ITPP2/4512-1201/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie przekazania budynku na rzecz wspólników.
ITPP2/4512-1201/15/AJinterpretacja indywidualna
  1. cele osobiste
  2. działalność gospodarcza
  3. grunty
  4. prawo do odliczenia
  5. przekazanie nieodpłatne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 30 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz wspólników nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz wspólników nieruchomości zabudowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod nazwą S. Sp. z o.o. Spółka zawiązana została umową spółki w dniu 25 października 2004 r., a następnie w dniu 30 sierpnia 2005 r. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka, będąc jeszcze w organizacji, w dniu 23 maja 2005 r. nabyła od gminy w wyniku przetargu nieruchomość w strefie ochrony konserwatorskiej, tj. tereny po fortach wojskowych dawnej twierdzy – obiekty sztuki wojennej.

Przy sprzedaży ww. nieruchomości gmina nie naliczyła podatku od towarów i usług, a tym samym Spółce również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Kwota za jaką została zakupiona nieruchomość wyniosła 61.000,00 zł. Przy transakcji nie pobrano również podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W trakcie działalności Spółki na ww. terenie nie były prowadzone również żadne inwestycje, od których przysługiwałoby prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W związku z nieudanymi próbami uzyskania pozwoleń na budowę zaplanowanych obiektów na terenie nieruchomości, wspólnicy Spółki zamierzają w najbliższym czasie zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, rozpocząć proces likwidacji Spółki. Wspólnicy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych podejmą jednomyślnie uchwałę o rozwiązaniu Spółki. W trakcie postępowania likwidacyjnego, po spłacie istniejących zobowiązań, przedmiotowa nieruchomość w wyniku podziału majątku Spółki zostanie nieodpłatnie przekazana wspólnikom w stosunku do posiadanych udziałów – podstawę prawna tej czynności stanowić będzie „ art. 286 ust. 2” Kodeksu spółek handlowych. Techniczne przekazanie nieruchomości wspólnikom nastąpi na podstawie aktu notarialnego w wyniku wykonania uchwały podjętej przez wspólników o podziale majątku Spółki.

Zaprzestanie działalności Spółki nastąpi z chwilą wykreślenia z KRS, które musi być poprzedzone przeprowadzeniem procesu likwidacji Spółki (art. 272 Kodeksu spółek handlowych). W tym momencie ustanie byt prawny Spółki. Wykreślenie spółki z KRS nie powoduje skutku rzeczowego, co w konsekwencji oznacza, że własność znajdujących się w majątku spółki rzeczy ruchomych, nieruchomości, czy praw majątkowych przysługujących spółce nie przechodzi ex lege (z mocy prawa) na wspólników z chwilą wykreślenia spółki z KRS. Powyższe oznacza, że majątek Spółki w toku postępowania likwidacyjnego przed złożeniem wniosku o jej wykreślenie musi zostać podzielony pomiędzy wspólników i przeniesiony umowami na rzecz tychże wspólników (art. 286 § 2 Kodeks spółek handlowych). Tylko w ten sposób dochodzi do otrzymania przez wspólnika majątku spółki w związku z jej likwidacją – sformułowaniem takim posługują się ustawy podatkowe. Ponieważ w stanie faktycznym niniejszej sprawy majątek Spółki stanowi nieruchomość, przed wykreśleniem Spółki z KRS wspólnicy oraz Spółka (jako podmiot posiadający zdolność prawną – art. 33 Kodeksu cywilnego), a w jej imieniu likwidatorzy Spółki muszą stawić się u notariusza, w celu dokonania przeniesienia własności nieruchomości na rzecz wspólników. Przeniesienie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego w wyniku realizacji podjętej przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale majątku Spółki. Przeniesienie będzie nieodpłatne, bez jakichkolwiek wzajemnych świadczeń ze strony nabywających nieruchomości wspólników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie przez Spółkę w toku postępowania likwidacyjnego na rzecz wspólników w stosunku do ich udziałów opisanej wyżej nieruchomości, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro przy zakupie ww. nieruchomości nie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, jak również nie prowadził na tejże nieruchomości żadnych inwestycji powodujących odliczenie podatku, to w związku z tym przekazaniem nieruchomości w trakcie likwidacji na rzecz wspólników zgodnie z posiadanymi udziałami nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej zwana: ustawą o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle powyższego, co do zasady, dostawa towarów przez podatnika VAT podlega opodatkowaniu, w przypadku gdy jest ona dokonywana za odpłatnością, co w przedmiotowej sytuacji nie nastąpi.

Wyjątkiem od tej zasady jest art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, w myśl którego, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny
  • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Ww. przepis wskazuje, że opodatkowane jest również tzw. nieodpłatne przekazanie towarów, w sytuacji gdy podatnikowi dokonującemu nieodpłatnego przekazania przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów.

W przedmiotowej sprawie Spółka nabyła wyżej opisaną nieruchomość bez prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, jak również w trakcie działalności Spółki nie były prowadzone inwestycje, a skoro tak, to planowane nieodpłatne przekazanie ww. nieruchomości przez Spółkę na rzecz jej wspólników nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów usług.

Stanowisko Spółki potwierdzają m.in. interpretacja Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP1/443-337/14/MN z dnia 11 czerwca 2014 r., Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP3/4512-362/15-2/KP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.