Prawo nabyte | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo nabyte. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy ulgę mieszkaniową do której podatnik nabył prawo w związku z wpłatami na poczet zakupu mieszkania w 1999 roku, może kontynuować w związku z zakupem w 2003 roku mieszkania ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego ?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie 14b § 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Wawer z dnia 22 stycznia 2007 r. Nr 1439/DL/P-14/225/07/EP wydane w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie w przedmiocie prawa do ulgi mieszkaniowej na zasadach praw nabytych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie o r z e k a - odmówić uchylenia zaskarżonego postanowienia. UZASADNIENIE Pismem z dnia 4.10.2006 r. wystąpiła Pani o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w następującym stanie faktycznym. W roku 1999 zawarła Pani umowę z deweloperem firmą P o zakup mieszkania i jednocześnie nabyła Pani prawo do korzystania z ulgi mieszkaniowej z tytułu wpłaty na poczet zakupu mieszkania (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Podatniczka nabywa prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej określonej w art. 26 b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo, że uruchomienie kredytu nastąpi dopiero w styczniu 2007 r.?

Fragment:

(...) Stosownie do przepisu art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się z zastrzeżeniem ust. 2-4 faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanych z: 1. budową budynku mieszkalnego albo 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo 4. nadbudową lub rozbudową (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik ma prawo do odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego?

Fragment:

(...) Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pani na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie z dnia 3 kwietnia 2007r. Nr PD/OPD/415-4/07/RC dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. Uzasadnienie Pismem z dnia 8 stycznia 2007r. (uzupełnionym pismem z dnia 16.03.2007r. oraz 27.03.2007r. i 30.03.2007r.) podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatniczka we wrześniu 2005r. zawarła umowę o budowę lokalu mieszkalnego. W styczniu 2006r. podpisała umowę kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik może w zeznaniu za 2006 r. odliczyć od przychodu poniesione w tym roku wydatki na budowę domu zgodnie z posiadanymi rachunkami ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 15.02.2007 r. wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 15.02.2007 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1995 roku na podstawie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę rozpoczął Pan budowę budynku mieszkalnego, którą kontynuuje Pan do chwili obecnej. Corocznie w zeznaniach podatkowych korzystał Pan z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych odliczając wydatki poniesione na budowę domu od dochodu. W związku z powyższym zwrócił się Pan z zapytaniem: „Czy mogę w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dokonując w 2004 r. i w latach następnych wydatków na budowę budynku mieszkalnego Podatnicy mogą odliczać je w ramach ulgi budowlanej aż do całkowitego lub częściowego oddania budynku do eksploatacji?

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatników z dnia 23.02.2006r., uzupełnionego pismem z dnia 06.04.2006r. i z dnia 26.04.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości kontynuowania ulgi budowlanej, w ramach praw nabytych stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Wnioskodawcy od 1991r. ponoszą wydatki na budowę budynku mieszkalnego. Do chwili obecnej budowa nie została zakończona – aktualnie budynek jest w stanie całkowicie zamkniętym i trwa jego wykończenie od wewnątrz. Ponoszone wydatki na budowę budynku mieszkalnego Podatnicy odliczali w zeznaniach podatkowych do 2004r. włącznie – w ramach ulgi budowlanej. Wnioskodawcy (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dokonując darowizny tego mieszkania własnemu dziecku, nadal będzie można kontynuować odliczanie z tytułu nabytej ulgi budowlanej, nie tracąc wykorzystanej jej części? Jeżeli nie, to kiedy będzie mógł Pan darować to mieszkanie dziecku, aby nie zwracać podatku z tytułu dużej ulgi budowlanej?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. -Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.05.2007r. stwierdza, iż podatnik, który nabył prawo do odliczenia od podatku kwot poniesionych na wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, zachowuje prawo to kontynuowania tej ulgi w przypadku darowizny mieszkania, którego dotyczył wzniesiony wkład budowlany. Podatnik nie ma ponadto obowiązku doliczenia do podatku uprzednio odliczonych kwot wydatków na gromadzenie wkładu mieszkaniowego. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 28.05.2007r., uzupełnionym w dniu 25.06.2007r., zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: W 1998 roku wraz żoną wniósł Pan wkład budowlany do spółdzielni (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przy skróceniu aneksem do umowy okresu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej, przy zachowaniu minimalnego okresu 36 miesięcy, podatnik ma obowiązek zwrotu poprzednio odliczonych kwot z tytułu oszczędzania w kasie?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.09.2006 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej skrócenia okresu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku . W dniu 21.09.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek podatnika (uzupełniony pismem z dnia 14.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii dotyczącej skrócenia okresu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 14.12.2001 r. podatniczka zawarła umowę o kredyt kontraktowy z K. w celu systematycznego gromadzenia oszczędności, z przeznaczeniem na (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy możliwości kontynuacji w 2005r. odliczenia z tytułu wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową przed dniem 31 maja 1992r?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (jt. Dz.U. z 2005t, Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 15 marca 2006r. (data wpływu: 16 marca 2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 03 kwietnia 2006r. (data wpływu: 06 kwietnia 2006r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące możliwości kontynuacji w 2005r. odliczenia z tytułu wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową przed dniem 31 maja 1992r., stwierdza, iż stanowisko Pani jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14a § 1 powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przystępując do dalszej budowy na warunkach określonych przez syndyka zachowam prawo do wykorzystanej ulgi podatkowej, czy będę zobowiązany do jej zwrotu.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 27a ust.13 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Stan faktyczny we wniosku jest następujący: Developer Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Budowlane prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej, będący właścicielem nieruchomości przy ulicy R w Warszawie uzyskał pozwolenie na budowę kompleksu mieszkaniowo - usługowo - handlowego. Budowę rozpoczęto w roku 1999 i prowadzono do listopada 2001r. Na podstawie zawartej umowy dokonywał Pan wpłat na poczet ceny nabycia lokalu. Firma (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku ( upadłości developera ) nastąpi , utrata prawa do ulgi budowlanej ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 oraz art. 236 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (tj Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację w zakresie stosowania art. 27a ust. 1 pkt. 1 lit. a i lit. d oraz art. 27a ust. 13 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznychpostanawiauznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku jako prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30.12.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego na wniosku stanu faktycznego wynika, że od roku 1999 korzystała Pani z ulgi budowlanej z tytułu wpłat na mieszkanie do developera Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane War Inwest . Postanowieniem z dn. 15.02.2002 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość developera P/B War Inwest a (...)