ITPP2/443-523/14/KT | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z ogrodzeniem pól uprawnych.
ITPP2/443-523/14/KTinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 3. deklaracje
 4. korekta
 5. odliczenia
 6. odliczenie podatku od towarów i usług
 7. ogrodzenie
 8. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2014 r. (data wpływu 22 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z ogrodzeniem pól uprawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z ogrodzeniem pól uprawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Koło jest osobą prawną zrzeszoną w Polskim Związku Łowieckim oraz zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, rozliczającym się z podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży tusz i organizacji polowań dewizowych. Koło dzierżawi trzy obwody łowieckie w okolicach miejscowości R. na obszarze, na którym znajdują się pola uprawne. Główne cele działalności Koła określa ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Do zadań tych należy m.in. prowadzenie gospodarki łowieckiej, tj. podejmowanie działalności w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny, poprzez odstrzały redukcyjne. Przepis art. 46 ww. ustawy nakłada również obowiązek wypłaty odszkodowań (wynagradzania) za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. W celu zminimalizowania powstawania szkód w uprawach i płodach rolnych na terenach obwodu łowieckiego oraz konieczności wypłaty odszkodowań, w porozumieniu z właścicielami pól, Koło podjęło decyzje o ogrodzeniu pól uprawnych. W tym celu zakupiło m.in.: elektryzatory wraz z bateriami, zasilacze, siatki leśne, druty, sznurki, izolatory lekkie. Koło do chwili obecnej nie odliczyło podatku naliczonego od zakupów ww. materiałów i usług związanych z ogrodzeniem pól uprawnych rolników zamieszkałych na jego terenie i zamierza dokonać korekt deklaracji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Koło, w związku z tym, że nie dokonało obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego za zakup materiałów i usług wraz z całym osprzętem (siatki, druty, pastuchy elektryczne) w celu ogrodzenia pól uprawnych, może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekt deklaracji podatkowych za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, rozliczającym się z tytułu sprzedaży tusz oraz organizacji polowań dewizowych, ma prawo dokonać korekty dotychczas nieodliczonego podatku naliczonego. Koło stwierdziło, że – jak wskazało powyżej – do jego zadań należy m.in. prowadzenie gospodarki łowieckiej, tj. podejmowanie działalności w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny poprzez odstrzały redukcyjne. Wskazało, że art. 46 ustawa – Prawo łowieckie nakłada również obowiązek wypłaty odszkodowań przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Bezspornie zatem, aby mogło pozyskiwać zwierzynę i następnie ją sprzedawać, musi również ponosić wydatki, do których zobowiązuje je brzmienie przepisów ustawy – Prawo łowieckie. Koło podniosło, że zasady racjonalnego gospodarowania wymagają, aby koło łowieckie minimalizowało przewidziane w art. 46 ww. ustawy wydatki na odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych. Stwierdziło, że ogrodzenie pól uprawnych w obwodzie łowieckim ma na celu zmniejszenie wydatków na odszkodowania, a tym samym zwiększenie środków finansowych Koła łowieckiego, które będą przeznaczone na prowadzenie gospodarki łowieckiej, w tym m.in. na ochronę i dokarmianie zwierzyny, co przekłada się na wzrost populacji zwierzyny łownej. Koło wskazało, że to z kolei powoduje, że w dłuższym przedziale czasu zwiększa się ilość odstrzałów redukcyjnych, a następnie sprzedaż opodatkowana. Zatem wydatki poniesione na ogrodzenie pól uprawnych dają prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nieskorzystanie z tego prawa w danym okresie powoduje, że Koło może dokonać stosownych korekt na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług – nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Koło przywołało treść art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a oraz ust. 13 ww. ustawy. Koło uznało, że, biorąc pod uwagę powyższe przepisy, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko i wyłącznie czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób i w jakim zakresie towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby umożliwiało to podatnikowi dokonanie odliczenia podatku naliczonego. Podkreśliło, że związek ten może być pośredni, co więcej, dany zakup może wiązać się z wykonaniem czynności niepodlegającej opodatkowaniu, która jest jednak niezbędna lub tylko potrzebna do prowadzenia działalności opodatkowanej (J. Martini, Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, rok 2013, Legalis).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług wyraźnie wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością opodatkowaną. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług, będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Stosownie do treści art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Na podstawie ust. 15 tego artykułu, do uprawnienia, o którym mowa w ust. 13, stosuje się odpowiednio art. 81b Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

W art. 81b § 1 ww. ustawy wskazano, że uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 2. przysługuje nadal po zakończeniu:
  1. kontroli podatkowej,
  2. postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

W świetle zapisów § 2 cyt. wyżej artykułu, korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

Z treści wniosku wynika, że Koło jest osobą prawną zrzeszoną w Polskim Związku Łowieckim oraz zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym rozliczającym się z podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży tusz i organizacji polowań dewizowych. Główne cele działalności określa ustawa – Prawo łowieckie. Do zadań Koła należy m.in. prowadzenie gospodarki łowieckiej, tj. podejmowanie działalności w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny, poprzez odstrzały redukcyjne. Treść art. 46 ww. ustawy nakłada również obowiązek wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Koło dzierżawi obwody łowieckie na obszarze, na którym znajdują się pola uprawne. Aby zminimalizować powstawanie szkód w uprawach na terenach obwodu łowieckiego oraz konieczność wypłaty odszkodowań, w porozumieniu z właścicielami pól, podjęło decyzję o ogrodzeniu pól uprawnych. W tym celu zakupiło m.in.: elektryzatory wraz z bateriami, zasilacze, siatki leśne, druty, sznurki, izolatory lekkie. Koło do chwili obecnej nie odliczyło podatku naliczonego od tych zakupów i zamierza dokonać korekt deklaracji.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że skoro – jak wskazało Koło – ogrodzenie pól uprawnych, ma związek z działalnością opodatkowaną (sprzedaż tusz, organizacją polowań dwizowych), z tytułu której jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków (zakupu elektryzatorów wraz z bateriami, zasilaczy, siatek, drutów, pastuchów elektrycznych), pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. W sytuacji, gdy – jak wskazano we wniosku – Koło nie dokonało odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów, będzie miało prawo dokonać korekty deklaracji podatkowych za okresy, w których powstało to prawo, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących ww. zakupów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.