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług zarówno przekazanie przez Organizatora jak i wypłatę przez Wnioskodawcę Premii. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że środki pieniężne – jako środek płatniczy – nie stanowią towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy.

2018
26
sie

Istota:

Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego o wartość przekazanych Premii oraz ustalenie momentu, w którym Spółka będzie uprawniona do dokonania ww. czynności.

Fragment:

(...) Premie będą przekazywane z rachunku bankowego Usługodawcy na rachunki bankowe poszczególnych Detalistów. Kwoty Premii będą przekazywane/wypłacane przez Usługodawcę Detalistom w imieniu Wnioskodawcy; wypłata Premii na rzecz Detalistów będzie dokumentowana uznaniowymi Notami dla Detalisty, wystawianymi osobno dla każdego Detalisty przez Usługodawcę, działającego w tym zakresie także w imieniu Wnioskodawcy. Nota dla Detalisty będzie w szczególności zawierać następujące dane/informacje: datę wystawienia i kolejny numer, dane Spółki (jako wystawcy) oraz Detalisty (jako odbiorcy/adresata dokumentu), Okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego Premia jest wypłacana, datę wypłaty Premii na rzecz Detalisty, kwotę Premii za dany Okres rozliczeniowy, z podziałem na (i) kwotę netto Premii, (ii) kwotę VAT oraz (iii) kwotę brutto Premii. Gdyby Produkty podlegające Promocji były objęte różnymi stawkami VAT, ww. wartości zostałyby wykazane z podziałem na poszczególne stawki. Kwota brutto Premii będzie odpowiadać kwocie przekazanej na rachunek bankowy Detalisty; adnotację, że w związku z otrzymaniem Premii na Detaliście ciąży obowiązek odpowiedniego rozliczenia jej kwoty na gruncie VAT, w szczególności dokonania odpowiedniej korekty in minus VAT naliczonego, odliczonego przez Detalistę przy zakupie Produktów.

2018
30
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania premii za niską szkodowość przyznaną przez Towarzystwo jako wynagrodzenie za usługę podlegającą opodatkowaniu VAT

Fragment:

Premia została przyznana jako jednostronna decyzja Towarzystwa, natomiast Bank nie podjął i nie podejmie żadnych aktywności w celu jej uzyskania, które byłyby jednocześnie warunkiem uzyskania Premii. Jak już to było wskazywane, Premia przyznana przez Towarzystwo na mocy Ugody będzie miała związek z niską szkodowością, czyli z czynnikami zewnętrznymi, na które Bank nie miał bezpośredniego wpływu i których Bank nie kontrolował. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, wskazane powyżej przesłanki konieczne do zaistnienia usług podlegającej opodatkowaniu VAT nie są spełnione. Brak jest bowiem świadczenia wzajemnego ze strony Banku oraz bezpośredniego związku przyznanej Premii z jakimkolwiek działaniem Banku, z tytułu którego Towarzystwo odniosłoby określone i wymierne korzyści. Bankowi znane są także przypadki indywidualnych interpretacji podatkowych, w których płatności podobne do Premii uznawane były przez organy podatkowe za niestanowiące wynagrodzenia za usługę (zob. np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 marca 2013 r., sygn. ILPB3/423-538/12-4/EK , w której organ oceniał skutki podatkowe na gruncie CIT wypłaty premii wypłacanej na rzecz banku z tytułu udziału w zyskach zakładu ubezpieczeń). Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, iż Bank jako otrzymujący Premię nie będzie w związku z jej przyznaniem świadczył na rzecz Towarzystwa usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

2018
28
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania premii wypłacanej przez Brokera.

