ITPP3/4512-91/16-3/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy lub usługi związane z realizacją ww. inwestycji, gdyż nabyte w ramach tych działań składniki majątkowe będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych polegających na ich dzierżawie operatorowi infrastruktury.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów dokonywanych w związku z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – jest prawidłowe,
  • braku prawa do zastosowania korekty podatku naliczonego z faktury otrzymanej w 2012 r. – jest prawidłowe,
  • braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków związanych z remontami bieżącymi – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów dokonywanych w związku z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, braku prawa do zastosowania korekty podatku naliczonego z faktury otrzymanej w 2012 r. oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków związanych z remontami bieżącymi.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego i wykonuje określone przepisami prawa zadania publiczne. Zadania te wykonuje w imieniu własnym i na własna odpowiedzialność. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W Gminie między innymi realizowane były są i będą zadania publiczne z zakresu dostarczania wody i odbioru ścieków od mieszkańców Gminy. Od kilku „dobrych lat” w Gminie prowadzone są inwestycje, większe bądź mniejsze, związane z budową sieci wodociągowych oraz związanych ze skanalizowaniem Gminy, polegające na budowie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, której właścicielem jest Gmina.

W związku z tym, że na terenie Gminy istnieją tereny nieskanalizowane (są to zasadniczo małe miejscowości wiejskie zlokalizowane na obrzeżach Gminy, usytuowane w znacznej odległości od terenów zurbanizowanych mających utrudniony dostęp do klasycznej kanalizacji sanitarnej), Gmina zamierza zrealizować w latach 2017-2019 budowę przydomowych oczyszczalni ścieków u osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości o statusie zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej. Nieruchomości te w liczbie około 130 położone są w miejscowościach, w których kanalizacji zbiorczej nie ma i w przyszłości budowana nie będzie. W związku z tym, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków pomocowych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina planuje realizację inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Źródłem finansowania inwestycji będzie budżet gminy, dotacja ze środków zewnętrznych (PROW), oraz środki właścicieli nieruchomości. Warunkiem realizacji inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będzie uzyskanie przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W razie nie otrzymania dofinansowania Gmina odstąpi od realizacji projektu.

Mieszkańcy, na których posesjach mają zostać wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków będą zawierali z Gminą umowy cywilnoprawne, w których zobowiążą się w określonym terminie do wniesienia wkładu własnego tytułem zwrotu części kosztów realizacji inwestycji. W umowach tych mieszkańcy oświadczą, ze posiadają tytuł prawny do gruntu, na którym będzie zlokalizowana oczyszczalnia, że działka gruntu jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, że nieodpłatnie użyczą grunt niezbędny do przeprowadzenia robót budowlanych oraz, że koszt realizacji inwestycji ponoszony przez właściciela nieruchomości wyniesie nie więcej niż 10% poniesionych nakładów na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, jednakże nie więcej niż 3000 złotych. Wymaganą kwotę wkładu własnego zainteresowany wpłaci w dwóch ratach; pierwszą w wysokości 500 zł do dnia 30 czerwca 2016 roku, drugą w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy z instytucją zapewniającą dofinansowanie. Zainteresowany przystąpieniem do projektu pokrywa w całości koszty wszystkich korekt projektu oraz robót wykonywanych na jego prośbę. W przypadku nie dokonania wpłat w wysokości i w terminach określonych umową Gmina zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i zawieszenia realizacji zadania i żądania zwrotu kwoty dofinansowania. W przypadku nie przystąpienia do realizacji inwestycji środki wpłacone przez zainteresowanego podlegają zwrotowi w formie wzajemnie uzgodnionej. Wpłaty dokonywane na rzecz Gminy będą mieć charakter obowiązkowy. Koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków od daty odbioru technicznego przez okres 7 lat pokrywa w całości właściciel nieruchomości zgodnie z instrukcją eksploatacji. Nadzór nad eksploatacją oczyszczalni przez okres 7 lat od momentu zakończenia inwestycji sprawuje Gmina. Ponadto po zakończeniu inwestycji i protokolarnym odbiorze, gmina przekaże w użyczenie na okres 7 lat wybudowaną oczyszczalnię ścieków Odbiorcy, który stanie się pośrednim beneficjentem wsparcia z projektu. Po okresie 7 lat kalendarzowych przydomowa oczyszczalnia ścieków nieodpłatnie stanie się własnością mieszkańca w kwocie faktycznego kosztu poniesionego na wytworzenie inwestycji pomniejszonego o wniesiony wkład. Wszystkie wydatki związane z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni będą udokumentowane fakturami wystawionymi na gminę, jako realizatora inwestycji.

