Prawo do zwolnienia | Interpretacje podatkowe

Prawo do zwolnienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do zwolnienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy w podatku od towarów i usług w trakcie roku kalendarzowego.
Fragment:
W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że co do zasady, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia może ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące warunki: od końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia od podatku lub rezygnacja z tego zwolnienia, musi upłynąć co najmniej rok, wartość sprzedaży u podatnika w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć określonej wartości sprzedaży, wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy, podatnik nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. Ponadto, w myśl art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Natomiast jak stanowi art. 96 ust. 12 ustawy, jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
2015
8
kwi

Istota:
Utrata prawa do zwolnienia podatkowego i obowiązek zwrotu pomocy publicznej wykorzystanej do momentu wygaśnięcia zezwolenia
Fragment:
Przepisy updop jasno precyzują przesłankę utraty prawa do zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terenie sse. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 5 updop w razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do zwolnienia, i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego. Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszą się wyłącznie do cofnięcia a nie do wygaśnięcia zezwolenia. W przedstawionej sprawie zakres pytania wykracza poza zagadnienie konsekwencji prawnopodatkowych w zakresie wykorzystanego zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych. W ramach instytucji interpretacji indywidualnych regulowanej przepisami Ordynacji podatkowej, Minister Finansów jest uprawniony do interpretacji wyłącznie prawa podatkowego. Pytanie będące przedmiotem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczy w istocie szerszego problemu, tj. konieczności zwrotu wykorzystanej pomocy publicznej, której zasady udzielania regulowane są nie tylko ustawą podatkową. Zatem stwierdzić należy, że w przypadku, gdy na wniosek Wnioskodawcy zostanie stwierdzone wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, to nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego objętego wcześniej zwolnieniem.
2014
20
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Fragment:
Od dnia 1 kwietnia 2013 r. wprowadzono zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzając m.in. w art. 2 pkt 33 pojęcie „ tereny budowlane ”, przez które rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane objęta jest zwolnieniem od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż nieruchomości, co do której zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykluczają możliwość realizacji zabudowy, należy traktować jako dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania zabudowanych nieruchomości przyległych, co do których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyklucza możliwość zabudowy, powinna być objęta zwolnieniem od podatku wynikającym z art. 43 ust.1 pkt 9, gdyż nie są to tereny budowlane zgodnie z definicją zmienionej ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2013
11
sie

Istota:
Czy Gmina może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, sprzedając do spółki majątek w postaci przepompowni oraz sieci kanalizacyjnych i wodociągowych?
Fragment:
(...) należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. W związku z realizacją ww. projektu Gmina nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przekazując wybudowaną inwestycję, na podstawie umów użyczenia do spółki, nie pobierała żadnych opłat, nie wystąpił również związek ze sprzedażą opodatkowaną. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), zadania z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, tj. w tym przypadku modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz ich wykorzystanie w celu wykonania tych zadań należą do zadań jednostek samorządu terytorialnego. Czynność przekazania tych obiektów, na podstawie umów użyczenia do spółki, która te zadania w okresie późniejszym wykonywała, jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a tym samym stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.
2013
11
sie

Istota:
1. Czy podatnik zachował prawo do zwolnienia podatkowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stan faktyczny)?2. W jakiej formie należy zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dokonanych transakcjach przysługujących podatnikowi zwolnieniach z opodatkowania przychodu (zdarzenie przyszłe)?
Fragment:
Czy podatnik zachował prawo do zwolnienia podatkowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stan faktyczny)... W jakiej formie należy zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego w dokonanych transakcjach przysługujących podatnikowi zwolnieniach z opodatkowania przychodu (zdarzenie przyszłe)... Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1. Nadal posiada on prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania uzyskanego przychodu. Ad. 2. Skoro nie wystąpił przychód do opodatkowania to nie istnieje obowiązek składania Naczelnikowi Urzędu Skarbowego żadnej Informacji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym (...)
2012
14
lip

Istota:
Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, gdyż Wnioskodawca nie świadczy usług kształcenia zawodowego ani przekwalifikowania zawodowego.
Fragment:
(...) osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Natomiast w art. 43 ust. 17a ustawy prawodawca podkreśla, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a) mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Zgodnie z art. 44 obowiązującego od dnia 1 lipca 2011 r. rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2011 r. nr 77/1) usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zwalniają również od tego podatku dostawę towarów i świadczenie usług ściśle związane usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.
2011
1
paź

Istota:
O ile nabywane przez Wnioskodawcę towary oraz usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, to Zainteresowanemu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia przedmiotowych towarów i usług (w tym także z tytułu nabycia usług cateringowych)- za wyjątkiem nabycia usług noclegowych i gastronomicznych.
Fragment:
Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego itp. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.
2011
1
paź

Istota:
Jeżeli faktycznym nabywcą usług zakwaterowania i wyżywienia jest instytucja pozarządowa jako współorganizator imprezy turystycznej, to Wnioskodawca ma prawo „refakturować” poniesione koszty na współorganizatora imprezy ze stawką 8%, o ile usługi te są objęte klasyfikacja statystyczną PKWiU 55 oraz 56 i nie dotyczą towarów, wymienionych wśród wyłączeń w pozycji 7 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.
Fragment:
Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%. Pod poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 7% (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, stawka ta wynosi 8%), wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55 „ Usługi związane z zakwaterowaniem ”. W pkt 1 objaśnień do ww. załącznika wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.
2011
1
paź

Istota:
Czy Wnioskodawcy podczas kontynuacji w 2011 r. najmu lokalu mieszkalnego na cele biurowe oraz uzyskiwaniu z tego tytułu czynszu miesięcznego w kwocie 123 zł przysługuje w dowolnie wybranym terminie prawo rezygnacji ze statusu podatnika VAT czynnego, który to status strona posiada nieprzerwanie od 2006 r.?
Fragment:
W myśl art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1. Stosownie zaś do art. 113 ust. 13 cyt. ustawy - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. - zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników: dokonujących dostaw: wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę; świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie; niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Natomiast od dnia 1 lipca 2011 r. zgodnie z dyspozycją art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.
2011
1
paź

Istota:
W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Spółka ma wątpliwości, czy wydatki poniesione na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych wydzierżawionych, przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na rzecz innego podmiotu, będą stanowiły nadal wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej i w konsekwencji, wydzierżawienie części majątku nie spowoduje zmniejszenia wartości przysługującego Spółce zwolnienia z podatku dochodowego?
Fragment:
Jedynym przepisem przewidującym możliwość całkowitej utraty prawa do zwolnienia podatkowego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest art. 17 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym „ w razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego ”. Utrata prawa do zwolnienia podatkowego może więc być jedynie konsekwencją cofnięcia Zezwolenia. Zgodnie z art. 19 ustawy o SSE „Zezwolenie może być cofnięte (...) jeżeli przedsiębiorca: zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki”. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Spółka spełnia wszystkie warunki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, a także nie występuje żadna przesłanka, o której mowa w art. 19 ustawy o SSE.
2011
1
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.