Prawo do uzyskania informacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do uzyskania informacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
26
lis

Istota:

Wynikający z art. 14 § 4 i 5 ordynacji obowiązek udzielenia informacji podatnikowi przez odpowiedni, właściwy organ podatkowy rzutuje na stan uprawnień tegoż podmiotu, gdyż służy zapewnieniu większej przewidywalności, co do kształtowania się przyszłego lub bieżącego obowiązku i wymagalnego zobowiązania podatkowego. Nadto stwarza mu gwarancję na poziomie ustawowym, iż zastosowanie się przez niego do takiej informacji nie spowoduje pogorszenia jego sytuacji prawno-podatkowej. Ta ostatnia gwarancja nie została expressis verbis wyrażona w ordynacji podatkowej, lecz wynika z całokształtu jej przepisów oraz utrwalonej linii orzecznictwa NSA. Przepisy te realizują zatem w pewnym zakresie prawo do uzyskania informacji oraz zwiększają poczucie pewności prawnej podatnika co do tego, jak przepisy prawa są i będą rozumiane oraz stosowane w przyszłości przez organy podatkowe. Te niewątpliwe konstatacje nie prowadzą jednak do stwierdzenia, iż zarzuty zażalenia zasługują na uwzględnienie.

Fragment:

Przepisy te realizują zatem w pewnym zakresie prawo do uzyskania informacji oraz zwiększają poczucie pewności prawnej podatnika co do tego, jak przepisy prawa są i będą rozumiane oraz stosowane w przyszłości przez organy podatkowe. Te niewątpliwe konstatacje nie prowadzą jednak do stwierdzenia, iż zarzuty zażalenia zasługują na uwzględnienie. Ocena, czy i w jakim zakresie tak określone - na poziomie ustawowym - prawa, mają odniesienie do konstytucyjnych praw i wolności obywateli nastąpić może dopiero wówczas, gdy stwierdzimy, że mamy do czynienia z ostatecznym rozstrzygnięciem na podstawie tych zaskarżonych przepisów - w rozumieniu art. 79 Konstytucji. Spełnienie tej przesłanki jest warunkiem koniecznym dla merytorycznego rozpoznania skargi. W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że obowiązek nałożony na organy nie jest związany z rozstrzyganiem konkretnej indywidualnej sprawy podatkowej. Wynika to wyraźnie z brzmienia zaskarżonych przepisów, które nakładają obowiązek udzielenia informacji tylko w takich sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Jest to zatem informacja, która jest udzielana w sytuacji, gdy nie toczy się postępowanie podatkowe i do postępowania tego nie powinno w ogóle dochodzić.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zasad udzielania interpretacji w sprawach podatkowych

Fragment:

W myśl art. 14a § 1 ordynacji podatkowej stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z treścią art. 14a § 2 ordynacji podatkowej składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Własne stanowisko wnioskodawcy w sprawie powinno być przedstawione we wniosku konkretnie i wyczerpująco. W sytuacji, kiedy wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do przepisów prawa podatkowego nie zawiera stanowiska wnioskodawcy lub stanowisko to nie zostało wyczerpująco przedstawione, wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 14a § 2 ordynacji podatkowej. W konsekwencji organ podatkowy wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni, pouczając jednocześnie o skutkach niedopełnienia tego warunku stosownie do art. 14a § 5 ordynacji podatkowej . Odnosząc powyższy stan prawny na grunt analizowanej sprawy, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego nie zawiera stanowiska wnioskodawcy w kwestii "zaliczenia literatury fachowej do materiałów biurowych" oraz udokumentowania jej zakupu.

2011
1
lut

Istota:

Czy do usług projektowych, świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi i realizowanych w systemie zamówień publicznych można stosować zwolnienie z podatku od towarów i usług?

