ITPP2/4512-902/15/PS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego zwiazanego z realizacja inwestycji (zmiana przeznaczenia).
ITPP2/4512-902/15/PSinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z pozn. zm.) oraz ? 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko ? przedstawione we wniosku z dnia 14 wrzesnia 2015 r. (data wplywu 17 wrzesnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zwiazanego z inwestycja bedaca w trakcie realizacji polegajaca na budowie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociagowej oraz realizacja inwestycji, ktora dopiero sie rozpocznie i sposobu realizacji tego prawa ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 wrzesnia 2015 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zwiazanego z inwestycja bedaca w trakcie realizacji polegajaca na budowie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociagowej oraz realizacja inwestycji, ktora dopiero sie rozpocznie i sposobu realizacji tego prawa

We wniosku przedstawiono nastepujacy stan faktyczny i zdarzenie przyszle.

Gmina X. (dalej: ?Gmina?, ?Wnioskodawca?) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Zarejestrowanie Gminy jako podatnika VAT czynnego nastapilo na mocy Decyzji Naczelnika Urzedu Skarbowego w Y. z dnia 19 grudnia 2008 r. Wnioskodawca sklada deklaracje VAT za miesieczne okresy rozliczeniowe.

Na terenie Gminy od wrzesnia 2012 r. funkcjonuje spolka komunalna dzialajaca pod nazwa Zaklad Gospodarki Komunalnej w X. Sp. z o. o. (dalej: ?ZGK? lub ?Spolka?), w ktorej Gmina posiada 100% udzialow. Przedmiotem dzialalnosci ZGK jest m. in. zajmowanie sie gospodarka wodno-kanalizacyjna Gminy.

Gmina, jako jednostka samorzadu terytorialnego, jest odpowiedzialna za realizacje projektow inwestycyjnych, ktorych przedmiotem jest budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociagowej polozonej na obszarach Gminy (dalej: ?Infrastruktura?). Gmina obecnie jest w trakcie realizacji inwestycji w Infrastrukture, ktora nie zostala jeszcze oddana do uzytkowania, a takze planuje w przyszlosci realizacje kolejnych inwestycji w tym zakresie i to te czesci Infrastruktury (obecnie realizowane oraz przyszle) sa przedmiotem niniejszego wniosku.

Poszczegolne czesci Infrastruktury, bedacej przedmiotem niniejszego wniosku, beda mialy wartosc poczatkowa przekraczajaca 15.000 zl i beda traktowane dla celow ksiegowych jako oddzielne srodki trwale.

Zgodnie z wczesniejsza praktyka Gmina po ukonczeniu poszczegolnych inwestycji pozostawila ww. skladniki majatkowe na stanie wlasnych srodkow trwalych. Gmina udostepnila nastepnie na rzecz Spolki ww. wybudowane odcinki Infrastruktury. Jednoczesnie z tytulu udostepnienia Infrastruktury na rzecz Spolki nie pobierala do tej pory jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Zdaniem Gminy, nieodplatne udostepnienie Infrastruktury na rzecz Spolki, ze wzgledu na tresc art. 8 ust. 2 w zwiazku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jako zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza Gminy, stanowilo czynnosc niepodlegajaca opodatkowaniu VAT (sposob traktowania ww. udostepnienia jest przedmiotem odrebnego zapytania do Ministra Finansow).

Ze wzgledu na brak zwiazku pomiedzy nakladami zwiazanymi z inwestycjami w Infrastrukture, a dzialalnoscia opodatkowana VAT, Gmina dotychczas nie odliczala podatku naliczonego od tych wydatkow i nie ujmowala ich w ewidencji podatku naliczonego.

Obecnie Gmina planuje zmiane formy wykorzystywania Infrastruktury. W szczegolnosci, przed koncem 2015 r. Gmina planuje zawrzec z ZGK umowe cywilnoprawna o swiadczenie odplatnych uslug przesylu wody oraz sciekow przy wykorzystaniu Infrastruktury (dalej: ?Umowa?). Zdaniem Wnioskodawcy, ww. odplatne czynnosci na rzecz Spolki podlegaja opodatkowaniu VAT, (kwestia ta jest przedmiotem odrebnego zapytania do Ministra Finansow).

