ILPP1/443-677/14-2/HW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy w podatku od towarów i usług w trakcie roku kalendarzowego.
ILPP1/443-677/14-2/HWinterpretacja indywidualna
 1. podatnik czynny
 2. podatnik podatku od towarów i usług
 3. prawo do zwolnienia
 4. termin
 5. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2014 r. (data wpływu 5 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy w podatku od towarów i usług w trakcie roku kalendarzowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy w podatku od towarów i usług w trakcie roku kalendarzowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od dnia 1 września 2010 r. Wnioskodawca otworzył własną – jednoosobową działalność gospodarczą – „sprzedaż i usługi telefonów komórkowych”. Niestety duża konkurencja i sklepy z obcym kapitałem spowodowały, że Zainteresowany miał straty.

Od samego początku Wnioskodawca zarejestrował się też jako płatnik podatku VAT i składał deklaracje VAT-7. Od kwietnia 2012 r. Zainteresowany rozszerzył działalność o usługi budowlane i wystawił faktury VAT, lecz ze względu na rodzaj pracy – usług, pracuje tylko od późnej wiosny do jesieni. Przez okres zimy firma ulega zawieszeniu. W przypadku Wnioskodawcy podatek VAT jest dla Zainteresowanego sporym obciążeniem finansowym ponieważ ma małe odliczenia.

W okresie od 1 listopada 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. firma była zawieszona. Przed rozpoczęciem działalności, przed zawieszeniem firmy, tj. od dnia 1 maja 2014 r. Wnioskodawca chciał zrezygnować z płacenia VAT. Niestety nie zezwolono na to w Urzędzie Skarbowym, ze względu na przepis ustawy o VAT, który brzmi, że zrezygnować z VAT można tylko od początku roku kalendarzowego, składając deklarację VAT-R do 7 stycznia. Pomimo, że Zainteresowany miał zawieszoną firmę do dnia 30 kwietnia, nie ma to znaczenia. Wnioskodawca mimo, że miał zawieszoną firmę deklarację VAT-R o rezygnacji z VAT powinien złożyć do 7 stycznia 2014 r. Zainteresowany nie osiągnął dochodów 150.000 zł. Wnioskodawca wyczytał, że można zrezygnować z podatku VAT przed podjęciem pierwszej czynności, która u Zainteresowanego wystąpiła od 1 maja 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może, w związku z Jego sytuacją finansową, gdzie pomimo pracy „sezonowej” musi utrzymywać się przez cały rok a podatek VAT jest dla Niego dużym obciążeniem finansowym, zrezygnować z płacenia podatku VAT w trakcie roku kalendarzowego, np. od dnia 1 sierpnia 2014 r. składając druk VAT-R w Urzędzie Skarbowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, Zainteresowany może zrezygnować z podatnika czynnego i złożyć deklarację o rezygnacji w każdym miesiącu roku, a nie tylko w styczniu.

Firma Wnioskodawcy działała i działa więcej (dłużej) niż 1 rok i nie osiągnął w żadnym roku dochodów powyżej 150.000 zł. Tym bardziej, że nie dokonywał żadnych czynności, z powodu zawieszenia firmy do dnia 30 kwietnia 2014 r.

W tym roku Wnioskodawca na pewno nie przekroczy limitu kwotowego, a przepis ustawy nie mówi, że deklarację należy złożyć tylko 1 raz w roku, tj. do 7 stycznia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Na mocy art. 113 ust. 11 ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Stosownie zaś do art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że co do zasady, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia może ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

 • od końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia od podatku lub rezygnacja z tego zwolnienia, musi upłynąć co najmniej rok,
 • wartość sprzedaży u podatnika w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć określonej wartości sprzedaży, wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy,
 • podatnik nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy.

Ponadto, w myśl art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Natomiast jak stanowi art. 96 ust. 12 ustawy, jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że od dnia 1 września 2010 r. Wnioskodawca prowadzi własną, jednoosobową działalność gospodarczą, „sprzedaż i usługi telefonów komórkowych”. Niestety duża konkurencja i sklepy z obcym kapitałem spowodowały, że Zainteresowany miał straty. Od samego początku Wnioskodawca zarejestrował się też jako podatnik podatku VAT i składał deklaracje VAT-7. Od kwietnia 2012 r. Zainteresowany rozszerzył działalność o usługi budowlane i wystawił faktury VAT, lecz ze względu na rodzaj usług, które świadczy, pracuje tylko od późnej wiosny do jesieni. Przez okres zimy firma ulega zawieszeniu. W przypadku Wnioskodawcy podatek VAT jest dla Zainteresowanego sporym obciążeniem finansowym ponieważ ma małe odliczenia.

W okresie od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. działalność była zawieszona. Przed rozpoczęciem działalności, przed zawieszeniem firmy, tj. od dnia 1 maja 2014 r. Wnioskodawca chciał skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Zainteresowany nie osiągnął dochodów 150.000 zł.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą tego, czy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy w trakcie roku kalendarzowego.

Jak wynika z ww. przepisów, podatnik może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie i według zasad określonych przepisami art. 113 ust. 1-12 ustawy, pod warunkiem, że nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy.

Jednakże należy podkreślić, że zwolnienie podmiotowe jest określane na cały rok. Oznacza to, że powrót do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy, możliwy jest wyłącznie od początku danego roku podatkowego, tj. od dnia 1 stycznia, tym samym nie jest możliwy wybór zwolnienia od dowolnego miesiąca w danym roku podatkowym.

W świetle przywołanych przepisów oraz przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie może wybrać zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy w trakcie roku kalendarzowego, np. od dnia 1 sierpnia 2014 r. Skorzystanie ze zwolnienia na podstawie tego przepisu możliwe jest wyłącznie od początku danego roku podatkowego, tj. od dnia 1 stycznia, pod warunkiem spełnienia przez Zainteresowanego wszystkich warunków wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zatem w sytuacji, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej w roku 2014 nie przekroczy kwoty 150.000 zł, Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2015 r. będzie mógł wybrać zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Przy czym o wyborze zwolnienia Zainteresowany powinien poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego deklarując zmianę w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, zgodnie z przepisem art. 96 ust. 12 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy w odpowiedzi na zadane pytanie należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy w trakcie roku kalendarzowego, np. od dnia 1 sierpnia 2014 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.