ITPP1/4512-575/15/BK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.
ITPP1/4512-575/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uzyskanych w konkursie ........na operację z zakresu działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. Celem operacji „...........” jest tworzenie systemu zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego delty .......oraz zwiększenie wiedzy o regionie......... Cel operacji wpisuje się wprost w cel ogólny LSR dla gmin powiatu ...: 4. Zwiększenie adaptacyjności i kompetencji w zakresie usług wykorzystujących potencjał kulturowy, przyrodniczy i geograficzny oraz cel szczegółowy: 4.1. Ochrona i, odnowa, zachowanie i rewitalizacja dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Operacja przyczyni się realizacji celu LSR, przyczyniając się do zrozumienia podstawy kształtowania się specyficznego krajobrazu kulturowego delty......... Jest to także kompendium wiedzy o historycznych miejscowościach żuławskich. Cel operacji jest wpisany w cel osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, służąc waloryzacji lokalnych zasobów obszarów wiejskich powiatu nowodworskiego. Projekt realizowany był od 20 maja 20014 r. do 31 stycznia 2015 r. Działania w ramach operacji były następujące:

Publikacja – przygotowanie materiałów do druku, które obejmowało zakupienie zdjęć, opracowanie i tłumaczenie tekstu, wykonacie mapy, przygotowanie koncepcji graficznej. Druk ulotki obejmował przygotowanie do druku DTP, skład komputerowy, wykonanie plików do druku oraz druk. Wysokiej jakości ulotka została wykonana w nakładzie 15000 egzemplarzy, format 400/210 do 100/210 składany „na pół i na pół”, full color, w technice offsetowej, na papierze minimum 130g w dwóch językach.

Dystrybucja - ulotka została dostarczona do instytucji zainteresowanych promocją ........(w tym Urząd Marszałkowski, PROT, samorządy lokalne, LOTy i inne instytucje). Plik ulotki znalazły się na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Promocja i zarzadzanie projektem.

Informacja o projekcie została umieszczona na stronach internetowych portali informacyjnych. Zostały wykonane materiały prasowe i przekazane dla mediów. Zatrudniona była księgowa dla prowadzenia dodatkowej księgowości związanej z projektem.

Operacja obejmowała koszty nabywania następujących towarów i usług: koszty wynagrodzenia personelu projektu, usługi wydawnicze i drukarskie, usługi przygotowania do druku, usługi finansowo-księgowe, promocyjne, usługi promocyjne, zapłata za prawa autorskie do publikacji. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania poniosło Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i nie uzyska żadnych dochodów z tytułu realizacji zadań. Stowarzyszenie jako osoba prawna jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym i posiada NIP, nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny. W związku z realizacją zadania nie wystąpi sprzedaż opodatkowana, co skutkuje brakiem podstaw do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych z zadaniem. Projekt zakończy się złożeniem wniosku o płatność do instytucji wdrażającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa........ Do wniosku o płatność Stowarzyszenie zobligowane jest dołączyć interpretację indywidualną w zakresie interpretacji prawa podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku VAT, w przypadku przedmiotowej realizacji operacji może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszeniu nie przysługuje możliwość odzyskania w żaden sposób uiszczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług. Ponadto prawo do odliczenia przysługuje tylko w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku, skoro poniesione w ramach projektu wydatki nie służą sprzedaży opodatkowanej. Ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, co również wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawcy nie będzie przysługiwał również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
ITPP1/4512-929/15/KM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.