ITPP2/443-403/13/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Gmina może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, sprzedając do spółki majątek w postaci przepompowni oraz sieci kanalizacyjnych i wodociągowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2013 r. (data wpływu 29 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia przepompowni oraz sieci kanalizacyjnych i wodociągowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia przepompowni oraz sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach zadań własnych, określonych w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zrealizowała ze środków własnych, jak i przy pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt pn. „M.”. Inwestycję rozpoczęto w 2005 r., natomiast ostatnie protokoły odbioru robót z nią związane są z 2007 r. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, inwestycja, po wykonaniu poszczególnych etapów, sukcesywnie była przekazywana nieodpłatnie do spółki prawa handlowego: "P.", na podstawie zawartych umów użyczenia. Gmina z tego tytułu nie uzyskiwała żadnych dochodów.

W kosztach inwestycji podatek od towarów i usług w całości ujęty był jako koszt kwalifikowany, ponieważ Gmina nie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego z uwagi, iż nie występował związek zakupów ze sprzedażą opodatkowaną (środki na realizację inwestycji pozyskała Gmina, natomiast obroty z tytułu sprzedaży opodatkowanej występowały w spółce). Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie sieci kanalizacyjnej i budowli objętych inwestycją w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej tych obiektów.

Obecnie zamierza sprzedać część obiektów objętych powyższą inwestycją do "M.", która jest następcą prawnym "P.".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, sprzedając do spółki majątek w postaci przepompowni oraz sieci kanalizacyjnych i wodociągowych ...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy sprzedaży części budowli oraz kanalizacji sanitarnych i wodociągowych, objętych wymienionym projektem, będzie można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a, który stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W związku z realizacją ww. projektu Gmina nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przekazując wybudowaną inwestycję, na podstawie umów użyczenia do spółki, nie pobierała żadnych opłat, nie wystąpił również związek ze sprzedażą opodatkowaną. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), zadania z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, tj. w tym przypadku modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz ich wykorzystanie w celu wykonania tych zadań należą do zadań jednostek samorządu terytorialnego. Czynność przekazania tych obiektów, na podstawie umów użyczenia do spółki, która te zadania w okresie późniejszym wykonywała, jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a tym samym stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazać należy, że analiza przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że obiekty budowlane, o których mowa we wniosku, będą stanowić budowle w rozumieniu ww. ustawy Prawo budowlane.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.