Prawo własności | Interpretacje podatkowe

Prawo własności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo własności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Konsekwencje podatkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Fragment:
Wskazać należy, że art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, definiujący pojęcie „ dostawa towarów ” nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego. W celu właściwego zinterpretowania pojęcia „ przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ” należy mieć na uwadze, że dotyczy ono tego rodzaju czynności, które dają nabywcy prawo do postępowania z nim jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem wyrażenia „ prawo do rozporządzania jak właściciel ” nie można interpretować jako „ prawo własności ”. Należy ponadto wskazać, że czynności przejęcia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejęcie własności w sensie prawnym, bowiem „ dostawa towarów ” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. W konsekwencji pojęcie „ dostawa towarów ” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie muszą wiązać się ze skutkami powstającymi na gruncie cywilistycznego prawa własności. Pozwala to na uznanie danej czynności za dostawę towarów, nawet w przypadkach nałożenia na nabywcę pewnych ograniczeń we władaniu towarem.
2017
6
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o informację Wnioskodawcy, że zakupione prawo własności nieruchomości będzie służyć wyłącznie czynnościom opodatkowanym. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności wykorzystywania nabytego prawa własności nieruchomości do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, udzielona interpretacja traci swą aktualność. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2017
10
maj

Istota:
Konsekwencje podatkowe wycofania ze spółki partnerskiej lokalu niemieszkalnego w sytuacji, gdy nie skutkuje to obniżeniem wkładów kapitałowych.
Fragment:
Obecnie partnerzy zamierzają na mocy jednomyślnej uchwały wycofać ze Spółki i przenieść na swoją rzecz prawo własności lokalu niemieszkalnego – umowa nieodpłatnego przeniesienia prawa własności (tj. bez wynagrodzenia). Umowa ta nie przyjmie formy umowy darowizny. W efekcie partnerzy staną się współwłaścicielami wyżej wymienionej nieruchomości, przy czym ich udziały we współwłasności będą odpowiadać udziałom w zyskach i stratach spółki, tj. będą wynosić po połowie. Partnerzy rozważają m.in. sytuację, w której wycofanie nieruchomości nie będzie skutkowało obniżeniem wkładów kapitałowych. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, odpłatne zbycie zbycia składników majątku oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W analizowanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do nieodpłatnego przekazania prawa własności lokalu niemieszkalnego przez Spółkę partnerską do majątku prywatnego jej wspólników – partnerów (w tym Wnioskodawcy), co związane jest niewątpliwie ze zbyciem tych praw. W wyniku bowiem takich czynności dojdzie do przeniesienia prawa własności lokalu niemieszkalnego ze Spółki (posiadającej odrębny majątek) na jej wspólników.
2016
23
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
Fragment:
Zaznaczenia wymaga, że ww. przepis art. 7 ust. 1 ustawy, definiujący pojęcie „ dostawa towarów ” nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego. W celu właściwego zinterpretowania pojęcia „ przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ” należy mieć na uwadze, że dotyczy ono tego rodzaju czynności, które dają nabywcy prawo do postępowania z nim jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem wyrażenia „ prawo do rozporządzania jak właściciel ” nie można interpretować jako „ prawo własności ”. Należy ponadto wskazać, że czynności przejęcia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejęcie własności w sensie prawnym, bowiem „ dostawa towarów ” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. W konsekwencji pojęcie „ dostawa towarów ” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie muszą wiązać się ze skutkami powstającymi na gruncie cywilistycznego prawa własności. Pozwala to na uznanie danej czynności za dostawę towarów, nawet w przypadkach nałożenia na nabywcę pewnych ograniczeń we władaniu towarem.
2015
13
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
Fragment:
Zaznaczenia wymaga, że ww. przepis art. 7 ust. 1 ustawy, definiujący pojęcie „ dostawa towarów ” nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego. W celu właściwego zinterpretowania pojęcia „ przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ” należy mieć na uwadze, że dotyczy ono tego rodzaju czynności, które dają nabywcy prawo do postępowania z nim jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem wyrażenia „ prawo do rozporządzania jak właściciel ” nie można interpretować jako „ prawo własności ”. Należy ponadto wskazać, że czynności przejęcia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejęcie własności w sensie prawnym, bowiem „ dostawa towarów ” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. W konsekwencji pojęcie „ dostawa towarów ” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie muszą wiązać się ze skutkami powstającymi na gruncie cywilistycznego prawa własności. Pozwala to na uznanie danej czynności za dostawę towarów, nawet w przypadkach nałożenia na nabywcę pewnych ograniczeń we władaniu towarem.
2015
13
wrz

Istota:
Czy zbycie w drodze umowy dożywocia lokalu mieszkalnego będzie rodziło obowiązek podatkowy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu mieszkalnego gruntu jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu gruntem, należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a zatem rokiem 1978. W przedstawionym stanie faktycznym – jak wskazuje Wnioskodawczyni - ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie prawa własności w - dniu 14 maja 2013 r. w istocie było tylko przekształceniem formy prawnej władania rzeczą, a nie nowym nabyciem. Dlatego też w sytuacji, w której Wnioskodawczyni nabyła w 1978 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu, za datę nabycia lokalu, od której liczony jest 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli rok 1978.
2014
24
sty

