Prawo upadłościowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo upadłościowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Wykonywaną samodzielnie działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 uptu nie będą takie czynności, które maja charakter zbliżony do wykonywanych w ramach stosunku prawnego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Ponieważ, wskazał NSA, w relacji pomiędzy sędzią - komisarzem a syndykiem nie zachodzi stosunek prawny zbliżony do stosunku prawnego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, ani co do warunków wykonywania przez syndyka czynności, ani co do wynagrodzenia, ani tym bardziej co do zasad odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków, to działalność syndyka - osoby fizycznej nie jest objęta hipotezą art. 15 ust. 3 pkt 3 uptu.

Fragment:

(...) celu optymalnego zaspokojenia wierzycieli. W przypadku syndyka nie występuje żadna podległość służbowa lub zależność od kogokolwiek, a wyraźnie określone kompetencje sądu lub sędziego komisarza wynikają ze specyfiki postępowania upadłościowego. Zaznaczyć trzeba, że pogląd ten nie jest kwestionowany w piśmiennictwie, wskazuje się bowiem że "syndyk jest samodzielnym organem postępowania upadłościowego powołanym przez sąd w celu realizacji zadań ściśle przez prawo upadłościowe określonych pod nadzorem sędziego-komisarza i sądu, w interesie wierzycieli i upadłego" (por. A. Hrycaj, Odpowiedzialność syndyka masy upadłości, Prawo spółek, nr 9/2003, s. 41); działa w interesie wierzycieli przy zabezpieczeniu słusznych interesów upadłego (J. Zubrzycki Leksykon VAT Tom 1, UNIMEX 2005r., s. 351). Pogląd ten znajduje oparcie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 17 października 2006 r. (sygn. akt I FSK 86/06) (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy do transakcji zawieranych przez Syndyka ma zastosowanie przepis art. 112 Ordynacji podatkowej, nakładający na nabywcę składników majątku podatnika odpowiedzialność solidarną za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z jego działalnością gospodarczą?

Fragment:

(...) iż w opisanym przypadku przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze stanowią lex specialis w stosunku do przepisów Ordynacji podatkowej. Ponadto Wnioskodawca złożył oświadczenie, iż w powyższej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sadem administracyjnym. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podziela stanowisko podatnika i wyjaśnia: Zgodnie z przepisami art. 61, art. 62 i art. 68 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze , z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z zastrzeżeniem art. 63-67. Syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca ustala skład masy upadłości na podstawie wpisów w księgach upadłego oraz dokumentów bezspornych. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak zgodnie z prawem zlikwidować sp. z o.o.?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz 169 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60) po zapoznaniu się z wnioskiem spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stwierdzam, że wniosek nie dotyczy prawa podatkowego, co skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. UZASADNIENIE Wnioskodawca przedstawił następujący opis stanu faktycznego: Spółka nie prowadzi działalności od 12 lat. Przyczyną zaprzestania działalności firmy była bardzo zła sytuacja finansowa spowodowana brakiem zleceń na wykonywanie robót. W dniu 13.05.1993r. zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Ponieważ majątek spółki nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 07.03.1994r. odrzucił powyższy wniosek. Pytanie podatnika: W jaki, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy nabycie nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa znajdującego się w stanie upadłości w drodze przetargu organizowanego przez syndyka skutkuje nabyciem ww. składnika majątku w stanie wolnym od obciążeń, a tym samym skutkuje brakiem odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania upadłego w trybie art. 112 Ordynacji podatkowej?

Fragment:

(...) jest hipoteką przymusową na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zaległych zobowiązań podatkowych ww. przedsiębiorstwa. Wartość przedmiotu ewentualnej transakcji przekracza 15.000,00zł. Nabywca przed nabyciem nieruchomości będzie posiadał zaświadczenie o wysokości zaległości zbywającego. Nabycie nieruchomości nastąpi przed upływem terminów przewidzianych w art. 112 § 7 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z przepisami art. 61, art. 62 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003r., Nr 60, poz. 535 ze zm.), z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z zastrzeżeniem art. 63-67. Syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca ustala skład masy upadłości na podstawie wpisów w księgach (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka, jako nabywca przedsiębiorstwa upadłego, będzie, na podstawie przepisu art. 112 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, ponosiła odpowiedzialność całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem, za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą?

Fragment:

(...) działalnością gospodarczą za zaległości podatkowe zbywcy. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa bądź składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w postępowaniu upadłościowym zastosowanie znajdują przepisy szczególne, a mianowicie przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003r. Nr 60, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z przepisami art. 61, art. 62 i art. 68 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z zastrzeżeniem art. 63-67. Syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca ustala skład masy upadłości na podstawie wpisów w księgach upadłego oraz dokumentów (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy jako nabywca nieruchomości, będącej składnikiem majątku upadłego przedsiębiorstwa, nabytej w postępowaniu upadłościowym, Spółka będzie odpowiedzialna na podstawie art. 112 Ordynacji podatkowej?

