Prawo jazdy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo jazdy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A, B1, B, B+E, C, C+E, D, D+E.Ustalenie kwoty limitu zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Fragment:

(...) jazdy kategorii A, A1, bowiem nie stanowią one ani kategorii niezbędnej do wykonywania konkretnego zawodu, ani również, tak jak ma to miejsce w przypadku ww. kategorii B, powszechnie już obowiązującego wymagania do podjęcia pracy. Jedynie w przypadku gdy na kurs prawa jazdy kategorii A, A1 kandydat zostanie skierowany w związku z wykonywaną pracą, tj. w przypadkach wskazanych przez Wnioskodawcę we wniosku a więc kolportażysta poczty, ulotek, osoba do rozwożenia pizzy, którym prawo jazdy kategorii A, A1 jest niezbędne do wykonywania pracy, szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1 należy uznać za nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem. W takim przypadku stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczoną w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jest zatem objęta zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT. W pozostałych natomiast przypadkach, tj. (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. mam prawo do stosowania zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług dla usług szkolenia wszystkich kandydatów na kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii B?

Fragment:

(...) w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych    - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie kursów nauki jazdy – prawo jazdy wyłącznie kategorii B. Tut. Organ pragnie zauważyć, iż szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest ściśle uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych tej ustawy. Stwierdzić również należy, że usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B z uwagi na fakt, iż jest to obecnie jeden z podstawowych wymogów, jakie (...)

2011
1
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dotyczących badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o prawo jazdy.

Fragment:

(...) zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.3), psychologa.” Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dotyczących badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o prawo jazdy. Natomiast wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dotyczących badań kierowców skierowanych przez policję lub decyzją starosty został załatwiony w dniu 19 kwietnia 2011 r. interpretacją nr ILPP1/443-94/11-3/MS. Z kolei wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dotyczących badań lekarskich i psychologicznych osób (...)

2011
1
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku.

Fragment:

(...) systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a usługi winny być świadczone w zakresie kształcenia i wychowania. Wnioskodawca wskazał, iż jest on jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, ponadto świadczenia przez niego wykonywane są usługami w zakresie kształcenia i wychowania. Zatem, przedmiotowe czynności są objęte zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Reasumując, godziny uzupełniające na prawo jazdy, będące usługami w zakresie kształcenia, korzystają ze zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanego w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe, jednakże z uwagi na zastosowanie innego przepisu prawa niż przez niego wskazany. Bowiem wskazać należy, iż zwolnienie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania (...)

2011
1
paź

Istota:

Zakres zwolnienia od podatku usług kształcenia.

Fragment:

(...) usługi głównej, a ponadto czynności te będą niezbędne do świadczenia usługi głównej, również znajdzie zastosowanie zwolnienie określone w ww. przepisie. Jeżeli natomiast tych dodatkowych czynności nie będzie można uznać za niezbędne, czynności te będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wg stawek właściwych dla tych czynności. W odniesieniu do szkoleń uzupełniających do podstawowych szkoleń zawodowych – określonych w programach autorskich (np. prawo jazdy kat. B jako szkolenie zawodowe + przedstawiciel handlowy wraz z obsługą kas fiskalnych lub jazdy doszkalające z tematyki Eko i bezpiecznej jazdy, jak również jazdy uzupełniające po wydaniu prawa jazdy) wskazać należy, iż z wniosku nie wynika, aby przedmiotowe szkolenia uzupełniające były prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, posiadałaby Pani akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, bądź też byłyby finansowane w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług artystyczno- reklamowych wydatki na uzyskania prawa jazdy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów”

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 10 maja 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na uzyskanie prawa jazdy stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nie prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE W dniu 10 maja 2005r. Podatniczka zwróciła się do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Z treści pisma wynika, że Podatniczka założyła działalność gospodarczą, w związku z czym zamierza uzyskać prawa jazdy i kupić samochód, który jest niezbędny, gdyż współpracuje z agencją artystyczno-reklamową działającą na terenie całego kraju i praca ta wymaga częstych wyjazdów. Zdaniem strony (...)

2011
1
mar

Istota:

W odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego z dnia 23.06.2005 r. znak: F.V.3232-2/6/A/05, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004r., uzupełnia interpretację udzieloną pismem z dnia 21.02.2005 r. znak: IS.IX./3-0050/426/04 w zakresie odpowiedzi na pytanie: Czy realizacja zadań nałożonych przepisami prawa z zakresu działalności publicznej, w tym między innymi wydawanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, (z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych) należy traktować jako zwolnione od opodatkowania na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Finansów czy też jako nie podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535).

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego z dnia 23.06.2005 r. znak: F.V.3232-2/6/A/05, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004r., uzupełnia interpretację udzieloną pismem z dnia 21.02.2005 r. znak: IS.IX./3-0050/426/04 w zakresie odpowiedzi na pytanie: Czy realizacja zadań nałożonych przepisami prawa z zakresu działalności publicznej, w tym między innymi wydawanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, (z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych) należy traktować jako zwolnione od opodatkowania na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Finansów czy też jako nie podlegające opodatkowaniu na podstawie art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535). W ramach uzupełnia wyżej wymienionej interpretacji, (...)

2011
1
mar

Istota:


Pyatnie Spółki
: Czy wydatki poniesione na opłacenie kursu prawa jazdy swoim pracownikom spółka będzie mogła zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) takie prawo jazdy jest niezbędne. W sytuacji, gdy jest wysyłany duży transport towaru (TIR) na daleką odległość, oprócz kierowcy jedzie również magazynier. Pracownik ten miałby obowiązek zastąpić kierowcę w czasie gdy ten będzie zmęczony lub przekroczy limit czasu kierowania pojazdem. Ponadto Spółka zamierza osoby te, po zdobyciu przez nie odpowiedniego doświadczenia w kierowaniu pojazdami ciężarowymi, zatrudnić na stanowisku kierowców. Pracownicy ci obecnie posiadają prawo jazdy kategorii A. Pytanie spółki brzmi: Czy wydatki poniesione na opłacenie kursu prawa jazdy swoim pracownikom spółka będzie mogła zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc się do powyższego stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z późn. zm.) kosztami (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na opłacenie pracownikowi kursu prawa jazdy kategorii E, na który został skierowany przez pracodawcę są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie z dnia 8.11.2004 r. na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszących kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Łączne odczytanie tego artykułu z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z (...)