Zgodnie z obecna praktyka inwestycje w Infrastrukture, ktore sa obecnie realizowane lub ktorych realizacja rozpocznie sie w przyszlosci, beda od momentu oddania do uzytkowania wykorzystywane do czynnosci podlegajacych VAT (swiadczenie odplatnych uslug przesylu wody oraz sciekow przy wykorzystaniu Infrastruktury na rzecz ZGK). W konsekwencji, w odniesieniu do inwestycji w Infrastrukture bedacych obecnie w trakcie realizacji, w stosunku do towarow i uslug nabywanych do ich realizacji w momencie zawarcia umowy ze Spolka nastapi zmiana odnosnie sposobu ich wykorzystania (z wykorzystania do czynnosci niepodlegajacych VAT na wykorzystanie do czynnosci opodatkowanych VAT i niekorzystajacych ze zwolnienia z VAT).

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytania.

 • Czy w odniesieniu do Infrastruktury, ktora nie zostala jeszcze oddana do uzytkowania (bedaca w trakcie realizacji) - w wyniku podpisania Umowy przesylu wody oraz sciekow przy wykorzystaniu mfrastruktury i wykonywania na jej podstawie odplatnego swiadczenia uslug przez Gmine na rzecz ZGK bezposrednio po oddaniu Infrastruktury do uzytkowania, Gmina ma pelne prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 1-3 w zwiazku z art. 91 ust. 7 i 8 ustawy o VAT, a odliczenie to powinno nastapic w odniesieniu do inwestycji, ktorych realizacja rozpoczela sie przez dniem zawarcia ww. Umowy:
  1. w odniesieniu do faktur VAT zakupowych otrzymanych przed dniem zmiany modelu udostepnienia Infrastruktury, tj. podpisania umowy przesylu wody oraz sciekow przy wykorzystaniu Infrastruktury (ktory bedzie stanowil moment zmiany przeznaczenia towarow i uslug sluzacych do wytworzenia srodka trwalego) - w miesiacu podpisania Umowy;
  2. w odniesieniu do faktur VAT zakupowych otrzymanych po dniu podpisania Umowy - okres, w ktorym w odniesieniu do nabytych przez Gmine towarow i uslug zwiazanych z budowa Infrastruktury powstal obowiazek podatkowy, jednak nie wczesniej niz w rozliczeniu za okres, w ktorym Gmina otrzymala fakture.
 • Czy w odniesieniu do Infrastruktury, ktorej realizacja dopiero sie rozpocznie Gmina bedzie miala pelne prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 10 w zw. z ust. l0b ustawy o VAT, tj. w miesiacach w ktorych w odniesieniu do nabytych przez Gmine towarow i uslug zwiazanych z budowa Infrastruktury powstanie obowiazek podatkowy, jednak nie wczesniej niz w rozliczeniu za okres, w ktorym Gmina otrzyma fakture...
 • W sytuacji, gdyby odpowiedz na pytanie nr 1 odnosnie momentu odliczenia byla negatywna, czy w zwiazku z przyslugujacym Gminie prawem do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego wynikajacego z faktur dokumentujacych wydatki z tytulu budowy Infrastruktury, w sytuacji braku odliczenia dotychczas tego podatku, Gmina ma prawo do odliczenia tego podatku w drodze korekty wstecznej (tj. w rozliczeniach za okresy, w ktorych powstalo prawo do obnizenia kwoty podatku VAT naleznego o kwote podatku VAT naliczonego wynikajaca z faktur dotyczacych budowy Infrastruktury)...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stanowisko Gminy w zakresie pytania nr 1.

Jako ze w opisanej sytuacji dojdzie do zmiany przeznaczenia towarow i uslug nabytych do wytworzenia srodka trwalego, Gmina jest zdania, ze w przedmiotowym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszlym zastosowanie znajda przepisy art. 91 ust. 1-3 w zwiazku z art. 91 ust. 7 i 8 ustawy o VAT.