Fragment:

(...) sprzedaż w/w nieruchomości w postępowaniu upadłościowym spowoduje wygaśnięcie hipoteki przymusowej, a Spółka nabędzie nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń (z wyjątkiem ewentualnych służebności, o których mowa w art. 313 ust. 3 i 4 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze) i nie będzie ponosić odpowiedzialności za zaległości podatkowe upadłego w trybie art. 112 Ordynacji podatkowej. Należy natomiast zaznaczyć, iż powołany przez Spółkę art. 317 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze odnosi się do sprzedaży całego przedsiębiorstwa, co nie ma miejsca w przedstawionym stanie faktycznym. (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zakresu odpowiedzialności podatnika z art. 112 Ordynacji podatkowej, w związku z nabyciem nieruchomości

Fragment:

(...) się wyłącznie do podatków z nieruchomości.”. Podobne stanowisko w brzmieniu: „Z przepisów tych (w zw. z art. 120 § 3 PrUp) wynika, że nabywca środka trwałego w postaci nieruchomości odpowiada tylkoza zaległości podatkowe związane z tą nieruchomością, z ograniczeniem odpowiedzialności przewidzianym w przepisach § 3 i 4 art. 112 Ord Pod (w obydwu przypadkach chodzi o ograniczenie odpowiedzialności pro viribus patrimonii).” zawarł Stanisław Gurgul w komentarzu „Prawo upadłościowe i układowe” 4. wydanie wyd. C.H.BECK, Warszawa 2003, na stronie 494. Należy również zauważyć, że ze szczegółowej analizy uzasadnień powołanych w postanowieniu Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (z dnia 25.10.2000r., sygn. akt I SA/Wr 1208/97; z dnia 27.05.1998 r. , sygn. akt I SA/Po 1580/97) wynika, iż w doktrynie przyjmuje się pogląd, że nabywca nieruchomości z wolnej ręki odpowiada za (...)

2011
1
mar

Istota:

1. Upadły nadal pozostaje podatnikiem mimo utraty z mocy prawa zarządu i możliwości korzystania oraz rozporządzania swoim majątkiem na rzecz syndyka masy upadłości.
2. Jeśli strona skarżąca wskazała konkretny przepis prawa, który jej zdaniem został naruszony, to Naczelny Sąd Administracyjny nie jest władny badać czy w sprawie nie naruszono innego przepisu, nawet jeśli z opisu naruszenia prawa wynikałoby, iż w istocie zarzuty powinny być skierowane wobec innego przepisu.

Fragment:

(...) odnoszących się do postępowania dowodowego, zawartych w dziale IV Ordynacji podatkowej.Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zarzut naruszenia w zaskarżonym wyroku art. 141 § 4 u.p.p.s.a. podniesiony w skardze kasacyjnej jest bezzasadny. Również bezzasadne są zarzuty naruszenia prawa materialnego. Odnosząc się do zarzutu dokonania przez Sąd błędnej wykładni art. 90 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, ze zm.) należy przede stwierdzić, że Sąd tego artykułu w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku nie powołał, ani też nie dokonał jego interpretacji z punktu widzenia uprawnień syndyka w postępowaniu upadłościowym. Przepis ten stanowił, że syndyk obejmuje z samego prawa majątek upadłego, zarządza tym majątkiem i przeprowadza jego likwidację. Sąd nie twierdził w sposób generalny, jak zarzuca się to w uzasadnieniu skargi (...)

2011
1
mar

Istota:

Należności z tytułu podatków wymienione w art. 204 § 1 Prawa upadłościowego, tak jak i inne wierzytelności wymienione w tym artykule, muszą być - w kwestii zaspokojenia z masy - poddane działaniu tych przepisów, z wyłączeniem przepisów prawa podatkowego i to bez wyjątku. Brak jest jakichkolwiek przesłanek do wnioskowania, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w tym przepis art. 21 ust. 8b tej ustawy, mogą wywołać skutek prawny w postaci wyłączenia wierzytelności podatkowej ze sfery działania Prawa upadłościowego.

Fragment:

(...) NSA stwierdził, że organy podatkowe, czyniąc podstawę rozstrzygnięcia art. 21 ust. 8b ustawy o podatku od towarów i usług nie przedstawiły żadnej argumentacji uzasadniającej pogląd, że przepisy tej ustawy mogą wywołać skutek prawny w postaci wyłączenia przedmiotowej wierzytelności ze sfery działania Prawa upadłościowego. Sąd zważył, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, odnosząc się do podatników, ma charakter generalny, podczas gdy Prawo upadłościowe jest postępowaniem odrębnym, którego normy mają niewątpliwie charakter lex specialis wobec ustaw podatkowych. Zatem należności w postaci podatków wymienione w art. 204 § 1 Prawa upadłościowego, tak jak i inne wierzytelności wymienione w tym artykule, muszą być - w kwestii zaspokojenia z masy - poddane działaniu tych przepisów, z wyłączeniem przepisów prawa podatkowego. W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku, wniesionej na podstawie art. 102 § 2 ustawy z (...)

2011
1
mar

Istota:

Po ogłoszeniu upadłości organy podatkowe tracą uprawnienie do korzystania z instytucji zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w trybie określonym w Ordynacji podatkowej, a zaległości te powinny być realizowane i podlegać regułom zaspokojenia wierzytelności publicznoprawnych wyznaczonych przepisami prawa upadłościowego, a w szczególności przy zachowaniu kolejności wyznaczonej przepisami art. 204 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.). Przepisy prawa upadłościowego mają zatem charakter szczególny w stosunku do przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).

Fragment:

(...) przepisy prawa upadłościowego mają charakter lex specialis w stosunku do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 50, poz. 11 ze zm. (zob. w tej kwestii wyrok NSA z dnia 26 maja 2000 r., sygn. akt I SA/Wr 2549/98, opublik. “Monitor Prawn." 2001/5/315), Naczelny Sąd Administracyjny podkreślał, iż zasada ta, wynikająca przede wszystkim z treści art. 204 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. -Prawo upadłościowe, odnosi się jednak do kolejności zaspokojenia wierzycieli z masy upadłości. Zgodnie ze wskazaną, należności z tytułu podatków, wymienione w art. 204 § 1 cytowanego rozporządzenia, podobnie jak inne wierzytelności wymienione w tym artykule, powinny być w kwestii zaspokojenia z masy poddane działaniu tych przepisów z wyłączeniem przepisów prawa podatkowego (por. wyrok NSA z dnia 25 lipca 2002 r., sygn. akt III SA 84/01, opublik. “Monitor Podatk." (...)