Gmina S. w ramach posiadanych środków finansowych realizuje nowe inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne. Zadania zaopatrzenia w wodę i kanalizacji należą do zadań własnych gminy. Wykonanie tych zadań gmina powierzyła prywatnemu podmiotowi, z którym została zawarta odpłatna umowa cywilnoprawna na dzierżawę całej infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków. Gmina każdorazowo realizując nowe zadanie inwestycyjne z zakresu wodociągów i kanalizacji na bieżąco odlicza podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych. Wartość realizowanych inwestycji jest różna kwotowo w zależności od posiadanych środków finansowych. Kwotowo przedstawia się różnie od 3500 zł do kwot wyższych. Nowowybudowane bądź zmodernizowane sieci wodociągowe lub kanalizacyjne albo małe odcinki sieci, zmodernizowane Stacje Uzdatniania Wody Gmina przyjmuje na stan środków trwałych i staje się ich właścicielem. Później wartość tych inwestycji przekazuje aneksem jako przedmiot dzierżawy. Z zapisów umowy dzierżawy wynika, że koszt budowy nowych sieci, zakupów inwestycyjnych np. pomp głębinowych, oraz remontów ponosi Gmina, a koszty bieżącej eksploatacji (bieżące naprawy i energia itp.) ponosi dzierżawca. Dotychczas Gmina na bieżąco odliczała cały podatek od zadań inwestycyjnych.

Wątpliwość Wnioskodawcy sprowadza się do tego czy Gmina może odliczać podatek od towarów i usług od faktur zakupowych, które związane są z remontami, a nie są wydatkami inwestycyjnymi. Wartość nakładów inwestycyjnych każdorazowo jest przedmiotem dzierżawy, natomiast remonty związane z sieciami niebędące wydatkami inwestycyjnymi ponosi Gmina. Umowa dzierżawy przewiduje jakie zadania należą do Gminy, a jakie do operatora wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Wskazane we wniosku jako nr 3:

  1. Czy Gmina uzyska możliwość pełnego i na bieżąco odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją inwestycji, o której mowa, a także czy uzyska możliwość korekty podatku naliczonego do otrzymanej faktury z dnia 2 października 2012 r. za wykonanie badań geotechnicznych gruntu wraz z opinią o możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy, która zwiększy wartość wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków...
    Wskazane we wniosku jako nr 6:
  2. Czy Gmina ma pełne prawo na bieżąco odliczać podatek naliczony VAT od poniesionych nakładów związanych z realizacją inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych na terenie Gminy... Czy takie prawo przysługuje również Gminie od poniesionych wydatków związanych z remontami bieżącymi, a niebędącymi wydatkami inwestycyjnymi na te zadania...

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie realizacji inwestycji na bieżąco przysługuje pełne prawo odliczenia podatku poniesionego na wytworzenie infrastruktury. Natomiast nie ma ona prawa dokonania korekty podatku naliczonego za okres 2012 r. z uwagi na to, że w momencie poniesienia wydatku na opracowanie badań geotechnicznych gruntu wraz z opinią o możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina nie wiązała tej usługi z czynnościami opodatkowanymi, gdyż nie była w stanie przewidzieć czy w ogóle będzie realizować tę inwestycję i czy wydatki na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków związane będą z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek bezpośredni dokonywanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych tzn., których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W dalszej części Wnioskodawca wskazał, że skoro czynność dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to Gmina ma prawo odliczenia podatku od towarów i usług związanego z nowobudowanymi sieciami i odcinkami sieci wodno-kanalizacyjnych, ponieważ spełnione są określone warunki tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z którym nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Inwestycje poczynione w tą sferę zadań własnych przez Gminę dają jej prawo bezpośredniego i pełnego zwrotu odliczenia. Gmina tę zasadę stosuje od kilku „dobrych lat”, gdy zaprzestała sama świadczyć zadania własne z zakresu zaopatrzenia w wodę i kanalizacji.

