Preferencyjne opodatkowanie dochodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to preferencyjne opodatkowanie dochodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
24
sie

Istota:

Prawo do preferencyjnego sposobu opodatkowania w rozliczeniu podatkowym za 2011 rok.

Fragment:

W myśl art. 6 ust. 8 ww. ustawy, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (art. 6 ust. 9 ustawy). Ponadto, art. 6 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1. Z powołanych wyżej uregulowań prawnych jednoznacznie wynika, że przepis art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi odstępstwo od generalnej zasady indywidualnego opodatkowania.

2011
1
maj

Istota:

Czy można skorzystać z preferencyjnego opodatkowania jako matka samotna przy jednoczesnym opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym?

Fragment:

(...) dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. Zgodnie natomiast z art. 6 ust 5 w/w ustawy za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Sposób opodatkowania, o którym mowa w w/w ust.4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym o czym stanowi art. 6 ust.8 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec korzystania przez Panią z preferencyjnego opodatkowania działalności gospodarczej 19 % podatkiem liniowym ( zasady korzystania reguluje art. 9a ust.2 i art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie spełnia Pani warunku określonego w art. 6 ust.8 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy złożenia korekty zeznania podatkowego o dochodach osiągniętych w 2004r., a rozliczonych wspólnie na formularzu PIT- 37 złożonym w wyznaczonym czasie, na którym brakuje podpisów małżonków.

Fragment:

Nr 44, poz. 930 z późn. zmian.), na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. W świetle art. 45 ust. 1 cyt. wyżej ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym według ustalonego wzoru w terminie do 30 kwietnia następnego roku.Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 10 powołanej wyżej ustawy preferencyjny sposób opodatkowania przewidziany dla małżonków nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek o wspólne rozliczenie z małżonkiem złożyli po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, tj. za 2004r. po 2 maja 2005r.Powołane przepisy formułują zatem następujące warunki wspólnego rozliczenia małżonków w 2004r.: 1. podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, 2. istnienie wspólności majątkowej i pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, którego dotyczy rozliczenie, 3. nieosiąganie przez któregokolwiek z małżonków dochodów opodatkowanych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatniczka, mając orzeczony rozwód i wychowując dwójkę dzieci, może rozliczyć się w sposób preferencyjny dla osób samotnie wychowujących dzieci w sytuacji, gdy jej były mąż rozlicza się z trzecim małoletnim dzieckiem, które jest na jego utrzymaniu?

Fragment:

(...) w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności (art. 6 ust. 5 tej ustawy). Stosownie do art. 6 ust. 8 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dziecko lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z przepisu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że prawo do preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów przysługuje wyłącznie temu rodzicowi, który samotnie wychowuje dzieci.

2011
1
kwi

Istota:

Podatniczka zwróciła się z zapytaniem, czy może się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko w roku 2005 i 2006 r., jeżeli dziecko jest studentem studiów dziennych, nie osiąga dochodów i ma 22 lata? Władza rodzicielska jest sądownie przyznana matce.

Fragment:

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 5 ww. ustawy za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli ta osoba jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Z przytoczonych przepisów wynika, iż może Pani skorzystać z preferencyjnego rozliczenia, ponieważ łącznie spełnienia następujące przesłanki: jest osobą samotnie wychowującą dzieci, samotnie wychowuje dziecko w roku podatkowym, dziecko jest w jednej z trzech sytuacji wymienionych w cytowanym przepisie, wniosek o obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci zostanie wyrażony w zeznaniu podatkowym złożonym w ustawowym terminie tj. zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (za 2005 r. do 2 maja 2006 r.). Ponadto należy mieć na uwadze, że ten preferencyjny sposób opodatkowania nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci lub jej dziecka mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 6 ust. 8 ww. ustawy).

2011
1
kwi

Istota:

Pani ............ jest osobą rozwiedzioną wychowującą małoletnią córkę. Od kwietnia 2005 r. żyje w nieformalnym związku z partnerem, który swój pobyt potwierdził zameldowaniem, zarówno pani jak i jej partner uzyskują dochody za stosunku pracy.Podatniczka stoi na stanowisku, że może rozliczyć się z dochodów uzyskanych ze stosunku pracy za rok 2005, jako osoba samotnie wychowująca dziecko korzystając z preferencyjnego sposobu opodatkowania, ponieważ spełnia przesłanki zawarte w art. 6 ust. 4 i 5 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych( Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm. )

Fragment:

U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm. ), stanowi iż - od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym : - dzieci małoletnie - dzieci, bez względu na wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, - dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku, podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci z uwzględnieniem art. 7 ; z tym, że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów ( przychodów ) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. Sposób opodatkowania, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30 c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 6 ust. 8 w/w ustawy). W myśl art. 6 ust. 5 wymienionej ustawy o podatku dochodowym za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości wspólnego rozliczenia dochodów na preferencyjnych zasadach przez ojca samotnie wychowującego dzieci.

Fragment:

W dniu 09-09-2005 r złożył Pan wyjaśnienia, z których wynika, iż obaj synowie uzyskali w 2004 roku dochody, przy czym jeden z synów uzyskał w 2004 roku dochody w kwocie przewyższającej kwotę nie powodującą obowiązku zapłacenia podatku, tj. 2790 zł, natomiast drugi syn uzyskał: dochód podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej w kwocie niższej niż 2.790 zł, dochód z renty rodzinnej oraz dochód z tytułu sprzedaży akcji opodatkowany zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, w wyniku złożonego zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej postanowił uchylić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 27-07-2005r Nr US-36/2CF/415/IP-67/2005/DK i stwierdzić co następujeStosownie do art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r Nr. 14, poz. 176 z późn. zm) od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy mogę skorzystać z preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów za 2005 rok w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci w sytuacji gdy córka w roku podatkowym 2005 ukończy 25 lat.

Fragment:

Nr 14 poz. 176 z późn. zmian.) od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym:1.dzieci małoletnie,2.dzieci bez względu na ich wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,3.dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatkupodatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7: z tym, że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.W myśl art. 6 ust. 5 w/w ustawy za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli ta osoba jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów.

2011
1
mar

Istota:

Czy mogę opodatkować swoje dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci w sytuacji gdy syn będzie studiował na uczelni za granicą.

Fragment:

Nr 14 poz. 176 z późn. zmian.), za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli ta osoba jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Natomiast w myśl art. 6 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym: 1. dzieci małoletnie, 2. dzieci bez względu na ich wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny, 3. dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatkupodatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7: z tym, że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

2011
1
lut

Istota:

W kwietniu 2004r. zawarłam związek małżeński. Małżonek w 2004 roku nie osiągnął żądnych dochodów i pozostawał na moim utrzymaniu.
Pytanie dotyczy możliwości wspólnego opodatkowania dochodów małżonków za 2004 rok.

Fragment:

Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Pani wyrażone we wniosku jako prawidłowe.Zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zmian.) łączne opodatkowanie małżonków jest możliwe, jeśli zostały spełnione jednocześnie następujące warunki: • małżonkowie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, • istnieje między nimi wspólność majątkowa małżeńska, • przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim, • do żadnego z małżonków nie mają zastosowania przepisy dotyczące podatku liniowego lub ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Wobec powyższego fakt zawarcia związku małżeńskiego w kwietniu 2004 roku pozbawia Panią prawa do wspólnego opodatkowania dochodów, bowiem w myśl w/w przepisu stan taki musi istnieć przez cały rok podatkowy, a zatem nie został spełniony warunek niezbędny do łącznego opodatkowania się.