Prawo wodne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo wodne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
lis

Istota:

Opodatkowanie dzia3alnooci podejmowanej przez RZSW w sferze zadan okreolonych w art. 164 ust. 1 ustawy Prawo wodne (UPW), finansowanych ze sk3adek cz3onków oraz orodków publicznych przekazywanych przez podmioty prawa publicznego (jednostki samorz1du terytorialnego, organy administracji rz1dowej).

Fragment:

(...) Prawo wodne (UPW), finansowanych ze sk3adek cz3onkowskich. UZASADNIENIE W dniu 24 marca 2016 r. wp3yn13 do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania dzia3alnooci podejmowanej przez RZSW w sferze zadan okreolonych w art. 164 ust. 1 ustawy Prawo wodne (UPW), finansowanych ze sk3adek cz3onków oraz orodków publicznych przekazywanych przez podmioty prawa publicznego (jednostki samorz1du terytorialnego, organy administracji rz1dowej). Ww. wniosek zosta3 uzupe3niony pismem z 16 czerwca 2016r. (data wp3ywu 21 czerwca 2016r.), bed1cym odpowiedzi1 na wezwanie tut. organu z 7 czerwca 2016r. znak: IBPP2/4512-235/16/JJ . W przedmiotowym wniosku zosta3 przedstawiony nastepuj1cy zaistnia3y stan faktyczny: Rejonowy Zwi1zek Spó3ek wodnych (dalej: RZSW) dzia3a na podstawie ustawy z 18.07.2001 r. - Prawo wodne (dalej upw), w tym art. 164 ust. 8 i 9 w zwi1zku z ust. 1 tego artyku3u, upw. RZSW jest osob1 prawn1, powsta3 po uprawomocnieniu sie decyzji o zatwierdzeniu statutu (zgodnie z art. 165 ust. 4 w zw. z art. 164 ust. 9 upw). Na podstawie art. 164 ust. 8 i 9 w zwi1zku z jego ust. 1 tej ustawy oraz zgodnie z postanowieniami statutu RZSW, cz3onkowie RZSW przekazali RZSW swoje zadania oraz czynnooci administracyjne i obs3uge ksiegow1 a tak?e upowa?nienie do reprezentowania.

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymane przez Instytut środki finansowe na podstawie umów opisanych we wniosku na dofinansowanie działalności psh – m podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy Instytut ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach finansowanych ze środków finansowych otrzymanych na podstawie ww. umów?

Fragment:

Z treści wniosku przedstawionego przez Instytut wynika, że otrzymywane przez Niego dotacje na podstawie ww. umów służą na finansowanie bądź dofinansowywanie działalności Instytutu polegającej na pełnieniu państwowej służby hydrologiczno – meteorologicznej, a zatem działalności do której prowadzenia Instytut zobligowany jest przepisami ustawy Prawo wodne. Można zatem wnioskować, że dotacje otrzymywane przez Instytut mają charakter ogólny i nie powinny być wliczane do postawy opodatkowania. Dodatkowym argumentem przemawiającym za nie wliczaniem przedmiotowych dotacji do podstawy opodatkowania jest nieodpłatność przekazywanych przez Instytut informacji, w związku z czym nie występuje cena i ewentualny wpływ dotacji na jej wysokość. Z kolei w przypadku odpłatności przekazywanych informacji nie można stwierdzić bezpośredniego wpływu dotacji na wysokość ceny świadczonych usług, ponieważ dotacje przyznawane są na ogólną działalność Instytutu wynikającą z przepisów ustawy Prawo wodne. Niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku, z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 14a, 14b i 14c ustawy Ordynacja podatkowa.

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymane przez Instytut środki finansowe na podstawie ww. umów na dofinansowanie działalności psh – m podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy Instytut ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach finansowanych ze środków finansowych otrzymanych na podstawie umów wymienionych we wniosku?

Fragment:

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, właścicielem informacji zbieranych i przetwarzanych w wyniku realizacji standardowych procedur jest Skarb Państwa. Instytut obowiązany jest udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom. Ponadto Instytut może odpłatnie udostępniać informacje innym odbiorcom niż określone powyżej, wówczas jednak wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu państwa. Instytut może także odpłatnie udostępniać informacje pozyskane w wyniku procedur innych niż standardowe, a wpływy z tego tytułu stanowią odpowiednio jego przychód. Koszty działalności państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej finansowane są z następujących źródeł: umowa dotacji nr XXXX, zawarta pomiędzy Ministrem Środowiska a Instytutem na udzielenie dotacji celowej na finansowanie psh – m; umowa nr YYYY, zawarta pomiędzy Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska a Instytutem na dofinansowanie prowadzonej przez Instytut działalności psh – m. Instytut zwrócił się z zapytaniem, czy otrzymane przez Niego środki finansowe na podstawie ww. umów na dofinansowanie działalności psh – m podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy Instytut ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach finansowanych ze środków finansowych otrzymanych na podstawie ww. umów.

2011
1
kwi

Istota:

Czy od pozwolenia na pobór wód poziemnych oraz od pozwolenia na wprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego pobiera się jedną opłatę skarbową, czy też dwie opłaty skarbowe, tj. od każdego pozwolenia osobno.

Fragment:

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 03 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087), skreślającej art. 129 ustawy Prawo wodne, organ utracił prawo do wydania jednego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na pobór wód i na odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi. W przedmiotowej sprawie Starosta Łobeski wydał co prawda jedną decyzję, nie mniej postanowienia tej decyzji wyraźnie wskazują, iż wnioskodawcy udzielono dwóch pozwoleń wodnoprawnych, tj. pozwolenia na pobór wód podziemnych oraz pozwolenia na odprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego. Zgodnie ze znowelizowanym z dniem 30 lipca 2005 r. przepisem art. 127 ustawy Prawo wodne, organ określił również różne okresy trwania ww. pozwoleń. W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji. Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Łobza w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.