IPTPP2/443-221/11-10/PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, gdyż Wnioskodawca nie świadczy usług kształcenia zawodowego ani przekwalifikowania zawodowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2011 r. (data wpływu 7 czerwca 2011 r.), uzupełniony pismem z dnia 29 sierpnia 2011 r. (data wpływu 5 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług finansowanych ze środków publicznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług finansowanych ze środków publicznych. Pismem z dnia 29 sierpnia 2011 r. wniosek został uzupełniony poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Podmiot ten jest powołany do kreowania wizerunku woj., popularyzacji turystyki, doskonalenia kadr turystycznych, promocji i rozwoju produktów turystycznych.

Wnioskodawca prowadzi działalność statutową oraz działalność gospodarczą, której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych. Prowadzi pełną księgowość.

Zainteresowany:

 1. jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako mały podatnik, rozliczający się kwartalnie metodą kasową,
 2. nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 3. nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 4. świadczonych usług nie można zaliczyć do usług w zakresie kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1,
 5. nie uzyskał na świadczenie usług akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W ramach działalności statutowej organizowane są szkolenia, konferencje, targi turystyczne, studdy pressy. Przedmiotowe usługi są lub nie są finansowane ze środków publicznych.

Zainteresowany zamawiając usługi u zewnętrznych podmiotów gospodarczych ponosi pełne koszty danej imprezy. Największą pozycję w preliminarzu wydatków stanowią usługi noclegowe i gastronomiczne, których w świetle art. 88 ust. 1 pkt 4 nie można odliczyć, usługi cateringowe. Pozostałe koszty to wynajęcie sali wykładowej, druk materiałów szkoleniowych, wynagrodzeń wykładowców, tłumaczenia tekstów, transport uczestników, materiałów szkoleniowych itp.

Odnośnie szkoleń Wnioskodawca wskazał, iż firma zewnętrzna otrzymuje w 100% pomoc publiczną na zorganizowanie szkolenia, które nie jest szkoleniem w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT. Firma ta zleca Wnioskodawcy jako podwykonawcy zorganizowanie szkolenia.

Wnioskodawca posiada informację, że dana firma zewnętrzna otrzymała pomoc publiczną, lecz nie jest to zapisane w umowie.

W piśmie z 29 sierpnia 2011 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż Firma zewnętrzna zleca Wnioskodawcy jako podwykonawcy zorganizowanie szkolenia poprzez pozyskanie osób chętnych do uczestnictwa w szkoleniach, zapewnienia trenerów, ich dojazdu oraz noclegów, wynajęcia sal wykładowych, zapewnienia poczęstunku dla uczestników i trenerów.

Wnioskodawca może przy wykonywaniu niniejszej umowy posługiwać się podwykonawcami, za których działania odpowiada jak za działania własne.

Szkolenie kierowane jest do pracowników osób prawnych oraz osób fizycznych spełniających określone kryteria. Tematem szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji uczestników w zakresie obsługi klienta branży turystycznej.

Wnioskodawca posiada od firmy ...wyłącznie ustną informację, że firma ta otrzymała w 100% pomoc publiczną na zorganizowanie szkolenia. Nie wynika ona z zawartej pomiędzy stronami umowy. W celu zorganizowania szkolenia Wnioskodawca zamawia u zewnętrznych podmiotów gospodarczych wykonanie wyżej wymienionych usług i ponosi wszystkie koszty z tym związane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 29 sierpnia 2011 r.)

Czy Wnioskodawca może wystawić firmie .. fakturę sprzedaży VAT jako usługa zwolniona w przypadku:

 1. tylko ustnego oświadczenia właściciela firmy o posiadaniu przez firmę przyznanych środków pomocy publicznej na wyżej wymienione szkolenia...
 2. w przypadku dostarczenia przez firmę pisemnego oświadczenia o przyznaniu jej środków pomocy publicznej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, że Wnioskodawca nie dysponuje pisemnym potwierdzeniem o uzyskaniu przez firmę ..pomocy publicznej na opisane wyżej zadanie, w ocenie Wnioskodawcy nie może one potraktować organizacji i przeprowadzenia szkolenia jako usługi zwolnionej z VAT za usługę wykonaną na rzecz firmy ... Zainteresowany wystawia fakturę VAT z 23% podatkiem VAT. W momencie uzyskania pisemnego potwierdzenia o przyznanej firmie ... pomocy publicznej Zainteresowany wystawia faktury korygujące VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku. W art. 43 ust. 1 cyt. ustawy prawodawca zawarł zamknięty katalog zwolnień. Ponieważ zwolnienia stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, przepisy dotyczące zwolnień winny być interpretowane w sposób ścisły.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a) lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Natomiast w art. 43 ust. 17a ustawy prawodawca podkreśla, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a) mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zgodnie z art. 44 obowiązującego od dnia 1 lipca 2011 r. rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2011 r. nr 77/1) usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zwalniają również od tego podatku dostawę towarów i świadczenie usług ściśle związane usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Zatem zakres zwolnienia został rozciągnięty także na towarzyszące usłudze podstawowej usługi dodatkowe oraz dostawę towarów, które to czynności są ściśle związane z wykonywaniem usługi podstawowej.