W zwiazku z powyzszym, Gmina bedzie uprawniona:

 • w odniesieniu do faktur VAT zakupowych otrzymanych przed dniem zmiany modelu udostepnienia Infrastruktury, tj. podpisania Umowy (ktora bedzie stanowila moment zmiany przeznaczenia towarow i uslug sluzacych do wytworzenia srodka trwalego) - do dokonania odliczenia VAT w rozliczeniu za okres, w ktorym nastapi zmiana przeznaczenia towarow i uslug sluzacych do wytworzenia srodka trwalego. Zdaniem Gminy, do zmiany przeznaczenia towarow i uslug sluzacych do wytworzenia srodka trwalego dojdzie w momencie podpisania z ZGK Umowy, a zatem odliczenie w odniesieniu do tych kosztow powinno nastapic w rozliczeniu za miesiac, w ktorym zostanie podpisana Umowa.
 • w odniesieniu do faktur VAT zakupowych otrzymanych po dniu podpisania Umowy ? do dokonania odliczenia VAT na zasadach ogolnych, o ktorych mowa w art. 86 ust. 10 w zw. z ust. l0b ustawy o VAT (tj. w rozliczeniu za okresy, kiedy w odniesieniu do nabytych przez Gmine towarow i uslug zwiazanych z budowa Infrastruktury powstanie obowiazek podatkowy, jednak nie wczesniej niz w rozliczeniu za okres, w ktorym Gmina otrzyma fakture).

Stanowisko Gminy w zakresie pytania nr 2

Jako ze w opisanej sytuacji, w odniesieniu do Infrastruktury, ktorej realizacja dopiero sie rozpocznie, nie dojdzie do zmiany przeznaczenia srodka trwalego, ani zmiany przeznaczenia towarow i uslug nabytych do wytworzenia srodka trwalego, Gmina jest zdania, ze w przedmiotowym zdarzeniu przyszlym zastosowanie znajda przepisy art. 86 ust. 10 w zw. z ust. l0b ustawy o VAT.

Stanowisko Gminy w zakresie pytania nr 3

W sytuacji, gdyby odpowiedz na pytanie nr 1 byla negatywna i organ podatkowy uzna, ze w przedmiotowym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszlym nie dochodzi do zmiany przeznaczenia towarow i uslug nabytych do wytworzenia srodka trwalego, Gmina jest zdania, ze bedzie miec ona prawo do odliczenia VAT w drodze korekty wstecznej (tj. w rozliczeniach za okresy, w ktorych powstalo prawo do obnizenia kwoty podatku VAT naleznego o kwote podatku VAT naliczonego wynikajaca z faktur dotyczacych budowy Infrastruktury).

Uzasadnienie Wnioskodawcy.

Uzasadnienie stanowiska Gminy w zakresie pytania nr 1.

W ocenie Gminy, w opisanej sytuacji doszlo do zmiany przeznaczenia towarow i uslug nabytych do wytworzenia srodka trwalego przed jego oddaniem do uzytkowania. Wlasciwy moment odliczenia okreslany bedzie na podstawie art. 91 ust. 1-3 w zwiazku z art. 91 ust. 7 i 8 ustawy o VAT.

W zwiazku z powyzszym:

 • w odniesieniu do kosztow poniesionych przed dniem zmiany modelu wykorzystania Infrastruktury i rozpoczeciu jej wykorzystywania do czynnosci opodatkowanych VAT, (ktory bedzie stanowil moment zmiany przeznaczenia towarow i uslug sluzacych do wytworzenia srodka trwalego) - okres, w ktorym nastapi zmiana przeznaczenia towarow i uslug sluzacych do wytworzenia srodka trwalego, za ktory, zdaniem Gminy, nalezy przyjac okres, w ktorym zostanie podpisana Umowa z ZGK i nastapi rozpoczecie przez Gmine swiadczenia opodatkowanych VAT uslug przesylu wody oraz sciekow przy wykorzystaniu Infrastruktury -odliczenie w odniesieniu do tych kosztow powinno nastapic w rozliczeniu za okres, o ktorym mowa powyzej (tj. w odniesieniu do kosztow poniesionych do dnia podpisania Umowy, odliczenie powinno nastapic w deklaracji VAT za miesiac, w ktorym zostanie podpisana Umowa).
 • w odniesieniu do kosztow poniesionych po dniu zmiany modelu wykorzystania Infrastruktury i rozpoczeciu jej wykorzystywania do czynnosci opodatkowanych VAT - okres, w ktorym Gmina nabyla prawo do odliczenia VAT na zasadach ogolnych, o ktorych mowa w art. 86 ust. 10 w zw. z ust. l0b ustawy o VAT (tj. w rozliczeniu za okres, w ktorym w odniesieniu do nabytych przez Gmine towarow i uslug zwiazanych z budowa Infrastruktury powstal obowiazek podatkowy, jednak nie wczesniej niz w rozliczeniu za okres, w ktorym Gmina otrzymala fakture.

