Prawo do odzyskania podatku | Interpretacje podatkowe

Prawo do odzyskania podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do odzyskania podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2017 r. (data wpływu 25 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. ″.....”″ – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. ″.....”″. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, która działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. Wnioskodawca jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem w celach niezarobkowych. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „ .... ” na Przedsięwzięcie II.3.3. Wspieranie inicjatyw wykorzystujących narzędzia informatyczne w kreowaniu wizerunku obszaru wdrażanej w ramach poddziałania 19.2. „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację operacji pn. ″....″.
2017
27
paź

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2017 r. (data wpływu 6 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „ ... ”, koniecznym jest załączenie do wspomnianego wniosku interpretacji indywidualnej dotyczące możliwości prawnej odzyskiwania podatku od towarów i usług - VAT. Zarząd Powiatu ... zadania publiczne Powiatu wykonuje przy pomocy jednostek organizacyjnych Powiatu, między innymi przez: Zespół Szkół Specjalnych.... Beneficjentem środków dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... może być jednostka samorządu terytorialnego – a więc Powiat .... Jednostki budżetowe Powiatu .... nie posiadają osobowości prawnej i nie mogą być beneficjentem mogą być natomiast realizatorem zadania.
2017
19
lip

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2017 r. (data wpływu 6 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „ ... ”, koniecznym jest załączenie do wspomnianego wniosku interpretacji indywidualnej dotyczące możliwości prawnej odzyskiwania podatku od towarów i usług - VAT. Zarząd Powiatu ... zadania publiczne Powiatu wykonuje przy pomocy jednostek organizacyjnych Powiatu, między innymi przez: Zespół Szkół Ogólnokształcących w ..., ul. .... Beneficjentem środków dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... może być jednostka samorządu terytorialnego – a więc Powiat .... Jednostki budżetowe Powiatu ... nie posiadają osobowości prawnej i nie mogą być beneficjentem, mogą być natomiast realizatorem zadania.
2017
19
lip

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z zakupem kamery termowizyjnej i platformy ratowniczej
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2017 r. (data wpływu 30 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2017 r. (data wpływu 12 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z zakupem kamery termowizyjnej i platformy ratowniczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z zakupem kamery termowizyjnej i platformy ratowniczej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2017 r. poprzez wskazanie organu podatkowego właściwego dla Wnioskodawcy i adresu elektronicznego do doręczeń. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa deklarację VAT-7. Powiat planuje wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... ul. ..., .... W ramach wniosku (projektu) będą zakupione: kamera termowizyjna i platforma ratownicza dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w .... Faktury za kamerę termowizyjną i platformę zostaną wystawione na Komendę Powiatową PSP w ..., która posiada odrębny NIP. Komenda Powiatowa PSP nie wchodzi w skład jednostek organizacyjnych, które podlegają od 1.01.2017 r. centralizacji podatku VAT.
2017
23
maj

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją zadania
Fragment:
Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2017
11
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 01 marca 2017 r. (data wpływu 06 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania „ ... ” We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i realizuje zadania, dla których została powołana na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Od 01 stycznia 2017 r. Gmina rozlicza podatek VAT wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Gmina planuje zakup agregatu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w .... Na realizację przedmiotowego zadania Gmina planuje pozyskać dofinansowanie z funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Załącznikiem obowiązkowym do wniosku o dofinansowanie zadania jest interpretacja indywidualna w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją w zadania. Gmina ... zakupiony agregat hydrauliczny przekaże nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w ... i będzie wykorzystywana przez OSP w ramach umowy użyczenia.
2017
11
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu 1 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług tzn. w ramach obszaru cywilno-prawnego dokonuje sprzedaży nieruchomości – gruntów, używanych/starszych lokali mieszkalnych – na podstawie aktów notarialnych, środków trwałych, świadczy usługi dzierżawy lokali, najmu lokali mieszkalnych, użytkowania wieczystego, świadczy usługi wodnokanalizacyjne na rzecz mieszkańców. Czynności dokonywane w ramach obszaru cywilnoprawnego deklaruje i rozlicza w deklaracjach VAT-7 jako opodatkowane stawką VAT lub zwolnione, w zależności od transakcji. Ponadto Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego działając zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wypełnia zawarte w tej ustawie zadania publiczne (zadania własne) m.in. odpowiada za zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy dróg (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
2017
10
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 08 marca 2017 r. (data wpływu 13 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... wykonuje zadania, dla których została powołana, na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Większość tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego, jednak Gmina zawiera umowy cywilnoprawne. Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z obowiązkiem składania deklaracji VAT-7 od dnia 1 kwietnia 2005 r., NIP: .... Gmina ... ubiega się o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ..., który to prowadzi nabór wniosków dla zadań z dziedziny „ Pozostałe zadania ochrony środowiska ” z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych lub sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych na wyposażenie jednostek OSP i PSP.
2017
10
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z zakupem motopompy
Fragment:
U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2016 r. (data wpływu 18 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Ochotnicza Straż Pożarna w ... zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „ ... ” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Do składanego wniosku wymaganym załącznikiem obligatoryjnie jest interpretacja indywidualna w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów usług (VAT). Ochotnicza Straż Pożarna w ... jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Wyżej wymienione zadanie realizuje zgodnie ze statutem, w zakresie ochrony przeciw-pożarowej. Prowadzona przez Ochotniczą Straż Pożarną w ... działalność nie jest działalnością dochodową generującą przychody. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową. Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT.
2016
17
gru

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
(...) prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacja zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 kwietnia 2016 r. do Urzędu Skarbowego w ... został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacja zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy .... Wniosek przekazano do BKIP w Piotrkowie Tryb. celem załatwienia zgodnie z właściwością (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.). Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 12 maja 2016r. o uiszczenie opłaty oraz pismem z dnia 13 maja 2016r. (data wpływu 17 maja 2016r.) o informacje w zakresie rezygnacji z doręczania korespondencji drogą elektroniczną e-PUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... o dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem (odbiorem i unieszkodliwianiem azbestu) od mieszkańców Gminy .... Dofinansowanie będzie się odbywać zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy ... w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ....
2016
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.