Fragment:

W tej części wpływów z prowizji brokerskiej, Spółka otrzymuje gwarantowany udział we wpływach z prowizji brokerskiej (dalej: Premia), natomiast Brokerowi przypada nadwyżka ponad wielkość gwarantowaną. Podział prowizji brokerskiej i wypłata Premii są dokonywane za okres, za jaki została opłacona składka. Część zysku, którą otrzymuje Spółka (Premia) wynosi określony procent składek opłacanych tytułem umów ubezpieczeń zawieranych za pośrednictwem Brokera w odniesieniu do Klientów. Podział Premii i jej wypłata Spółce nie wiąże się z powstaniem jakichkolwiek zobowiązań Spółki bądź Klientów wobec Brokera, w tym ze spełnieniem przez nich jakichkolwiek świadczeń na rzecz Brokera. W tak przedstawionym stanie faktycznym, Spółka powzięła wątpliwość, w jaki sposób powinna dokumentować otrzymywanie Premii stanowiące wewnętrzne rozliczenie między uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W jaki sposób Spółka powinna dokumentować otrzymywanie Premii, stanowiącej podział prowizji brokerskiej wypłacanej Brokerowi przez ubezpieczycieli za zawarcie umów ubezpieczeniowych dotyczących pojazdów ciężarowych Klientów? Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywanie Premii powinno zostać udokumentowane przy pomocy noty obciążeniowej wystawianej przez Spółkę na rzecz Brokera.

2018
26
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania premii pieniężnej.

Fragment:

Zweryfikowane przez Nabywcę osiągnięcie (jak i przekroczenie) ustalonego pułapu realizacji zamówienia, przy dochowaniu pozostałych warunków (terminowość, jakość), stwarza po stronie Wnioskodawcy prawnie wiążące roszczenie o zapłatę premii pieniężnej, co nie daje Nabywcy prawa do odmowy wypłacenia Wnioskodawcy premii, jeśli tylko warunki określone w zamówieniu zostały przez dostawcę dochowane. Wnioskodawca dochodzi roszczenia o wypłatę premii na podstawie wystawionej przez niego faktury korygującej „ odwrotne obciążenie ” dotyczącej dostawy, która spełniła warunki otrzymania premii. Sama wysokość premii jest ustalana i naliczana w stosunku do każdej tony otrzymanego przez Nabywcę złomu, jeśli jego ilość przekroczyła lub zrównała się z pułapem określonym w konkretnym zamówieniu. Stawka premii naliczana od każdej dostarczonej tony jest określana przez Nabywcę w umowie lub zamówieniu. W związku z tym Wnioskodawca już w momencie akceptacji zamówienia i przystąpienia do jego realizacji wie, jaka jest wartość premii pieniężnej na każdą tonę zamówionego (dostarczonego) złomu. Tym samym Wnioskodawca może z góry oszacować jakiej wysokości premię otrzyma za konkretną dostawę. W chwili dokonywania dostawy, ze względu na charakter przedmiotowego towaru (złomu), możliwe jest jedynie oszacowanie potencjalnej premii, zaś ostateczne ustalenie wysokości premii (w przypadku stwierdzenia spełnienia wymogu określonego pułapu i terminu dostawy) odbywa się na podstawie faktur i dokumentów wysyłkowych po zamknięciu danego okresu rozliczeniowego.

2017
22
gru

Istota:

W zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaty Premii poszczególnym Klientom.

Fragment:

Niektórym nabywcom tych jednostek (dalej „ Nabywca jednostek ”) - tym którzy spełnią warunki określone w umowie zawartej między Wnioskodawcą a Nabywcą jednostek - Wnioskodawca również będzie wypłacał świadczenie pieniężne (dalej „ Premia dystrybucyjna ”). Premia dystrybucyjna będzie wypłacana cyklicznie: raz na miesiąc, albo raz na kwartał, albo raz w roku. Warunkiem otrzymania przez Nabywcę jednostek Premii dystrybucyjnej jest osiągnięcie określonej, minimalnej wartość nabytych za pośrednictwem Wnioskodawcy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Im dłuższy okres trwania inwestycji tym wyższa jest Premia dystrybucyjna. W związku z planowaną wypłatą Premii inwestycyjnej oraz Premii dystrybucyjnej u Wnioskodawcy pojawiły się wątpliwości co do zasad ich opodatkowania i obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika. W dalszej części niniejszego wniosku Premia inwestycyjna oraz Premia dystrybucyjna będą określane wspólną nazwą „ Premia ”. W dalszej części niniejszego wniosku Usługobiorca oraz Nabywca jednostek będą określani wspólną nazwą „ Klient ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku wypłaty Premii Klientowi, który jest: osobą prawną; albo spółką komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Polski; albo spółką niemających osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, (...)

