IPPB1/415-237/12-4/IF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy podatnik zachował prawo do zwolnienia podatkowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stan faktyczny)?2. W jakiej formie należy zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dokonanych transakcjach przysługujących podatnikowi zwolnieniach z opodatkowania przychodu (zdarzenie przyszłe)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.02.2012 r. (data wpływu 08.03.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych uzupełnionym pismem (data nadania 25.05.2012 r., data wpływu 28.05.2012 r. złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-237/12-2/IF z dnia 21.05.2012 r. (data nadania 21.05.2012 r., data doręczenia 23.05.2012 r.) w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca po spełnieniu warunków opisanych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. z późn. zm. o spółdzielniach mieszkaniowych na mocy aktu notarialnego (repertorium Nr x/2011) z dnia 05.10.2011 r. nabył od Spółdzielni mieszkaniowej nie prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w O. lokal ten Wnioskodawca sprzedał w dniu 14.11.2011 r. za kwotę 175.000,00 złotych (Repertorium x/2011). Uzyskaną kwotę przeznaczył na nabycie nieruchomości rolnej o powierzchni 72 700 m2 położonej w miejscowości P. za cenę 200.000,00 złotych w tym wchodzący w skład przedmiotowej nieruchomości i obejmujący cenę 200.000,00 zł zakup budynku mieszkalnego na własne potrzeby mieszkaniowe za cenę 150.000,00 złotych. Ponadto z uzyskanej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w O. kwoty 175.000,00 złotych spłacił Spółdzielni Mieszkaniowej tytułem spłaty kredytu kwotę 23.459,52 złote. Według posiadanej przez Wnioskodawcę wiedzy od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f. pobiera się, co do zasady podatek dochodowy. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (zob. art. 28 ust. 2 u.p.d.o.f.). Zasada ta nie ma jednak zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f., którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e u.p.d.o.f. (zob. 28 ust. 2a u.p.d.o.f.). Wnioskodawca takiego oświadczenia nie złożył. Wnioskodawca wskazuje, iż złożenie takiego oświadczenia – jak wyjaśnił WSA w Warszawie w wyroku z dnia 1 stycznia 2007 r., III SA/Wa 781/07 – „nie powoduje nabycia prawa do zwolnienia podatkowego; jest jedynie zapowiedzią spełnienia warunków do zwolnienia”.

Złożenie przedmiotowego oświadczenia nie jest warunkiem omawianych zwolnień, w szczególności nie złożenie takiego oświadczenia w terminie nie wyłącza możliwości skorzystania ze zwolnień, o których mowa w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e u.p.d.o.f. Potwierdził to Naczelnik I Urzędu Skarbowego Łódź-Górna w postanowieniu z dnia 4 czerwca 2007 r., I-415-21/03/07, w którym wskazał, że „w przypadku gdy podatnik nie złoży w terminie stosownego oświadczenia i nie uiści należnego podatku, a udokumentuje, iż w terminie 2 lat od dnia sprzedaży wydatkował uzyskany przychód na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e u.p.d.o.f. – to należy przyjąć, iż spełnił warunki uzasadniające zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. przepisu. W analizowanym przypadku warunkiem zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży w określonym terminie i na ściśle określone cele mieszkaniowe, a nie zaś sam fakt złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej”.

Wnioskodawca stwierdza, iż nie utracił on prawa do przedmiotowego zwolnienia mimo nie złożenia stosownego oświadczenia, natomiast kwota podlegająca opodatkowaniu to różnica pomiędzy przychodem ze zbycia lokalu mieszkalnego w O. (175.000,00 zł), a poniesionymi kosztami na nabycie budynku mieszkalnego w P. (150.000,- zł budynek + 2.421 koszty notarialne) i spłata kredytu w Spółdzielni Mieszkaniowej w O. (23.459,52 zł). Zestawiać powyższe rozliczenia do hipotetycznego opodatkowania:

175.000 – (150.000 + 23.459,52 + 2.421) = - 880,52 złote. Według Wnioskodawcy w całości spełnił warunki do przysługującego zwolnienia.