Fragment:

Nr 72, poz. 664 ze zm.) jako oferenci uczestniczą również podmioty publicznoprawne - jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, które jak podaje Wnioskodawca nie naliczają podatku od towarów i usług do świadczonych usług projektowych, korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w § 67 ust. 1 pkt k rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Wyżej wymienione podmioty, tj. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, jako podatnicy podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 5 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, posiadają prawa i obowiązki przewidziane w przepisach ustawy, wynikające z faktu dokonania sprzedaży. Tym samym podatnikiem uprawnionym w przedmiotowej sprawie do otrzymania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. czy do usług, o których mowa w zapytaniu, świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi i realizowanych w systemie zamówień publicznych (przetargów publicznych) można stosować zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie § 67 ust. 1 pkt k ww. rozporządzenia Ministra Finansów, jest podmiot świadczący konkretną usługę. W celu uzyskania tego rodzaju informacji podmiot taki może się zwrócić z pisemnym wnioskiem do właściwego organu podatkowego. Mając na uwadze powyższe, tut. Organ odmawia udzielenia odpowiedzi na pisemne zapytanie sformułowane w ww. piśmie w trybie artykułu 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy skutków podatkowych podziału spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 i następne ustawy - Kodeks spółek handlowych dla wspólnika spółki i nowego podmiotu

Fragment:

(...) wspólnika spółki dzielonej lub po stronie spółki nowo zawiązanej. Zgodnie z treścią art. 14a § 1 stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z powyższego wynika, że naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek udzielić interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wyłącznie w indywidualnej sprawie podatnika (płatnika, inkasenta). Spółka natomiast żąda udzielenia informacji w sprawach dotyczących wspólnika i nowego podmiotu, który wspólnik ma zamiar w przyszłości utworzyć. Tak więc wniosek spółki nie znajduje oparcia w podstawowej przesłance wynikającej z art. 14a § 1 ordynacji podatkowej, a mianowicie nie jest wnioskiem podatnika (płatnika, inkasenta) dotyczącym indywidualnej sprawy podatkowej tego podmiotu . Stosownie do treści art. 165 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

2011
1
lut

Istota:

Możliwość odliczenia przez klientów podatnika, podatku VAT od zakupionego oleju napędowego do samochodu ciężarowego rejestrowanego na podstawie dopuszczenia jednostkowego, który nie posiada świadectwa homologacji oraz odpisu decyzji zwalniajacej z obowiązku posiadania takiego świadectwa.

Fragment:

Dyspozycja art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje, iż pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego może być udzielona tylko w indywidualnej sprawie danego podmiotu. Pytanie prawne ze swej istoty stanowi bowiem pomoc prawną, jakiej mają udzielić organy podatkowe podmiotom, na które nakłada się obowiązek interpretacji i stosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach. Udzielenie informacji podatkowej, ma bardzo daleko idące skutki prawne, dla podmiotu występującego z tym pytaniem. Pisemna informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego nie może być udzielana podmiotom wtedy, gdy nie dotyczy ich indywidualnych spraw. Firma X sp. z o. o. nie jest nabywcą wspomnianych samochodów ciężarowych, z tego tytułu nie będzie odliczała podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie tych samochodów, jak również nie eksploatuje tych samochodów i w związku z tym nie będzie odliczała podatku od towarów i usług od zakupionego paliwa. W tym przypadku należy przyjąć, iż krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego jest tu ograniczony do potencjalnych nabywców ww. samochodów ciężarowych. Wobec powyższego zgodnie z art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej nabywcy wspomnianych samochodów powinni zwrócić się do właściwego dla nich naczelnika urzędu skarbowego z zapytaniem w którym są obowiązani do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w tej sprawie.

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy prowadzenia usług księgowych

Fragment:

(...) Stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie informuje: Kwestie dotyczące informacji zawartych w pani zapytaniu nie regulują przepisy prawa podatkowego, a zatem tutejszy organ nie jest właściwy do udzielenia odpowiedzi w tym zakresie .