Gmina wypełniając postanowienia umowy dzierżawy z operatorem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej ponosi również wydatki związane z remontami niebędącymi wydatkami inwestycyjnymi i zdaniem Wnioskodawcy nie powinny one stanowić podstawy do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu. Wydatki bieżące na remonty niebędące wydatkami inwestycyjnymi są dokonywane przez Gminę i są zapisane w umowie dzierżawy lecz nie stanowią przedmiotu dzierżawy jako takiej. Aneks do umowy dzierżawy przewiduje, że każdorazowo raz na koniec roku Gmina przekazuje dzierżawcy wartość sieci nowo wybudowanych bądź zmodernizowanych. Gmina dotychczas nie odliczała podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupowych poczynionych na remonty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest:
  • prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów dokonywanych w związku z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • prawidłowe – w zakresie braku prawa do zastosowania korekty podatku naliczonego z faktury otrzymanej w 2012 r.,
  • nieprawidłowe – w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków związanych z remontami bieżącymi.

W tym miejscu należy wskazać, że w interpretacji indywidualnej ITPP3/4512-91/16-2/MZ tut. organ uznał, że realizowana przez Gminę inwestycja – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, stanowi odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy. Skoro wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków posłużą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, to w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z wydatkami ponoszonymi na realizację przedmiotowej inwestycji.

Tym samym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów dokonywanych w związku z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, o ile nie zaistnieją przesłanki wyłączające, o których mowa w art. 88 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Podstawowa zasada dotycząca odliczania podatku naliczonego została sformułowana w art. 86 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z kolei stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. przepis ten posiadał brzmienie: „Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli natomiast dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia.

Należy podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Zatem w każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 cyt. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r. działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 cyt. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 15 ust. 6 cyt. ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z treści art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

W świetle art. 9 ust. 1 cyt. ustawy, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2).

Zatem skoro jak wynika z treści wniosku, wydatki poniesione w 2012 r. na badania geotechniczne gruntu wraz z opinią o możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie miały związku z czynnościami opodatkowanymi, bowiem realizowane były w ramach zadań publicznych, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym, tym samym Wnioskodawca nie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. W konsekwencji należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że z uwagi na brak bezpośredniego związku dokonanych zakupów towarów i usług z działalnością opodatkowaną, nie ma on prawa do odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty z otrzymanej faktury z dnia 2 października 2012 r.

Należy zauważyć, że jak wskazano we wniosku „związek dokonywanych przez nią (Gminę) zakupów ze sprzedażą opodatkowaną VAT istnieje od momentu rozpoczęcia realizacji inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wynika to z faktu, iż już w fazie planowania inwestycji Gmina zamierzała pobierać od Usługobiorców opłaty, które warunkowały funkcjonowanie zamontowanego POŚ na ich posesjach”.

Wątpliwość Wnioskodawcy sprowadza się także do kwestii, czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, przekazywanej następnie w drodze umowy dzierżawy podmiotowi zewnętrznemu tj. operatorowi infrastruktury.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę, a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W myśl art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Należy zauważyć, że umowa dzierżawy jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną. Odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy polegające na płaceniu umówionego czynszu. A zatem, umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy (pobierania pożytków) i stanowi świadczenie wzajemne.

Zatem, w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy dzierżawy Wnioskodawca (Gmina) będzie występować w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż czynności te – jak wynika z wniosku – mają/będą miały charakter cywilnoprawny.

Tak więc, czynności te w świetle ustawy o podatku od towarów i usług traktowane są/będą jako odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, podlegające opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 tej ustawy. Czynności wykonywane na podstawie zawartej przez Wnioskodawcę umowy cywilnoprawnej nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania na mocy powołanego wyżej art. 15 ust. 6 ww. ustawy, co skutkuje opodatkowaniem tej czynności.

Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności na tle powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji gdy – jak wskazuje Gmina – eksploatacja wybudowanej sieci została/zostanie powierzona podmiotowi zewnętrznemu, tj. Operatorowi Infrastruktury, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy lub usługi związane z realizacją ww. inwestycji, gdyż nabyte w ramach tych działań składniki majątkowe będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych polegających na ich dzierżawie operatorowi infrastruktury. Spełniona zostaje/zostanie zatem podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, także - wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - od wydatków związanych z remontami bieżącymi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że w omawianej sprawie zostały/zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków posłużą wykonywaniu czynności opodatkowanych. W konsekwencji Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, w tym wydatków związanych z remontami bieżącymi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, o ile nie wystąpią przesłanki wyłączające, o których mowa w art. 88 ustawy.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.