Prawo o ruchu drogowym | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo o ruchu drogowym. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
16
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego, na którym umieszczane są pojazdy usunięte z drogi publicznej do czasu opłaty za ich usunięcie i parkowanie w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zatem, przedmiotowa opłata za parkowanie stanowi wynagrodzenie za usługę świadczoną przez Wnioskodawcę, której zleceniodawcą jest starosta powiatu. Powyższe potwierdza ponadto treść przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, które w odniesieniu do zadań realizowanych przez jednostkę wyznaczoną do prowadzenia parkingu posługują się pojęciem usługi. Zatem, opłata za przymusowe parkowanie stanowi przychód z działalności usługowej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Moment ujęcia jej w przychodach Spółki ustalić należy w oparciu o art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca jako jednostka wyznaczona przez starostę prowadzi parking strzeżony, na którym umieszczane są pojazdy usunięte z drogi w trybie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). Zgodnie z art. 130a ust. 5c i ust. 6 ww. ustawy, pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 i 2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie, ustalonej przez radę powiatu. Starosta, wyznaczając jednostkę (...)

2011
1
paź

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkolenia.

Fragment:

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. W myśl art. 101 ww. ustawy, osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia, a jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy. Na mocy art. 102 ust. 1 cyt. ustawy, szkolenie osoby ubiegającej się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem jest prowadzone: w formie kursu - w ośrodku szkolenia kierowców; w formie zajęć szkolnych dla uczniów - przez szkołę, w której programie nauczania jest przewidziane uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym. Ośrodek szkolenia kierowców, stosownie do art. 102 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, może być prowadzony przez: przedsiębiorcę; jednostkę wojskową - w zakresie szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; jednostkę resortu spraw wewnętrznych - w zakresie szkolenia osób na potrzeby resortu.

2011
1
sie

Istota:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w zakresie w jakim realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Fragment:

Dodatkowo na mocy art. 117 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym jest on obowiązany do wykonywania zadań z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach tego zadania organizuje m.in. szkolenia: dla kandydatów na egzaminatorów - obowiązek organizacji i przeprowadzenia tego szkolenia normuje art. 110 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem kandydatem na egzaminatora może być osoba, która oprócz szeregu wymagań określonych przez ww. ustawę ukończyła kurs kwalifikacyjny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Warunki oraz tryb szkolenia i egzaminowania kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, pracy komisji egzaminacyjnych oraz wzory dokumentów z tym związanych określa rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. 2005. 217. 1834 ze zm.). Tym samym zgodnie z ww. przepisami podmiotem uprawnionym do organizowania kursów dla kandydatów na egzaminatorów może być wyłącznie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego - zgodnie z art. 130 ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym, kierowca wpisany do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie powoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

2011
1
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Fragment:

Ze stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego, na którym umieszczane są pojazdy usunięte z drogi publicznej do czasu opłaty za ich usunięcie i parkowanie w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zatem, przedmiotowa opłata za parkowanie stanowi wynagrodzenie za usługę świadczoną przez Wnioskodawcę. Nie ma przy tym znaczenia fakt, iż zleceniodawcą tej usługi jest starosta, a podmiotem zobowiązanym do zapłaty za jej wykonanie – właściciel lub posiadacz pojazdu. Powyższe potwierdza ponadto treść powołanych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, które w odniesieniu do zadań realizowanych przez jednostkę wyznaczoną do prowadzenia parkingu posługują się pojęciem usługi. Zatem, opłata za przymusowe parkowanie stanowi przychód z działalności usługowej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Moment ujęcia jej w przychodach Spółki ustalić należy w oparciu o art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec powyższego przychód związany ze świadczeniem usługi przez Wnioskodawcę, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, powstaje w dacie zaistnienia zdarzenia które następuje najwcześniej, tj. w dacie: wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, wystawienia faktury, uregulowania należności. Natomiast w brzmieniu obowiązującym do 30.12.2006 r., przychód związany ze świadczeniem usługi powstawał w dacie: wystawienia faktury (rachunku), wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, otrzymania zapłaty.

2011
1
lip

Istota:

Pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem motoroweru do działalności opodatkowanej VAT.

Fragment:

Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 40 ustawy, samochodem osobowym jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 33 ww. ustawy pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Pojazd silnikowy, w myśl art. 2 pkt 32 cyt. wyżej ustawy, to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego. Ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje motorower jako pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h (art. 2 pkt 46). W świetle powyższych przepisów motorower nie jest pojazdem silnikowym, a tym samym nie jest pojazdem samochodowym. W związku z tym, ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (dotyczące samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych), nie mają zastosowania w przypadku nabycia motoroweru. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca w dniu 7 lipca 2009 r. zakupił motorower do prowadzonej działalności gospodarczej – gospodarstwa sadowniczego.

2011
1
cze

Istota:

Czy od kwot zasądzonych tytułem wykonawczym wydanym przez sąd powszechny w sprawach kierowanych przeciwko byłym właścicielom pojazdów usuniętych na zlecenie policji z drogi publicznej w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym za okres pierwszych 6 miesięcy niezakończonej usługi wykonywanej na rzecz Skarbu Państwa, dozorca parkingu powinien naliczyć podatek VAT i podatek dochodowy?

