Prawo własności przemysłowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo własności przemysłowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
26
lis

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynagrodzenie za wykorzystanie projektu wynalazczego ?

Fragment:

Jednocześnie należy wskazać, iż z uwagi na fakt, że Strona udziela licencji na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, a nie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazany powyżej przepis art. 15 ust. 3a ustawy o VAT nie będzie miał do Strony zastosowania. Zatem reasumując należy wskazać, iż odpłatne przeniesienie prawa - licencji stanowi świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych w ustawie o VAT, przy jednoczesnym spełnieniu niezbędnych warunków opodatkowania tzn. gdy jest odpłatne oraz realizowane przez podatnika działającego w takim charakterze. Zgodnie z brzmieniem art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawiać fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
cze

Istota:

Czy nabyte przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży lub w postaci wkładu niepieniężnego prawa ochronne do znaków towarowych za granicą są wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Przysługujące X. prawa mają treść zbliżoną/podobną jak prawa ochronne do znaku towarowego określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Ochrona została udzielona X. na terytoriach, gdzie Spółka prowadzi działalność obejmującą sprzedaż wódki „W”, np. we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Japonii. Część praw ochronnych do znaków towarowych za granicą została zarejestrowana na podstawie konwencji międzynarodowych, których stroną jest Polska, wskazanych w art. 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej. W przeważającej jednak większości przypadków rejestracja praw ochronnych do znaków towarowych za granicą nastąpiła na podstawie wniosku złożonego przez X. do właściwego w danym kraju urzędu zajmującego się rejestracją znaków towarowych (odpowiednik Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej). X. posiada certyfikaty, potwierdzające przyznanie praw ochronnych do znaków towarowych na danym terytorium. Obecnie, na podstawie umowy licencyjnej pomiędzy X. a Spółką, wykorzystuje ona w swojej działalności prawa ochronne do znaków towarowych za granicą dla potrzeb związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, tj. sprzedażą wódki „W”.

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób należy opodatkować przychody uzyskane z tytułu udzielenia praw do projektu wynalazczego?

Fragment:

Projekt wynalazczy podlega ochronie zgodnie z Prawem własności przemysłowej. W czerwcu 2006r. rozpoczął Pan jednoosobowo prowadzenie działalności gospodarczej między innymi w zakresie handlu materiałami paszowymi i zarejestrował się jako podatnik VAT. W 2006r. strona planuje jako osoba fizyczna - właściciel wniosku patentowego, podpisać ze spółką z o.o. umowę licencyjną na udzielenie prawa stosowania w/w projektu wynalazczego . Spółka ta będzie pierwszą jednostką z która umowa zostanie zawarta. Zapłata z tytułu zawartej umowy licencyjnej dokonana będzie jednorazowo, w pierwszym roku trwania licencji na Pana konto bankowe. Według stanowiska strony w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych będzie miał zastosowanie art.18 - gdyż, jako osoba fizyczna uzyska Pan przychód z praw majątkowych, art. 22 ust.9 pkt 2 - do uzyskania przychodu z praw majątkowych zastosowanie będą miały 50% koszty uzyskania przychodu, po spełnieniu warunków - wypłata uzyskana od pierwszej jednostki , z którą podpisano umowę licencyjną i dokonano w pierwszym roku trwania licencji jednostki, z którą podpisano umowę licencyjną i dokonano w pierwszym roku trwania licencji, art.41 ust.1 licencjobiorca dokonując przelewu pobierze zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o 50% kosztów uzyskania przychodu.

2011
1
kwi

Istota:

Czy do przychodów z tytułu wynagrodzenia wypłaconego jako twórcy projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez pracodawcę do wykorzystania mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

Ust.2 art.7 ustawy Prawo własności przemysłowej stanowi zaś, iż przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski, w rozumieniu ustawy, każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. W regulaminie, o którym mowa w ust.1, przedsiębiorca określa co najmniej, jakie rozwiązania i przez kogo dokonane uznaje się w przedsiębiorstwie za projekty racjonalizatorskie, a także sposób załatwiania zgłoszonych projektów i zasady wynagradzania twórców tych projektów - ust.3 art.7 w/wym. ustawy Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z art.8 ust.2 ustawy Prawo własności przemysłowej - twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsiębiorcę do wykorzystania ma prawo do wynagrodzenia określonego w regulaminie, o którym mowa w art.7 ust.1, obowiązującym w dniu zgłoszenia projektu, chyba że wydany później regulamin jest dla twórcy korzystniejszy. Przepisy ust.1 i 2 stosuje się także do współtwórcy - art.8 ust.3 ustawy Prawo własności przemysłowej. Regulamin działalności racjonalizatorskiej w resorcie Obrony Narodowej stanowi załącznik do decyzji Nr 218/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.

2011
1
sty

Istota:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest stroną umowy franchisingu z dnia 28.02.2002 r. jako franczyzart. Na mocy tej umowy, w zamian za wynagrodzenie pieniężne zostało jej przyznane prawo do korzystania ze znaków towarowych wyrobów franczyzera oraz do korzystania z nowoczesnych technologii w zakresie produkcji i receptur stanowiących tajemnicę franczyzera w celu sprzedaży określonych wyrobów franczyzanta. Będące przedmiotem umowy znaki towarowe zostały zgłoszone do ochrony. Z tego tytułu franczyzant zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz franczyzera poza zryczałtowaną miesięczną opłatą francisingową, jednorazową opłatę wstępną płatną w dwóch ratach w terminie do 15.03.2002 r. i 14.08.2003 r. Franczyzent w dniu 31.07.2003 r. wystawił fakturę VAT z tytułu „opłaty wstępnej za korzystanie ze znaku towarowego, technologii i zarządzania" z datą sprzedaży 31.07.2003 r. i terminem płatności 14.08.2003 r. Kwota raty opłaty wstępnej została przez franczyzera powiększona o podatek od towarów i usług.
W świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej ratę opłaty wstępnej ?

Fragment:

Stosownie do zapisu art. 4 pkt 2 lit. c ustawy, za usługi w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług uznaje się między innymi sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej. W związku z powyższym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, udzielenie licencji w ramach umowy franchisingu – jako wymienione w katalogu czynności, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem upoważnienie do używania znaku towarowego poprzez zawarcie umowy licencyjnej w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jeżeli zatem faktura obciążająca Spółkę należnościami związanymi z zawartą umową franchisingu dokumentuje czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwzględnieniem definicji zawartych w art. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, to będzie Państwu przysługiwało prawo do rozliczenia podatku naliczonego od raty opłaty wstępnej. Raty opłaty wstępnej stanowią element wynagrodzenia za korzystanie z licencji, w związku z tym będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.