Prawo do odzyskania podatku | Interpretacje podatkowe

Prawo do odzyskania podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do odzyskania podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z zakupem motopompy
Fragment:
U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2016 r. (data wpływu 18 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Ochotnicza Straż Pożarna w ... zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „ ... ” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Do składanego wniosku wymaganym załącznikiem obligatoryjnie jest interpretacja indywidualna w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów usług (VAT). Ochotnicza Straż Pożarna w ... jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Wyżej wymienione zadanie realizuje zgodnie ze statutem, w zakresie ochrony przeciw-pożarowej. Prowadzona przez Ochotniczą Straż Pożarną w ... działalność nie jest działalnością dochodową generującą przychody. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową. Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT.
2016
17
gru

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
(...) prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacja zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 kwietnia 2016 r. do Urzędu Skarbowego w ... został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacja zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy .... Wniosek przekazano do BKIP w Piotrkowie Tryb. celem załatwienia zgodnie z właściwością (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.). Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 12 maja 2016r. o uiszczenie opłaty oraz pismem z dnia 13 maja 2016r. (data wpływu 17 maja 2016r.) o informacje w zakresie rezygnacji z doręczania korespondencji drogą elektroniczną e-PUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... o dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem (odbiorem i unieszkodliwianiem azbestu) od mieszkańców Gminy .... Dofinansowanie będzie się odbywać zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy ... w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ....
2016
1
cze

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu 18 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją inwestycji pn.: „ .... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją inwestycji pn.: „ .... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jako JST planuje złożyć wniosek o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizacji operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Wniosek będzie dotyczył projektu pn.: „ .... ”. Załącznikiem do wniosku będzie interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług VAT.
2016
19
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2016r. (data wpływu drogą elektroniczną e-PUAP 7 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z transportem, załadunkiem i utylizacją usunięcia odpadów zawierających azbest z budynków będących własnością osób fizycznych i prawnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z transportem, załadunkiem i utylizacją usunięcia odpadów zawierających azbest z budynków będących własnością osób fizycznych i prawnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina ....., jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca zdolność prawną i zdolność do wykonywania czynności prawnych, będzie występować o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ....... Prace w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest obejmować będą: transport, załadunek i utylizację. Wymogiem funduszu jest przedłożenie indywidualnej interpretacji co do braku możliwości odliczenia podatku VAT przez Gminę.
2016
15
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 07 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowane projektu pn. „ ... ” ze środków WFOŚiGW w ..., Powiat ... zwraca się z prośbą o interpretację indywidualną w sprawie braku możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług VAT (jako naliczonego przy realizacji tego zadania). Zarząd Powiatu zadania publiczne Powiatu wykonuje przy pomocy jednostek organizacyjnych Powiatu między innymi przez Dom Pomocy Społecznej w .... Beneficjentem środków WFOŚiGW może być jednostka samorządu terytorialnego – a więc Powiat .... Jednostka budżetowa - Dom Pomocy Społecznej w .. - nie posiada osobowości prawnej i nie może być beneficjentem. Podczas realizacji tego zadania faktury będą wystawiane na beneficjenta czyli na Dom Pomocy Społeczną w ... jako jednostkę realizującą zadania Powiatu.
2015
27
paź

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
(...) prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06 maja 2015 r. został złożony do Izby Skarbowej ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Wniosek przesłano do BKIP w Piotrkowie Tryb. (data wpływu 11 maja 2014) celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (....) planuje realizację zadania pn. „ .... ”. Inwestycja polega na zakupie sprzętu medycznego tj. systemu obrazowania śródoperacyjnego (O- arm) wraz z niezbędnym pakietem integracyjnym z neuronawigacją. Zabiegi z zakresu neurochirurgii prowadzone pod kontrolą promieniowania X stanowią znaczną część zabiegów z zakresu radiologii interwencyjnej. Urządzenie medyczne, którego zakup jest planowany, będzie użytkowane wyłącznie w obrębie bloku operacyjnego Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych i służyć będzie do udzielania świadczeń medycznych w ramach działalności podstawowej Szpitala. Ww. zadanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w .... oraz ze środków własnych jednostki.
2015
23
cze