Aby móc zastosować zwolnienie do dostawy towarów bądź do świadczenia usług ściśle związanych z czynnościami podstawowymi podlegającymi zwolnieniu od podatku od towarów i usług, muszą zostać spełnione dwa warunki, wymienione w art. 43 ust. 17 ustawy.

Przede wszystkim, zwolnienie obejmujące czynności pomocnicze, tj. świadczenie usług bądź dostawę towarów do tych usług podstawowych ma zastosowanie wówczas, gdy wykonywane czynności dodatkowe są niezbędne do wykonania usługi podstawowej zwolnionej od podatku.

Drugim warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku względem czynności pomocniczych jest to, aby głównym celem tych czynności pomocniczych nie było osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Czynności pomocnicze powinny być również w szczególności ukierunkowane na lepsze wykorzystanie czy też wykonanie usługi podstawowej (zwolnionej z podatku).

Poza ww. zastrzeżeniami co do możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług o charakterze przedmiotowym, ustawodawca wprowadził również warunek dotyczący podmiotu wykonującego świadczenia dodatkowe względem usługi podstawowej zwolnionej od podatku od towarów i usług. Z art. 43 ust. 17a ustawy wynika bowiem, iż zwolnienie o którym mowa w pkt 29, ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, ale dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Jest powołany do kreowania wizerunku woj., popularyzacji turystyki, doskonalenia kadr turystycznych, promocji i rozwoju produktów turystycznych.

Wnioskodawca prowadzi działalność statutową oraz działalność gospodarczą, której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych. Prowadzi pełną księgowość.

Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, świadczonych usług nie można zaliczyć do usług w zakresie kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1, nie uzyskał na świadczenie usług akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Firma zewnętrzna zleca Wnioskodawcy jako podwykonawcy zorganizowanie szkolenia poprzez pozyskanie osób chętnych do uczestnictwa w szkoleniach, zapewnienia trenerów, ich dojazdu oraz noclegów, wynajęcia sal wykładowych, zapewnienia poczęstunku dla uczestników i trenerów.

Wnioskodawca może przy wykonywaniu niniejszej umowy posługiwać się podwykonawcami, za których działania odpowiada jak za działania własne.

Szkolenie kierowane jest do pracowników osób prawnych oraz osób fizycznych spełniających określone kryteria. Tematem szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji uczestników w zakresie obsługi klienta branży turystycznej.

Wnioskodawca posiada od firmy ... wyłącznie ustną informację, że firma ta otrzymała w 100% pomoc publiczną na zorganizowanie szkolenia. Nie wynika ona z zawartej pomiędzy stronami umowy. W celu zorganizowania szkolenia Wnioskodawca zamawia u zewnętrznych podmiotów gospodarczych wykonanie wyżej wymienionych usług i ponosi wszystkie koszty z tym związane.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy może firmie zewnętrznej – zleceniodawcy wystawić fakturę sprzedaży VAT jako usługa zwolniona w przypadku:

 1. tylko ustnego oświadczenia właściciela firmy o posiadaniu przez firmę przyznanych środków pomocy publicznej na wyżej wymienione szkolenia...
 2. w przypadku dostarczenia przez firmę pisemnego oświadczenia o przyznaniu jej środków pomocy publicznej...

Odnosząc się powyższej wątpliwości Wnioskodawcy należy na wstępie zauważyć, iż zwolnienie z podatku VAT usług finansowanych ze środków publicznych dotyczy wyłącznie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innych niż wymienione w pkt 26 oraz świadczenia usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy).

Z okoliczności sprawy wynika natomiast, że Wnioskodawca nie świadczy usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Jedynie jest odpowiedzialny za zorganizowanie szkolenia (pozyskanie osób chętnych do uczestnictwa w szkoleniach, zapewnienie trenerów, ich dojazdu oraz noclegów, wynajęcie sal wykładowych, zapewnienie poczęstunku dla uczestników i trenerów). Jakkolwiek przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zwalniają również od tego podatku dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tą usługą związane, to jednakże czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie mogą korzystać ze zwolnienia w tym zakresie, gdyż Wnioskodawca nie jest podmiotem, który świadczy usługi podstawowe.

Mając zatem powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, gdyż Wnioskodawca nie świadczy usług kształcenia zawodowego ani przekwalifikowania zawodowego. Nie można także uznać, iż Wnioskodawca dokonuje dostaw oraz świadczy usługi ściśle związane z ww. usługami. Kwestia zatem ustalenia, czy Wnioskodawca może zastosować zwolnienie z podatku w momencie otrzymania ustnej lub pisemnej informacji o przyznaniu zleceniodawcy środków pomocy publicznej jest bezprzedmiotowa, skoro usługi wykonywane przez Wnioskodawcę nie są zwolnione z podatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo tut. Organ informuje, iż w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia usług transportowych, przewodnika oraz usług związanych z organizacją programu kulturalnego wydano interpretację indywidualną Nr IPTPP2/443-221/11 8/PM, natomiast w zakresie stawki podatku VAT w przypadku „refakturowania kosztów” zakwaterowania i wyżywienia na współorganizatora imprezy turystycznej została wydana interpretacja indywidualna IPTPP2/443-221/11-9/PM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.