Fragment:

Nr 191, poz. 1377), wydanego na podstawie art. 50a ust. 5 i art. 130a ust. 11 Prawa o ruchu drogowym, pojazd taki umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym, położonym w miarę możliwości najbliżej miejsca, z którego został usunięty. W przypadku, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu z drogi, nie został on odebrany na wezwanie gminy przez osobę uprawnioną albo nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru, pojazd uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Przechodzi on na własność gminy z mocy ustawy (art. 50a ust. 2 w zw. z ust. 4 Prawa o ruchu drogowym). Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca jest jednostką wyznaczoną przez starostę powiatu zgierskiego do prowadzenia parkingu strzeżonego, na którym umieszczane są pojazdy usunięte z drogi w trybie art. 130a i 50a Prawa o ruchu drogowym. Wątpliwości Spółki budzi sposób ujmowania po stronie przychodów: opłat za parkowanie w okresie do 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu z drogi, obciążających właściciela lub posiadacza pojazdu, w sytuacji, gdy dłużnik otrzymał nakaz zapłaty tych opłat wydany w postępowaniu upominawczym i dokonuje ratalnych spłat należności, ustawowych odsetek zasądzonych w ww. postępowaniu, zwrotu kosztów procesu.

2011
1
kwi

Istota:

Z przeglądu orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że rdzeń znaczenia pojęcia "decyzja wydana bez podstawy prawnej" jest jednoznaczny, bo albo nie ma przepisu prawnego, który umocowuje administrację publiczną do działania, albo też przepis jest, ale nie spełnia wymagań podstawy prawnej działania organów tej administracji (np. jest to przepis samoistny), polegającego na wydawaniu decyzji administracyjnych i postanowień, rozumianych jako indywidualne akty administracyjne zewnętrzne.

Fragment:

Samochód nie został odebrany, co uzasadniało podjęcie decyzji na mocy 130a ust. 10 Prawa o ruchu drogowym oraz § 8 ust. L rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów. W wyniku rozpatrzenia sprawy na skutek wniesionego odwołania Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, działając na podstawie art. 138 § l pkt 2 k.p.a. i art. 130a ust. 10 Prawa o ruchu drogowym, decyzją z 3 września 2004 r., uchylił zaskarżoną decyzję organu l instancji w części dotyczącej określenia dnia w którym nastąpiło przejęcie pojazdu na rzecz Skarbu Państwa i w tym zakresie orzekł o przejęciu samochodu z dniem 3 kwietnia 2004 r. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że nie jest kwestionowane, że Jarosław L kierował samochodem Fiat 125p nr rej. bez wymaganego przepisami prawa dokumentu ubezpieczenia OC. W tej sytuacji na podstawie art. 130a ust. l pkt 2 Prawa o ruchu drogowym policjant był obowiązany do podjęcia decyzji o usunięciu pojazdu na parking strzeżony. Strona została prawidłowo powiadomiona o tym, że jej samochód został usunięty na parking strzeżony przy ul. K w S; oraz o warunkach odbioru pojazdu. W powiadomieniu o usunięciu pojazdu podano, że przypadku jego nieodebrania w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia z drogi, pojazd zostanie uznany za porzucony z zamiarem wyzbycia się i przejdzie na rzecz Skarbu Państwa z mocy ustawy.

2011
1
kwi

Istota:

Czy można odliczać podatek VAT od zakupionego motoroweru SKUTER, który będzie używany do celów komunikacyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908) w słowniku definicji zawartych w art. 2 nie definiuje się nazwy "skuter". W związku z powyższym skuter w zależności od warunków techniczno-konstrukcyjnych tj. pojemności skokowej silnika oraz prędkości, z jaką może się poruszać, definiowany jest jako motocykl lub jako motorower. W myśl pkt 33 w/w artykułu pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Natomiast pojazd silnikowy - to pojazd wyposażony w silnik, w wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego. Dalej w art. 2 pkt 45 w/w ustawy podana została definicja "motocykla", który jest pojazdem samochodowym jednośladowym lub z bocznym wózkiem - wielośladowy, natomiast "motorower" - zgodnie z art. 2 pkt 46 określony został jako pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Wobec powyższego motorower nie jest, w myśl art. 2 pkt 32 i 33 tej ustawy, uznawany za pojazd silnikowy, ani też samochodowy. Tym samym ograniczenie, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, dotyczyć będzie jedynie motocykli, ale nie motorowerów.

2011
1
mar

Istota:

Czy nieruchomości nabyte w 2005r. które nie mogą być ze względów technicznych wykorzystywane do prowadzenia działalności gosopodarczej są opodatkowane podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki przewidzianej dla gruntów i budynków pozostałych?

Fragment:

Wyrażając stanowisko w powyższym temacie, stwierdzić należy, iż szczegółowe zasady funkcjonowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 58, póz. 515 ze zmianami). Ośrodki tworzone są przez zarząd województwa po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. Zarząd sprawuje jednocześnie nadzór nad działalnością ośrodka oraz nadaje ośrodkowi statut, który określa w szczególności jego organizację i warunki tworzenia oddziałów terenowych. Zgodnie z art. 116 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym WORD jest samorządową osobą prawną. Do jego zadań należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami. Ośrodek też może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znaczące jest, że w myśl art. 117 ust. 3 wskazanej ustawy, ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczone na jego działalność. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie. Przychodami ośrodka są wpływy z tytułu opłat za przeprowadzone egzaminy i inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego ale i także wpływy z działalności gospodarczej.

2011
1
lut

Istota:

Uprzejmie proszę o wskazanie, czy ponoszenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego kosztów badań lekarskich egzaminatorów powoduje powstanie u tych osób przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) egzaminatorzy zatrudnieni przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego podlegają w określonych terminach, kontrolnym badaniom lekarskim przeprowadzonym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Koszt tych badań, zgodnie z ust. 7 ww. przepisu, ponosi podmiot zatrudniający egzaminatorów. Reasumując, ustawa – prawo o ruchu drogowym nakłada obowiązek ponoszenia kosztów badań specjalistycznych dotyczących egzaminatorów „na prawo jazdy” na pracodawcę, dlatego też nie są to świadczenia ponoszone za pracownika, a więc nie stanowią przychodu pracownika.W kontekście powyższego stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 17.12.2004 r. jest prawidłowe.