Ograniczeniem odliczenia bedzie jedynie 5 letni okres, liczac od poczatku roku, w ktorym wystapilo prawo do obnizenia podatku naleznego, wynikajacy z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

Ponizej Gmina przedstawia szczegolowa argumentacje przemawiajaca za ww. stanowiskiem:

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, po zakonczeniu roku, w ktorym podatnikowi przyslugiwalo prawo do obnizenia kwoty VAT naleznego o kwote VAT naliczonego, o ktorym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiazany dokonac korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzglednieniem proporcji obliczonej w sposob okreslony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakonczonego roku podatkowego.

W swietle art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku towarow i uslug, ktore na podstawie przepisow o podatku dochodowym sa zaliczane przez podatnika do srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych podlegajacych amortyzacji, a takze gruntow i praw wieczystego uzytkowania gruntow, jezeli zostaly zaliczone do srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych nabywcy, z wylaczeniem tych, ktorych wartosc poczatkowa nie przekracza 15.000 zl, korekty, o ktorej mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciagu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomosci i praw wieczystego uzytkowania gruntow - w ciagu 10 lat, liczac od roku, w ktorym zostaly oddane do uzytkowania. Roczna korekta w przypadku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piatej, a w przypadku nieruchomosci i praw wieczystego uzytkowania gruntow - jednej dziesiatej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, ktorych wartosc poczatkowa nie przekracza 15.000 zl, przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio, z tym ze korekty dokonuje sie po zakonczeniu roku, w ktorym zostaly oddane do uzytkowania.

Natomiast ust. 3 powolanego artykulu stanowi, ze korekty, o ktorej mowa w ust. 1 i 2, dokonuje sie w deklaracji podatkowej skladanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku nastepujacego po roku podatkowym, za ktory dokonuje sie korekty, a w przypadku zakonczenia dzialalnosci gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Stosownie do art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy w okresie korekty, o ktorej mowa w ust. 2, nastapi sprzedaz towarow lub uslug, o ktorych mowa w ust. 2, lub towary te zostana opodatkowane zgodnie z art. 14, uwaza sie, ze te towary lub uslugi sa nadal wykorzystywane na potrzeby czynnosci podlegajacych opodatkowaniu u tego podatnika, az do konca okresu korekty.

Zgodnie z ust. 5 powyzszego artykulu, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, korekta powinna byc dokonana jednorazowo w odniesieniu do calego pozostalego okresu korekty. Korekty dokonuje sie w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w ktorym nastapila sprzedaz, a w przypadku opodatkowania towarow zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w ktorym w stosunku do tych towarow powstal obowiazek podatkowy.

Wedlug ust. 6 wskazanego artykulu, w przypadku gdy towary lub uslugi, o ktorych mowa w ust. 4, zostana:

 1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje sie, ze dalsze wykorzystanie tego towaru lub uslugi jest zwiazane z czynnosciami opodatkowanymi;
 2. zwolnione od podatku lub nie podlegaly opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje sie, ze dalsze wykorzystanie tego towaru lub uslugi jest zwiazane wylacznie z czynnosciami zwolnionymi od podatku lub niepodlegajacymi opodatkowaniu.

Jak stanowi art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, przepisy ust. 1-6 stosuje sie odpowiednio, w przypadku, gdy podatnik mial prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o cala kwote podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub uslugi i dokonal takiego obnizenia, albo nie mial takiego prawa, a nastepnie zmienilo sie to prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego od tego towaru lub uslugi.

Ten ostatni przepis adresowany jest rowniez do podatnikow, ktorzy wykorzystywali nabyty towar do wykonywania czynnosci, w zwiazku z ktorymi nie przyslugiwalo prawo do odliczenia calosci podatku naliczonego.

Ponadto zgodnie z art. 91 ust. 8 ustawy o VAT, korekty, o ktorej mowa w ust. 5-7, dokonuje sie rowniez, jezeli towary i uslugi nabyte do wytworzenia towaru, o ktorym mowa w ust. 2, zostaly zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do uzytkowania.

Stosownie do art. 91 ust. 7d ustawy o VAT, w przypadku zmiany prawa do obnizenia podatku naleznego o podatek naliczony od towarow i uslug, innych niz wymienione w ust. 7a i 7b, w szczegolnosci towarow handlowych lub surowcow i materialow, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynnosci, w stosunku do ktorych przysluguje pelne prawo do obnizenia podatku naleznego lub do czynnosci, w stosunku do ktorych prawo do obnizenia podatku naleznego nie przysluguje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje sie w deklaracji podatkowej skladanej za okresy rozliczeniowe, w ktorych wystapila ta zmiana.

