Prawo poboru | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo poboru. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy uzyskany w 2010 roku dochód ze zbycia praw poboru wynikających z akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 roku jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki jak i „dzień prawa poboru” powinny mieć miejsce przed 2004 rokiem. Fakt, że prawa poboru wynikają z akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. nie świadczy jeszcze o tym, że dochody z ich sprzedaży są zwolnione z podatku. W niniejszym przypadku istotny jest bowiem dzień prawa poboru (które jest innym papierem wartościowym niż akcja) a nie dzień nabycia akcji, z którymi związane było nieskonkretyzowane i niezbywalne prawo poboru. W związku z tym dochody ze sprzedaży praw poboru w sytuacji opisanej we wniosku nie mogą być objęte zwolnieniem wynikającym z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw tylko dlatego, że akcje nabyte zostały przed dniem 1 stycznia 2004 r. Dla ustalenia prawa do zwolnienia istotnym jest ustalenie (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy dochody ze sprzedaży akcji mogą być zwolnione z podatku dochodowego w myśl art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) gdy oferta skierowana jest do wszystkich, a nie tylko do ograniczonego kręgu osób. Mówiąc o publicznym charakterze oferty należy bowiem mieć na względzie powszechny dostęp do akcji bez względu na liczbę osób, do których skierowana jest oferta, nawet jeżeli ich liczba przewyższa 300 osób. Sposób przedstawienia zdarzenia przyszłego wskazuje, że zgodnie z prospektem emisyjnym spółki akcje serii C zostały zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom, którym przysługiwało prawo poboru. Tym samym krąg osób, do których została skierowana oferta nabycia akcji został ograniczony do dotychczasowych akcjonariuszy. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż przedmiotowe akcje nie zostały nabyte w ofercie publicznej. Nie zostało więc spełnione jedno z kryteriów warunkujących możliwość skorzystania z przedmiotowego zwolnienia dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji. Wnioskodawczyni winna bowiem spełnić wszystkie warunki, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt (...)

2011
1
cze

Istota:

Koszty uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży praw poboru.

Fragment:

(...) 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). Natomiast w myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy papierami wartościowymi są m.in. akcje i prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037, ze zm.). Tak więc ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wyraźnie rozróżnia pojęcie „akcji” od pojęcia „prawo poboru”. Zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo poboru nowych akcji jest prawem akcjonariusza ucieleśnionym w akcji. Jest to przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji spółki przez jej dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych. W zależności od wielkości nowej emisji w stosunku do już zarejestrowanej liczby akcji, ustalany jest parytet, informujący, ile nowych akcji można nabyć będąc posiadaczem jednej akcji starej emisji. Korzystając z prawa poboru dotychczasowi akcjonariusze mają (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatnik pyta, czy sposób wyliczenia kosztów uzyskania przychodów od sprzedaży praw poboru akcji firmy X jest prawidłowy?

Fragment:

(...) zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych wyżej, lub wykonywane poprzez dokonywanie rozliczenia pieniężnego ( prawa pochodne ). Zgodnie z ww. Kodeksem spółek handlowych prawo poboru to prawo pierwszeństwa nabycia akcji nowej emisji, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mogą jednak zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji sprzedając prawo poboru na giełdzie. Prawa poboru są przedmiotem obrotu na giełdzie jako samodzielny papier wartościowy. W rozpatrywanej sprawie bezspornym jest, że przedmiotem sprzedaży były prawa poboru firmy X nabyte przez wnioskodawcę w wyniku podziału akcji tej firmy w stosunku 1:5 i emisji akcji serii G. Wśród określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródeł przychodów wymienione zostały w punkcie 7 kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy uzyskany dochód ze zbycia praw poboru wynikających z akcji nabytych przed 1 stycznia 2004r. jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) przed 01 stycznia 2004r.Aby dochody ze sprzedaży przez wnioskodawcę praw poboru podlegały zwolnieniu od podatku zarówno uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki jak i „dzień prawa poboru” powinny mieć miejsce przed 2004r. W stanie faktycznym opisanym przez wnioskodawcę nie miało to miejsca. Fakt, że prawa poboru wynikają z akcji nabytych przed 01 stycznia 2004r. nie świadczy o tym, że dochody z ich sprzedaży są zwolnione z podatku. W niniejszym przypadku prawo poboru (które jest innym papierem wartościowym niż akcja) powstało bowiem po 01 stycznia 2004r. W związku z tym dochody ze sprzedaży praw poboru w sytuacji opisanej we wniosku nie mogą być objęte zwolnieniem wynikającym z art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zatem dochód ze sprzedaży papierów (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy uzyskany dochód ze zbycia praw poboru nabytych przed dniem 1 stycznia 2004r. jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) przed 01 stycznia 2004r.Aby dochody ze sprzedaży przez wnioskodawcę praw poboru podlegały zwolnieniu od podatku zarówno uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki jak i „dzień prawa poboru” powinny mieć miejsce przed 2004r. W stanie faktycznym opisanym przez wnioskodawcę nie miało to miejsca. Fakt, że prawa poboru wynikają z akcji nabytych przed 01 stycznia 2004r. nie świadczy o tym, że dochody z ich sprzedaży są zwolnione z podatku. W niniejszym przypadku prawo poboru (które jest innym papierem wartościowym niż akcja) powstało bowiem po 01 stycznia 2004r. W związku z tym dochody ze sprzedaży praw poboru w sytuacji opisanej we wniosku nie mogą być objęte zwolnieniem wynikającym z art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zatem dochód ze sprzedaży papierów (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych w grudniu 2003r. w ramach prawa poboru jako prawa do akcji (PDA), które w marcu 2004r. zasymilowały się z pozostałymi akcjami podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych?

Fragment:

(...) Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia Pana ... na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2005r. Nr DF/415-441/05/FW dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Pismem z dnia 10 marca 2005r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od zysków kapitałowych dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia w 2004r. papierów wartościowych. Podatnik jako inwestor giełdowy i akcjonariusz spółki giełdowej nabył 5 grudnia 2003r. prawo nabycia w drodze prawa poboru akcji tej spółki z nowej emisji w proporcji (...)