ITPP2/443-1318/14/EK | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie może mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego?
ITPP2/443-1318/14/EKinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. podatek naliczony
  4. podmiot niezarejestrowany
  5. prawo do odliczenia
  6. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu polegającego na organizacji warsztatów tańca i śpiewu w celu stworzenia spektaklu, zakupie strojów oraz rekwizytów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu polegającego na organizacji warsztatów tańca i śpiewu w celu stworzenia spektaklu, zakupie strojów oraz rekwizytów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada statusu podatnika VAT czynnego realizuje projekt pt.: „K...”, finansowany przez Urząd Marszałkowski Departament PROW 2007-2013, oś 4 „Leader” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Celem operacji jest promocja regionu, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, twórczości kulturalnej i artystycznej poprzez zakup strojów regionalnych i rekwizytów, stworzenie spektaklu przedstawiającego życie oraz warsztaty tańca i śpiewu. Towary i usługi nabyte w ramach projektu nie mają (i nigdy nie będą miały) związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Interpretacja w zakresie podatku od towarów i usług jest niezbędna, aby podatek mógł być wydatkiem kwalifikowanym ponoszonym w ramach realizacji projektu. Podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowanym i podlega finansowaniu przez Urząd Marszałkowski tylko wówczas, gdy jest faktycznie i ostatecznie ponoszony przez instytucję realizującą projekt (w tym wypadku przez Stowarzyszenie).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie może mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Aby wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego, musi być spełniony jeden podstawowy warunek. Wynika on z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Zgodnie z tym przepisem, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikowi wykonującemu działalność gospodarczą opodatkowaną VAT (zdefiniowanemu w art. 15 ustawy o VAT) i tylko w takim zakresie, w jakim nabywane przez tego podatnika towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Warto też zwrócić uwagę na formalny warunek realizacji prawa do odliczenia. Odliczenia może bowiem dokonać tylko formalnie zarejestrowany podatnik VAT czynny. Tylko taki podatnik może bowiem zrealizować swoje prawo do odliczenia, wykazując podatek naliczony w deklaracji VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a przywołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie realizuje projekt pt.: „K...”. Celem operacji jest promocja regionu, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, twórczości kulturalnej i artystycznej poprzez zakup strojów regionalnych i rekwizytów, stworzenie spektaklu przedstawiającego życie oraz warsztaty tańca i śpiewu. Towary i usługi nabyte w ramach projektu nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada statusu podatnika VAT czynnego.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że w związku z realizacją ww. projektu Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż dokonane zakupy nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT czynnym.

Końcowo należy wskazać, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.