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektów.
Fragment:
(...) prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03 kwietnia 2015 r. do Izby Skarbowej w Łodzi został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektów: pn.: „ ... ”; pn.: „ ... ”. Powyższy wniosek został przekazany zgodnie z właściwością do BKIP w Piotrkowie Tryb. w dniu 07 kwietnia 2015 r. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego, sformułowania pytania, przedstawienia własnego stanowiska do pytania sformułowanego w uzupełnieniu wniosku oraz o uiszczenie opłaty. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku). .... jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i jest podatnikiem VAT czynnym. 95% działalności Wnioskodawcy związana jest ze sprzedażą usług zwolnionych od podatku VAT, zgodnie z zał. nr 4, poz. 9, ustawy z 11 marca 2004 r. Spółka w tym roku chce zakupić nowe wyposażenie medyczne oraz przeprowadzić remont pomieszczeń szpitala wykorzystując na ten cel środki funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... realizując 2 projekty: „ .... ” „ .... ” Jednym z wymagań jest uzyskanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług.
2015
31
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektów
Fragment:
(...) prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03 kwietnia 2015 r. do Izby Skarbowej w Łodzi został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektów: pn.: „ ... ”; pn.: „ ... ”. Powyższy wniosek został przekazany zgodnie z właściwością do BKIP w Piotrkowie Tryb. w dniu 07 kwietnia 2015 r. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego, sformułowania pytania, przedstawienia własnego stanowiska do pytania sformułowanego w uzupełnieniu wniosku oraz o uiszczenie opłaty. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku). .... jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i jest podatnikiem VAT czynnym. 95% działalności Wnioskodawcy związana jest ze sprzedażą usług zwolnionych od podatku VAT, zgodnie z zał. nr 4, poz. 9, ustawy z 11 marca 2004 r. Spółka w tym roku chce zakupić nowe wyposażenie medyczne oraz przeprowadzić remont pomieszczeń szpitala wykorzystując na ten cel środki funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... realizując 2 projekty: „ .... ” „ .... ” Jednym z wymagań jest uzyskanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług.
2015
31
maj

Istota:
Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Radosne dzieciństwo na wsi – budowa placu zabaw (...)”.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „ Radosne dzieciństwo na wsi – budowa placu zabaw (...) ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „ Radosne dzieciństwo na wsi – budowa placu zabaw (...) ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Celem Stowarzyszenia jest: upowszechnianie kultury, edukacji, turystyki; ochrona zabytków i dóbr kultury; wspieranie działalności grup działających na terenie Gminy; organizacja, popieranie i promocja wydarzeń artystycznych, kulturalnych w kręgach małych społeczności; promocja i reklama regionu; zapobieganie marginalizacji społeczności ze środowisk wiejskich, szczególnie dzieci, młodzieży, bezrobotnych i osób starszych; pobudzanie świadomości prospołecznej osób defaworyzowanych; współpraca z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi uzależnieniom i przemocy w rodzinie; ochrona i promocja zdrowia; promocja i organizacja wolontariatu; działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty funkcjonujące w sferze pożytku publicznego; działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa; działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego; działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
2015
8
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego stworzenia wiejskiego centrum rekreacji i spotkań.
Fragment:
Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 10 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ XXX ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ XXX ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie jest osobą prawną. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług jest zwolnione podmiotowo od tego podatku. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie podlega rejestracji w rejestrze podatników. Po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa będzie realizowało projekt pn. „ XXX ”, w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach operacji zaplanowano utworzenie i wyposażenie Wiejskiego Centrum Rekreacji i Spotkań, składającego się z siłowni zewnętrznej wraz ze stanowiskiem wyposażonym w energię elektryczną z ogniw fotowoltaicznych z możliwością korzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu. Zakończenie realizacji operacji zaplanowano na listopad 2014 r.
2014
2
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.