Prawo do zwolnienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do zwolnienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
sty

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że nie jest on zobowiązany do dokonania zapłaty wpłaty z zysku z tytułu zysku osiągniętego przez X za rok 2016 na podstawie zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 10 UFGWK?

Fragment:

Ze względu na zakres działalności Y, realizowane przez nią zadania zasadniczo finansowane są ze środków publicznych – dotacji budżetowych udzielanych przez Ministra Energii na podstawie przepisów UFGWK w ramach zatwierdzonego przez Komisję Europejską programu pomocowego. Również na podstawie przepisów UFGWK i zgodnie z ww. Programem Pomocowym, Y jest zwolniona podmiotowo z niektórych danin o charakterze publicznym. Zwolnienie Wnioskodawcy z wpłat z zysku, o którym mowa w art. 10 UFGWK (jaki incydentalnie może pojawić się w działalności Y, w szczególności w wyniku transakcji sprzedaży w procesie likwidacji kopalń majątku nabytego uprzednio nieodpłatnie od przedsiębiorstw górniczych w trybie art. 8a UFGWK) uzasadnione jest szczególnym statusem Y, jako podmiotu, powołanego w drodze ustawy specjalnie do pełnienia określonych zadań publicznych związanych z zamykaniem i likwidacją kopalń w ramach przyjętego w Polsce systemu reformy sektora górnictwa węgla kamiennego. Y, pomimo tego iż funkcjonuje w formie prawnej spółki prawa handlowego (jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa), nie jest typowym przedsiębiorstwem prowadzącym zwykłą, nastawioną na zysk działalność gospodarczą, ale podmiotem, którego przedmiot działalności ma charakter specyficzny, wynikający z powierzonych Y zadań.

2017
10
lis

Istota:

Zwolnienie określone w art. 113 ust. 1 ustawy.

Fragment:

W myśl art. 113 ust. 11 ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1. Powyższe oznacza, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może na podstawie powołanego przepisu, ponownie skorzystać z tego zwolnienia, jeżeli upłynął rok, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, przy czym podatnik ma prawo do powrotu do zwolnienia od początku dowolnego miesiąca w trakcie roku podatkowego, o ile zostaną spełnione pozostałe – wynikające z treści przepisu art. 113 ustawy – przesłanki uprawniające do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 (art. 113 ust. 11a ustawy). Zgodnie (...)

2017
10
sie

Istota:

Prawo do zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w związku z najmem mieszkania

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2017 r. (data wpływu 23 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 czerwca 2017 r. (data wpływu 3 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w związku z najmem mieszkania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w związku z najmem mieszkania. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 czerwca 2017 r. poprzez złożenie podpisu Wnioskodawczyni oraz doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni wynajmuje mieszkanie, którego jestem jedynym właścicielem, firmie (spółka kapitałowa) z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym. Została podpisana umowa najmu na czas nieokreślony za wynagrodzeniem miesięcznym. Na gruncie podatku dochodowego najem ten traktowany jest jako tzw. najem prywatny, nie została zarejestrowana działalność gospodarcza. Zainteresowana nie jest przedsiębiorcą. Jednakże na gruncie podatku od towarów i usług wynajem mieszkania traktowany jest jak działalność gospodarcza z uwagi na brzmienie art. 15 i mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

2015
8
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy w podatku od towarów i usług w trakcie roku kalendarzowego.

