IPPP1/443-1351/14-3/BS | Interpretacja indywidualna

Dot. braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
IPPP1/443-1351/14-3/BSinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia od podatku
  2. prawo
  3. zwrot podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 26 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Promujemy się na 5+” program promujący wielodzietność na terenach Gminy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie . prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Promujemy się na 5+” program promujący wielodzietność na terenach Gminy . Wniosek uzupełniony został w dniu 26 listopada 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Operacja zakłada umożliwienie rozwijania aktywności społeczności lokalnej poprzez organizacje spotkań integracyjnych wykorzystujących Infrastrukturę rekreacyjną gmin, wśród 15 rodzin wielodzietnych w okresie dwóch kwartałów 2014 roku, dzięki czemu został wypromowany wzorzec rodziny wielodzietnej m.in. poprzez organizację cyklu warsztatów. Rekrutacja była prowadzona poprzez szkoły podstawowe, poprzez formularz zgłoszeń. O wyborze członków decydowała kolejność zgłoszeń. Kolejnym celem było wspieranie oferty kulturalnej i angażowanie społeczności do realizowania lokalnych przedsięwzięć. W przypadku warsztatów liczba uczestników od 25 do 75 w przypadku pikniku. Projekt był realizowany przy czynnym udziale partnerów działających na terenie Gminy.

Wszystkie zakupy są objęte stawką VAT 23% i nie będą wykorzystywane do wykonania opodatkowanych odpłatnych dostaw towarów i usług. Środki zostaną zwrócone fundacji w formie refundacji po rozliczeniu przez Urząd Marszałkowski w wysokości 80% całej operacji, tj. 7386,01 pozostałe środki w wysokości 1846,50 - stanowi wkład własny Fundacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Fundacji realizującej przedsięwzięcie pod nazwą „Promujemy się na 5+” program promujący wielodzietność na terenach Gminy , przysługuje prawo do odliczania i zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacji nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu i odliczenia podatku od towaru i usług, ponieważ nie jest podatnikiem podatku VAT i nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT. Realizując powyższe przedsięwzięcie nie może w żaden sposób odzyskać podatku od towarów i usług. Podatek VAT naliczony będzie kosztem kwalifikowalnym przedsięwzięcia pod nazwą „Promujemy się na 5+" program promujący wielodzietność na terenach Gminy , realizowanym w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto w myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizował przedsięwzięcie pod nazwą „Promujemy się na 5+” program promujący wielodzietność na terenach Gminy . Operacja zakłada umożliwienie rozwijania aktywności społeczności lokalnej poprzez organizacje spotkań integracyjnych wykorzystujących Infrastrukturę rekreacyjną gmin, wśród 15 rodzin wielodzietnych w okresie dwóch kwartałów 2014 roku, dzięki czemu został wypromowany wzorzec rodziny wielodzietnej m.in. poprzez organizację cyklu warsztatów. Rekrutacja była prowadzona poprzez szkoły podstawowe, poprzez formularz zgłoszeń. O wyborze członków decydowała kolejność zgłoszeń. Kolejnym celem było wspieranie oferty kulturalnej i angażowanie społeczności do realizowania lokalnych przedsięwzięć. W przypadku warsztatów liczba uczestników od 25 do 75 w przypadku pikniku. Projekt był realizowany przy czynnym udziale partnerów działających na terenie Gminy.

Wnioskodawca wskazał, że wszystkie zakupy są objęte stawką VAT 23% i nie będą wykorzystywane do wykonania opodatkowanych odpłatnych dostaw towarów i usług. Środki zostaną zwrócone fundacji w formie refundacji po rozliczeniu przez Urząd Marszałkowski w wysokości 80% całej operacji, tj. 7386,01 pozostałe środki w wysokości 1846,50 - stanowi wkład własny Fundacji.

Ponadto z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Analiza opisu stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy nie będą wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu.

Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Promujemy się na 5+” program promujący wielodzietność na terenach Gminy ”. W konsekwencji Fundacji nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku VAT z tego tytułu, w trybie art. 87 ustawy o VAT.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Fundacji przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.