IPPB3/4510-375/15-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Czy środki pieniężne gromadzone na Funduszu gruntowym celem wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu lub/i prawa własności gruntu będą podlegały opodatkowaniu?
IPPB3/4510-375/15-2/EŻinterpretacja indywidualna
  1. fundusz
  2. grunty
  3. prawo
  4. użytkowanie wieczyste
  5. środki pieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015r. (data wpływu 24 kwietnia 2015r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych pochodzących ze środków pieniężnych gromadzonych celem wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu lub/i prawa własności gruntu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „A.” (dalej jako: „Spółdzielnia”) zamierza na podstawie art. 167 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (dalej jako: „Prawo Spółdzielcze”) utworzyć fundusz (dalej jako: Fundusz gruntowy), którego celem będzie gromadzenie środków pieniężnych przeznaczonych na wykup prawa użytkowania wieczystego gruntu lub/i prawa własności gruntu, który to grunt na mocy aktu notarialnego umowy dzierżawy z dnia 2 października 1997 roku, Spółdzielnia dzierżawi od Miasta.

Fundusz gruntowy będzie zasilany wpłatami od osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków Spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami Spółdzielni. Wpłaty na Fundusz gruntowy będą pobierane od wyżej wymienionych kategorii osób łącznie z opłatami eksploatacyjnymi.

Po zgromadzeniu odpowiednich środków pieniężnych będą one wydatkowane wyłącznie na opisany wyżej wykup prawa użytkowania wieczystego gruntu lub/i wykup prawa własności gruntu na którym posadowiony jest budynek mieszkalny z lokalami usługowymi przy ulicy B. należący do Spółdzielni.

Rozpatrując nabycie przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego gruntu tub/i prawa własności gruntu, dzięki takiemu przeznaczeniu i wydatkowaniu środków pieniężnych, Spółdzielnia nie będzie musiała po nabyciu wyżej wymienionego prawa obciążać wyżej wymienionych kategorii osób dysponujących lokalami w budynku przy ulicy B. opłatami za dzierżawę lub użytkowanie wieczyste, które to opłaty od lat wykazują dynamiczną tendencję wzrostową.

W rezultacie Właściciele lokali budynku mieszkalnego będą mogli wnosić niższe opłaty eksploatacyjne, względnie przy zachowaniu dotychczasowego poziomu opłat, zaś środki uzyskane a niewydatkowane na opłaty z tytułu dzierżawy lub użytkowania wieczystego, będą mogły służyć finansowaniu wyższej jakości usług i towarów związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy środki pieniężne gromadzone na Funduszu gruntowym celem wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu lub/i prawa własności gruntu będą podlegały opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, wpłaty pobierane przez Spółdzielnię na Fundusz gruntowy, dokonywane wraz z opłatami eksploatacyjnymi, będą stanowiły przychód podatkowy Spółdzielni, co wynika z art. 12 PDOP (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). Niemniej, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 PDOP wolne od podatku są dochody Spółdzielni Mieszkaniowych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zdaniem Spółdzielni opisane przychody z tytułu wpłat na Fundusz gruntowy mieszczą się w zakresie kategorii „dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi” i stanowiąc przychód z tej gospodarki i jako takie będą zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt . 44 w związku z ust. 1b PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.