Prawo telekomunikacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo telekomunikacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy obowiązku prowadzenia przez spółkę ksiąg rachunkowych, w związku z zapisem art. 55 ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Fragment:

(...) prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, poddawaniu ich badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu, bez względu na wielkość zatrudnienia, wysokość przychodów oraz sumę aktywów bilansu, a także formę organizacyjną tego przedsiębiorcy, stosując przepisy ww. ustawy o rachunkowości (art. 55 ust. 2) . Wobec powyższego, skoro firma „K.” jest przedsiębiorcą, o którym mowa we wskazanym powyżej przepisie, to w myśl przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne ciąży na spółce obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, liczbę zatrudnionych pracowników czy też wielkość obrotów. Uregulowania prawa telekomunikacyjnego są przepisami szczególnymi i nadrzędnymi w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Przepisy tejże ustawy nakładają bowiem na określoną grupę przedsiębiorców (podatników) obowiązki szczególne, związane z przedmiotem (...)

2011
1
lut

Istota:

- dotyczy sposobu prowadzenia dokumentacji podatkowej dla operatorów telewizji kablowej od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Fragment:

(...) należy, że zgodnie z treścią art. 18 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udostępniania publicznego sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obwarowane zostało, zgodnie z treścią art. 55 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych. Reasumując stwierdzić należy, że jeśli przedmiotem Pańskiej działalności jest udostępnianie publiczne sieci telekomunikacyjnych lub świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, to w myśl powyższego przepisu ciąży na Panu obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, a Pana stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 16 grudnia 2004 roku jest nieprawidłowe. Interpretacja została wydana w stanie prawnym (...)