ILPP1/443-793/14-2/HW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Radosne dzieciństwo na wsi – budowa placu zabaw (...)”.
ILPP1/443-793/14-2/HWinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundusz unijny
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku od towarów i usług
 6. odzyskanie podatku
 7. prawo do odliczenia
 8. prawo do odzyskania podatku
 9. projekt
 10. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Radosne dzieciństwo na wsi – budowa placu zabaw (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Radosne dzieciństwo na wsi – budowa placu zabaw (...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. upowszechnianie kultury, edukacji, turystyki;
 2. ochrona zabytków i dóbr kultury;
 3. wspieranie działalności grup działających na terenie Gminy;
 4. organizacja, popieranie i promocja wydarzeń artystycznych, kulturalnych w kręgach małych społeczności;
 5. promocja i reklama regionu;
 6. zapobieganie marginalizacji społeczności ze środowisk wiejskich, szczególnie dzieci, młodzieży, bezrobotnych i osób starszych;
 7. pobudzanie świadomości prospołecznej osób defaworyzowanych;
 8. współpraca z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi uzależnieniom i przemocy w rodzinie;
 9. ochrona i promocja zdrowia;
 10. promocja i organizacja wolontariatu;
 11. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty funkcjonujące w sferze pożytku publicznego;
 12. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 13. działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego;
 14. działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Stowarzyszenie podpisało z Samorządem Województwa umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu Małych Projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – operację pn. „Radosne dzieciństwo na wsi – budowa placu zabaw (...)”. Celem operacji jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, rozwój rekreacji i sportu oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Ś.

Stowarzyszenie poniosło już część wydatków na realizację tej operacji – dokonało zakupu od podmiotów zewnętrznych części wyposażenia placu zabaw.

Pozostałą część wydatków koniecznych do zrealizowania w całości ww. operacji Stowarzyszenie dokona w przyszłości.

Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa jest szczególnym podatnikiem podatku VAT. Nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, i nie wykonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Stowarzyszenie posiada prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, związanego z zakupem materiałów, wyposażenia, sprzętu i usług...
 2. Czy Wnioskodawca realizując planowane działania może odzyskać w jakikolwiek sposób poniesiony wydatek podatku VAT...
 3. Jaki jest powód, dla którego Stowarzyszenie nie może odliczyć podatku VAT z tytułu dokonanych i planowanych wydatków w trakcie realizacji opisanych działań...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z uwagi na to, że planowane działania (udostępnianie placu zabaw) posiadają specyfikę użyteczności publicznej, czynności opodatkowane nie występują i nie wystąpią.

Oznacza to również, że zakup towarów i usług, zarówno dokonanych jak i planowanych, związanych z realizacją tego zadania, nie jest i nie będzie służył wykonaniu czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym Stowarzyszenie, z powodu braku możliwości prawnych, nie może i nie będzie mogło w żaden sposób odzyskać naliczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 cyt. ustawy).

Na mocy art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznacza się, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak stanowi art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa jest szczególnym podatnikiem podatku VAT. Nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, i nie wykonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem. Celem Wnioskodawcy jest: upowszechnianie kultury, edukacji, turystyki; ochrona zabytków i dóbr kultury; wspieranie działalności grup działających na terenie Gminy; organizacja, popieranie i promocja wydarzeń artystycznych, kulturalnych w kręgach małych społeczności; promocja i reklama regionu; zapobieganie marginalizacji społeczności ze środowisk wiejskich, szczególnie dzieci, młodzieży, bezrobotnych i osób starszych; pobudzanie świadomości prospołecznej osób defaworyzowanych; współpraca z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi uzależnieniom i przemocy w rodzinie; ochrona i promocja zdrowia; promocja i organizacja wolontariatu; działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty funkcjonujące w sferze pożytku publicznego; działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa; działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego; działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wnioskodawca podpisał z Samorządem Województwa Lubuskiego umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu Małych Projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013 – operacje pn. „Radosne dzieciństwo na wsi – budowa placu zabaw (...)”. Celem operacji jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, rozwój rekreacji i sportu oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Ś. Stowarzyszenie poniosło już część wydatków na realizację tej operacji – dokonało zakupu od podmiotów zewnętrznych części wyposażenia placu zabaw. Pozostałą część wydatków koniecznych do zrealizowania w całości ww. operacji Stowarzyszenie dokona w przyszłości.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia oraz odzyskania podatku VAT związanego z realizacją ww. operacji oraz wskazania powodu, dla którego Stowarzyszenie nie może odliczyć podatku VAT z tytułu dokonanych i planowanych działań.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT oraz – jak wskazał Zainteresowany – Wnioskodawca nie wykonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W konsekwencji, Zainteresowany nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z realizacją ww. operacji.

W związku z poniesionymi wydatkami Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

W związku z tym, że Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami, związanymi z zakupem materiałów, wyposażenia, sprzętu i usług, poniesionymi na realizację operacji pn. „Radosne dzieciństwo na wsi – budowa placu zabaw (...)” z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie wykonuje czynności opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie realizując planowane działania nie ma również prawa do odzyskania podatku VAT, gdyż nie spełnia warunków określonych w rozdziale 4 cyt. rozporządzenia, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT. Ponadto, brak możliwości odliczenia podatku VAT z tytułu planowanych działań wynika zarówno z przesłanek podmiotowych, jak i przedmiotowych oraz z uwagi na brak wypełnienia warunków wymienionych w rozdziale 4 cyt. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.