0115-KDIT1-2.4012.566.2018.1.KSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2018 r.(data wpływu 25 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „...” innowacyjnym sposobem promocji obszaru ...– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „...” innowacyjnym sposobem promocji obszaru ...

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy z dnia 17 maja 2018 r., jako jeden z partnerów realizuje projekt o nazwie „...” innowacyjnym sposobem promocji obszaru ..., w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt polega na wykonaniu i wdrożeniu mobilnej aplikacji turystycznej dla turystów wraz z systemem zarządzania treścią ... i portalem ... na obszarze działania 12 lokalnych grup działania z województw: ..., ... i .... Aplikacja będzie wykonana na telefony komórkowe z systemem ... i i... , z przeznaczeniem dla osób usprawniających różnorodne formy aktywności życiowej m.in. nordic walking, turystyka rowerowa, kajakowa, piesza. Aplikacja mobilna i portal prezentować będą najważniejsze w danym regionie atrakcje oraz obiekty będące dziedzictwem lokalnym, ważne z punktu widzenia turystycznego (jak również miejsca związane z lokalnym rzemiosłem oraz lokalnymi produktami i usługami), trasy i ścieżki turystyczne, a także - odbywające się w okolicy wydarzenia. Aplikacja będzie też służyć do obsługi gier terenowych oraz geocachingu (kesze umiejscowione zostaną w miejscach szczególnie atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, historycznym lub kulturowym). Aplikacja będzie dostępna dla użytkowników bezkosztowo. Prezentowane w aplikacji materiały (opisy miejsc, ślady tras), a także zaprojektowane gry terenowe i wskazane ciekawe miejsca, których koordynaty otrzyma użytkownik aplikacji (w postaci punktów POI lub keszy), dzięki zastosowaniu usług geolokalizacji (GPS), multimediów i komunikatów głosowanych, a także lektora (z personalizowanym tłem muzycznym, adekwatnym do przekazywanej treści) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR) z modelingiem 3D i rzeczywistości wirtualnej (VR) z wykorzystaniem tzw. cardboardów, będą stanowiły innowacyjny sposób promocji obszaru ... lokalnych grup działania biorących udział w projekcie, w tym także promocji produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości. Miejsca będą dodane do aplikacji jako POI oraz będą mogły być umieszczone na trasie (w pobliżu trasy), tak aby użytkownik aplikacji otrzymał wskazówki dotyczące lokalizacji, historii, szczegółów na temat produktu lub zakresu świadczonej usługi. Na obszarze 9 lokalnych grup działania będzie to zupełnie nowy produkt, na pozostałym obszarze będzie to produkt znacząco udoskonalony - rozbudowany o geocaching i gry terenowe, które będą równocześnie nowym sposobem wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych. O innowacyjności projektu świadczyć będzie również sposób jego promocji za pomocą portalu umożliwiającego odpowiedni wybór grupy docelowej oraz także poprzez bezpośrednie spotkania z użytkownikami aplikacji połączone z jej prezentacją i organizację konkursu ściśle związanego z użytkowaniem aplikacji. Aplikacja będzie wykonana w języku polskim, niemieckim i angielskim. Celem aplikacji jest dostarczenie użytkownikom praktycznych informacji i narzędzi, z których można skorzystać za pomocą urządzenia mobilnego oraz promocja obszaru, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości. W ramach projektu zaplanowano również opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych w postaci: gadżetów z logotypami/adresem www, materiałów drukowanych (broszury, mapy, gry planszowe), magnesów, multimediów oraz promocję podczas wydarzeń organizowanych na obszarze oddziaływania poszczególnych ... Aplikacja będzie promowana, m.in. w mediach społecznościowych, także za pomocą przygotowanego materiału wideo, jak również w sposób praktyczny podczas spotkań z mieszkańcami obszaru LGD, jako jedna z form aktywnego wypoczynku promującego zdrowy styl życia. Poprzez zorganizowanie systemu monitorowania użytkowników aplikacji: uczestnicy korzystający z aplikacji podczas pokonywania gry terenowej będą uzyskiwali punkty za wykonanie poszczególnych zadań składający się na grę, a następnie zostaną uszeregowani w rankingu według ilości punktów (ilości zakończonych gier) i czasu przebycia gry (gier). Tak wygenerowany ranking będzie podstawą przyznania nagród za zaangażowanie i aktywne korzystanie z możliwości aplikacji, a jednocześnie będzie doskonałą zachętą i motywacją, a także sposobem promocji. Zakończeniem projektu będzie zorganizowanie konferencji połączonej z prezentacją możliwości aplikacji i przeprowadzeniem gry terenowej, w której udział wezmą uczestnicy konferencji.

Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe). Stowarzyszenie w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej, świadczy wyłącznie usługi statutowe. Wydatki poniesione na realizację projektu nie są i nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie nie osiąga żadnego zysku (realizacja projektu jest nieodpłatna).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
  • Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją ww. projektu?
  • Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w tym zakresie?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z wydatkami poniesionymi na realizację poddziałania 19.3. podczas realizacji ww. projektu. Nie jest podatnikiem VAT czynnym oraz nie prowadzi odpłatnej sprzedaży (wszystkie podejmowane działania w ramach realizacji projektu świadczone są nieodpłatnie). Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, iż warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zaistnienie związku zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1686, z późn. zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności oraz treść powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków w związku z realizacją ww. projektu, gdyż – jak wynika z treści wniosku – Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zakupione towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Nie został zatem spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku wynikający z treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto nie będzie przysługiwać prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.