0112-KDIL4.4012.89.2017.2.EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2017 r. (data wpływu 11 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2017 r. (data wpływu 13 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”. Wniosek uzupełniono w dniu 13 czerwca 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto (Wnioskodawca) w związku z realizacją projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 przedmiotem realizowanego projektu jest termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej, tj. Przedszkola Publicznego oraz Szkoły Podstawowej.

Zakres prac termomodernizacyjnych przewidzianych do realizacji w obu budynkach uzależniony jest od wniosków wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego oraz od stanu technicznego obu budynków.

W budynku Przedszkola założono przeprowadzenie następujących prac:

 • docieplenie ścian zewnętrznych i dachu wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,
 • wymianę parapetów, rynien i rur spustowych,
 • wymianę drzwi i okien,
 • wymianę balustrad,
 • remont schodów zewnętrznych zlokalizowanych przy zachodniej elewacji,
 • wykonanie szachów przyokiennych,
 • przygotowanie elewacji (naprawa uszkodzeń, gruntowanie, zdjęcie rur spustowych, tablic, przewodów odgromowych itp.),
 • przygotowanie dachu (naprawa uszkodzeń, gruntowanie, zdjęcie rynien, lamp oświetlenia zewnętrznego, przewodów odgromowych itp.).

Dodatkowo projekt przewiduje wykonanie instalacji elektrycznej podgrzewania rynien i spustów rynnowych oraz instalacji odgromowej, oraz wykonanie drenażu wód gruntowych odwadniających fundamenty wraz z przepompownią odprowadzającą wody przewodem tłocznym do istniejącej studzienki odbiorczej.

Analogicznie w budynku Szkoły Podstawowej projekt zakłada przeprowadzenie następujących prac:

 • docieplenie ścian zewnętrznych i dachu wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,
 • wymianę parapetów, rynien i rur spustowych,
 • wymianę drzwi zewnętrznych i okien, przebudowę kotłowni z węglowej na gazową,
 • renowację elementów zewnętrznych budynku - schody, tarasy.

Dodatkowo projekt przewiduje wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kotłowni oraz podgrzewania rynien i spustów rynnowych, i instalacji odgromowej oraz wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby ogrzewania budynku szkoły i przygotowania C.W.U. z wykorzystaniem techniki solarnej. Prace przewidują również drenaż wód gruntowych odwadniających fundamenty budynku.

Przed wyborem rozwiązań technicznych w ramach przeprowadzonego audytu energetycznego porównano poszczególne rozwiązania kierując się relacją nakładów do efektów energetycznych.

Na podstawie tej analizy wskazano następujące rozwiązania techniczne jako uzasadnione do realizacji w przypadku Budynku Przedszkola:

 • ściana zewnętrzna o powierzchni 821 m2, przewiduje się ocieplenie ściany metodą BSO z użyciem styropianu EPS o współczynniku ˄ = 0,04 W/M2.K o grubości 14 cm,
 • stropodach niewentylowany o powierzchni 750 m2 przewiduje się docieplenie granulatem o współczynniku ˄ = 0,04 W/ M2.K o grubości 16 cm,
 • okna stare o powierzchni 189 m2 wymiana okien – pakiet trzyszybowy z nawiewnikami higrosterowalnymi o średnim współczynniku U = 1,06552553828329 W/M2.K
 • ściana piwnicy o powierzchni 261 m2 przewiduje się docieplenie przegrody styropianem XPS o współczynniku ˄ = 0,035 W/ M2.K o grubości 10 cm,
 • regulacja instalacji c.o.

W przypadku budynku Szkoły Podstawowej:

 • modernizacja układu C.W.U. proponuje się wymianę układu C.W.U. oraz wykonanie izolacji przewodów,
 • proponuje się usprawnienie układu zaopatrzenia w C.W.U. poprzez montaż instalacji solarnej,
 • ściana zewnętrzna o powierzchni 1198 m2 przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych styropianem EPS 80-040 o współczynniku ˄ = 0,04 W/M2.K o grubości 14 cm,
 • dach o powierzchni 320 m2 przewiduje się docieplenie dachu styropapą o współczynniku ˄ = 0,035 W/ M2.K o grubości 14 cm,
 • okna PVC stare o powierzchni: 190,1 m2 wymiana okien na pakiet trzyszybowy i montaż nawiewników higrosterowalnych o średnim współczynniku U=1,145 W/ M2.K,
 • ściana piwnic o powierzchni 147 m2. Przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych styropianem XPS 500 o współczynniku ˄ = 0,035 W/ M2.K o grubości 6 cm,
 • stropodach o powierzchni 271 m2, przewiduje się docieplenie stropodachu granulatem o współczynniku ˄ = 0,04 W/ M2.K o grubości 16 cm,
 • przewiduje się modernizację instalacji c.o. w zakresie wymiany kotła na nowy o wyższej sprawności, wymiany grzejników, kompleksowej modernizacji instalacji c.o.

Wniosek uzupełniono w dniu 13 czerwca 2017 r. o następujące informacje:

 1. Miasto jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Efekty planowanego projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” będą służyć następującym czynnościom:
  • w Przedszkolu Publicznym nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
  • w Szkole Podstawowej będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych w postaci najmów sali lekcyjnych i sali gimnastycznej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 13 czerwca 2017 r.).

