Prawo nabyte | Interpretacje podatkowe

Prawo nabyte | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo nabyte. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy ulgę mieszkaniową do której podatnik nabył prawo w związku z wpłatami na poczet zakupu mieszkania w 1999 roku, może kontynuować w związku z zakupem w 2003 roku mieszkania ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego ?
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie 14b § 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Wawer z dnia 22 stycznia 2007 r. Nr 1439/DL/P-14/225/07/EP wydane w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie w przedmiocie prawa do ulgi mieszkaniowej na zasadach praw nabytych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie o r z e k a - odmówić uchylenia zaskarżonego postanowienia. UZASADNIENIE Pismem z dnia 4.10.2006 r. wystąpiła Pani o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w następującym stanie faktycznym. W roku 1999 zawarła Pani umowę z deweloperem firmą P o zakup mieszkania i jednocześnie nabyła Pani prawo do korzystania z ulgi mieszkaniowej z tytułu wpłaty na poczet zakupu mieszkania (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy Podatniczka nabywa prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej określonej w art. 26 b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo, że uruchomienie kredytu nastąpi dopiero w styczniu 2007 r.?
Fragment:
(...) Stosownie do przepisu art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się z zastrzeżeniem ust. 2-4 faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanych z: 1. budową budynku mieszkalnego albo 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo 4. nadbudową lub rozbudową (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik ma prawo do odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego?
Fragment:
(...) Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pani na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie z dnia 3 kwietnia 2007r. Nr PD/OPD/415-4/07/RC dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. Uzasadnienie Pismem z dnia 8 stycznia 2007r. (uzupełnionym pismem z dnia 16.03.2007r. oraz 27.03.2007r. i 30.03.2007r.) podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatniczka we wrześniu 2005r. zawarła umowę o budowę lokalu mieszkalnego. W styczniu 2006r. podpisała umowę kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik może w zeznaniu za 2006 r. odliczyć od przychodu poniesione w tym roku wydatki na budowę domu zgodnie z posiadanymi rachunkami ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 15.02.2007 r. wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 15.02.2007 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1995 roku na podstawie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę rozpoczął Pan budowę budynku mieszkalnego, którą kontynuuje Pan do chwili obecnej. Corocznie w zeznaniach podatkowych korzystał Pan z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych odliczając wydatki poniesione na budowę domu od dochodu. W związku z powyższym zwrócił się Pan z zapytaniem: „Czy mogę w (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy dokonując w 2004 r. i w latach następnych wydatków na budowę budynku mieszkalnego Podatnicy mogą odliczać je w ramach ulgi budowlanej aż do całkowitego lub częściowego oddania budynku do eksploatacji?
Fragment:
(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatników z dnia 23.02.2006r., uzupełnionego pismem z dnia 06.04.2006r. i z dnia 26.04.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości kontynuowania ulgi budowlanej, w ramach praw nabytych stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Wnioskodawcy od 1991r. ponoszą wydatki na budowę budynku mieszkalnego. Do chwili obecnej budowa nie została zakończona – aktualnie budynek jest w stanie całkowicie zamkniętym i trwa jego wykończenie od wewnątrz. Ponoszone wydatki na budowę budynku mieszkalnego Podatnicy odliczali w zeznaniach podatkowych do 2004r. włącznie – w ramach ulgi budowlanej. Wnioskodawcy (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy dokonując darowizny tego mieszkania własnemu dziecku, nadal będzie można kontynuować odliczanie z tytułu nabytej ulgi budowlanej, nie tracąc wykorzystanej jej części? Jeżeli nie, to kiedy będzie mógł Pan darować to mieszkanie dziecku, aby nie zwracać podatku z tytułu dużej ulgi budowlanej?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. -Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.05.2007r. stwierdza, iż podatnik, który nabył prawo do odliczenia od podatku kwot poniesionych na wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, zachowuje prawo to kontynuowania tej ulgi w przypadku darowizny mieszkania, którego dotyczył wzniesiony wkład budowlany. Podatnik nie ma ponadto obowiązku doliczenia do podatku uprzednio odliczonych kwot wydatków na gromadzenie wkładu mieszkaniowego. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 28.05.2007r., uzupełnionym w dniu 25.06.2007r., zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: W 1998 roku wraz żoną wniósł Pan wkład budowlany do spółdzielni (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przy skróceniu aneksem do umowy okresu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej, przy zachowaniu minimalnego okresu 36 miesięcy, podatnik ma obowiązek zwrotu poprzednio odliczonych kwot z tytułu oszczędzania w kasie?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.09.2006 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej skrócenia okresu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku . W dniu 21.09.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek podatnika (uzupełniony pismem z dnia 14.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii dotyczącej skrócenia okresu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 14.12.2001 r. podatniczka zawarła umowę o kredyt kontraktowy z K. w celu systematycznego gromadzenia oszczędności, z przeznaczeniem na (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy możliwości kontynuacji w 2005r. odliczenia z tytułu wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową przed dniem 31 maja 1992r?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (jt. Dz.U. z 2005t, Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 15 marca 2006r. (data wpływu: 16 marca 2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 03 kwietnia 2006r. (data wpływu: 06 kwietnia 2006r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące możliwości kontynuacji w 2005r. odliczenia z tytułu wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową przed dniem 31 maja 1992r., stwierdza, iż stanowisko Pani jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14a § 1 powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przystępując do dalszej budowy na warunkach określonych przez syndyka zachowam prawo do wykorzystanej ulgi podatkowej, czy będę zobowiązany do jej zwrotu.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 27a ust.13 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Stan faktyczny we wniosku jest następujący: Developer Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Budowlane prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej, będący właścicielem nieruchomości przy ulicy R w Warszawie uzyskał pozwolenie na budowę kompleksu mieszkaniowo - usługowo - handlowego. Budowę rozpoczęto w roku 1999 i prowadzono do listopada 2001r. Na podstawie zawartej umowy dokonywał Pan wpłat na poczet ceny nabycia lokalu. Firma (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w przypadku ( upadłości developera ) nastąpi , utrata prawa do ulgi budowlanej ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 oraz art. 236 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (tj Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację w zakresie stosowania art. 27a ust. 1 pkt. 1 lit. a i lit. d oraz art. 27a ust. 13 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznychpostanawiauznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku jako prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30.12.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego na wniosku stanu faktycznego wynika, że od roku 1999 korzystała Pani z ulgi budowlanej z tytułu wpłat na mieszkanie do developera Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane War Inwest . Postanowieniem z dn. 15.02.2002 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość developera P/B War Inwest a (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Prawo nabyte
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.