ITPP2/443-917/14/KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego stworzenia wiejskiego centrum rekreacji i spotkań.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 10 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest osobą prawną. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług jest zwolnione podmiotowo od tego podatku. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie podlega rejestracji w rejestrze podatników. Po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa będzie realizowało projekt pn. „XXX”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach operacji zaplanowano utworzenie i wyposażenie Wiejskiego Centrum Rekreacji i Spotkań, składającego się z siłowni zewnętrznej wraz ze stanowiskiem wyposażonym w energię elektryczną z ogniw fotowoltaicznych z możliwością korzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu. Zakończenie realizacji operacji zaplanowano na listopad 2014 r. W ramach tej operacji planuje się poniesienie następujących kosztów:

  1. wyposażenia siłowni zewnętrznej (urządzenia siłowni zewnętrznej),
  2. budowy altany - stanowiska publicznego dostępu do internetu i energii elektrycznej (altany drewnianej do montażu stanowiska publicznego dostępu do internetu i energii elektrycznej, tablicy informacyjnej, materiałów do wykonania stóp fundamentowych),
  3. wyposażenia stanowiska do publicznego dostępu do internetu i energii elektrycznej (w tym autonomicznych solarnych zestawów zasilających, usługi montażu i uruchomienia paneli fotowoltaicznych, urządzenia do bezprzewodowego dostępu do internetu i kamery IP, usługi montażu i uruchomienia dostępu do internetu i kamery IP).

Po zakończeniu zadania, utworzone i wyposażone Centrum będzie stanowiło własność Stowarzyszenia i nie będzie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w ramach otrzymanej dotacji z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, projekt, którego przedmiotem jest utworzenie i wyposażenie Wiejskiego Centrum Rekreacji i Spotkań w miejscowości O., nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Stowarzyszenie w żaden sposób nie może odzyskać podatku poniesionego w ramach realizowanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ – jak wskazało we wniosku – efekt przedmiotowego projektu nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawcy nie będzie również przysługiwało prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu Ministra Finansów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20