ITPP1/4512-458/16/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy istnieje prawna możliwość odliczenia przez Wnioskodawcę podatku od towarów i usług przy realizacji zadań polegających na termomodernizacji budynków wielorodzinnych mieszkalnych opisanych w stanie faktycznym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną, będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Miasto wykonuje szereg zadań z zakresu spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych na rzecz innych podmiotów. W szczególności Miasto wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami, a także może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu, województwa i administracji rządowej na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Miasto jest osobą prawną, która powołała jednostkę organizacyjną Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ....- będący czynnym podatnikiem VAT, który uzyskuje dochody w ramach prowadzonej działalności statutowej (działalność opodatkowana i zwolniona). Miasto będzie się ubiegać o uzyskanie dofinansowania ze środków RPOWP (Regionalny Program Operacyjny Województwa........) w ramach programu „.......” (przedmiotowa opinia jest niezbędna do dołączenia do wniosku o ww. dofinansowanie).

Przewidziane do wykonania zadanie polegać będzie na termomodernizacji dwóch budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy ... w.... Ze względu na niską izolacyjność cieplną i brak instalacji centralnego ogrzewania planowane są następujące prace budowlane:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic i ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego,
 • ocieplenie stropu piwnic wełną mineralną w budynku przy ul.......,
 • wykonanie izolacji cieplnej stropodachów i poddaszy z wełny mineralnej,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji mieszkalnych wełną mineralną o gr. 16 cm,
 • ocieplenie ścian wewnętrznych korytarza łączącego klatki schodowe na kondygnacji poddasza w budynku przy ul......,
 • wymiana istniejącej oryginalnej stolarki okiennej drewnianej, w tym wszystkich okien piwnic w budynku przy ul. ......na okna drewniane,
 • wymiana drzwi głównych wejściowych na stolarkę aluminiową wielokomorową,
 • wykonanie węzła cieplnego w budynku przy ul......,
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem w mieszkaniach grzejników stalowych płytowych (w łazienkach drabinkowych).

Ww. nieruchomością zabudowaną, wchodzącą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w......

Wnioskodawcą w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków RPOWP jest Miasto ... Zadanie realizować będzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Faktury związane z realizacją zadania będą wystawiane na Gminę.

Do zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej należy m.in.:

 • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz nieruchomościami dotychczas zarządzanymi na podstawie decyzji administracyjnych organów terenowych władz państwowych do czasu uregulowania stanu prawnego i ewentualnego przekazania właścicielom oraz nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy,
 • prowadzenie ewidencji zasobów komunalnych (budynki, mieszkania, lokale użytkowe),
 • eksploatacja komunalnych zasobów mieszkaniowych i użytkowych, gospodarowanie lokalami użytkowymi i zawieranie umów z najemcami lokali użytkowych,
 • zawieranie umów z najemcami lokali mieszkalnych i socjalnych wskazanymi przez Burmistrza Miasta,
 • wykonywanie wszystkich praw i obowiązków przypisanych prawem wynajmującemu,
 • utrzymywanie stanu technicznego zasobów komunalnych na poziomie umożliwiającym prawidłowe ich wykorzystanie,
 • wykonywanie i organizowanie napraw, konserwacji i remontów oraz modernizacji zasobów komunalnych,
 • pobieranie, rozliczanie czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych.

Na mocy zawartych umów pomiędzy najemcami a Zakładem, Zakład pobiera od użytkowników lokali czynsze oraz opłaty za wodę, odbiór ścieków, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp. zwane dalej opłatami za media. Należny wynajmującemu czynsz z tytułu najmu lokali składających się na komunalny zasób mieszkaniowy Gminy, jak i otrzymywanie opłaty za media dotyczące ww. lokali wynajmowanych na cele mieszkaniowe opodatkowane są stawką właściwą dla świadczonych usług najmu tych lokali, tzn. korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.

W budynkach, których dotyczy wniosek i w których wykonywane będą termomodernizacje znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne, tzn. że budynki te nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (najem lokali mieszkalnych) i po zakończeniu projektu również nie planuje się zmiany sposobu wykorzystania budynków. Oznacza to, że dochody związane z najmem lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach, w których planowana jest termomodernizacja z dofinansowaniem RPOWP są zwolnione z podatku od towarów i usług lub nie podlegają ustawie o VAT (m.in. odsetki ustawowe od zaległości, zwrot kosztów postępowania sądowego czy komorniczego) i są pobierane przez jednostkę do tego powołaną - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje prawna możliwość odliczenia przez Wnioskodawcę podatku od towarów i usług przy realizacji zadań polegających na termomodernizacji budynków wielorodzinnych mieszkalnych opisanych w stanie faktycznym.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia przez Wnioskodawcę podatku od towarów i usług przy realizacji zadań polegających na termomodernizacji budynków wielorodzinnych mieszkalnych opisanych w stanie faktycznym. Przedstawione i przewidziane do realizacji zadania nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Zgodnie z treścią art. 86 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Oznacza to, że ww. prawo do odliczeń przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane przez podmiot dokonujący odliczeń do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. Nr 710 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy).

Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza opisu przedstawionego we wniosku oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego, przesądza o braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Warunki skorzystania z tego prawa nie zostaną spełnione, ponieważ Gmina nie będzie wykorzystywać efektów inwestycji do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług potrzebnych do realizacji ww. inwestycji.

Końcowo należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacji nie rozstrzyga kwestii prawidłowości zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług najmu mieszkań wraz z mediami, znajdujących się w budynku komunalnym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.