Pismem z dnia 24.05.2012 r. (data wpływu) Wnioskodawca doprecyzował, iż był użytkownikiem przedmiotowego lokalu mieszkalnego na prawach członka Spółdzielni mieszkaniowej , na mocy otrzymanego przydziału nr 510/92 z dnia 30.03.1992 r. – na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu. Lokal ten zamieszkiwał samotnie. Żadnym członkom rodziny ani osobom trzecim prawa do tegoż lokalu od chwili nabycia do momentu sprzedaży nie przysługiwały.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy podatnik zachował prawo do zwolnienia podatkowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stan faktyczny)...
 2. W jakiej formie należy zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego w dokonanych transakcjach przysługujących podatnikowi zwolnieniach z opodatkowania przychodu (zdarzenie przyszłe)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Nadal posiada on prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania uzyskanego przychodu.

Ad. 2.

Skoro nie wystąpił przychód do opodatkowania to nie istnieje obowiązek składania Naczelnikowi Urzędu Skarbowego żadnej Informacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z informacji zawartych we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, że w 05.10.2011 r. Wnioskodawca nabył od Spółdzielni Mieszkaniowej prawo własności lokalu mieszkalnego. Lokal ten zbył 14.11.2011 r. za kwotę 175.000,00 zł. Uzyskaną kwotę przeznaczył na nabycie nieruchomości rolnej za cenę 200.000,00 zł w skład której wchodzi budynek mieszkalny za cenę 150.000,00 zł. Ponadto z uzyskanej ze sprzedaży ww. lokalu kwoty Wnioskodawca spłacił Spółdzielni Mieszkaniowej tytułem spłaty kredytu kwotę 23.459,52 zł.

Ustawą z dnia 06 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasady opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych od dnia 01 stycznia 2009 r. zostały uregulowane w art. 1 ustawy zmieniającej.

W myśl art. 30e powołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. – podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podatek ten płatny jest w terminie złożenia zeznania, wskazanym w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.

Stosownie do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W myśl art. 19 ust. 1 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).

Natomiast, stosownie do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość tych nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Zatem wskazać należy, iż w myśl powyższych przepisów wpłata do spółdzielni zadłużenia kredytowego w celu nabycia prawa do lokalu mieszkalnego stanowi koszt jego nabycia, a nie jak Wnioskodawca wskazuje wydatek stanowiący cel mieszkaniowy.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
   - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Należy wskazać, iż przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30). Chodzi o zapobieżenie podwójnemu odliczeniu tych samych wydatków.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 ww. ustawy, wykazać:

 • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy, lub
 • dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Stosownie do art. 30e ust. 7 ww. ustawy w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie.

Na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnik powinien złożyć we właściwym urzędzie skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Z cytowanych przepisów wynika, że wysokość dochodu osiągniętego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego oraz wysokość dochodu, który będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek wykazać w zeznaniu PIT-39, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

Powyższe oznacza, że jeżeli w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, podatnik ma zamiar ponieść wydatki na cele mieszkaniowe wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy a tym samym chce skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, to musi fakt ten zdeklarować w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, poprzez obliczenie i wykazanie w tym zeznaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Należy podkreślić, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2009 r. w stosunku do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy nie zawierają wymogu informowania w terminie 7 dni od dnia dokonania danej czynności cywilnoprawnej o powyższym fakcie urzędu skarbowego ani składania specjalnego oświadczenia, iż uzyskany przychód zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe. Zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy jest zwolnieniem z mocy prawa i przysługuje podatnikowi bez decyzyjnej ingerencji organów podatkowych jeżeli spełni on określone przepisami warunki. Warunkami tymi są: wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia przed upływem terminu dwuletniego na cele mieszkaniowe. Spełnienie tych warunków łącznie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, wskazać należy, iż niezłożenie oświadczenia nie wyłącza możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, jeżeli w terminie dwóch lat od dnia sprzedaży wydatkuje uzyskaną kwotę przychodu na własne cele mieszkaniowe.

Kwota uzyskana przez Wnioskodawcę ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2011 r. wydatkowana na zakup budynku mieszkalnego, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w wyżej cytowanym art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto tut. organ wskazuje, iż z ww. zwolnienia nie korzysta dokonana przez Wnioskodawcę wpłata do spółdzielni zadłużenia kredytowego, bowiem stanowi ona koszt nabycia lokalu mieszkalnego, o który należy pomniejszyć przychód.

Wskazać również należy, iż w związku ze zbyciem nieruchomości, Wnioskodawca obowiązany był do złożenia zeznania na druku PIT-39 w terminie do 30 kwietnia 2012 r. i wykazania w nim dochodu przewidywanego do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie powoływany przez Wnioskodawcę przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e nie znajduje zastosowania, gdyż dotyczy on wyłącznie nieruchomości i praw nabytych przed 2007 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym., a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.