ITPP1/4512-64/15/MS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
ITPP1/4512-64/15/MSinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 21 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2015 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital w K. jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, gdzie funkcję założycielską pełni samorząd Województwa, a nadzór nad działalnością sprawuje Zarząd Województwa. Szpital jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w myśl ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2013, poz. 217, z późn. zm.). Jest podatnikiem podatku VAT. Usługi w zakresie opieki medycznej, świadczone przez Szpital, są zwolnione od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 18 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2011, nr 177 poz. 1054, z późn. zm.). Ponadto Szpital świadczy usługi dodatkowe, do których m.in. zaliczane są: usługi parkingowe, usługi sterylizacji, dzierżawa pomieszczeń, a także refakturowane są koszty mediów (woda, gaz, energia) na dzierżawców pomieszczeń. Usługi dodatkowe opodatkowane są stawką VAT wynoszącą 23% i 8%. Stosunek sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem, tzw. struktura sprzedaży, za 2013 r. wyniosła 1,55%. Wyżej wymieniona proporcja nie jest stała i ulega zmianie, ale w żadnym z poprzednich lat, jak i w 2014 r. nie przekroczyła 2%. Szpital nie przewiduje w przyszłości rozszerzenia zakresu świadczenia usług dodatkowych, które będą przedmiotem sprzedaży opodatkowanej, a także zaistnienia innych okoliczności mogących mieć wpływ na zwiększenie udziału sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem i przekroczenie 2% proporcji, określonej zgodnie z ust. 2- 8.

Szpital jest w trakcie realizacji Projektu pn. „P” dofinansowanego ze środków M. w ramach Programu „O.”. Projekt zakłada m.in.: termomodernizację budynków szpitala, modernizację instalacji wewnętrznych (co. i c.w.u.) oraz węzła cieplnego, modernizację lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację kolektorów słonecznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne. Dodatkowo w ramach projektu zostaną poniesione wydatki z tytułu promocji projektu oraz kosztów zarządzania projektem. Zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu „O.” podatek od towarów i usług VAT jest wydatkiem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta. Podatek VAT, który można odzyskać, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez beneficjenta. Oznacza to, że w przypadkach, gdy beneficjent projektu może odzyskać podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym. Za „odzyskanie” podatku VAT należy rozumieć odliczenie go od podatku VAT należnego lub zwrot w określonych przypadkach, według warunków ściśle określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Szpital będzie wykorzystywał zakupione usługi, związane z realizacją Projektu, zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak i do czynności z niego zwolnionych. Szpital nie ma możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Jak wynika z art. 90 ust. 10 powyższej ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

  1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  2. nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż zakupione w ramach projektu towary i usługi, będą zaliczane przez Szpital, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 15.000 zł, podlegających amortyzacji i które to podlegają korekcie w ciągu kolejnych 5 i 10 lat, zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Szpital w K. na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy uznał, iż proporcja ta wynosi 0%, w związku z czym nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu. Stąd też, podatek od towarów i usług stanowi koszt kwalifikowany w projekcie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z uregulowaniami przepisu art. 90 ust. 10 pkt 2 oraz art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług i obowiązkiem ewentualnej korekty długoterminowej, przy pewności, że w kolejnych latach proporcja sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem nie przekroczy 2%, prawidłowe jest stwierdzenie, że Szpital ma prawo do uznania, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT, co skutkuje uznaniem podatku VAT jako koszt kwalifikowany...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakupione w ramach realizacji projektu usługi będą wykorzystywane zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak i do czynności z niego zwolnionych. Udział sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT w całkowitym obrocie rocznym, określony zgodnie z art. 90 ust. 2-8, zarówno w 2014 r. jak i w latach poprzednich nie przekraczał 2%, a w latach następnych nie przekroczy 2%. W związku z powyższym Szpital, na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2, uznaje, iż proporcja ta wynosi i wynosić będzie 0%. Wobec powyższego Szpital ma prawo do uznania, że nie przysługuje i nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu, także w związku z niewystąpieniem w latach późniejszych konieczności dokonywania korekt na podstawie art. 91 ustawy, co skutkuje uznaniem podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Końcowo podkreślić należy, iż przedmiotową interpretację wydano w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, co oznacza, że jeśli toku ewentualnego postępowania podatkowego zostanie ustalony odmienny od przedstawionego we wniosku stan faktyczny, niniejsza interpretacja nie wywrze skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.