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odnośnie Przedszkola Publicznego oraz Szkoły Podstawowej ?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu z dnia 13 czerwca 2017 r.), nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odnoście Przedszkola, ponieważ na terenie placówki nie jest prowadzona sprzedaż opodatkowana (najem powierzchni, najem sali).

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do częściowego obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odnoście Szkoły Podstawowej, w której prowadzona jest sprzedaż opodatkowana (najem sali lekcyjnych, sali gimnastycznych). Współczynnik wyliczony na bazie roku 2016 dla SP wynosi 100%, a prewspółczynnik wyliczony na bazie roku 2015 wynosi 3%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast z art. 15 ust. 6 ustawy wynika, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zatem, Gmina, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) wynika, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i pkt 15 ww. ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Z opisu sprawy wynika, że Miasto w związku z realizacją projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 przedmiotem realizowanego Projektu jest termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej, tj. Przedszkola Publicznego oraz Szkoły Podstawowej.

Zakres prac termomodernizacyjnych przewidzianych do realizacji w obu budynkach uzależniony jest od wniosków wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego oraz od stanu technicznego obu budynków.

W budynku Przedszkola założono przeprowadzenie następujących prac:

 • docieplenie ścian zewnętrznych i dachu wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,
 • wymianę parapetów, rynien i rur spustowych,
 • wymianę drzwi i okien,
 • wymianę balustrad,
 • remont schodów zewnętrznych zlokalizowanych przy zachodniej elewacji
 • wykonanie szachów przyokiennych,
 • przygotowanie elewacji (naprawa uszkodzeń, gruntowanie, zdjęcie rur spustowych, tablic, przewodów odgromowych itp.),
 • przygotowanie dachu (naprawa uszkodzeń, gruntowanie, zdjęcie rynien, lamp oświetlenia zewnętrznego, przewodów odgromowych itp.).

Dodatkowo projekt przewiduje wykonanie instalacji elektrycznej podgrzewania rynien i spustów rynnowych oraz instalacji odgromowej, oraz wykonanie drenażu wód gruntowych odwadniających fundamenty wraz z przepompownią odprowadzającą wody przewodem tłocznym do istniejącej studzienki odbiorczej.

Analogicznie w budynku Szkoły Podstawowej projekt zakłada przeprowadzenie następujących prac:

 • docieplenie ścian zewnętrznych i dachu wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,
 • wymianę parapetów, rynien i rur spustowych,
 • wymianę drzwi zewnętrznych i okien, przebudowę kotłowni z węglowej na gazową,
 • renowację elementów zewnętrznych budynku - schody, tarasy.

Dodatkowo projekt przewiduje wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kotłowni oraz podgrzewania rynien i spustów rynnowych, i instalacji odgromowej oraz wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby ogrzewania budynku szkoły i przygotowania C.W.U. z wykorzystaniem techniki solarnej. Prace przewidują również drenaż wód gruntowych odwadniających fundamenty budynku.

Miasto jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Efekty planowanego projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” będą służyć następującym czynnościom:

 • w Przedszkolu Publicznym nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 • w Szkole Podstawowej będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych w postaci najmów sali lekcyjnych i sali gimnastycznej.

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”, który realizowany będzie w obiektach Przedszkola Publicznego oraz Szkoły Podstawowej.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane.

Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności podlegających opodatkowaniu i czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Odnosząc się zatem do wątpliwości Wnioskodawcy, które dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”, który realizowany będzie w obiektach Przedszkola Publicznego oraz Szkoły Podstawowej, należy wskazać, że z powołanych powyżej przepisów prawa wynika, iż rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, efekty planowanego projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” będą służyć następującym czynnościom:

 • w Przedszkolu Publicznym nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 • w Szkole Podstawowej będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych w postaci najmów sali lekcyjnych i sali gimnastycznej.

Analiza przedstawionego opisu sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu w przypadku Szkoły Podstawowej będą wykorzystywane – jak wynika z opisu sprawy – do czynności opodatkowanych, to Gminie przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego. Powyższe prawo będzie przysługiwać, o ile nie zajdą wyłączenia zawarte w art. 88 ustawy.

Natomiast w odniesieniu do wydatków związanych z realizacja projektu w Przedszkolu Publicznym, które – jak wynika z opisu sprawy – nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych – nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego. W związku z powyższym, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT przy zakupie towarów i usług dotyczących realizacji projektu w tej placówce.

Podsumowując, w odniesieniu do zakupów towarów i usług ponoszonych w związku z realizacją projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków poniesionych w budynku Szkoły Podstawowej w zakresie, w jakim wydatki te będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych z art. 88 ustawy. Natomiast w odniesieniu do wydatków poniesionych w budynku Przedszkola Publicznego Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, bowiem wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy również zauważyć, że zgodnie z ww. art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na oświadczeniu, że efekty planowanego projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” będą służyć następującym czynnościom:

 • w Przedszkolu Publicznym nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 • w Szkole Podstawowej będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych w postaci najmów sali lekcyjnych i sali gimnastycznej.

Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie było ono przedmiotem analizy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy podkreślić, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności wartości wyliczonego przez Wnioskodawcę współczynnika podanego we własnym stanowisku.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.