IPTPP2/443-221/11-8/PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
O ile nabywane przez Wnioskodawcę towary oraz usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, to Zainteresowanemu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia przedmiotowych towarów i usług (w tym także z tytułu nabycia usług cateringowych)- za wyjątkiem nabycia usług noclegowych i gastronomicznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2011 r. (data wpływu 7 czerwca 2011 r.), uzupełnionym pismami z dnia 29 sierpnia 2011 r. (data wpływu 5 września 2011 r.) oraz z dnia 9 września 2011 r. (data wpływu 12 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia:

 • usług transportowych, przewodnika oraz usług związanych z organizacją programu kulturalnego (bez usług cateringowych) - jest prawidłowe
 • usług cateringowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia usług transportowych, przewodnika oraz usług związanych z organizacją programu kulturalnego. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 29 sierpnia 2011 r. oraz z dnia 9 września 2011 r. poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego oraz pytania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Podmiot ten jest powołany do kreowania wizerunku woj., popularyzacji turystyki, doskonalenia kadr turystycznych, promocji i rozwoju produktów turystycznych.

Wnioskodawca prowadzi działalność statutową oraz działalność gospodarczą, której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych. Prowadzi pełną księgowość.

Zainteresowany:

 1. jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako mały podatnik, rozliczający się kwartalnie metodą kasową,
 2. nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 3. nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 4. świadczonych usług nie można zaliczyć do usług w zakresie kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1,
 5. nie uzyskał na świadczenie usług akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W ramach działalności statutowej organizowane są szkolenia, konferencje, targi turystyczne, studdy pressy. Przedmiotowe usługi są lub nie są finansowane ze środków publicznych.

Zainteresowany zamawiając usługi u zewnętrznych podmiotów gospodarczych ponosi pełne koszty danej imprezy. Największą pozycję w preliminarzu wydatków stanowią usługi noclegowe i gastronomiczne, których w świetle art. 88 ust. 1 pkt 4 nie można odliczyć, usługi cateringowe. Pozostałe koszty to wynajęcie sali wykładowej, druk materiałów szkoleniowych, wynagrodzeń wykładowców, tłumaczenia tekstów, transport uczestników, materiałów szkoleniowych itp.

W piśmie z dnia 29 sierpnia 2011 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż jest głównym organizatorem imprezy o charakterze promocji turystycznej i regionu. Zadaniem Wnioskodawcy jest załatwienie wszelkich spraw organizacyjnych, zamówienie u zewnętrznych podmiotów usług noclegowych, gastronomicznych, przewodnika, usług cateringowych, organizacji programu kulturalnego, usług transportowych oraz poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych.

Podmioty, u których zamówiona jest dana usługa nie są współorganizatorem danej imprezy. Wszystkie wymienione powyżej usługi Wnioskodawca zamawia we własnym imieniu nie wskazując w zamówieniu podmiotu, na rzecz, którego będzie ta usługa wykonywana.

Uczestnikami tej imprezy są osoby fizyczne oraz instytucje zewnętrzne. Wnioskodawca zawiera z instytucjami zewnętrznymi jako współorganizatorami imprezy umowy, w których określa zakres współpracy. W umowach jest zapis, że dana instytucja jest współorganizatorem imprezy, określone są dla stron umowy obowiązki merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe.

W jednym z paragrafów umowy jest informacja, że Wnioskodawca wystawi instytucji zewnętrznej fakturę za zorganizowanie imprezy w określonej kwocie brutto wraz z podatkiem VAT.

Niektóre instytucje zewnętrzne uczestniczące w tej imprezie turystycznej wyrażają swój udział wyłącznie poprzez wkład finansowy w daną imprezę. W umowie wówczas jest zapis, że dana instytucja pokrywa koszt organizacji imprezy w określonej kwocie. Wnioskodawca nadmienia, że te kwoty nie wyczerpują w całości poniesionych przez niego kosztów. Pozostała część kosztów pokrywana jest ze środków Wnioskodawcy.

Zainteresowany otrzymuje faktury zakupu dotyczące zakwaterowania i wyżywienia z 8% podatkiem VAT, za pozostałe wyżej wymienione usługi najczęściej z 23% podatkiem VAT.

W księgach rachunkowych Zainteresowany ewidencjonuje faktury dotyczące zakwaterowania i wyżywienia w kwocie brutto (nie dokonuje odliczeń podatku VAT). Faktury zakupu dotyczące pozostałych pozycji kosztowych (z wyłączeniem usług noclegowych i gastronomicznych) Zainteresowany ewidencjonuje w koszt imprezy w kwocie netto. W deklaracji VAT podatek VAT od tych usług wykazywany jest jako podatek naliczony.

Wnioskodawca dla instytucji zewnętrznych wystawia faktury sprzedaży VAT w treści podając „organizacja imprezy turystycznej zorganizowana w dniach ...”, kwotę netto, stawkę 23% podatku VAT oraz kwotę brutto, wynikającą z zawartej umowy z instytucją zewnętrzną.