W zwiazku ze zmiana przeznaczenia Infrastruktury oraz wykorzystywaniem jej do czynnosci opodatkowanych VAT, Gmina ma prawo do obnizenia kwoty VAT naleznego o kwote VAT naliczonego wynikajacego z faktur dokumentujacych nabycie towarow i uslug zwiazanych z realizacja inwestycji dotyczacej budowy Infrastruktury, a tym samym ma prawo do skorygowania nieodliczonego VAT.

W zwiazku z powyzszym, w ocenie Gminy:

 • w odniesieniu do kosztow poniesionych przed dniem zmiany modelu wykorzystania Infrastruktury i rozpoczeciu jej wykorzystywania do czynnosci opodatkowanych VAT, (ktory bedzie stanowil moment zmiany przeznaczenia towarow i uslug sluzacych do wytworzenia srodka trwalego) - okres, w ktorym nastapi zmiana przeznaczenia towarow i uslug sluzacych do wytworzenia srodka trwalego, za ktory, zdaniem Gminy, nalezy przyjac okres, w ktorym podpisana zostanie Umowa z ZGK i nastapi rozpoczecie przez Gmine swiadczenia opodatkowanych VAT uslug przesylu wody oraz sciekow przy wykorzystaniu Infrastruktury -odliczenie w odniesieniu do tych kosztow powinno nastapic w rozliczeniu za okres, o ktorym mowa powyzej (tj. w odniesieniu do kosztow poniesionych do dnia podpisania Umowy, odliczenie powinno nastapic w deklaracji VAT za okres, w ktorym zostanie podpisana Umowa).
 • w odniesieniu do kosztow poniesionych po dniu zmiany modelu wykorzystania Infrastruktury i rozpoczeciu jej wykorzystywania do czynnosci opodatkowanych VAT - okres, w ktorym Gmina nabyla prawo do odliczenia VAT na zasadach ogolnych, o ktorych mowa w art. 86 ust. 10 w zw. z ust. l0b ustawy o VAT (tj. w rozliczeniu za okres, w ktorym w odniesieniu do nabytych przez Gmine towarow i uslug zwiazanych z budowa Infrastruktury powstal obowiazek podatkowy, jednak nie wczesniej niz w rozliczeniu za okres, w ktorym Gmina otrzymala fakture).

Ograniczeniem odliczenia bedzie jedynie 5-cio letni okres liczac od poczatku roku, w ktorym wystapilo prawo do obnizenia podatku naleznego, wynikajacy z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

Stanowisko Gminy w ww. zakresie znajduje potwierdzenie m. in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi z dn. 5 listopada 2012 r., sygn. IPTPP4/443-517/12-5/ALN, w swietle ktorej ?odnosnie wydatkow dotyczacych towarow i uslug w zwiazku z budowa wodociagu poniesionych przed podjeciem decyzji o zmianie przeznaczenia ww. inwestycji, korekty podatku naliczonego nalezy dokonac w calosci, jednorazowo w deklaracji skladanej za okres rozliczeniowy, w ktorym nastapila zmiana przeznaczenia zakupionych towarow i uslug na zasadach wynikajacych z powolanych przepisow art. 91 ust. 1-3 w zwiazku z art. 91 ust. 7 i 8 ustawy o VAT. Natomiast odnosnie zakupow dokonanych po podjeciu decyzji o zmianie przeznaczenia wodociagu i wykorzystywania go do czynnosci opodatkowanych Wnioskodawca moze obnizyc kwote podatku naleznego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w ktorym wystapilo prawo do obnizenia podatku naleznego, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 lat, liczac od poczatku roku, w ktorym wystapilo prawo do obnizenia podatku naleznego na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT?.

Uzasadnienie stanowiska Gminy w zakresie pytania nr 2.

