Prawo podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Jeżeli środki transportu wykorzystywane są przez Kasę Krajową w jej działalności niezarobkowej, uregulowanej przepisami o s.k.o.k, to nie podlegają one amortyzacji z uwagi na treść art. 16 a ust. 1 updop i koszty z tego tytułu nie powiększają dochodu. Jeżeli natomiast Kasa Krajowa wykorzystuje środki transportu w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to co prawda podlegają one amortyzacji, jednakże dochód w ten sposób uzyskany nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodwego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 33 updop, bowiem zwolnienie to dotyczy tylko dochodu z działalności niezarobkowej.

Fragment:

(...) Zaskarżoną decyzją z dnia Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu zażalenia podmiotu "A", utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podstawą rozstrzygnięcia Dyrektora Izby Skarbowej był następujący stan faktyczny: Pismem z dnia 12 lipca 2006 r. podmiot "A" zwana dalej "A", zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawczyni podała, że prowadzi działalność niezarobkową. Cały dochód, w skład którego wchodzą również wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodów przez przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm., zwanej dalej u.p.d.o.p.), przeznacza na cele statutowe. Wnioskodawczyni podała, że wykorzystuje w (...)

2011
1
maj

Istota:

Utożsamianie pojęcia prawa podatkowego, o którym mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej z pojęciem ustaw prawa podatkowego, o których mowa w art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej jest nieuprawnione. Przez pojęcie prawa podatkowego należy rozumieć wszelkie normy prawne zarówno ustawowe, jak i wydane na podstawie upoważnienia ustawowego, które regulują wszystkie elementy konstrukcyjne tj. podmiotowe i przedmiotowe podatku.

Fragment:

(...) Finanse i prawo finansowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1988, s. 129.). Doprecyzowując tą definicję dodaje się również, iż wyodrębnienie prawa podatkowego następuje z uwagi na specyficzny przedmiot regulacji połączony z administracyjnoprawną metodą (R. Mastalski, Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 21; A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, s. 131-134). Co do zasady pojęcie „prawo podatkowe" obejmuje więc swym zakresem wszystkie przepisy, zawierające normy prawne dotyczące kwestii zobowiązań podatkowych. Skarżąca podkreśliła, iż problematyka zwolnień podatkowych, której dotyczyło uchylone postanowienie, zawarta jest z kolei w problematyce norm prawa podatkowego (zwolnienia podatkowe uznaje się za ściśle związane z normami podatkowoprawnymi - w tym przede wszystkim z elementami podmiotu oraz przedmiotu opodatkowania, zob. W. Morawski, Ulgi i zwolnienia w prawie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy udzielania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

Fragment:

(...) i nie dotyczą definiowania pojęć, którymi posługują się przepisy ustawy o SSE i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Odnosząc się do zawartej w treści odwołania szerokiej argumentacji podatnika mającej dowodzić zasadności rozróżniania pojęć "prawo podatkowe" oraz "ustawy podatkowe" i "przepisy prawa podatkowego" Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie stwierdza, iż nie podziela stanowiska strony w tym zakresie. Uważa bowiem, że brak ustawowej definicji pojęcia "prawo podatkowe" dla potrzeb omawianej regulacji (art. 14a ordynacji podatkowej, zgodnie z którym naczelnicy urzędów skarbowych stosownie do swojej właściwości na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach) powoduje, iż określając zakres tego pojęcia należy odwołać się do zawartej w art. 3 pkt 2 ordynacji podatkowej definicji "przepisów prawa (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku wyjazdu poza obszar gminy i przekroczenia 8 godzin pracy należy się pracownikom delegacja i czy można zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów firmy?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 23.01.2006 r., znak: US.I-PDOP/423/03/06, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.12.2005 r. za prawidłowe, o ile zgodnie z przepisami prawa pracy pracownikom przysługuje delegacja . Pismem z dnia 22.12.2005 r., znak: ZTR146/2005, Z. "C." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwrócił się z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach o udzielenie interpretacji: "czy w przypadku wyjazdu poza obszar gminy i przekroczenia 8 godzin pracy należy się pracownikom delegacja i czy można zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów firmy". Przedstawiając stan faktyczny Spółka wskazała, iż jest (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

Fragment:

(...) i stwierdził, co następuje: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnicy urzędów skarbowych na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Brak ustawowej definicji pojęcia "prawo podatkowe" dla potrzeb omawianej regulacji (art. 14a ordynacji podatkowej) powoduje, iż określając zakres tego pojęcia należy odwołać się do zawartej w art. 3 pkt 2 ordynacji podatkowej definicji "przepisów prawa podatkowego". Stąd też Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym za "interpretację prawa podatkowego" uznał interpretację przepisów ustaw podatkowych, zdefiniowanych w art. 3 pkt 1 (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zakresu interpretacji przepisów oraz zwolnienia z opodatkowania diet i innych należności za czas podróży służbowej

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 4.11.2005 r. (znak: II US.PB-I-415/48/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2005 r. za prawidłowe, o ile zgodnie z przepisami prawa pracy pracownikom przysługują diety i inne należności za czas podróży służbowej. Pismem z dnia 11.10.2005 r. (uzupełnionym w dniu 26.10.2005 r.) T. sp. z o.o. w R. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy złożenia zapytania o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa.

Fragment:

(...) Podatnik w przedmiotowym piśmie występuje z zapytaniem, czy w przypadku nabycia nieruchomości w postaci gruntu zabudowanego budynkiem użytkowym /sortownia makulatury z częścią biurowo-socjalną/ stanowiącego współwłasność ustawową małżonków wynajmowaną dotychczas na działalność gospodarczą, spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktury dokumentującej sprzedaż tej nieruchomości.Ponadto podatnik pyta - czy w/w transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, - czy w sytuacji opodatkowania przedmiotowej sprzedaży faktura VAT winna być wystawiona przez oboje małżonków, czy tylko przez jednego prowadzącego dotychczas wynajem nieruchomości, Nieruchomość została wzniesiona w roku 2000, pomieszczenia budynku wynajęto podmiotowi trzeciemu na działalność gospodarczą, wynajmujący zarejestrował się z tego tytułu dla potrzeb podatku od towarów i usług. Budynki i grunt nie zostały nigdy włączone do ewidencji (...)