Prawo jazdy | Interpretacje podatkowe

Prawo jazdy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo jazdy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A, B1, B, B+E, C, C+E, D, D+E.Ustalenie kwoty limitu zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
Fragment:
(...) jazdy kategorii A, A1, bowiem nie stanowią one ani kategorii niezbędnej do wykonywania konkretnego zawodu, ani również, tak jak ma to miejsce w przypadku ww. kategorii B, powszechnie już obowiązującego wymagania do podjęcia pracy. Jedynie w przypadku gdy na kurs prawa jazdy kategorii A, A1 kandydat zostanie skierowany w związku z wykonywaną pracą, tj. w przypadkach wskazanych przez Wnioskodawcę we wniosku a więc kolportażysta poczty, ulotek, osoba do rozwożenia pizzy, którym prawo jazdy kategorii A, A1 jest niezbędne do wykonywania pracy, szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1 należy uznać za nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem. W takim przypadku stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczoną w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jest zatem objęta zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT. W pozostałych natomiast przypadkach, tj. (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. mam prawo do stosowania zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług dla usług szkolenia wszystkich kandydatów na kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii B?
Fragment:
(...) w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych    - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie kursów nauki jazdy – prawo jazdy wyłącznie kategorii B. Tut. Organ pragnie zauważyć, iż szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest ściśle uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych tej ustawy. Stwierdzić również należy, że usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B z uwagi na fakt, iż jest to obecnie jeden z podstawowych wymogów, jakie (...)
2011
1
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dotyczących badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o prawo jazdy.
Fragment:
(...) zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.3), psychologa.” Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dotyczących badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o prawo jazdy. Natomiast wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dotyczących badań kierowców skierowanych przez policję lub decyzją starosty został załatwiony w dniu 19 kwietnia 2011 r. interpretacją nr ILPP1/443-94/11-3/MS. Z kolei wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dotyczących badań lekarskich i psychologicznych osób (...)
2011
1
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku.
Fragment:
(...) systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a usługi winny być świadczone w zakresie kształcenia i wychowania. Wnioskodawca wskazał, iż jest on jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, ponadto świadczenia przez niego wykonywane są usługami w zakresie kształcenia i wychowania. Zatem, przedmiotowe czynności są objęte zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Reasumując, godziny uzupełniające na prawo jazdy, będące usługami w zakresie kształcenia, korzystają ze zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanego w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe, jednakże z uwagi na zastosowanie innego przepisu prawa niż przez niego wskazany. Bowiem wskazać należy, iż zwolnienie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania (...)
2011
1
paź

Istota:
Zakres zwolnienia od podatku usług kształcenia.
Fragment:
(...) usługi głównej, a ponadto czynności te będą niezbędne do świadczenia usługi głównej, również znajdzie zastosowanie zwolnienie określone w ww. przepisie. Jeżeli natomiast tych dodatkowych czynności nie będzie można uznać za niezbędne, czynności te będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wg stawek właściwych dla tych czynności. W odniesieniu do szkoleń uzupełniających do podstawowych szkoleń zawodowych – określonych w programach autorskich (np. prawo jazdy kat. B jako szkolenie zawodowe + przedstawiciel handlowy wraz z obsługą kas fiskalnych lub jazdy doszkalające z tematyki Eko i bezpiecznej jazdy, jak również jazdy uzupełniające po wydaniu prawa jazdy) wskazać należy, iż z wniosku nie wynika, aby przedmiotowe szkolenia uzupełniające były prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, posiadałaby Pani akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, bądź też byłyby finansowane w (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług artystyczno- reklamowych wydatki na uzyskania prawa jazdy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów”
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 10 maja 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na uzyskanie prawa jazdy stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nie prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE W dniu 10 maja 2005r. Podatniczka zwróciła się do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Z treści pisma wynika, że Podatniczka założyła działalność gospodarczą, w związku z czym zamierza uzyskać prawa jazdy i kupić samochód, który jest niezbędny, gdyż współpracuje z agencją artystyczno-reklamową działającą na terenie całego kraju i praca ta wymaga częstych wyjazdów. Zdaniem strony (...)
2011
1
mar

Istota:
W odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego z dnia 23.06.2005 r. znak: F.V.3232-2/6/A/05, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004r., uzupełnia interpretację udzieloną pismem z dnia 21.02.2005 r. znak: IS.IX./3-0050/426/04 w zakresie odpowiedzi na pytanie: Czy realizacja zadań nałożonych przepisami prawa z zakresu działalności publicznej, w tym między innymi wydawanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, (z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych) należy traktować jako zwolnione od opodatkowania na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Finansów czy też jako nie podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535).
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego z dnia 23.06.2005 r. znak: F.V.3232-2/6/A/05, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004r., uzupełnia interpretację udzieloną pismem z dnia 21.02.2005 r. znak: IS.IX./3-0050/426/04 w zakresie odpowiedzi na pytanie: Czy realizacja zadań nałożonych przepisami prawa z zakresu działalności publicznej, w tym między innymi wydawanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, (z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych) należy traktować jako zwolnione od opodatkowania na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Finansów czy też jako nie podlegające opodatkowaniu na podstawie art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535). W ramach uzupełnia wyżej wymienionej interpretacji, (...)
2011
1
mar

Istota:

Pyatnie Spółki
: Czy wydatki poniesione na opłacenie kursu prawa jazdy swoim pracownikom spółka będzie mogła zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) takie prawo jazdy jest niezbędne. W sytuacji, gdy jest wysyłany duży transport towaru (TIR) na daleką odległość, oprócz kierowcy jedzie również magazynier. Pracownik ten miałby obowiązek zastąpić kierowcę w czasie gdy ten będzie zmęczony lub przekroczy limit czasu kierowania pojazdem. Ponadto Spółka zamierza osoby te, po zdobyciu przez nie odpowiedniego doświadczenia w kierowaniu pojazdami ciężarowymi, zatrudnić na stanowisku kierowców. Pracownicy ci obecnie posiadają prawo jazdy kategorii A. Pytanie spółki brzmi: Czy wydatki poniesione na opłacenie kursu prawa jazdy swoim pracownikom spółka będzie mogła zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc się do powyższego stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z późn. zm.) kosztami (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na opłacenie pracownikowi kursu prawa jazdy kategorii E, na który został skierowany przez pracodawcę są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie z dnia 8.11.2004 r. na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszących kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Łączne odczytanie tego artykułu z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Prawo jazdy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.