ITPP2/443-361/13/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

class="dchn">INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2013 r. (data wpływu 18 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przygotowuje do sprzedaży nieruchomości niezabudowane przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania zabudowanych nieruchomości przyległych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, które mają być przedmiotem zbycia, posiadają oznaczenie Mz i zapis: „Teren wskazany na powiększenie działek zabudowy jednorodzinnej. Powiększone tereny przeznaczone są na funkcję zieleni bez możliwości realizacji nowej zabudowy”. Do czasu wejścia w życie zmian do ustawy, o których mowa niżej, tereny niezabudowane, przeznaczane do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania zabudowanych nieruchomości przyległych, jako tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę, nie były obejmowane zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy (w brzmieniu sprzed wprowadzenia zmian), niezależnie od ograniczeń wynikających z zapisów planu zagospodarowania przestrzennego.

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. wprowadzono zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzając m.in. w art. 2 pkt 33 pojęcie „tereny budowlane”, przez które rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane objęta jest zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż nieruchomości, co do której zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykluczają możliwość realizacji zabudowy, należy traktować jako dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania zabudowanych nieruchomości przyległych, co do których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyklucza możliwość zabudowy, powinna być objęta zwolnieniem od podatku wynikającym z art. 43 ust.1 pkt 9, gdyż nie są to tereny budowlane zgodnie z definicją zmienionej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.