Jako ze w odniesieniu do Infrastruktury, ktorej realizacja dopiero sie rozpocznie nie dojdzie do zmiany przeznaczenia srodka trwalego (tu: Infrastruktury) ani zmiany przeznaczenia towarow i uslug nabytych do wytworzenia srodka trwalego, Gmina jest zdania, ze bedzie miec ona prawo do odliczenia VAT ?na biezaco? zgodnie z przepisami art. 86 ust. 10 w zw. z ust. l0b ustawy o VAT (tj. w rozliczeniu za okres, w ktorym w odniesieniu do nabytych przez Gmine towarow i uslug zwiazanych z budowa Infrastruktury powstal obowiazek podatkowy, jednak nie wczesniej niz w rozliczeniu za okres, w ktorym Gmina otrzymala fakture).

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT ?prawo do obnizeniu kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w ktorym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarow i uslug powstal obowiazek podatkowy.? Artykul 86 ust. 10b pkt 1 mowi zas, ze prawo, o ktorym mowa powyzej ?powstaje nie wczesniej niz w rozliczeniu za okres, w ktorym podatnik otrzymal fakture lub dokument celny?. Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT. ?jezeli podatnik nie dokona obnizenia kwoty podatku naleznego w terminach okreslonych w ust. 10, 10d, l0e, moze obnizyc kwote podatku naleznego w deklaracji podatkowej za jeden z dwoch nastepnych okresow rozliczeniowych?.

W zwiazku z faktem, ze Gmina bedzie wykorzystywac Infrastrukture do czynnosci opodatkowanych VAT, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego powstanie w miesiacach w ktorych powstanie obowiazek podatkowy z tytulu nabycia towarow i uslug wykorzystywanych do budowy Infrastruktury jednak nie wczesniej niz w miesiacach otrzymania poszczegolnych faktur zakupowych. Wynika to wprost z cytowanych wyzej art. 86 ust. 10 oraz ust. l0b pkt 1.

Reasumujac, nalezy uznac, ze zgodnie z art. 86 ust 10 w zw. z art. 86 ust. l0b ustawy o VAT, Gmina bedzie miala prawo do pelnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikajacego z faktur dokumentujacych poszczegolne wydatki na Infrastrukture ?na biezaco?, tj. w miesiacach kiedy powstanie prawo od odliczenia podatku VAT.

Uzasadnienie stanowiska Gminy w zakresie Pytania nr 3.

Jesli stanowisko Gminy dotyczace kwestii poruszonej w Pytaniu nr 1 zostanie uznane za nieprawidlowe i organ podatkowy uzna, ze w przedmiotowym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszlym nie dojdzie do zmiany przeznaczenia towarow i uslug nabytych do wytworzenia srodka trwalego (tu: Infrastruktury), Gmina jest zdania, ze w odniesieniu do faktur otrzymanych dotychczas, bedzie miec ona prawo do odliczenia VAT w drodze korekty wstecznej (tj. w rozliczeniach za okresy, w ktorych powstalo prawo do odliczenia VAT z faktur dotyczacych budowy Infrastruktury).

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, w brzemieniu obowiazujacym do dnia 31 grudnia 2013 r. ustawy o VAT, ?prawo do odliczenia kwoty podatku naleznego powstaje w rozliczeniu za okres, w ktorym podatnik otrzymal fakture albo dokument celny?.

Natomiast, zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiazujacym od dnia 1 stycznia 2014 r. ?prawo do obnizeniu kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w ktorym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarow i uslug powstal obowiazek podatkowy?. Art. 86 ust. l0b pkt 1 mowi zas, ze prawo o ktorym mowa powyzej ?powstaje nie wczesniej niz w rozliczeniu za okres, w ktorym podatnik otrzymal fakture lub dokument celny?.

Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, ?jezeli podatnik nie dokona obnizenia kwoty podatku naleznego (...) moze obnizyc kwote podatku naleznego w deklaracji podatkowej za jeden z dwoch nastepnych okresow rozliczeniowych?.

Jesli natomiast podatnik nie dokonal odliczenia w miesiacu otrzymania faktury, ani w jednym z dwoch nastepnych okresow rozliczeniowych, to w oparciu o art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, ma on mozliwosc odliczenia podatku naliczonego ?(...) przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w ktorym wystapilo prawo do obnizenia podatku naleznego, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 lat, liczac od poczatku roku, w ktorym wystapilo prawo do obnizenia podatku naleznego.?.

Gmina z tytulu budowy Infrastruktury otrzymala faktury zakupowe. Jak zostalo wykazane wczesniej, Gmina ma prawo do odliczenia VAT w zwiazku z nabyciem towarow i uslug dla potrzeb budowy Infrastruktury, bowiem nabywane towary i uslugi wykorzystuje ona do wykonywania czynnosci opodatkowanych VAT.

