Preferencyjna stawka amortyzacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to preferencyjna stawka amortyzacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
4
gru

Istota:

Czy Spółka postępuje prawidłowo stosując do usługi zagospodarowania terenów zieleni stawkę 8%, czy powinna wg błędnego określenia % VAT przez inwestora „pozostać” na stawce 23%?

Fragment:

(...) gałęzi i żywopłotów, przesadzanie wieloletnich drzew, usługi projektowe i budowlane w zakresie drobnych prac związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni (kształtowania terenu, budowy ścian oporowych, ścieżek spacerowych itp.). Grupowanie to nie obejmuje: produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działów 01, 02, usług szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanych w 01.30.10.0, 02.10.20.0, - usług w zakresie utrzymania terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, sklasyfikowanych w 01.61.10.0, usług w zakresie architektury i projektowania krajobrazu, sklasyfikowanych w 71.11.4, robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji F. Dla uznania, czy dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), należy dokonać analizy, czy składa się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się bowiem kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze.

2014
11
cze

Istota:

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, usługi które Wnioskodawca wykonuje na podstawie zawartej umowy agencyjnej oraz dokumenty jakie posiada uprawniają do zastosowania stawki VAT 0%? (art. 83 ust. 1 pkt 21 lit. b))

Fragment:

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 83 ust. 2 powołanego artykułu, opodatkowaniu stawką podatku 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. Przepis art. 83 ust. 16 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić w drodze rozporządzenia dokumenty, dane, które powinna zawierać dokumentacja, o której mowa w ust. 2 – uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, konieczność zapewnienia prawidłowej identyfikacji usługi na potrzeby rozliczenia podatku oraz przepisy Unii Europejskiej. Wobec braku w tym zakresie rozporządzenia wykonawczego do ustawy, warunkiem koniecznym do uznania posiadanych przez podatnika dokumentów za dokumentację, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy jest, aby miały one rangę dowodów, w związku z czym, muszą w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać okoliczność faktyczną przez nie dowodzoną. Zatem aby podatnik świadczący usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów mógł skorzystać ze stawki 0%, powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne i potwierdzające faktyczne dokonanie transakcji eksportu towarów. Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą prawa do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do ww. usług świadczonych w ramach umowy agencyjnej.

2012
13
lis

Istota:

Czy roboty budowlane mogą być, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowane 0% stawką podatku?

Fragment:

Pozwoli to, przy założeniu ruchu jednokierunkowego, wprowadzenie jednostki maksymalnej do portu do siły wiatru 5 w skali B przy założeniach - szerokość toru wejściowego 30,0 m (w rejonie przebudowy falochronów), głębokość techniczna 4,5 m, głębokość dopuszczalna 6,0 m. Istniejące znaki nawigacyjne oraz ich charakterystyki pozostaną do dalszego użytkowania bez zmian, jednakże docelowa wysokość świateł znajdujących się na wschodniej i zachodniej głowicy falochronu powinna wynosić 10,5 m ponad średni poziom wody w porcie. Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Spółki, roboty budowlane, które mają być wykonane w ramach projektu, są robotami związanymi z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych i opodatkowane są, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy, 0% stawką podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

2011
1
cze

Istota:

Strona dokonała eksportu towarów, gdyż jest w posiadaniu dokumentu celnego, potwierdzonego przez właściwy organ celny, wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty, a wywóz dokonany był przez przewoźnika ukraińskiego, na rzecz nabywcy mającego siedzibę poza terytorium kraju – firma amerykańska.

Fragment:

Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa - ust. 2 ww. artykułu. Przez eksport towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 8 - rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez: dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz. W myśl art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0 %. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wywozu towarów nie dokonał dostawca (Wnioskodawca) lecz dokonany był przez przewoźnika ukraińskiego na rzecz nabywcy.

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 92.52.12-00.00 korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie załącznika Nr 4 poz. 11 do ustawy?

Fragment:

W myśl art. 41 ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, jednakże art. 43 ust. 1 pkt 1 stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Zgodnie z poz. Nr 11 załącznika nr 4 zwalania się od podatku od towarów i usług - usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem z wyłączeniem:1. usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,2. usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, 3. usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),4. wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego o literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka , parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,5. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (...)

2011
1
kwi

Istota:

Strona zwraca się z zapytaniem, czy w/w gumy bezcukrowe podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7%?

Fragment:

Strona zwraca się z zapytaniem, czy w/w gumy bezcukrowe podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7%? Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż przedmiotowych produktów stosownie do przepisów art. 41 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowana jest stawką 7%. W odniesieniu do powyższego organ podatkowy stwierdza, co następuje: Stosownie do art. 41 ust. 1 Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W ustawie o podatku od towarów i usług określono podstawową stawkę podatku w wysokości 22%. Przyjęto zasadę, że stawka podstawowa obowiązuje dla wszystkich czynności opodatkowanych podatkiem za wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie wyłączone z tego kręgu i poddane opodatkowaniu stawkami obniżonymi. Stosownie do przepisów art. 41 ust.2 ww ustawy dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. W w/w załączniku, pod pozycją nr 34 wymienione zostały towary o symbolu PKWiU 15.89.14 " Produkty spożywcze pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane- z wyłączeniem ekstraktów słodowych ( PKWiU 15.89.14-30.1). W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

2011
1
kwi

Istota:

Jaka jest właściwa stawka podatku VAT na dostawy soli i błota z Morza Martwego.