PKWiU dla faktur zakupowych dotyczących zakwaterowania PKWiU 55.11; dotyczące usługi gastronomicznej PKWiU 55.30.11 oraz 56.10.11.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 9 września 2011r.):

Czy Wnioskodawca realizując zadania związane ze sprzedażą opodatkowaną ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków takich jak: usługi transportowe, usługi przewodnika, usługi związane z organizacją programu kulturalnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że opisana powyżej impreza turystyczna została zakwalifikowana przez Wnioskodawcę do działalności statutowej odpłatnej, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nabycie takich usług jak wynajęcie przewodnika, usługi transportowe, usługi dotyczące organizacji programu kulturalnego przyczyniają się do wykonywania czynności opodatkowanych, stąd w ocenie Zainteresowanego ma on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przypadku natomiast usług dotyczących zakwaterowania, gastronomicznych i cateringowych w myśl art. 88 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca nie stosuje obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W księgach rachunkowych przyjmuje w koszty kwoty brutto.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia:

 • usług transportowych, przewodnika oraz usług związanych z organizacją programu kulturalnego (bez usług cateringowych) - jest prawidłowe.
 • usług cateringowych – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

Wobec powyższego, przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego itp.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

 1. (uchylony),
 2. nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Należy podkreślić, iż od 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług obowiązuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r., stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W klasyfikacji tej ustawodawca w dziale 56 („Usługi związane z wyżywieniem”) sklasyfikował pod symbolem PKWiU 56.2 „Usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostałe usługi gastronomiczne”. Natomiast pod symbolem PKWiU 56.21 zostały sklasyfikowane „Usługi przygotowania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)”. Pod symbolem PKWiU 56.29 mieszczą się „Pozostałe usługi gastronomiczne”.

Uwzględniając klasyfikacje PKWiU stwierdzić należy, iż usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych. Zatem z uwagi na odmienny charakter tych usług, ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do usług cateringowych.

Z kolei w myśl art. 88 ust. 3a ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;
 1. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 2. wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;
 3. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
 1. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 2. zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym;
 3. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Podmiot ten jest powołany do kreowania wizerunku woj., popularyzacji turystyki, doskonalenia kadr turystycznych, promocji i rozwoju produktów turystycznych.

Wnioskodawca prowadzi działalność statutową oraz działalność gospodarczą, której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych. Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

W ramach działalności statutowej organizuje szkolenia, konferencje, targi turystyczne, studdy pressy. Przedmiotowe usługi są lub nie są finansowane ze środków publicznych.

Zainteresowany zamawiając usługi u zewnętrznych podmiotów gospodarczych ponosi pełne koszty danej imprezy. Największą pozycję w preliminarzu wydatków stanowią usługi noclegowe i gastronomiczne, których w świetle art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług nie można odliczyć, usługi cateringowe. Pozostałe koszty to wynajęcie sali wykładowej, druk materiałów szkoleniowych, wynagrodzeń wykładowców, tłumaczenia tekstów, transport uczestników, materiałów szkoleniowych itp.

Zadaniem Wnioskodawcy jest załatwienie wszelkich spraw organizacyjnych, zamówienie u zewnętrznych podmiotów usług noclegowych, gastronomicznych, przewodnika, usług cateringowych, organizacji programu kulturalnego, usług transportowych oraz poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych.

Podmioty, u których zamówiona jest dana usługa nie są współorganizatorem danej imprezy. Wszystkie wymienione powyżej usługi Wnioskodawca zamawia we własnym imieniu nie wskazując w zamówieniu podmiotu, na rzecz, którego będzie ta usługa wykonywana.

Zainteresowany otrzymuje faktury zakupu dotyczące zakwaterowania i wyżywienia z 8% podatkiem VAT, za pozostałe wyżej wymienione usługi najczęściej z 23% podatkiem VAT.

W księgach rachunkowych Zainteresowany ewidencjonuje faktury dotyczące zakwaterowania i wyżywienia w kwocie brutto (nie dokonuje odliczeń podatku VAT). Faktury zakupu dotyczące pozostałych pozycji kosztowych (z wyłączeniem usług noclegowych i gastronomicznych) Zainteresowany ewidencjonuje w koszt imprezy w kwocie netto. W deklaracji VAT podatek VAT od tych usług wykazywany jest jako podatek naliczony.

PKWiU dla faktur zakupowych dotyczących zakwaterowania PKWiU 55.11; dotyczące usługi gastronomicznej PKWiU 55.30.11 oraz 56.10.11.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii, czy przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług z tytułu nabywanych towarów i usług.

Mając na uwadze powyżej przywołane przepisy oraz stan faktyczny sprawy stwierdzić należy, że o ile nabywane przez Wnioskodawcę towary oraz usługi, o których mowa we wniosku są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, to Zainteresowanemu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia przedmiotowych towarów i usług (w tym także z tytułu nabycia usług cateringowych) - za wyjątkiem nabycia usług noclegowych i gastronomicznych, wymienionych w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy - jeżeli nie wystąpią inne przesłanki negatywne wskazane w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo tut. Organ informuje, iż w zakresie stawki podatku VAT w przypadku „refakturowania kosztów” zakwaterowania i wyżywienia na rzecz współorganizatora imprezy turystycznej została wydana interpretacja indywidualna Nr IPTPP2/443-221/11-9/PM, natomiast w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług finansowanych ze środków publicznych wydano interpretację indywidualną Nr IPTPP2/443-221/11-10/PM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.