W zwiazku z faktem, ze Gmina wykorzystuje Infrastrukture do czynnosci opodatkowanych VAT, prawo do odliczenia VAT powstalo w miesiacach otrzymania poszczegolnych faktur zakupowych. Wynika to wprost z cytowanego wyzej art. 86 ust. 10 w zw. z ust, l0b ustawy o VAT.

Dotychczas Gmina nie skorzystala z prawa do odliczenia VAT poniesionego w zwiazku z nabyciem towarow i uslug dla potrzeb budowy Infrastruktury. W takiej sytuacji, opierajac sie na literalnym brzmieniu art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, Gmina ma obecnie prawo do odliczenia VAT przez dokonanie korekty deklaracji podatkowych Gminy za okresy, w ktorych wystapilo prawo do obnizenia podatku naleznego, tj. za miesiace, w ktorych powstal obowiazek podatkowy z tytulu nabycia towarow i uslug wykorzystywanych do budowy Infrastruktury, jednak nie wczesniej niz w miesiacu otrzymania faktur zakupowych zwiazanych z realizacja budowy Infrastruktury.

Stanowisko Gminy zostalo potwierdzone m. in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 pazdziernika 2010 r. o sygn. ILPP2/443-1185/10-2/EWW wydanej w analogicznym stanie faktycznym, w ktorej organ podatkowy uznal, ze: ?(...) jezeli Zainteresowany bedacy podatnikiem VAT czynnym od dnia 1 lipca 2008 r. z tytulu ponoszonych przez siebie nakladow na budowe przedmiotowych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych otrzymywal wystawiane na siebie faktury VAT i nie dokonal na ich podstawie obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podarku naliczonego w przewidzianych do tego terminach, to na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy, ma prawo do dokonania korekt deklaracji podatkowych za okresy, w ktorych wystapilo prawo do obnizenia podatku naleznego, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 lat, liczac od poczatku roku, w ktorym wystapilo prawo do obnizenia podatku naleznego.?.

Reasumujac nalezy uznac, ze zgodnie z art. 86 ust. 13 w zwiazku z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiazujacym do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz art. 86 ust. 10 w brzmieniu obowiazujacym od dnia 1 stycznia 2014 r., w odniesieniu do faktur otrzymanych w przeszlosci, Gmina ma prawo do pelnego odliczenia VAT wynikajacego z faktur dokumentujacych poszczegolne wydatki na Infrastrukture w drodze korekty deklaracji VAT-7 Gminy za miesiace, w ktorych Gmina otrzymala poszczegolne faktury (w odniesieniu do wydatkow poniesionych do 31 grudnia 2013 r.) lub w ktorych powstal obowiazek podatkowy z tytulu nabycia towarow i uslug wykorzystywanych do budowy Infrastruktury, jednak nie wczesniej niz za miesiace, w ktorych otrzymane zostaly te faktur (w odniesieniu do wydatkow poniesionych po 1 stycznia 2014 r.).

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszlego jest prawidlowe.

Majac powyzsze na wzgledzie, stosownie do art. 14c ? 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstapiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ze wzgledu na fakt, ze tut. organ w wydanym rozstrzygnieciu ocenil stanowisko Gminy w zakresie pytania nr 1 jako prawidlowe, przy warunkowej formule pytania nr 3, ocena stanowiska korelujacego z tym pytaniem stala sie bezprzedmiotowa.

Wskazac nalezy, ze niniejsza interpretacja zostal wydana przy zalozeniu, ze umowa z ZGK zostanie podpisana w trakcie budowy infrastruktury kanalizacyjnej i wodociagowej.

Koncowo podkreslic nalezy, ze niniejsza interpretacja zostala wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszlego, co oznacza, ze w przypadku, gdy w toku postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, badz skarbowej zostanie okreslony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywola w tym zakresie skutkow prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia a w przypadku zdarzenie przyszlego - stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje ? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy). Jednoczesnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemna interpretacje przepisow prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie moze byc oparta wylacznie na zarzucie naruszenia przepisow postepowania, dopuszczeniu sie bledu wykladni lub niewlasciwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sad administracyjny jest zwiazany zarzutami skargi oraz powolana podstawa prawna.

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Sw. Jakuba 20, 87-100 Torun.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

gmina
ITPP1/4512-477/15/IK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP2/4512-40/16-4/DG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.