Prawo do uzyskania informacji | Interpretacje podatkowe

Prawo do uzyskania informacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do uzyskania informacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wynikający z art. 14 § 4 i 5 ordynacji obowiązek udzielenia informacji podatnikowi przez odpowiedni, właściwy organ podatkowy rzutuje na stan uprawnień tegoż podmiotu, gdyż służy zapewnieniu większej przewidywalności, co do kształtowania się przyszłego lub bieżącego obowiązku i wymagalnego zobowiązania podatkowego. Nadto stwarza mu gwarancję na poziomie ustawowym, iż zastosowanie się przez niego do takiej informacji nie spowoduje pogorszenia jego sytuacji prawno-podatkowej. Ta ostatnia gwarancja nie została expressis verbis wyrażona w ordynacji podatkowej, lecz wynika z całokształtu jej przepisów oraz utrwalonej linii orzecznictwa NSA. Przepisy te realizują zatem w pewnym zakresie prawo do uzyskania informacji oraz zwiększają poczucie pewności prawnej podatnika co do tego, jak przepisy prawa są i będą rozumiane oraz stosowane w przyszłości przez organy podatkowe. Te niewątpliwe konstatacje nie prowadzą jednak do stwierdzenia, iż zarzuty zażalenia zasługują na uwzględnienie.
Fragment:
Przepisy te realizują zatem w pewnym zakresie prawo do uzyskania informacji oraz zwiększają poczucie pewności prawnej podatnika co do tego, jak przepisy prawa są i będą rozumiane oraz stosowane w przyszłości przez organy podatkowe. Te niewątpliwe konstatacje nie prowadzą jednak do stwierdzenia, iż zarzuty zażalenia zasługują na uwzględnienie. Ocena, czy i w jakim zakresie tak określone - na poziomie ustawowym - prawa, mają odniesienie do konstytucyjnych praw i wolności obywateli nastąpić może dopiero wówczas, gdy stwierdzimy, że mamy do czynienia z ostatecznym rozstrzygnięciem na podstawie tych zaskarżonych przepisów - w rozumieniu art. 79 Konstytucji. Spełnienie tej przesłanki jest warunkiem koniecznym dla merytorycznego rozpoznania skargi. W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że obowiązek nałożony na organy nie jest związany z rozstrzyganiem konkretnej indywidualnej sprawy podatkowej. Wynika to wyraźnie z brzmienia zaskarżonych przepisów, które nakładają obowiązek udzielenia informacji tylko w takich sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Jest to zatem informacja, która jest udzielana w sytuacji, gdy nie toczy się postępowanie podatkowe i do postępowania tego nie powinno w ogóle dochodzić.
2012
26
lis

Istota:
Dotyczy zasad udzielania interpretacji w sprawach podatkowych
Fragment:
W myśl art. 14a § 1 ordynacji podatkowej stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z treścią art. 14a § 2 ordynacji podatkowej składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Własne stanowisko wnioskodawcy w sprawie powinno być przedstawione we wniosku konkretnie i wyczerpująco. W sytuacji, kiedy wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do przepisów prawa podatkowego nie zawiera stanowiska wnioskodawcy lub stanowisko to nie zostało wyczerpująco przedstawione, wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 14a § 2 ordynacji podatkowej. W konsekwencji organ podatkowy wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni, pouczając jednocześnie o skutkach niedopełnienia tego warunku stosownie do art. 14a § 5 ordynacji podatkowej . Odnosząc powyższy stan prawny na grunt analizowanej sprawy, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego nie zawiera stanowiska wnioskodawcy w kwestii "zaliczenia literatury fachowej do materiałów biurowych" oraz udokumentowania jej zakupu.
2011
1
mar

