Preferencyjne opodatkowanie dochodów | Interpretacje podatkowe

Preferencyjne opodatkowanie dochodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to preferencyjne opodatkowanie dochodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do preferencyjnego sposobu opodatkowania w rozliczeniu podatkowym za 2011 rok.
Fragment:
W myśl art. 6 ust. 8 ww. ustawy, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (art. 6 ust. 9 ustawy). Ponadto, art. 6 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1. Z powołanych wyżej uregulowań prawnych jednoznacznie wynika, że przepis art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi odstępstwo od generalnej zasady indywidualnego opodatkowania.
2012
24
sie

Istota:
Czy można skorzystać z preferencyjnego opodatkowania jako matka samotna przy jednoczesnym opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym?
Fragment:
(...) dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. Zgodnie natomiast z art. 6 ust 5 w/w ustawy za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Sposób opodatkowania, o którym mowa w w/w ust.4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym o czym stanowi art. 6 ust.8 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec korzystania przez Panią z preferencyjnego opodatkowania działalności gospodarczej 19 % podatkiem liniowym ( zasady korzystania reguluje art. 9a ust.2 i art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie spełnia Pani warunku określonego w art. 6 ust.8 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
maj

Istota:
Pytanie dotyczy złożenia korekty zeznania podatkowego o dochodach osiągniętych w 2004r., a rozliczonych wspólnie na formularzu PIT- 37 złożonym w wyznaczonym czasie, na którym brakuje podpisów małżonków.
Fragment:
Nr 44, poz. 930 z późn. zmian.), na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. W świetle art. 45 ust. 1 cyt. wyżej ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym według ustalonego wzoru w terminie do 30 kwietnia następnego roku.Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 10 powołanej wyżej ustawy preferencyjny sposób opodatkowania przewidziany dla małżonków nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek o wspólne rozliczenie z małżonkiem złożyli po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, tj. za 2004r. po 2 maja 2005r.Powołane przepisy formułują zatem następujące warunki wspólnego rozliczenia małżonków w 2004r.: 1. podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, 2. istnienie wspólności majątkowej i pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, którego dotyczy rozliczenie, 3. nieosiąganie przez któregokolwiek z małżonków dochodów opodatkowanych (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatniczka, mając orzeczony rozwód i wychowując dwójkę dzieci, może rozliczyć się w sposób preferencyjny dla osób samotnie wychowujących dzieci w sytuacji, gdy jej były mąż rozlicza się z trzecim małoletnim dzieckiem, które jest na jego utrzymaniu?
Fragment:
(...) w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności (art. 6 ust. 5 tej ustawy). Stosownie do art. 6 ust. 8 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dziecko lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z przepisu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że prawo do preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów przysługuje wyłącznie temu rodzicowi, który samotnie wychowuje dzieci.
2011
1
kwi

Istota:
Podatniczka zwróciła się z zapytaniem, czy może się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko w roku 2005 i 2006 r., jeżeli dziecko jest studentem studiów dziennych, nie osiąga dochodów i ma 22 lata? Władza rodzicielska jest sądownie przyznana matce.
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 5 ww. ustawy za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli ta osoba jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Z przytoczonych przepisów wynika, iż może Pani skorzystać z preferencyjnego rozliczenia, ponieważ łącznie spełnienia następujące przesłanki: jest osobą samotnie wychowującą dzieci, samotnie wychowuje dziecko w roku podatkowym, dziecko jest w jednej z trzech sytuacji wymienionych w cytowanym przepisie, wniosek o obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci zostanie wyrażony w zeznaniu podatkowym złożonym w ustawowym terminie tj. zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (za 2005 r. do 2 maja 2006 r.). Ponadto należy mieć na uwadze, że ten preferencyjny sposób opodatkowania nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci lub jej dziecka mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 6 ust. 8 ww. ustawy).
2011
1
kwi

Istota:
Pani ............ jest osobą rozwiedzioną wychowującą małoletnią córkę. Od kwietnia 2005 r. żyje w nieformalnym związku z partnerem, który swój pobyt potwierdził zameldowaniem, zarówno pani jak i jej partner uzyskują dochody za stosunku pracy.Podatniczka stoi na stanowisku, że może rozliczyć się z dochodów uzyskanych ze stosunku pracy za rok 2005, jako osoba samotnie wychowująca dziecko korzystając z preferencyjnego sposobu opodatkowania, ponieważ spełnia przesłanki zawarte w art. 6 ust. 4 i 5 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych( Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm. )
Fragment:
U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm. ), stanowi iż - od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym : - dzieci małoletnie - dzieci, bez względu na wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, - dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku, podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci z uwzględnieniem art. 7 ; z tym, że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów ( przychodów ) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. Sposób opodatkowania, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30 c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 6 ust. 8 w/w ustawy). W myśl art. 6 ust. 5 wymienionej ustawy o podatku dochodowym za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów.
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości wspólnego rozliczenia dochodów na preferencyjnych zasadach przez ojca samotnie wychowującego dzieci.
Fragment:
W dniu 09-09-2005 r złożył Pan wyjaśnienia, z których wynika, iż obaj synowie uzyskali w 2004 roku dochody, przy czym jeden z synów uzyskał w 2004 roku dochody w kwocie przewyższającej kwotę nie powodującą obowiązku zapłacenia podatku, tj. 2790 zł, natomiast drugi syn uzyskał: dochód podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej w kwocie niższej niż 2.790 zł, dochód z renty rodzinnej oraz dochód z tytułu sprzedaży akcji opodatkowany zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, w wyniku złożonego zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej postanowił uchylić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 27-07-2005r Nr US-36/2CF/415/IP-67/2005/DK i stwierdzić co następujeStosownie do art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r Nr. 14, poz. 176 z późn. zm) od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy mogę skorzystać z preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów za 2005 rok w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci w sytuacji gdy córka w roku podatkowym 2005 ukończy 25 lat.
Fragment:
Nr 14 poz. 176 z późn. zmian.) od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym:1.dzieci małoletnie,2.dzieci bez względu na ich wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,3.dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatkupodatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7: z tym, że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.W myśl art. 6 ust. 5 w/w ustawy za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli ta osoba jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów.
2011
1
mar

Istota:
Czy mogę opodatkować swoje dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci w sytuacji gdy syn będzie studiował na uczelni za granicą.
Fragment:
Nr 14 poz. 176 z późn. zmian.), za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli ta osoba jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Natomiast w myśl art. 6 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym: 1. dzieci małoletnie, 2. dzieci bez względu na ich wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny, 3. dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatkupodatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7: z tym, że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.
2011
1
mar

Istota:
W kwietniu 2004r. zawarłam związek małżeński. Małżonek w 2004 roku nie osiągnął żądnych dochodów i pozostawał na moim utrzymaniu.
Pytanie dotyczy możliwości wspólnego opodatkowania dochodów małżonków za 2004 rok.
Fragment:
Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Pani wyrażone we wniosku jako prawidłowe.Zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zmian.) łączne opodatkowanie małżonków jest możliwe, jeśli zostały spełnione jednocześnie następujące warunki: • małżonkowie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, • istnieje między nimi wspólność majątkowa małżeńska, • przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim, • do żadnego z małżonków nie mają zastosowania przepisy dotyczące podatku liniowego lub ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Wobec powyższego fakt zawarcia związku małżeńskiego w kwietniu 2004 roku pozbawia Panią prawa do wspólnego opodatkowania dochodów, bowiem w myśl w/w przepisu stan taki musi istnieć przez cały rok podatkowy, a zatem nie został spełniony warunek niezbędny do łącznego opodatkowania się.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.