Fragment:

Zgodnie z poz. 105 ww. załącznika, produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) - wyłącznie: środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER", korzystają z obniżonej 7% stawki podatku od towarów i usług, bez względu na symbol PKWiU. Tym samym, jeżeli sprzedawane przez Spółkę sól i błoto z Morza Martwego, mieszczą się w wykazie produktów wymienionych w wyżej powołanej poz. 105, to na podstawie załącznika nr 3 do ustawy o VAT są opodatkowane stawką 7%. Jednocześnie organ podatkowy nadmienia, iż każdy podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności (również w zakresie klasyfikacji) oraz prawidłowego jej opodatkowania. W przedstawionym powyżej stanie faktycznym, zasadne byłoby wystąpienie do Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, 93-176 Łódź, ul. Suwalska 29, celem potwierdzenia, czy sól oraz błoto z Morza Martwego, które sprzedaje Spółka, z uwagi na skład chemiczny i zawartość minerałów, mieszczą się w zakresie pojęcia produktów uzdrowisk, o których mowa w poz. 105 powołanego załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy określenia okresu amortyzacji dla używanych budynków i budowli po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych

Fragment:

S.A. na prowadzoną przez panią Annę B. firmę, budowa obiektów związanych z ww. nieruchomością została zakończona 25.11.1999 r. (data złożenia wniosku przez P. o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie), pozwolenie na użytkowanie zostało udzielone 17.01.2000 r., w dniu 15.01.2006 r., po zakończeniu prac związanych z przystosowaniem ww. nieruchomości do stanu używalności, podatniczka odda nieruchomość do użytkowania. W przedmiotowej sprawie pani Anna B. zajęła następujące stanowisko: środki trwałe, wchodzące w skład nieruchomości, tj.: budynek salonu samochodowego wraz z pomieszczeniami warsztatowymi, budynek myjni samochodowej, place i drogi, ogrodzenie uznaje się, w rozumieniu art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za używane, dla ww. środków trwałych okres amortyzacji wyniesie 10 lat . W przedmiotowym stanie faktycznym zastosowanie znajdują następujące przepisy ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.): art. 22j ust. 1 pkt 3 stosownie do którego, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalać stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji dla budynków (lokali) i budowli nie może być krótszy niż 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w rodzajach 103 i 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m, domków kempingowych oraz budynków zastępczych, dla których okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy, art. 22j ust. 3 pkt 1 zgodnie z którym, środki trwałe, o których mowa ust. 1 pkt 3, uznaje się za używane ? jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy.

2011
1
mar

Istota:

Strona zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności o działalność usługową, polegającą między innymi na świadczeniu usług budowlanych wykończeniowych (tj. montaż drzwi, okien, mebli, układania podłóg, glazury i terakoty, malowanie, tapetowanie) objętych w PKD symbolem 45.4. Wartość materiałów zużytych do wykonania usługi będzie wliczana do wartości usługi. Mając na uwadze złożony charakter takiego rodzaju usług Strona zwróciła się o potwierdzenie, iż w takim przypadku jako usługodawca będzie uprawniona do zastosowania 7 % stawki podatku od towarów i usług do całej wartości wykonanych usług budowlano-montażowych; treść umowy oraz wystawianych faktur będzie wyraźnie wskazywać, iż przedmiotem transakcji jest świadczenie usługi kompleksowej.

Fragment:

Przez dostawę rozumie się zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 w/w ustawy przez świadczenie usługi rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje usług o charakterze kompleksowym, zawierających zarówno elementy dostawy towarów jak i świadczenia usług. Jeżeli umowa dotyczy dostawy towarów (materiałów budowlanych), to podlega ona zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy opodatkowaniu stawką w wysokości 22 %. Natomiast w przypadku robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w/w ustawy do dnia 31 grudnia 2007r., ich świadczenie podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 7 %. Przepis ten stanowi jednak wyjątek od zasady określonej w art. 41 ust. 1 ustawy i ma charakter przejściowy. W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wymieniona stawka ma również zastosowanie do usług (robót) budowlano-montażowych o charakterze kompleksowym, obejmujących m.in. wykorzystanie (zużycie) towarów (materiałów budowlanych) własnych dostawcy. Natomiast w przypadku, gdy dostawa towarów (materiałów budowlanych) faktycznie poprzedza świadczenie usługi wykończeniowej, która w istocie stanowi jej uzupełnienie, przy tym zaś wartość usługi i towaru są niewspółmierne, brak jest zdaniem Naczelnika tut.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik pyta, czy sprzedaż papieru na rzecz kontrahenta brytyjskiego objęta będzie 0% stawką podatku VAT w sytuacji, kiedy sprzedany towar nie opuści Polski, lecz na zlecenie firmy brytyjskiej wydrukowane zostaną z niego książki, które następnie zostaną wywiezione do Wielkiej Brytanii.

Fragment:

(...) kraju. Zgodnie z ust. 2 § 7a przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że podatnik dokonujący dostawy towarów: 1. jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE i w zgłoszeniu rejestracyjnym zgłosił, że zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów; 2. przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej , towary podmiotowi, który wykonuje usługi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług; 3. wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów; 4. otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w banku krajowym w terminie 60 dni od dnia wydania towaru: otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego; 5. posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju. W art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) mowa jest o usługach na ruchomym majątku rzeczowym.