ITPP3/4512-140/15/EK | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle stanu faktycznego opisanego we wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego przez sprzedawcę, skoro świadczy on usługi zwolnione z VAT?
ITPP3/4512-140/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „R.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „R.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca podpisał z Zarządem Województwa reprezentowanym przez Wicemarszałka województwa umowę dotyczącą dofinansowania projektu pod nazwą: „R”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, umowa nr xxx z dnia 29 września 2014 r.

Projekt obejmuje koszty przygotowania i opracowania studium wykonalności, promocję, audyt, instalację, konfigurację, dostarczenie licencji i sprzętu komputerowego.

Przyznane środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 pokrywają 85% wydatków kwalifikowanych, 5% Wnioskodawca pokryje z własnych środków, o pozostałą część kosztów tj. 10% Wnioskodawca zwrócił się o dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia.

W dniu 7 lutego 2015 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE w trybie przetargu nieograniczonego na „R.”. Umowa na ww. zadanie z xxx.

Wnioskodawca jako Samodzielny Publiczny ZOZ działający w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011 r., nr 112, poz. 654 z późn. zm.) świadczy usługi dla pacjentów na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zważywszy na powyższe, odliczenia podatkowe, o których mowa w art. 86 ust. 1 cytowanej ustawy, nie są dokonywane. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i co miesiąc składa do Urzędu Skarbowego deklaracje VAT-7. Czynności opodatkowane wynikają ze sprzedaży usług najmu lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą osób fizycznych i zużyte media.

Przedmiotem projektu jest wyposażenie Wnioskodawcy w nowoczesną infrastrukturę informatyczną, która umożliwi świadczenie nowych e-usług oraz usprawni organizację wewnętrzną jednostki. Projekt ma na celu konieczność intensyfikacji rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych wraz z powiększeniem potrzebnych treści w internecie, którymi będą zainteresowani mieszkańcy województwa, jak i działające na tym obszarze podmioty. W ramach projektu przewidziano m.in. utworzenie serwisu, który będzie posiadał dodatkową e-usługę pn. e-czytnik z funkcją syntezatora mowy dzięki czemu osoby niepełnosprawne z tym rodzajem upośledzenia będą miały dostępność do nowoczesnych usług cyfrowych.

Realizacja przedmiotowego projektu będzie wykorzystywana wyłącznie do podstawowej działalności Wnioskodawcy, jakim jest wykonywanie usług medycznych na rzecz pacjentów Wnioskodawcy. Prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, natomiast ucyfrowienie Wnioskodawcy będzie miało bezpośredni związek z usługami medycznymi świadczonymi pacjentom.

Reasumując Wnioskodawca jest zarejestrowany podatnikiem VAT czynnym, lecz wykonane zadanie nie upoważnia go do odliczenia podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle stanu faktycznego opisanego we wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego przez sprzedawcę, skoro świadczy on usługi zwolnione z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Zakłady Opieki Zdrowotnej nie mają możliwości odzyskania podatku VAT ponieważ działalność jaką prowadzą, czyli usługi z zakresu opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostaw towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związanymi, wykonywanych przez zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zgodne ze statutem, są zwolnione z tego opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż jak wskazano we wniosku towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu przez Wnioskodawcę służą wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Wskazuje się, że przedmiotem oceny nie była prawidłowość korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od podatku z tytułu świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, gdyż nie było to przedmiotem zapytania. W związku z tym interpretacji udzielono przy założeniu, że Wnioskodawca korzysta w sposób uprawniony ze wskazanego zwolnienia od podatku.

Końcowo zauważyć należy, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 14b § 2 ustawa - Ordynacja podatkowa). A zatem wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, iż niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa będą miały zastosowanie wyłącznie dla Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP3/4512-170/15/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.