Fragment:

W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że co do zasady, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia może ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące warunki: od końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia od podatku lub rezygnacja z tego zwolnienia, musi upłynąć co najmniej rok, wartość sprzedaży u podatnika w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć określonej wartości sprzedaży, wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy, podatnik nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. Ponadto, w myśl art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Natomiast jak stanowi art. 96 ust. 12 ustawy, jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

2014
20
lut

Istota:

Utrata prawa do zwolnienia podatkowego i obowiązek zwrotu pomocy publicznej wykorzystanej do momentu wygaśnięcia zezwolenia

Fragment:

Przepisy updop jasno precyzują przesłankę utraty prawa do zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terenie sse. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 5 updop w razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do zwolnienia, i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego. Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszą się wyłącznie do cofnięcia a nie do wygaśnięcia zezwolenia. W przedstawionej sprawie zakres pytania wykracza poza zagadnienie konsekwencji prawnopodatkowych w zakresie wykorzystanego zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych. W ramach instytucji interpretacji indywidualnych regulowanej przepisami Ordynacji podatkowej, Minister Finansów jest uprawniony do interpretacji wyłącznie prawa podatkowego. Pytanie będące przedmiotem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczy w istocie szerszego problemu, tj. konieczności zwrotu wykorzystanej pomocy publicznej, której zasady udzielania regulowane są nie tylko ustawą podatkową. Zatem stwierdzić należy, że w przypadku, gdy na wniosek Wnioskodawcy zostanie stwierdzone wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, to nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego objętego wcześniej zwolnieniem.

2013
11
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

Fragment:

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. wprowadzono zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzając m.in. w art. 2 pkt 33 pojęcie „ tereny budowlane ”, przez które rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane objęta jest zwolnieniem od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż nieruchomości, co do której zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykluczają możliwość realizacji zabudowy, należy traktować jako dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania zabudowanych nieruchomości przyległych, co do których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyklucza możliwość zabudowy, powinna być objęta zwolnieniem od podatku wynikającym z art. 43 ust.1 pkt 9, gdyż nie są to tereny budowlane zgodnie z definicją zmienionej ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2013
11
sie

Istota:

Czy Gmina może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, sprzedając do spółki majątek w postaci przepompowni oraz sieci kanalizacyjnych i wodociągowych?

Fragment:

(...) należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. W związku z realizacją ww. projektu Gmina nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przekazując wybudowaną inwestycję, na podstawie umów użyczenia do spółki, nie pobierała żadnych opłat, nie wystąpił również związek ze sprzedażą opodatkowaną. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), zadania z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, tj. w tym przypadku modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz ich wykorzystanie w celu wykonania tych zadań należą do zadań jednostek samorządu terytorialnego. Czynność przekazania tych obiektów, na podstawie umów użyczenia do spółki, która te zadania w okresie późniejszym wykonywała, jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a tym samym stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

2012
14
lip

Istota:

1. Czy podatnik zachował prawo do zwolnienia podatkowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stan faktyczny)?2. W jakiej formie należy zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dokonanych transakcjach przysługujących podatnikowi zwolnieniach z opodatkowania przychodu (zdarzenie przyszłe)?

Fragment:

Czy podatnik zachował prawo do zwolnienia podatkowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stan faktyczny)... W jakiej formie należy zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego w dokonanych transakcjach przysługujących podatnikowi zwolnieniach z opodatkowania przychodu (zdarzenie przyszłe)... Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1. Nadal posiada on prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania uzyskanego przychodu. Ad. 2. Skoro nie wystąpił przychód do opodatkowania to nie istnieje obowiązek składania Naczelnikowi Urzędu Skarbowego żadnej Informacji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym (...)

2011
1
paź

Istota:

Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, gdyż Wnioskodawca nie świadczy usług kształcenia zawodowego ani przekwalifikowania zawodowego.

Fragment:

(...) osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Natomiast w art. 43 ust. 17a ustawy prawodawca podkreśla, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a) mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Zgodnie z art. 44 obowiązującego od dnia 1 lipca 2011 r. rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2011 r. nr 77/1) usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zwalniają również od tego podatku dostawę towarów i świadczenie usług ściśle związane usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

2011
1
paź

Istota:

O ile nabywane przez Wnioskodawcę towary oraz usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, to Zainteresowanemu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia przedmiotowych towarów i usług (w tym także z tytułu nabycia usług cateringowych)- za wyjątkiem nabycia usług noclegowych i gastronomicznych.

Fragment:

Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego itp. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.