Istota:
Czy do usług projektowych, świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi i realizowanych w systemie zamówień publicznych można stosować zwolnienie z podatku od towarów i usług?
Fragment:
Nr 72, poz. 664 ze zm.) jako oferenci uczestniczą również podmioty publicznoprawne - jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, które jak podaje Wnioskodawca nie naliczają podatku od towarów i usług do świadczonych usług projektowych, korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w § 67 ust. 1 pkt k rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Wyżej wymienione podmioty, tj. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, jako podatnicy podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 5 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, posiadają prawa i obowiązki przewidziane w przepisach ustawy, wynikające z faktu dokonania sprzedaży. Tym samym podatnikiem uprawnionym w przedmiotowej sprawie do otrzymania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. czy do usług, o których mowa w zapytaniu, świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi i realizowanych w systemie zamówień publicznych (przetargów publicznych) można stosować zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie § 67 ust. 1 pkt k ww. rozporządzenia Ministra Finansów, jest podmiot świadczący konkretną usługę. W celu uzyskania tego rodzaju informacji podmiot taki może się zwrócić z pisemnym wnioskiem do właściwego organu podatkowego. Mając na uwadze powyższe, tut. Organ odmawia udzielenia odpowiedzi na pisemne zapytanie sformułowane w ww. piśmie w trybie artykułu 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy skutków podatkowych podziału spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 i następne ustawy - Kodeks spółek handlowych dla wspólnika spółki i nowego podmiotu
Fragment:
(...) wspólnika spółki dzielonej lub po stronie spółki nowo zawiązanej. Zgodnie z treścią art. 14a § 1 stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z powyższego wynika, że naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek udzielić interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wyłącznie w indywidualnej sprawie podatnika (płatnika, inkasenta). Spółka natomiast żąda udzielenia informacji w sprawach dotyczących wspólnika i nowego podmiotu, który wspólnik ma zamiar w przyszłości utworzyć. Tak więc wniosek spółki nie znajduje oparcia w podstawowej przesłance wynikającej z art. 14a § 1 ordynacji podatkowej, a mianowicie nie jest wnioskiem podatnika (płatnika, inkasenta) dotyczącym indywidualnej sprawy podatkowej tego podmiotu . Stosownie do treści art. 165 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
2011
1
lut

Istota:
Możliwość odliczenia przez klientów podatnika, podatku VAT od zakupionego oleju napędowego do samochodu ciężarowego rejestrowanego na podstawie dopuszczenia jednostkowego, który nie posiada świadectwa homologacji oraz odpisu decyzji zwalniajacej z obowiązku posiadania takiego świadectwa.
Fragment:
Dyspozycja art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje, iż pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego może być udzielona tylko w indywidualnej sprawie danego podmiotu. Pytanie prawne ze swej istoty stanowi bowiem pomoc prawną, jakiej mają udzielić organy podatkowe podmiotom, na które nakłada się obowiązek interpretacji i stosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach. Udzielenie informacji podatkowej, ma bardzo daleko idące skutki prawne, dla podmiotu występującego z tym pytaniem. Pisemna informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego nie może być udzielana podmiotom wtedy, gdy nie dotyczy ich indywidualnych spraw. Firma X sp. z o. o. nie jest nabywcą wspomnianych samochodów ciężarowych, z tego tytułu nie będzie odliczała podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie tych samochodów, jak również nie eksploatuje tych samochodów i w związku z tym nie będzie odliczała podatku od towarów i usług od zakupionego paliwa. W tym przypadku należy przyjąć, iż krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego jest tu ograniczony do potencjalnych nabywców ww. samochodów ciężarowych. Wobec powyższego zgodnie z art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej nabywcy wspomnianych samochodów powinni zwrócić się do właściwego dla nich naczelnika urzędu skarbowego z zapytaniem w którym są obowiązani do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w tej sprawie.
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy prowadzenia usług księgowych
Fragment:
(...) Stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie informuje: Kwestie dotyczące informacji zawartych w pani zapytaniu nie regulują przepisy prawa podatkowego, a zatem tutejszy organ nie jest właściwy do udzielenia odpowiedzi w tym zakresie .
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.