2017
21
gru

Istota:

Na Spółce, jako płatniku ciążyć będzie obowiązek wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym Spółka jest obowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy, w odniesieniu do przyznanych klientom indywidualnych świadczeń w postaci premii inwestycyjnej oraz premii dystrybucyjnej. Ponadto stosownie do art. 42 ust. 1a ww. ustawy, Spółka zobowiązana jest do sporządzenia deklaracji rocznej PIT-8AR.

Fragment:

Niektórym nabywcom tych jednostek (dalej „ Nabywca jednostek ”) - tym którzy spełnią warunki określone w umowie zawartej między Wnioskodawcą a Nabywcą jednostek - Wnioskodawca również będzie wypłacał świadczenie pieniężne (dalej „ Premia dystrybucyjna ”). Premia dystrybucyjna będzie wypłacana cyklicznie: raz na miesiąc, albo raz na kwartał, albo raz w roku. Warunkiem otrzymania przez Nabywcę jednostek Premii dystrybucyjnej jest osiągnięcie określonej, minimalnej wartości nabytych za pośrednictwem Wnioskodawcy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Im dłuższy okres trwania inwestycji tym wyższa jest Premia dystrybucyjna. W związku z planowaną wypłatą Premii inwestycyjnej oraz Premii dystrybucyjnej u Wnioskodawcy pojawiły się wątpliwości co do zasad ich opodatkowania i obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika. W dalszej części niniejszego wniosku Premia inwestycyjna oraz Premia dystrybucyjna będą określane wspólną nazwą „ Premia ”. W dalszej części niniejszego wniosku Usługobiorca oraz Nabywca jednostek będą określani wspólną nazwą „ Klient ”. Pytania dotyczą zarówno stanu faktycznego jak i zdarzeń przyszłych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku wypłaty Premii Klientowi, który jest: osobą prawną; albo spółką komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Polski; albo spółką niemającą (...)

2017
10
sie

Istota:

W zakresie uznania otrzymania premii od Agenta za czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT oraz dokumentowania tej czynności za pomocą noty księgowej wystawianej przez Wnioskodawcę na rzecz Agenta.

Fragment:

Przede wszystkim, wspomniana uchwała NSA z 25 czerwca 2012 r. odnosi się do sytuacji, gdy bezpośrednio pomiędzy stronami został zawarty szereg transakcji handlowych, których przedmiotem były dostawy towarów, a wypłata premii pieniężnych była uzależniona od wielkości obrotu realizowanego właśnie pomiędzy tymi stronami, a więc dokonywana była bezpośrednio przez dostawcę towarów na rzecz ich nabywcy. Zatem, co do zasady, możliwe było powiązanie wypłaconych przez dostawcę towarów premii pieniężnych z dostawami towarów zrealizowanymi pomiędzy stronami. Natomiast, w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku, wypłata premii przez Agenta następuje w związku z nabyciem przez Spółkę/Klienta usług od osoby trzeciej, tj. Zakładu. Tym samym premie wypłacane przez Agenta nie mogą być uznane za rabaty udzielone przez Agenta na rzecz Spółki, gdyż brak jest jakichkolwiek transakcji handlowych zawartych pomiędzy Agentem a Spółką, których wartość potencjalnie mogłaby być pomniejszona o kwotę rabatu odpowiadającego kwocie premii pieniężnej. Kwalifikacja premii pieniężnej jako rabatu byłaby ewentualnie możliwa wyłącznie w przypadku gdyby premię wypłacał Zakład, wtedy bowiem możliwe byłoby stanowisko, iż premia pieniężna stanowi rabat udzielony przez Zakład pomniejszający kwotę składki ubezpieczeniowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.