ITPP1/4512-373/15-2/BK | Interpretacja indywidualna

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia całego podatku VAT naliczonego od tej inwestycji pomimo, że pozwolenie na budowę dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługą (część mieszkalna będzie wykorzystywana – po uzyskaniu zgody na zmianę sposobu użytkowania na usługowy – do prowadzonej przez spółkę działalności lub ewentualnie podnajęta jako lokal użytkowy?
ITPP1/4512-373/15-2/BKinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. prawa do odliczenia podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką jawną, w której jedynymi właścicielami są małżonkowie posiadający wspólnotę majątkową. Przedmiotem działalności jest m.in. sprzedaż hurtowa i wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych. Spółka w kwietniu 2011 r. zawarła umowę najmu nieruchomości na potrzeby prowadzonej i planowanej działalności gospodarczej. Przedmiotem umowy najmu są: działka gruntu oraz posadowiony na niej budynek gospodarczy. Umowa została zawarta pomiędzy Spółka a właścicielami nieruchomości, którymi są małżonkowie będący zarazem wspólnikami tej spółki. Umowa najmu została zawarta na czas określony (do 2026 r.). z umowy najmu wynika m.in. że spółka może ulepszać wynajmowany budynek, tzn. ma prawo do przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji wynajmowanego budynku na swój koszt, a właściciele nie są zobowiązani do zwrotu spółce poniesionych nakładów. Na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu dostosowania nieruchomości do potrzeb prowadzonej działalności Spółka w grudniu 2011 r. uzyskała pozwolenie na „rozbudowę z nadbudową i przebudową budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny z usługą wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji gazowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej”. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w styczniu 2012 r., w lutym 2015 r. spółka zawiadomiła Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, który w marcu 2015 r. przyjął to zgłoszenie bez sprzeciwu. Tym samym inwestycja stała się zdatna do użytkowania. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 193,7 m2, w tym powierzchnia niemieszkalna, jako część usługowa 79.3 m2. Spółka poczyniła nakłady na przedmiot najmu w kwocie przewyższającej 2500 zł netto. Wydatki te były dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na spółkę. Spółka jako najemca płaci czynsz, który jest zaliczany do jej kosztów uzyskania przychodu. Spółka zamierza wykorzystywać w całości przedmiot najmu w prowadzonej działalności gospodarczej i w przyszłości będzie czerpać zyski w całości opodatkowane podatkiem VAT, tj. część usługowa jest przeznaczona na prowadzoną przez spółkę działalność handlową, a cześć mieszkalna – po wprowadzeniu zmian w pzp i uzyskaniu zgody na zmianę sposobu użytkowania na usługowy – ma być zaadoptowana do prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej lub ewentualnie podnajęta jako lokal usługowy.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia całego podatku VAT naliczonego od tej inwestycji pomimo, że pozwolenie na budowę dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługą (część mieszkalna będzie wykorzystywana – po uzyskaniu zgody na zmianę sposobu użytkowania na usługowy – do prowadzonej przez spółkę działalności lub ewentualnie podnajęta jako lokal użytkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi VAT w stosunku do zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Wynika to z faktu, że w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W konsekwencji odliczeniu można poddać w całości podatek naliczony, który związany jest z transakcjami opodatkowanymi spółki. Ponieważ koszty poniesione na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługą służą prowadzeniu działalności gospodarczej (w ramach której wykonywane będą wyłącznie czynności opodatkowane VAT), przedsiębiorca będzie posiadał prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego. Biorąc zatem pod uwagę plany podatnika względem docelowego wykorzystywania budynku – z punktu widzenia prawa do odliczenia podatku VAT – okoliczność, że w pozwoleniu na budowę jest wydzielona część mieszkalna nie ma znaczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują określone sytuacje, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnione są generalne przesłanki upoważniające go do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Ograniczenia te zawarte są w art. 88 ustawy.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że o ile - jak wskazano we wniosku - zakupy dokonane w związku z rozbudową, z nadbudową i przebudową budynku służą wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki, o ile nie wystąpią ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP3/4512-641/15/KG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.