Istota:
Zakres skutków podatkowych sprzedaży udziałów w prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynków zlokalizowanych na tym gruncie objętych dekretem o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy nabytych w drodze spadku.
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 dekretu z 1945 r. dotychczasowi właściciele lub ich następcy prawni będący w posiadaniu gruntu, względnie osoby prawne ich reprezentujące - uprawnieni byli w ciągu sześciu miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę do złożenia wniosku o przyznanie prawa własności czasowej (obecnie prawa użytkowania wieczystego) z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną. Gmina miała obowiązek uwzględniania wniosków, jeżeli korzystanie z gruntów przez dotychczasowych właścicieli dało się pogodzić z przeznaczeniem tych gruntów określonym w planie zabudowania. Objęcie niniejszego gruntu przez Gminę nastąpiło w dniu 16 sierpnia 1948 r., tj. z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Nr 20 Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy z 1948 r. Termin składania wniosku mijał dnia 16 lutego 1949 r. Wniosek o ustanowienie prawa własności czasowej (obecnie prawa użytkowania wieczystego) do gruntu nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. P., oznaczonego dawny nr nip. 8568 - został złożony przez J. w odpowiednim terminie (w dniu 29 listopada 1948 r.). Orzeczeniem administracyjnym z dnia 09 sierpnia 1955 r. Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy, po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie prawa własności czasowej, odmówiło dawnemu właścicielowi przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. P., oznaczonej hip. i jednocześnie stwierdziło, że wszystkie budynki znajdujące się na powyższym gruncie przeszły na własność Skarbu Państwa.
2013
29
mar

Istota:
Czy zbycie prawa własności Budynków B i C wraz z prawem użytkowania wieczystego Działki 15/3 (dalej Przedmiot Transakcji”) w opisanym stanie faktycznym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach określonych w Ustawie o VAT (nie będzie wyłączone z zakresu podatku VAT na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o VAT) — z tego względu, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - dalej: „KC” ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.
Fragment:
Przedmiotem każdej z ww. umów będzie sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki 15/3 wraz z prawem własności Budynków B i C oraz prawo własności Działki 22. Spółka jednocześnie wskazuje, że zapytanie w sprawie opodatkowania dostawy Działki 22 jest przedmiotem odrębnego wniosku o interpretację. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż rozważane jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego Działki 15/2 na prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz. U. z 2012 poz. 83) przed zawarciem Umowy sprzedaży. W przypadku skutecznego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Działki 15/2 w prawo własności przedmiotem transakcji będzie prawo własności Działki 15/3 wraz z posadowionymi na niej Budynkami B i C oraz prawo własności Działki 22. Bez względu na to czy dojdzie do skutecznego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wskutek wykonania Umowy sprzedaży, na Nabywcę, jako nowego właściciela Budynków B i C, przejdą z mocy prawa umowy najmu zawarte przez Spółkę w odniesieniu do pomieszczeń w tych budynkach. Realizacji Umowy sprzedaży nie będzie towarzyszyło przejście do Nabywcę pracowników Spółki.
2012
3
lip

Istota:
Czy zbycie Przedmiotu Transakcji będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, przy czym Spółka będzie uprawniona do rezygnacji ze zwolnienia od podatku i wyboru opodatkowania dostawy Budynków B i C po spełnieniu przez Spółkę oraz Nabywcę warunków, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT.
Fragment:
Przedmiotem każdej z ww. umów będzie sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki 15/3 wraz z prawem własności Budynków B i C oraz prawo własności Działki 22. Spółka jednocześnie wskazuje, że zapytanie w sprawie opodatkowania dostawy Działki 22 jest przedmiotem odrębnego wniosku o interpretację. Spółka wskazuje również, iż rozważane jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego Działki 15/2 na prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz. U. z 2012 poz. 83) przed zawarciem Umowy sprzedaży. W przypadku skutecznego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Działki 15/2 w prawo własności przedmiotem transakcji będzie prawo własności Działki 15/3 wraz z posadowionymi na niej Budynkami B i C oraz prawo własności Działki 22. Bez względu na to czy dojdzie do skutecznego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wskutek wykonania Umowy sprzedaży, na Nabywcę, jako nowego właściciela Budynków B i C, przejdą z mocy prawa umowy najmu zawarte przez Spółkę w odniesieniu do pomieszczeń w tych budynkach. Realizacji Umowy sprzedaży nie będzie towarzyszyło przejście do Nabywcę pracowników Spółki. Przed zawarciem Umowy sprzedaży budynki znajdujące się na Działce 22 zostaną wyburzone.
2012
3
lip

Istota:
Jaki moment należy przyjąć za datę nabycia nieruchomości (w przypadku zamiany formy własności) właściwą dla celów zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości? Czy w kontekście przedstawionych okoliczności zbycie nieruchomości stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Nie można być natomiast jednocześnie właścicielem i użytkownikiem wieczystym gruntu, ponieważ nabycie prawa własności przez użytkownika wieczystego gruntu prowadzi do wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Możliwe jest jednak przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym będącym dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi, w prawo własności. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności jest tylko zmianą formy prawnej faktycznego prawa do nieruchomości. Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności nieruchomości nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza, iż na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy datę nabycia nieruchomości w przypadku Wnioskodawcy stanowi data nabycia w spadku udziału w prawie użytkowania wieczystego działki. Termin określony w tym przepisie należy więc liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w prawie użytkowania wieczystego działki. Dokonując zatem oceny skutków prawnych przedstawionego w sprawie stanu faktycznego należy wskazać, że sprzedaż nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w dniu 26 października 1987 r. nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ terminu, o którym mowa w tym przepisie i tym samym nie będzie skutkowała obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.
2011
24
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.