IPPB4/415-626/14-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wygłoszenia wykładów i przygotowanych opracowań winien być zaliczony do źródła określonego w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z praw majątkowych. Przychód może być pomniejszony o 50% koszty uzyskania przychodu. Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczenia zaliczek w ciągu roku podatkowego. Uzyskany przychód w 2014 r. Wnioskodawca powinien rozliczyć do 30 kwietnia 2015 r. i wykazać w zeznaniu PIT-36 jako „Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy”.
IPPB4/415-626/14-4/JK3interpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. opracowania
 3. prawa autorskie
 4. prawo
 5. twórcy
 6. utwory
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 października 2014 r. (data nadania 31 października 2014 r., data wpływu 3 listopada 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 24 października 2014 r. Nr IPPB4/415-626/14-2/JK3 (data nadania 27 października 2014 r., data doręczenia 30 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu umowy o dzieło - jest:

 • prawidłowe - w części dotyczącej momentu rozliczenia uzyskanych przychodów,
 • nieprawidłowe - w części dotyczącej zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodów,
 • nieprawidłowe - w części dotyczącej kwalifikacji źródła przychodów.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu rozliczenia przychodów z tytułu umowy o dzieło, zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie obowiązku i formy w jakiej należy poinformować Urząd Skarbowy o zawartej umowie o dzieło.

Z uwagi na braki formalne pismem z dnia 24 października 2014 r. Nr IPPB4/415-626/14-2/JK3 (data nadania 27 października 2014 r., data doręczenia 30 października 2014 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z dnia 30 października 2014 r. (data nadania 31 października 2014 r., data wpływu 3 listopada 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Kolega Wnioskodawcy, który prowadzi zajęcia dydaktyczne na wyższej uczelni poprosił Wnioskodawcę o przygotowanie i wygłoszenie kilku wykładów dotyczących ziemi na świecie i rolnictwa tropikalnego, jak również przygotowanie pytań egzaminacyjnych z tych tematów i ocenę odpowiedniej części egzaminu. Wykłady zostały przez Wnioskodawcę przygotowane w formie prezentacji oraz plików pdf, a także wygłoszone. Pytania zostały przygotowane pod koniec semestru do zaliczenia, a potem ocenione przez Wnioskodawcę. Uzgodniono zapłatę w gotówce.

Koledzy rozważają poproszenie Wnioskodawcy o przygotowanie kilku opracowań dotyczących oceny jakości gleby i stosunków wodnych na wybranych polach. Opracowania mają zostać przygotowane w formie elektronicznej – dokumentów pdf. Planowana jest zapłata gotówką lub przelewem bankowym.

Wnioskodawca nie przewiduje, aby umowy tego typu były Jego stałym źródłem dochodu.

Wnioskodawca wskazuje, że wykłady przygotowywał, aktualizował i aktualizuje, jak również wygłosił i ma nadzieję wygłosić w przyszłości na podstawie umowy o dzieło zawartej w formie ustnej. Umowa ta została zawarta z pracownikiem naukowym wyższej uczelni (osobą fizyczną).

Planowane opracowanie lub opracowania dotyczące oceny jakości gleby i stosunków wodnych Wnioskodawca planuje przygotować w ramach podobnej umowy o dzieło zawartej w formie ustnej, niemniej jednak Wnioskodawca bierze pod uwagę zawarcie tej umowy w formie pisemnej. Uzależnia to przede wszystkim od odpowiedzi z Urzędu Skarbowego.

Umowa lub umowy Wnioskodawca planuje zawrzeć z pracownikiem lub pracownikami wyższej uczelni.

Przygotowane przez Wnioskodawcę wykłady niewątpliwie mają charakter twórczy i są utworami w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Zostały wykonane przez Wnioskodawcę osobiście na podstawie Jego doświadczeń z pobytu zagranicą (Peru) z wykorzystaniem zdjęć, które tam wykonał. Oprócz tego skorzystał również ze znanej Mu i dostępnej literatury dotyczącej rolnictwa tropikalnego oraz danych dostępnych w Internecie. Tym samym Wnioskodawca stworzył nową wartość, jest to utwór wyrażony słowem wzbogacony przygotowanymi przez Wnioskodawcę schematami i zdjęciami, jak również ilustracjami z innych utworów, które mogą być wykorzystywane w celach edukacyjnych i z podaniem źródeł.

