ITPP3/4512-124/15/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek od towarowi usług z tytułu realizacji zadania finansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pod nazwą „Z.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pod nazwą „Z.”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie powstało 31 października 2005 r. na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach. Głównymi celami statutowymi są m.in.:

  1. Rewitalizacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem;
  2. Konserwacja obiektów zabytkowych i pielęgnacja otaczających je zabytkowych parków i ogrodów oraz opieka nad nimi;
  3. Aktywowanie społeczeństwa, głównie dzieci i młodzieży, do działań na rzecz opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody oraz ochrony środowiska;
  4. Promowanie polskiej kultury i historii na świecie, działalność edukacyjna i dydaktyczna w zakresie polskiej, europejskiej i światowej kultury, sztuki, tradycji;
  5. Reaktywowanie i promowanie rzemiosł ginących;
  6. Działalność na rzecz integracji, poznawania i poszanowania odrębności kulturowej narodów i grup etnicznych;
  7. Promowanie różnych form wypoczynku, w tym rekreacji i sportu;
  8. Promowanie i wspieranie innych działalności służących wymienionym celom.

Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem xxx w grudniu 2005 r. Stowarzyszenie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania złożyło w dniu 22 lipca 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów, tj. operacjiktóre nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. Operację zatytułowano „Z.”. W wyniku przeprowadzenia przedmiotowej operacji ma zostać osiągnięty cel - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez powstanie Zespołu Tańców xxx xxx kultywującego tradycję tańców historycznych wraz z jego wyposażeniem w stroje z epoki baroku. W dniu 17 grudnia 2014 r. Stowarzyszenie zawarło z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie nr xxx na realizację przedmiotowej operacji. W zakres operacji wchodzi zakup 10 strojów dworskich z epoki baroku, w tym 6 strojów damskich i 4 stroje męskie. Stroje wykorzystywane będą w występach (nieodpłatnych), powołanego w ramach projektu, Zespołu Tańców xxx xxx. Wszelkie koszty związane z przedmiotową operacją będą obejmować zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji zadania. Całość operacji będzie wykonywana w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Po realizacji zdania Stowarzyszenie nie będzie czerpało żadnych korzyści finansowych z działalności Zespołu.

Stowarzyszenie we wniosku o przyznanie pomocy zaliczyło do kosztów kwalifikowanych podatek od towarów i usług. Uzasadnia to faktem, że Stowarzyszenie nie będąc podatnikiem VAT czynnym, nie ma prawa do odliczenia tego podatku. Działalność Stowarzyszenia polega wyłącznie na prowadzeniu działań statutowych, nie zarobkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek od towarowi usług z tytułu realizacji zadania finansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i czynności sprzedaży, nie będąc podatnikiem VAT czynnym nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że skoro zakupy dokonywane w ramach realizacji ww. operacji nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej, nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji Stowarzyszeniu, które nie jest zarejestrowane, jako podatnik VAT czynny, nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwać również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.