ITPP3/4512-406/16/JC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2016 r. (data wpływu 2 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital ... w okresie ... 2008 - ... 2011 r. realizował podpisaną z „Instytucją Zarządzającą” Województwa ... w .... umowę o dofinansowanie projektu pn. „...”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, Działanie 4.2. – „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013. Całkowita wartość Projektu wyniosła 5.774.824,23 zł, z czego 1.041.319,27 zł to podatek VAT. Wysokość dofinansowania stanowiło 70 % kwoty wydatków kwalifikowalnych ogółem - tj. 4.035.466,87 zł. Pozostałe wydatki Szpital pokrył ze środków własnych. Na mocy zawartej umowy Szpital został zobowiązany do dostarczenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu, składanej na koniec trwałości projektu.

Podstawowym przedmiotem działalności Szpitala wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia - PKD 8610.Z - Działalność szpitali. Usługi te zgodnie z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione od VAT.

Inwestycja zrealizowana w ramach wyszczególnionego wyżej projektu, w budynku Szpitala, który jest przekazany w nieodpłatne użytkowanie, wykorzystywana jest do świadczenia usług zdrowotnych w zakresie oddziału rehabilitacji i działu fizjoterapii. Przedsięwzięcie nadało obiektowi nową funkcję - ośrodka rehabilitacji do którego zakupiono sprzęt medyczny i wyposażenie. Zakres robót obejmował:

  • prace remontowo-budowlane i wykonawcze, w tym roboty elewacyjne i remontowe wewnątrz budynku,
  • zagospodarowanie działki, w tym drogi, parkingi, chodniki,
  • remont ujęcia wody (zbiornik rezerwowy),
  • przebudowa i modernizacja zewnętrznej sieci deszczowej i kanalizacyjnej,
  • zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Szpital miał możliwość odliczenia podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, że realizowane przedsięwzięcie służy świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia, Szpital nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Usługi w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii zgodnie z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione od podatku. Przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wyrażona została generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów i usług. Przepis ten stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest więc istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Skoro więc Szpital jako podatnik VAT, realizując przedsięwzięcie nabywa towary i usługi, które nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu to nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.