Wnioskodawca przygotował kilkanaście takich prezentacji, jedną z nich, przykładową, dołączył do wniosku. Prezentacje te zostały utrwalone w formie elektronicznej (prezentacja w formacie .ppt oraz .pdf). Były podstawą wygłoszonych wykładów i zostały udostępnione studentom w formie linku do serwisu Dropbox.

Wnioskodawca wskazuje, że umowa w obecnej wersji nie obejmuje przeniesienia majątkowych praw autorskich.

Planowane opracowanie lub opracowania będą opracowane na podstawie wiedzy Wnioskodawcy i otrzymanych danych i będą utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako utwory wyrażone słowem oraz dodatkowymi znakami graficznymi (mapkami) przygotowanymi przez Wnioskodawcę. Planuje ich wykorzystanie w pisaniu artykułów naukowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca ma obowiązek poinformować Urząd Skarbowy o umowie przed złożeniem zeznania podatkowego za 2014 r....
 2. Jeśli odpowiedź na pytanie Nr 1 brzmi TAK, to w jakiej formie Wnioskodawca powinien to zrobić...
 3. Czy Wnioskodawca może rozliczyć się z umowy w momencie składania zeznania podatkowego za rok 2014, tzn. do końca kwietnia 2015 r....
 4. Czy Wnioskodawca może zastosować koszty uzyskania przychodu w kwocie 20% tego przychodu...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi rozstrzygnięcie w zakresie zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie momentu rozliczenia uzyskanych przychodów (pyt. Nr 3 i Nr 4), natomiast w pozostałym zakresie (pyt. Nr 1 i Nr 2) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo że obydwa rodzaje dzieł różnią się od siebie, w opinii Wnioskodawcy są bardzo podobne z punktu widzenia rozliczenia podatku. Wnioskodawca może rozliczyć się z umowy w momencie składania zeznania podatkowego za rok 2014, tzn. do końca kwietnia 2015 r., w formularzu PIT- 36, jako dochody z innych źródeł. Wnioskodawca uważa, że może zastosować koszty uzyskania przychodu w kwocie 20% tego przychodu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ww. ustawy).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 2 i 7 tego przepisu:

 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) (pkt 7),
 • inne źródła (pkt 9).

Zgodnie art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast z treści art. 13 pkt 8 ustawy wynika, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
 • z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Nie jest to jednak jedyny przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny normujący źródło przychodu związane z działalnością twórczą, bowiem w myśl postanowień art. 18 ww. ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. W rozumieniu powołanego powyżej przepisu przychodem z praw majątkowych będzie każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli prawo to nie zostało w sposób wyraźny wskazany w ustawie.

Wyliczenie zawarte w ww. przepisie nie ma charakteru zamkniętego, na co wskazuje użycie wyrażenia „w szczególności”, jednakże wprost zalicza do przychodów z praw majątkowych przychody uzyskiwane z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, a także z odpłatnego zbycia tych praw.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w ww. art. 18 są m.in. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z poźn. zm.).

W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W świetle art. 1 ust. 2 ww. ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 2. plastyczne;
 3. fotograficzne;
 4. lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno-muzyczne;
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki:

 • po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu,
 • po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi (np. poprzez udzielenie licencji).

W tym miejscu należy jednak zauważyć, że tut. organ nie jest upoważniony do interpretacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, a tym samym do stwierdzenia, czy dana osoba (Wnioskodawca) jest twórcą w rozumieniu ww. ustawy lub czy konkretna praca (wygłoszenie wykładów, przygotowanie opracowania) stanowi prawo autorskie lub prawo pokrewne. Przepisy prawa podatkowego nie określają bowiem kto jest a kto nie jest artystą.

Z opisu przedstawionego we wniosku i uzupełnieniu wynika, że przygotowane przez Wnioskodawcę wykłady niewątpliwie mają charakter twórczy i są utworami w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Zostały wykonane przez Wnioskodawcę osobiście na podstawie Jego doświadczeń z pobytu zagranicą (Peru) z wykorzystaniem zdjęć, które tam wykonał. Tym samym Wnioskodawca stworzył nową wartość, jest to utwór wyrażony słowem wzbogacony przygotowanymi przez Wnioskodawcę schematami i zdjęciami, jak również ilustracjami z innych utworów, które mogą być wykorzystywane w celach edukacyjnych i z podaniem źródeł. Wnioskodawca wskazuje, że umowa w obecnej wersji nie obejmuje przeniesienia majątkowych praw autorskich.

Planowane opracowanie lub opracowania będą opracowane na podstawie wiedzy Wnioskodawcy i otrzymanych danych i będą utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako utwory wyrażone słowem oraz dodatkowymi znakami graficznymi (mapkami) przygotowanymi przez Wnioskodawcę.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że przychód uzyskany z tytułu wygłoszenia wykładów na uczelni oraz przygotowania opracowań dotyczących oceny jakości gleby i stosunków wodnych na wybranych polach zaliczyć należy do źródła przychodów, o którym mowa w cyt. powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z praw majątkowych.

Zatem mając powyższe na uwadze, wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło nie jest zaliczane do „innych źródeł”.

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Do uzyskanych przychodów z praw majątkowych można zastosować koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do treści art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych m.in. w art. 13 pkt 8 – określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jednak w myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Przy czym z art. 22 ust. 9a ww. ustawy wynika, iż w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. (...). (art. 22 ust. 10 ww. ustawy).

Przepis ust. 10 stosuje się również, jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, były wyższe niż kwota określona w ust. 9a (art. 22 ust. 10a ww. ustawy).

Skoro wygłoszone przez Wnioskodawcę wykłady oraz przygotowane opracowanie będą utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych natomiast Wnioskodawca – jako autor wykładów i opracowania – będzie twórcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym do osiągniętych przychodów z tytułu praw majątkowych, mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodów, przy czym koszty te nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Jednakże należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy m.in. ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Natomiast poprzez ustawy podatkowe, zgodnie z art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej należy rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Stosownie do tej definicji, ww. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowi przepisów prawa podatkowego, a więc działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest upoważniony do interpretowania tej ustawy w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej.

Ponadto należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują obowiązku odprowadzania zaliczek przez podatnika w trakcie roku podatkowego z tytułu osiągnięcia dochodu określonego w art. 18 ww. ustawy. Dlatego też nie znajduje zastosowania przepis art. 44 ust. 1a ww. ustawy, który stanowi, iż podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:

 1. ze stosunku pracy z zagranicy;
 2. z emerytur i rent z zagranicy;
 3. z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

Skoro zatem Wnioskodawca osiąga przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez pośrednictwa płatnika to w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest obowiązany do samodzielnego obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego, w którym jest uzyskany przychód.

Dochód z tego źródła podlega kumulacji z dochodami z innych źródeł, opodatkowanymi na zasadach ogólnych czyli według skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, uzyskanymi w ciągu roku podatkowego. Dochód ten należy wykazać w zeznaniu rocznym na formularzu PIT-36, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym został uzyskany.

Reasumując, należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wygłoszenia wykładów i przygotowanych opracowań winien być zaliczony do źródła określonego w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z praw majątkowych. Przychód może być pomniejszony o 50% koszty uzyskania przychodu. Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczenia zaliczek w ciągu roku podatkowego.

Uzyskany przychód w 2014 r. Wnioskodawca powinien rozliczyć do 30 kwietnia 2015 r. i wykazać w zeznaniu PIT-36 jako „Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.